ZÁKLADY CHEMIE

Typ Maturitní otázky
Počet stažení 238
Obsah:  Základy chemie
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 10.8.2008
Počet stran 2
Velikost 6 KB
Typ souboru Jednoduchý text

PROTONOVÉ ČÍSLO: Z –udává počet protonů v jádře atomu, je pořadovým číslem per. Tabulky
NUKLEONOVÉ ČÍSLO: A –udává počet nukleonů(protony+neutrony) v jádře
NUKLID: skládá se z atomu o stejném Z a A
IZOTOP: atom prvku o stejném Z a různým A číslem
HMOTNOST: atomová hmotnostní jednotka u – je to 1/12 klidové hmotnosti izotopu uhlíku u=1,66 x 10-27 kg
RELATIVNÍ ATOMOVÁ HMOTNOST:A=m(X):m(U) X=opravdová m U=vztažná konstanta
AVOGADROVA KONSTANTA:charakterizuje počet částic v jednom molu látky n=N:NA NA=6,023 x 1023mol-1
LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ:vzorek stejnorodé látky má látkové množství 1 mol pokud obsahuje právě tolik částic jako uhlík
n=m:M |1 mol plynu zaujímá 22,4 litru|
HMOTNOSTNÍ ZLOMEK:W(Ca)=M (Ca):M(CaCO3) % W(Ca)=1x40: (40+12+16x4)%

STAVBA ATOMU
LOMONOSOV+LAVOZIER=zákon zachování hmotnosti Fe+S→FeS
PROUST+DALTON=zákon stálých poměrů slučovacích •poměr prvků je vždy stejný a mají stejný vzorec
DALTON=(atomová teorie)=1)atomy jsou nedělitelné a stále stejné
2)atomy nemůžou sami vznikat ani zanikat,mohou se jen přeskupovat a spojovat
3)pořád stejný vzorec
THOMSON=(statický model)= smíchané + a – v atomu
RUTHERFORD=(planetární model)=ostřeloval Al folii heliem}atom se skládá z atomu a jádra(Slunce a planety)
ATOMOVÉ JÁDRO(protony a neutrony)
+ = 1,602x10-19kg - = 1,66x10-27kg
RADIOAKTIVITA=rozpad jader
1)přirozená:sám od sebe od začátku začne vyzařovat
2)nepřirozená:musí se uměle ozářit a pak začne být radioaktivní
Alfa=nejméně pronikavé,proud helia
Beta + (proud pozitronu-vznikají rozpadem protonu)
Beta – (proud elektronů-vznikají rozpadem neutronu na elektron a proton)
Gama=nejpronikavější elektromagnetické vlnění
ELEKTRONOVÝ OBAL(elektrony)
BOHR-elektrony obíhají po stacionální dráze a nevysílají energii(kvantovou), používá ji pouze při přechodu
do jiné dráhy
SCHRÖDINGER-orbital je prostor, ve kterém se s maximální pravděpodobností vyskytuje elektron
•prostor je ohraničen hraniční plochou, kde je konstantní hustota
KVANTOVĚ MECHANICKÝ POPIS ATOMU
Kvantová čísla:1)hlavní kvantové číslo(n)-řádky •energie elektronu(1,2,3,4)
2)vedlejší kvantové číslo(l)-skupina •tvar orbitalu(0,n-1) l=0(s) l=1(p) l=2(d) l=3(f)
3)magnetické kvantové číslo(m)-pořadí v řádku •n=2 l=0,1 m=-1,0,1
=základní stav


=excitovaný stav(pokud dodáme energii roztrhne se 1.elektronový pár
IONIZAČNÍ ENERGIE=,kterou je nutno přidat k odtržení elektronu v plynném stavu
ELEKTRONOVÁ AFINITA=,kterou je nutno přidat aby získala vzácný plyn
CHEMICKÁ VAZBA
=vázání stejných nebo jiných atomů
•pokud vazba vzniká energie se uvolňuje x pokud vazba zaniká energie se dodává
DISOCIAČNÍ ENERGIE=energie která se musí dodat aby se rozštěpil(větší energie=větší vazba)
KOVALENTNÍ VAZBA:založena na sdílení atomů
s+s prvek největší kovalentní hustota bude na spojnici jader
s+p prvek } =vazba sigma
p+p prvek

p+p prvek } ¶ =vazba pí


VAZNOST=počet kovalentních vazeb vycházejících ve sloučenině
Donor:dárce elektronu
Akceptor:příjemce elektronu
ELEKTRONEGATIVITA:míra schopnosti přitahovat sdílené elektrony
Rozdíl:<0,4 kovalentní
0,4-1,7 polárně kovalentní
˃1,7 iontová

KOVALENTNÍ SLOUČENINY
•tvrdé,odolné,pevné(diamant)
•vysoká teplota tání
IONTOVÉ SLOUČENINY
•alkalické kovy a halogenidy-taveniny vedou el.proud
-rozpustné v polárně kovalentních rozpouštědlech(H2O)
ROZTOKY
•homogení směsi minimálně 2 látek
•skládá se z :rozpouštěné látky a rozpouštědla(pokud látka rozpuštěná ve vodě=elektroly
NEOMEZENĚ MÍSITELNÉ
OMEZENĚ MÍSITELNÉ:nasycené(už se nerozpouští látka),nenasycené(pořád se rozpouští)
HMOTNOSTNÍ ZLOMEK
W=mA:mR % A=1 látka R=celý roztok
OBJEMOVÝ ZLOMEK
=Va:Vr =nepřesné
MOLÁRNÍ KONCENTRACE
nA mol/dm3 = 1M(molární koncentrace)
C= V
SMĚŠOVACÍ ROVNICE
W1m1+W2m2=(m1+m2)W3

REAKČNÍ KINETIKA(zkoumá jak probíhá reakce)
1)TEORIE AKTIVNÍCH SRÁŽEK
,aby srážka reaktantů vznikla musí mít reaktanty aktivační energii(EA) a vhodnou prostorovou orientaci
2)TEORIE AKTIVOVANÉHO KOMPLEXU
vytvoří se aktivovaný komplex který se rozpadá na produkty

VLIV KONCENTRACE NA PRŮBĚH REAKCE
-Rychlost reakce je dána buď úbytkem molárních koncentrací reaktantů nebo přírůstkem mol.koncentrací produktů za určitý čas v= - ∆ A : a∆t = - ∆B : b∆t = - ∆C : c∆t = -∆D : d∆t

GULDBERG+WAAGE
-rychlost
Reakce je přímoúměrná součinu okamžitých koncentrací reaktantů nebo produktů
V1=k1(A)a (B)b v2=k2(C)c (D)d k=rychlostní konstanta
Rychlosti se musí vyrovnat v1=v2 =(chemická rovnováha)

K=k1/k2=((C)c (D)d)/((A)a (B)b) K=rovnovážná konstanta reakce
PODÍL PRODUKTŮ NA PŘÍSLUŠNOU MOLÁRNÍ KONCENTRACI A REAKTANTŮ NA PŘÍSLUŠNOU MOLÁRNÍ KONCENTRACI JE KONSTANTNÍ.


VANT HOFF
Katalyzátor=vstupuje a vychází z rekace,snižuje energii r.
Katalýza:1)homogení(stejné skupenství katalyzátoru i látky)
2)heteorgení(jiné skupenství – „ - )

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA
Reakce probíhá i v opačném směru(=zvratná reakce)-ustaví se rovnováha(navenek se nic neděje, ale reakce probíhá)
LE CHATELIER
Porušením rovnováhy v akci(oteplení,změna tlaku) je vyslána reakce,který vede ke zrušení reakce

TEPLOTA
Exotermní-produkty vydávají teplo do reaktantů
Endotermní-reaktanty vydávají teplo do produktů

ROVNOVÁHY V PROTOLYTICKÝCH REAKCÍ
ARRHENIUS-kyselina je látka, která poskytuje proton H+ a zásada je látka, která poskytuje OH-
BRÖNSTED,LOWRY-kyselina je látka, která proton odštěpuje a zásada je látka, která proton přijímá

HCl + H2O – H3O+ + Cl- HCl a Cl = konjugovaný pár(liší se o vodík)
K1 Z2 K2 Z1

•kyselina může být i zásada=amfoterní látka(H2PO4)- HPO4 H3PO4
SILNÁ KYS-chce odštěpit SLABÁ KYS.-nechce odštěpit
SILNÁ ZÁS.-chce přimout SLABÁ ZÁS.-nechce moc přijmout
AUTOPROTOLÝZA-reakce 2 částic téže látky za vzniku konjugované zásady a kyseliny

IONTOVÝ SOUČIN VODY
Kv=rovnovážná konstanta vody
(H3O+) = (OH-) = 10-7 →pH=7
Kv=(H3O+) (OH-)=10 -14
pH<7=kyselé roztoky
pH˃7=zásadité roztoky pH 7=neutrální

!U PROTOLYTICKÝCH REAKCÍ PLATÍ TOTÉŽ JAKO U OXIDAČNĚ-REDUKČNÍCH REAKCÍ!
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo najdemese
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Sobota 15. 6. 2019 Svátek má Vít
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz