ÚČTOVÁ OSNOVA PRO PODNIKATELE II

Typ Maturitní otázky
Počet stažení 737
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 19.4.2006
Počet stran 2
Velikost 5 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Účtová osnova pro podnikatele

1. Účtové osnovy platné od 1. 1. 1993
• účtová osnova je seznam všech syntetických účtů finančního účetnictví s číselným a slovním označením, které mohou podnikatelské subjekty a účetní jednotky používat
• účtové osnovy vydává Ministerstvo financí, jsou nástrojem tzv. standartizace (jednotnosti), pomáhají zobrazit věrně a pravdivě předmět účetnictví, umožňují sestavit účetní závěrku a poskytují uživateli účetní informace
Účtové osnovy platné od 1. 1. 1993 pro účetní jednotky účtující v podvojném účetnictví:
1. ÚČTOVÁ OSNOVA PRO PODNIKATELE
2. ÚČTOVÁ OSNOVA PRO BANKY
3. ÚČTOVÁ OSNOVA PRO POJIŠŤOVNY
4. ÚČTOVÁ OSNOVA PRO ROZPOČTOVÉ A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A OBCE
5. ÚČTOVÁ OSNOVA PRO POLITIC. STRANY, HNUTÍ, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, SDRUŽENÍ PRÁV. OSOB, NADACE, CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI
• účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví se řídí Zásadami pro vedení jednoduchého účetnictví
2. Účtová osnova pro podnikatele - charakteristika jednotlivých účtových tříd
Tato účetní osnova se týká finančního a vnitropodnikového účetnictví. Třídící hlediska vycházejí z požadavků finančního řízení účetní jednotky a požadavků účetní závěrky. Hlavní hledisko pro třídění majetku a závazků je dlouhodobost a krátkodobost (je dáno dobou využitelnosti nebo splatnosti stanovenou na 1 rok).
Podle tohoto hlediska rozeznáváme:
a) majetek investiční - nehmotný
• hmotný
• finanční (finanční investice)
b) majetek oběžný
c) závazky dlouhodobé povahy (obchodní a bankovní úvěry)
d) závazky krátkodobé povahy
Účtování nákladů a výnosů je založeno na tzv. BRUTTO principu, který vylučuje jejich vzájemné vyrovnávání (kompenzaci).
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek jsou členěny do 3 skupin:
• provozní
• finanční
• mimořádné
Účty končící nulou nazýváme skupinové syntetické účty, které používají ty účetní jednotky, jež nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a údaje z účetní závěrky nezveřejňují.
Účtová osnova je členěna do účtových tříd, účtových skupin a do účtů syntetických.

Ekonomický obsah účtových tříd:
Účtová třída 0 - Investiční majetek
poskytuje informace o objemu NIM, HIM a FI, výši oprávek k NIM a HIM a o opravných položkách ke všem složkám IM. Jsou zde uvedeny též účty pro zaznamenání nákladů spojených s pořízením nehmotných a hmotných investic.
Účtová třída 1 - Zásoby
zachycuje stav a pohyb zásob všeho druhu, a to jak zásob nakoupených, tak i zásob vytvořených vlastní činností. I v této účt. třídě jsou uvedeny účty sloužící k zaznamenání nákladů spojených s pořízením materiálu a zboží a účty pro vyjádření opravných položek k zásobám.
Účtová třída 2 - Finanční účty
obsahuje jak účty peněž. prostředků a krátkodobého finanč. majetku (např. cenné papíry), tak i účty krátkodob. úvěrů bankovních a finančních výpomocí a také účty opravných položek.
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
je vyhrazena pro sledování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků s výjimkou bankovních úvěrů, pro zúčtování se zaměstnanci a s institucemi sociálního zabezpečení a pro zúčtování daní. V této účt. tř. jsou uvedeny také účty časového rozlišení nákladů a výnosů a také účet Opravná položka k pohledávkám.
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
obsahuje účty jednotlivých složek vlast. jmění účet. jednotky, účty rezerv a dlouhodobých bankovních úvěrů a dlouhodobých závazků.
Účtová třída 5 - Náklady
je určena k evidenci nákladů v předepsaném druhovém členění a ve struktuře umožňující zjištění hosp. výsledku provozního, finančního a mimořádného.
Účtová třída 6 - Výnosy
zachycuje výnosy v uspořádání podle položek a ve stejné struktuře jako náklady, tj. provozní, finanční a mimořádné. Výnosy a náklady jsou členěny a číselně označovány tak, aby bylo možné vzájemné přiřazování při analýze tvorby hosp. výsledku.
Účtová třída 7 - Uzávěrkové a podrozvahové účty
obsahuje účty uzávěrkové, které slouží k uzavírání účtů rozvahových a výsledkových, k otevírání účtů rozvahových a účty podrozvahové.
3. Postupy účtování

K jednotné organizaci finančního účetnictví je nezbytné používat nejen účty uvedené v účtové osnově, ale také zajistit potřebnou jednotnou náplň účtů. Proto byly současně s účtovou osnovou vydány POSTUPY ÚČTOVÁNÍ, které vysvětlují ekonomický obsah účtů a popisují náplň každého účtu. Jsou základní pomůckou pro každého účetního.
4. Účtový rozvrh

Účet. jednotka sestavuje na začátku účet. období účtový rozvrh na základě účtové osnovy pro podnikatele. V účtovém rozvrhu uvádí účty, pro které bude mít během účet. období náplň. Pokud v průběhu roku vznikne úč. případ, který si vyžádá účet neuvedený v účtovém rozvrhu, účtový rozvrh se doplní. Nedojde-li ke změnám v účtovém rozvrhu, prodlužuje se jeho platnost na další rok písemnou formou.
Účtový rozvrh obsahuje účty syntetické i účty analytické a účty vnitropodnikového (provozního) účetnictví. Analytické účty zřizuje účet. jednotka podle požadavků Postupů účtování, zákonů o daních, podle potřeb sestavení účet. závěrky a podnikového a vnitropodnikového řízení.
Podle požadavků daňového zákonodárství bude muset podnik zřídit např. účty nezbytné pro vykázání rozdílů mezi účetním a daňovým ziskem (základem). Např. účet 512 Cestovné
512 1 Cestovné do limitu
512 2 Cestovné nad limit

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo najdemese
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pondělí 14. 10. 2019 Svátek má Agáta
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz