PALIVOVÁ SOUSTAVA LETOUNU AERO L-39 ALBATROS

Typ Seminární práce
Počet stažení 158
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 05.4.2006
Počet stran 12
Velikost 11 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Palivová soustava letounu AERO L-39 Albatros

Popis:

Palivová soustava slouží pro dodávku paliva do motoru, přičemž musí
zajišťovat dodávku paliva při všech režimech letu a při motorových zkouškách
na zemi. Dále je na ni napojen spouštěcí systém SAPHIR-5.

Hlavní části:

1) Pryžové trupové nádrže

jsou vakuového provedení; tvoří soustavu spojitých nádob, umístěných
v prostoru trupu za zadním pilotním prostorem. Nádrže jsou u pevněny
pomocí pérových příchytek, šroubů a armatur. Přední skupinu tvoří nádrže
č. 1 a č. 2 a zadní skupinu pak nádrž č. 3, č. 4 a č. 5. Mezi přední a
zadní skupinu jsou umístěny zpětné klapky, zamezující, při dlouhých,
klouzavých letech, přetékání paliva ze zadní skupiny do přední.


Nádrž č. 1 – obsah 260 litrů

Nádrž č. 2 – obsah 360 litrů – je v ní umístěn vysílač
kapacitního palivoměru a plnící hrdlo.

Nádrž č. 3 – obsah 135 litrů

Nádrž č. 4 – obsah 135 litrů

Nádrž č. 5 – obsah 205 litrů – je sběrná. Je v ní umístěno
ve spodní části dopravní palivové čerpadlo, které dodává palivo k čerpadlu
motorovému a zároveň doplňuje hladinu palivového akumulátoru, který má
zároveň funkci nádrže pro let na zádech.


2) Okrajové nádrže

jsou umístěny na koncích křídla, každá o obsahu 100 litrů. (200 litrů)

3) Přídavné nádrže

jsou umístěny na závěsnících pod křídly o obsahu 2 x 150 litrů nebo
2 x 350 litrů. Nádrže lze v případě potřeby za letu odhodit.

4) Dopravní palivové potrubí

propojuje hlavní trupovou nádrž s motorovým palivovým čerpadlem a
se spouštěcím agregátem SAPHIR-5.

5) Přečerpávací potrubí

je tvořeno palivovou a vzduchovou větví pro přečerpávání paliva z okrajových
křídlových a přídavných nádrží do hlavní trupové nádrže.

6) Odvzdušnění

kterým jsou propojeny všechny trupové nádrže a spojeny s atmosférou.

7) Kontrolní systém

slouží pro kontrolu přečerpávání přídavných nádrží a okrajových
křídlových nádrží, pro signalizaci nízkého tlaku paliva za dopravním čerpadlem,
indikace množství paliva v nádržích a signalizaci nouzového zbytku
paliva.


• hlavní palivový systém je bez přetlaku (otevřeného typu)

• systém přídavných nádrží a okrajových křídlových nádrží
pracuje při přetlaku vzduchu, odebíraného od kompresoru přes pojistný
ventil

• uzavírací kohout je přístupný otvorem v pravé podvozkové šachtě


Požární kohout je mechanicky ovládán z obou pilotních prostorů.

8) Obtokový systém

slouží pro odvod teplého paliva z palivo-olejového výměníku zpět
do systému palivových nádrží letounu. Palivo je do nádrží přepouštěno
termostatickým ventilem výměníku při teplotě 60o. Dále prochází
potrubím a vsazeným obtokovým ventilem. Tento ventil je v normální
poloze oboustranně průchozí. Uzavírá se pouze při letech s nulovými
nebo zápornými násobky. Před vstupem do třetí palivové nádrže je na
obtokovém potrubí zpětný ventil.

Technické údaje

palivo …………………………………………… T-1, TS-1,
PL-4, PL-5, PL-6

provozní tlak v dopravním palivovém potrubí ………pmin
– 0,108 MPa (1,1 kp/cm2)

Dodávané množství paliva čerpadlem …………. . Q
– 1500 l/hod. při 0,108 MPa

OBSLUHA PALIVOVÉ SOUSTAVY

Ovládání základních funkcí palivové soustavy lze provádět z obou
pilotních prostorů. Základními funkcemi se rozumí zapnutí zdroje tlaku
paliva (čerpadla) a přerušení dodávky paliva do motoru. Zapnutí dopravního
čerpadla se provádí jističem na rozvaděči umístěném na pravé straně
pilota. Přerušení dodávky paliva do motoru se pomocí uzavíracího palivového
kohoutu, umístěného před požární přepážkou. Kohout je ovládán
mechanicky z obou pilotních prostorů. Ovladače jsou umístěny na levé
straně v blízkosti plynové páky a jsou vzájemně mechanicky propojeny.

1) Indikátory v pilotních prostorech

ukazatel množství paliva v trupových nádržích, spojený se
signalizací nouzového zbytku paliva – v obou pilotních prostorech
signalizace nízkého tlaku paliva v dopravním palivovém potrubí;
signalizuje „NESPOUŠTĚJ“ na tablu v obou pilotních prostorech


• signalizace přečerpání palivových nádrží a okrajových křídlových
– signalizuje na tablu v obou pilotních prostorech

• tlak paliva za motorovým čerpadlem – tříručičkový ukazatel, umístěný
na palubní desce v obou pilotních prostorech

• tlak oleje – součástí tříručičkového ukazatele na palubní desce

• teplota výstupních plynů – na palubní desce obou pilotů


2) Kontrola palivové soustavy během provozu


• kontrola stavu přístrojů a agregátů, zda nejsou poškozené, uvolněné,
jejich vizuelní těsnost a zda není prošlá záruční doba

• kontrola vedení (potrubí), zda není poškozeno, vizuelní těsnost spojů,
pojištění spojů, jeho upevnění a zda není v dotyku s jinými
částmi letounu, ochrana v místech ostrých hran (chránění obšívkou,
dostatečná vůle)

• kontrola stavu upevnění všech nádrží vizuelní prohlídkou

• kontrola uzavření plnících hrdel u okrajových nádrží křídla, u přídavných
nádrží a palivového akumulátoru


PLNĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ PALIVA

1) Plnění letounu palivem

Trupové nádrže, tvořící spojité nádoby, se plní přes hrdlo v trupové
nádrži č. 2. Okrajové křídlové nádrže a přídavné nádrže plnit
samostatně, vlastními plnícími hrdly pouze pro lety, vyžadující maximální
naplnění letounu palivem.

Postup:• před plněním kontrola vypnutí zdroje elektrické energie, popřípadě
vypnout

• uzemnit letoun a tankovací cisternu

• kontrola uzavíracího a požárního kohoutu v poloze „OTEVŘENO“

• před vlastním plněním odebrat vzorky paliva na test přítomnosti
vody, odpustit z plnící cisterny 10 – 15 litrů paliva

• plnění letounu provádět jen palivem prověřeným na nepřítomnost
vody a nečistot

• provádět vlastní plnění letounu z cisterny dle provozních požadavků

• naplnění provést u trupové nádrže č. 2 pod spodní okraj plnícího
hrdla (v létě asi 4 cm, v zimě asi 2 cm); u okrajových a přídavných
nádrží těsně pod spodní okraj plnících hrdel

• po naplnění trupových nádrží je nutno posečkat a zkontrolovat
stav naplnění, případně doplnit

• po naplnění plnící hrdla těsně uzavřít


SOUČASNÉ PLNĚNÍ LETOUNU PALIVEM A KYSLÍKEM JE ZAKÁZÁNO!!!


Celá soustava včetně motorové se odvzdušní pomocí šroubení na
palivoolejovém agregátu v horní části motoru, uvolněným šroubením
musí unikat palivo bez vzduchových bublin. Poté šroubení zpět utáhneme.

2) Vypouštění paliva

Vypouštění paliva z trupových nádrží se provádí přes vypouštěcí
ventil, umístěný mezi zadním nosníkem a 30. přepážkou vpravo od osy
symetrie a přístupný je po sejmutí části přechodového krytu křídlo –
trup. Pro urychlení je možné použít zapnutí dopravního palivového čerpadla.

Vypouštění paliva z přídavných nádrží a okrajových nádrží křídla
se provádí vypouštěcím ventilem, který je umístěn v nejnižší části
každé nádrže. Urychlení vypouštění je možné docílit též použitím
odsávání z nádrže pomocí speciálního nástavce na hadici plnící
cisterny.

3) Odkalování paliva

Před každým spuštěním motoru provést odkalení nádrží. V zimních
podmínkách při teplotě –5 oC níže, je nutné provádět při
parkování letounu rozbor paliva odebraného z odkalovacího ventilu
letounu. V případě zjištění nečistot, palivo vypustit a letoun
naplnit jiným,nezávadným.


Odkalovací místa:


• skupina trupových nádrží se odkaluje přes odkalovací ventil v tělese
dopravního palivového čerpadla a je přístupný dvířky pravého
hlavního podvozku

• palivový akumulátor se odkaluje ventilem umístěným v dolní části
palivového akumulátoru. Přístup k němu je po otevření dvířek
v levé části trupu mezi přepážkami č. 30 a č. 32

• palivová soustava v prostoru motoru se odkaluje ventilem umístěným
na dilatačním potrubí za 32. přepážkouKONTROLA TĚSNOSTI PALIVOVÉ SOUSTAVY

Naplnit trupové, přídavné a okrajové nádrže palivem pod okraj plnících
hrdel, otevřít požární kohout na požární přepážce (č. 32) a přistoupit
ke kontrole.

1) Zkouška trupových nádrží


• do plnícího hrdla trupové nádrže č. 2 ustavit ze zkušebního přípravku
specielní zátku (dva vývody)

• na přepážce č. 30 zaslepit vývody odvzdušňovacího potrubí a na přepážce
č. 32 zaslepit odpad z reduktoru

• přes zkušební přípravek zavést do palivové soustavy tlak vzduchu 20
kPa (0,2 kp/cm2)

• soustava se považuje za těsnou s výdrží tlaku po dobu 15 minut.
Za tuto dobu je pokles tlaku nepřípustný. Unikání paliva nesmí nastat.


2) Zkouška přídavných a okrajových křídlových nádrží


• vyměnit zátky plnícího hrdla jedné přídavné a jedné okrajové nádrže
za přípravkové zátky s jednosměrným ventilem a manometrem

• zavést zkušebním přípravkem do nádrží tlak vzduchu 50 kPa (0,5 kp/cm2)
s výdrží 15 minut

• za tuto dobu je dovolen pokles tlaku o 15 kPa (0,5 kp/cm2)

• po skončení zkoušek uvést vše do původního stavu


FUNKČNÍ ZKOUŠKY PALIVOVÉ SOUSTAVY

Provádí se při motorové zkoušce. Palivová soustava musí být zaplněna,
u trupových a okrajových nádrží výška hladiny až po okraj plnících
hrdel, přídavné nádrže postačí plnit na 25% obsahu s předběžným
natlakováním z pozemního zdroje na 20 kPa (0,2 kp/cm2). Zkoušky
se provádí za chodu motoru v režimu „volnoběh – maximum“

1) Funkční zkouška palivového čerpadla

V průběhu motorové zkoušky, při základních režimech chodu
motoru, po vypnutí dopravního čerpadla, se musí rozsvítit na tablu v obou
pilotních kabinách signální světlo „NESPOUŠTĚJ“. Po opětovném
zapnutí jističe čerpadla světlo „NESPOUŠTĚJ“ zhasne.

2) Funkční zkouška systému přečerpávání přídavných a okrajových
nádrží

Kontrola tlaku v systému přídavných a okrajových nádrží se provádí
manometry v přípravkových zátkách při režimech chodu motoru nvoln
– nmax. Během přečerpávání přídavných nádrží musí být
tlak v přídavných nádržích v rozmezí 35 – 50 kPa (0,35 –
0,5 kp/cm2) Po dočerpání přídavných nádrží poklesne tlak v těchto
nádržích na 10–20 kPa (0,1 – 0,2 kp/cm2) a rozsvítí se
kontrolka přídavné nádrže přečerpány. Tlak v okrajových nádržích
vzroste na 30 – 50 kPa a nastává jejich čerpání. Během přečerpávání
okrajových nádrží tlak vzduchu přídavných nádrží kolísá v rozmezí
10 - 20 kPa. Po zkoušce uvést vše do původního stavu.

VÝMĚNA PŘÍSTROJŮ A POTRUBÍ

Výměna se může uskutečnit po předešlém vypuštění paliva ze
soustavy s dodržením bezpečnostních předpisů. Při výměně je nutné
zachovávat čistotu.

1) Výměna přístrojů a agregátů


• montovaný přístroj nebo agregát musí být doložen atestem, nesmí mít
prošlou záruční dobu. Veškerá vstupní hrdla musí být zaslepena.
Plomby nesmějí chybět ani být poškozeny.

• seřizování nebo úpravy přístrojů je zakázáno provádět – provádí
pouze výrobce

• přístroj nesmí být poškozen

• upevnění přístroje provádět pečlivě, záslepky ze vstupních šroubení
snímat bezprostředně před zapojením. Demontovaný přístroj po odpojení
též ihned zaslepit, včetně odpojeného potrubí.


2) Výměna potrubí


• potrubí přicházející k montáži musí být zaslepeno a
zaplombováno. Nesmí vykazovat žádné známky poškození (promáčkliny,
ovalita, poškrábání atd.)

• před montáží, trubky profouknout čistým, suchým, stlačeným
vzduchem a ihned opět zaslepit. Jinak záslepky snímat bezprostředně před
zapojením.

• každé odpojené potrubí ihned zaslepit

• potrubí procházející místy ostrých hran musí mít dostatečnou vůli
nebo být obšito kůží (dermalin)

• vedení potrubí se nesmí vzájemně dotýkat, nesmí se dotýkat ani jiných
systémů letounu, zvláště pak elektroinstalace

• ihned po zapojení potrubí a dotažení, spoj pojistit vázacím drátem
Æ 0,8 mm

• potrubí musí být označeno dle normy ONL – 0132

• po výměně provést kontrolu těsnosti

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo najdemese
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Úterý 22. 1. 2019 Svátek má Slavomír
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz