ÚČTOVÁNÍ POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU, JEHO OCEŇOVÁNÍ A EVIDENCE

Typ Maturitní otázky
Počet stažení 978
Obsah:  Účtování pořízení dlouhodobého majetku, jeho oceňování a evidence
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vložil Ola
Vloženo 24.2.2009
Počet stran 5
Velikost 10 KB
Typ souboru Jednoduchý text


5.
Účtování pořízení dlouhodobého majetku, jeho oceňování a evidence


ROZDĚLENÍ A CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DM:

1. Hmotný DM:
- Nemovitosti: bez ohledu na cenu
- Samostatné movité věci: cena vyšší jak 40tisíc
- Drobný hmotný majetek: podnik má možnost volby
a) zařazení do DM-odepisuje
b) zařazení do materiálu, účtuje
jako materiál,jednorázově do spotřeby
- Základní stádo a tažná zvířata
- Trvalé porosty: vinice, lesy, ovocné sady
- Technické zhodnocení majetku: rekonstrukce, nástavby

2. Nehmotný DM:
(nemá materiální podstatu, ale též přispívá k produkci výkonu)
– použitelnost nad 1rok, cena nad 60tisíc

- Nehmotné výsledky výzkumu: vynálezy, projekty, ochranné známky
- Software
- Ocenitelná práva: licence, receptury
- Good will: (dobrá pověst firmy) projeví se jako rozdíl mezi kupní cenou podniku
a cenou podle znaleckého odhadu
- Drobný nehmotný majetek: použitelnost nad 1rok cena menší jak 40tisíc,
Podnik má možnost volby:
a) zařazení do DM-odepisuje
b) nezařadí a účtuje do N 518, neodepisuje se
- Zřizovací výdaje: výdaje spojené se založením podniku
(př.soudní a notářské poplatky)
Jsou to prostředky vynaložené do okamžiku vzniku podniku
Doklady o těchto výdajích se shromaždují
Pokud součet těchto výdajů přesáhne 60tisíc
- nevznikne DM, zaúčtujeme je rovnou do Nákladů
Přesáhne-li jejich součet 60tisíc, pak jsou DM a
musíme je postupně odepisovat
3. Finanční DM:
= majetek, který si podnik pořídí za účelem investice do budoucnosti

Způsoby zhodnocení:
a) majetek bude mít v budoucnu větší cenu
b) majetek ponese dividendy, úroky a dodatečné výnosy
c) zajistí podíl na řízení jiné společnosti

Druhy Finančního majetku:
a) cenné papíry a podíly podniku v jiných podnicích
b) dlouhodobě poskytnuté půjčky
c) termínované vklady s výpovědní lhůtou nad 1rok
d) umělecké sbírky, starožitnosti, předměty z drahých kovů

OCEŇOVÁNÍ DM

Oceňuje se vstupní cenou: - jedná se o tzv. historickou cenu, která se po dobu
evidence majetku zpravidla nemění.
- může se zvýšit o výdaje na technickém zhodnocení
- snížit se může o přijatou dotaci


V praxi se rozlišují tyto vstupní ceny:


1. Pořizovací cena = cena DM + vedlejší náklady

Vedlejší Náklady: a) doprava, montáž, clo, pořízení při dopravě
b) průzkumné, geologické a projektové práce
c) náklady související s uvedením DM do užívání (př:správní poplatky)
d) úroky z úvěru na pořízení DM do doby uvedení do užívání
(podnik je může zahrnout do pořiz.ceny nebo účtovat rovnou do N)

Do pořiz.ceny nejde naopak zahrnout:
a) výdaje na přípravu pracovníků
b) výdaje na předzásobení pořizovaného DM
c) výdaje na opravy a udržování majetku již uvedeného do užívání
d) kursové ztráty

!!! Podstatné je, že výdaje, které zvyšují pořizovací cenu DM nelze
jednorázově uplatnit do Nákladů, ale do N.se dostanou postupně
až ve formě odpisů. !!!

- Pořizovací cena se používá pro majetek nabytý koupí = nový2. Vlastní náklady = přímé náklady + nepřímé Náklady
- když pořizujeme sami.3. Reprodukční pořizovací cena = cena jakou má majetek v době, kdy se o něm účtuje

- Tzn. technický stav majetku, je to v podstatě odborný odhad ceny , měl by
ji určit znalec

Použití: darovaný, zděděný, nalezený, majetek vyrobený vlastními
silami s neúměrnými vlastními náklady, majetek vložený majitelem
(auto, stodola, dílna)POŘÍZENÍ DM

Způsoby pořízení: a) Nákup
b) Vytvoření vlastní činností
c) Dar
d) Vklad do podniku, přeřazení z os.užívání
e) Leasing

A) NÁKUP:

FAP za stroj. Smluv.cena 1 000 000 042
DPH 190 000 343
Faktur.cena 1 190 000 321

FAP za dopravu Smluv.cena 5 000 042
DPH 950 343
Faktur.cena 5 950 321

VPD za montáž Smluv.cena 1 000 042
DPH 190 343
Faktur.cena 1 190 211

VÚD zápis o zařazení DM do užívání 1 006 000 022/ 042
(smluv.ceny za stroj+doprava+montáž)

- používají se kalkulační účty: - 041 poř. DNM
- 042 poř. DHM
- 043 poř. DFM

- Zjišťuje se na nich pořizovací cena
- Můžou se vynechat, jestli-že nejsou žádné vedlejší náklady
- Uč.041 a 042 mohou mít na konci roku zůstatek
- DM se stává věcí až po uvedení do užívání (tj. zabezpečení všech tech.funkcí)
- Vystaví se zápis o zařazení DM do užívání: např: Stavba … 021/042
Stroj … 022/042
Software … 013/041

DM je financován:
a) Z peněžitých prostředků podniku
VBÚ úhrada FAP za doprav.prostředek 1 130 000 321/ 221
VPD úhrada FAP za doprav.prostředek 1 130 000 321/ 211

b) Z poskytnutého úvěru
- banka jej poskytne buď na účet a z něj si podnik platí fakturu

VBÚ poskytnutí úvěru 1 190 000 221/261

VÚÚ poskytnutí úvěru 1 190 000 261/ 461

VBÚ úhrada FAP 1 190 000 321/ 221

- Banka zaplatí fakturu přímo z úvěru

VÚÚ úhrada FAP přímo z úvěru 1 190 000 321/ 461

c) Podnik poskytne dodavateli zálohu
- je to částečná úhrada DM před jeho dodáním
- je to pohledávka
- zálohy na DM se účtují ve skupině 05. (051,052, 053)


B) DM VYTVOŘENÝ VLASTNÍ ČINNOSTÍ
- dochází k aktivaci

VÚD vytvoření DNM (softwaru) vlast.činností (ve vl.Nák)…65 000 013/ 623
VÚD vytvoření DHM (stavby) vlast.činností (ve vl. N)……300 000 021/ 624

- jako aktiva se účtuje i vlastní doprava spojená s pořízením DM

VÚD vlastní doprava stroje ve vlast.nákladech……………… 2 000 042/ 622


C) DAR
- dochází ke zvýšení vl.kapitálu

VÚD zařazení darovaného DM do užívání ,,STAVBA“ 500 000
U individuálního podnikatele 021/ 491
U s.r.o., a.s. 021/ 413
- účtuje se v reprodukční pořizovací ceně

D) VKLAD DO PODNIKU
- dochází ke zvýšení vl.kapitálu
U individuálního podnikatele 021/ 491
U s.r.o.,a.s.(zapsáno do OR) 021/ 411
Nad rámec zak.kap. 021/ 413
(Tzn.nezapisuje se do OR)
- účtuje se v reprodukční pořizovací ceně


E) LEASING
= pronájem

- Než je DM splacen není ve vlastnictví podniku, ale leasingové společnosti
(neúčtuje se tedy o DM ani o odpisech)
- Podnik účtuje pouze splátky do Nákladů
- majetkem podniku se DM stává až po jeho zaplacení

VBÚ splátky leasingu…………………………………… 518/ 221
VÚD zápis o zařazení auta……………………………………022/ 082
- tímto zápisem je uvedený majetek zcela odepsán.
- Účtuje se v reprodukční ceně příp.v ceně odkoupeníEVIDENCE DM

- syntetická evidence je vedena na příslušných účtech v úč.tř. 0
- analytická evidence je vedena na inventárních kartách
- po zápisu o převzetí DM do užívání se předmět stane inventárním předmětem,
je opatřen inventárním číslem, pod kterým se evidován až do doby vyřazení
- inventární předmět se zapíše do inventární knihy (každý DM má svou kartu)


Inventární karta obsahuje:

1) Název a popis DM
2) Inventární číslo
3) Údaje o pořízení-datum, způsob, cena
4) Odpisy, oprávky, zůstatková cena
5) Údaje o vyřazení- datum, způsob, cena

- Evidenci je nutno vést pečlivě, protože DM je v podniku dlouho dobu a protože DM představuje značnou část majetku podniku

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo najdemese
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pondělí 21. 1. 2019 Svátek má Běla
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz