DETAIL: Andorra


0x01 graphic

OBCHODNÍ AKADEMIE , PAŘÍŽSKÁ 15, ÚSTÍ NAD LABEM

SEMINÁRNÍ( ROČNÍKOVÁ) PRÁCE

Z

HOSPODÁŘSKÉHO ZEMĚPISU

,,ANDORA“

0x01 graphic

V Litoměřicích 28. března 2006 Anežka Kadeřábková 2. C

Základní údaje:

0x08 graphic
Andorra je horský stát se 40 000 obyvateli katalánské národnosti leží ve Východních Pyrenejích na hranicích Francie a Španělska. Rozlohou 464 km2 patří mezi nejmenší země Evropy.

Tento malý stát leží v kruhovité kotlině obklopen hřebeny Pyrenejí. Jediné město Andorra la Vella se nachází v údolí řeky Valira.

Fakta a data

Andorra je členem EU

Oficiální název: Andorrské knížectví

Hlavní město: Andorra la Vella

Rozloha v km2: 468

Andora je s rozlohou 6. nejmenší stát Evropy a zároveň největší stát z evropských mini států. Andora je jen 2,5x vetší než Washington.

celkem: 468 km2

pevnina: 468 km2

vodní plochy : 0 km2

Počet obyvatel: 61 960

Hustota zalidnění: 158 obyvatel / km2

Politický systém: parlamentní knížectví

Náboženství: římští katolíci (99 %)

Měna: španělská peseta, francouzský frank, EURO

Měnová jednotka: Měnovou jednotkou je 1 euro = 100 centů. Používají se bankovky v hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 eur. Mince jsou v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50 centů a 1 a 2 eura.

Jazyk: katalánština (úřední), francouzština, španělština

Roční příjem na hlavu: 11 460 USD

Hlavní město: Andorra la Vella (22 000 obyvatel)

Úřední jazyk: Úředním jazykem v Andoře je katalánština, mezi další používané jazyky patří francouzština a španělština.

Počet obyvatel: 61 960

Procentuální zastoupení jednotlivých národností je: Španělé 61%, Andorra 30%, Francouzi 6%, ostatní 3%.

Věková struktura:

0-14 let: 14  procenta (muži 4,788, ženy 4,452)

15-64 let: 74  procenta (muži 25,291, ženy 21,807)

64 a více let: 12  procenta (muži 3,903, ženy 3,759) (z července 1997)

Vzhledem k početné imigraci v 60. a 70. letech se pouze jedna třetina z 61.960 obyvatel narodila v Andoře.

Státní zřízení: Starý feudální systém byl modifikován v roce 1993, když Andořané 14. března v referendu schválili první psanou ústavu. Od 4. května 1993 je Andorra parlamentní demokracií, ve které titulárními hlavami státu zůstávají francouzský prezident a španělský biskup ze Séo de Urgell, kteří jsou ale zastupováni místními zástupci.

Administrativně se knížectví děli na sedm farností: Andorra la Vella, Canillo, Encamp, La Massana, Escaldes-Engordany, Ordino, Sant JuliĂ  de Lòria

Andorra nemá vlastní armádu, má pouze vojenského náčelníka, jímž je vikář francouzského prezidenta. Občanskou povinností všech mužů od 16 do 60 let je naučit se zacházet se zbraní, starat se o ni a v případě mobilizace se dostavit na určené místo.O obranu země se stará sousední Španělsko a Francie.

Ženy v Andoře získaly volební právo až v roce 1970.

Hlava státu: francouzský prezident Jacques Chirac, jehož zástupcem je Frederic de Saint-Sernin, a španělský biskup Monseigneur Joan Marti Alanis, jehož zástupcem je Nemesi Marques Oste

Hranice: celkem: 125 km

sousední země: Francie 60 km, Španělsko 65 km

Historie

První písemná známka o Andoře pochází od 5eckého historika Polybia ze 3. století před naším letopočtem. Na dalších 1000 let však Andorra upadla díky své bezvýznamnosti v zapomnění. V 8. století věnoval francký král Karel Veliký urgelskému biskupovi rozlehlý pruh země, který zahrnoval také dosud nepojmenované území dnešní Andorry. Jeho syn Ludvík však toto věnování nerespektoval a dal území v léno francouzskému hraběti. Tím začalo soupeření o právo moci nad Andorrou, které pak trvalo několik dalších století.
V 11. století vytvořilo 6 andorských údolí jednu farnost. K vyřešení sporu došlo až v roce 1278. Byla podepsána smlouva a bylo rozhodnuto vybírat od Andorry poplatky, střídavě pro urgelského biskupa ve španělské měně a pro francouzská hrabata de Foix ve francouzské měně. 0tázka suverenity Andorry však nebyla nadále uzavřena. Hrabata de Foix získala později navarrský trůn a v roce 1607 se stal Jindřich Navarrský králem Francie a spojil všechna navarrská území s Francií. Od tohoto data byla Andorra závislá na Francii. Pouze v revolučních letech 1793-1806 se Francie svého práva na Andorru vzdala. V roce 1866 byl v Andoře zaveden parlamentní systém a volební právo muže. V té době se Andorra skládala ze 6 farností. Za 2. světové války byla Andorra neutrální, přes její území však ustupovala spojenecká vojska z okupované Francie do Španělska. V andorských horách bylo v té době ukryto mnoho osob pronásledovaných nacismem. Od roku 1969 je v Andoře všeobecné volební právo. V roce 1978 došlo k obnovení smlouvy mezi biskupem ze Seo de Urgel a francouzským prezidentem. Ve stejném roce se počet andorských farností zvětšil na 7.
V roce 1994 byla přijata demokratická ústava.

Povrch : Masivní skály s členitými úzkými údolími.

Nejnižší bodem je: Riu Valira 840 m,

a naproti tomu primát bodu nejvyššího ma:Coma Pedrosa 2,946 m

0x08 graphic
Území tvoří rozvětvené hlavní údolí řeky Valiry, obrácené k jihu do Španělska a obklopené věncem Pyrenejí s jedním vysokohorským průsmykem, přes který vede jediná komunikace.

Použití půdy:

orná půda: 4%

trvalé kultury: 0%

louky a pastviny: 45%

lesy: 35%

ostatní: 16%

Z celkové rozlohy země 468 km2 je dle stávající vyhlášky dovoleno zastavět jen 9% plochy a zbytek musí být zachován v přirozeném stavu. současnosti je zastaveno asi 7,5% z celkové plochy, takže na novou výstavbu zbývají  již jen jen 1,5% půdy.¨

0x08 graphic
Podnebí

Podnebí Andorry je ovlivněno vysokohorskou polohou. Léto bývá poměrně krátké a chladné, zima dlouhá, mrazivá, s intenzivními sněhovými srážkami. Velká členitost terénu (relativní výšky dosahují až 2 000 m) způsobuje značné teplotní a srážkové rozdíly v jednotlivých místech knížectví. Průměrný úhrn srážek je kolem 700 až 1 000 mm, avšak místy zejména na hřebenech, dosahuje až 2 000 mm za rok. Většina spadne v zimě, a tak bývá sněhovými závějemi odříznuta nejen celá Andorra, ale i jednotlivé obce či usedlosti v údolích. severních, málo obydlených 164 vysokohorských oblastech si jehličnaté lesy uchovávají přirozenou skladbu a vystupují až do 2 000 metrů.

Flóra a fauna :

V Andoře se vyskytují rostliny běžné pro vysokohorské oblasti. Od 1 600 m se charakter lesa zásadně mění a přechází do jehličin,přibližně do 2.200 - 2.400 m, sporadicky i nad 3 000 m. Vidíme tedy, že ve srovnání se střední Evropou je horní hranice lesa posunuta o 600 - 800 m výše a je nejvyšší v Evropě. Keřové patro tvoří v pásmu rozvolněného smrkového lesa a kosodřeviny Rhododendron ferruginum. Až asi do 2 800 m nacházíme porůznu keře a zakrslé keříky, většinou bohatě kvetoucí a mezi nimi již prvky centrální alpské a místní vysokohorské flóry. Základem luk jsou různé druhy kostřav. Pyreneje mají řadu alpínských druhů společných s Alpami, ale i s Karpatami, jako je např. dryádka osmiplátečná, protěž alpská, jestřábník oranžový, jestřábník alpský, horské zakrslé vrby, prvosenky, hořce, šichu oboupohlavnou, brusnice a mnohé jiné. Místní zvláštností jsou např. Dioscorea pyrenaica a Ramondia myconis. Najdeme tu také půvabné drobné narcisy, ne vyšší než 10 cm.

Lesů a pastvin ubývá vlivem přílišného spásání a kácení.Což má za následek zrychlení eroze půdy.

Nejvíce endemických živočichů patří mezi měkkýše a hmyz. Z nápadných obratlovců jmenujme poddruh kamzíka Rupicapra rupicapra pyrenaica nebo původního pyrenejského kozorožce Capra pyrenaica victoriae ze španělského Národního parku Ordesa y Monte Perdido. Pozoruhodným obojživelníkem je čolek bradavičnatý.

Zemědělství:

V zemědělství je zaměstnáno jen 1 % obyvatel, hlavním odvětvím je chov ovcí.

Pěstování tabáku a lesnictví zaměstnává již minimum pracujících.

Hospodářství:

Mezi hlavní hospodářská odvětví patří cestovní ruch. Ti, jež neživí cestovní ruch, chovají ovce a skot a celé léto je pasou na horských pastvinách, které jsou veřejným majetkem. Někteří pěstují obilí, zeleninu, brambory nebo tabák. Většina potravin se však dováží. Pašování do Francie a Španělska je sice nelegální, ale prosperující obživou, která má stálou historii.

Ačkoliv Andorra není oficiálně členem Evropské unie, je součástí celní unie EU. Pro obchod s průmyslovými výrobky je považována za člena EU, pro obchod se zemědělskými výrobky pak za nečlena.

HDP: parita kupní síly- dolar 1,2 biliónů

Míra inflace (v CPI): 1,62%

Míra nezaměstnanosti: 0%

Pracovní síla: 30 787 (1998)

Rozložení pracovní síly:

zemědělství 1%, průmysl 21%, služby 72%, ostatní 6%

Rozpočet:

příjmy: 385 milionů dolarů

výdaje: 342 milionů dolarů, včetně kapitálových výdajů v dolarech

Vývoz:

celkem: 58 milionů dolarů (f.o.b.,

komodity: elektřina, tabákové výrobky, nábytek

partneři: Francie 34%, Španělsko 58%

Dovoz:

celkem: 1,077 miliardy dolarů

komodity: spotřební zboží, potraviny,elektřina

partneři: Francie35%, Španělsko 48%, US 2,3%

Komunikace

Telefony - počet uživatelů pevní linky - 31 980

Telefony - mobilní - 8 618

Telefonní systém:

Domácí: moderní systém s mikrovlnným rádiovým přenosem spojení mezi ústřednami

Mezinárodní: pozemní vedení do Francie a Španělska

Průmysl:

Průmysl v Andoře neexistuje krom zanedbatelného počtu obyvatel zabývající se pěstováním tabáku a chovem ovcí.

Hlavním zdrojem příjmů jsou turistika a benevolentní daňové a celní podmínky, které lákají
do Andorry denně mnoho Francouzů a Španělů.

Doprava:

Automobilová doprava: K řízení osobního automobilu na území Andorry turisté potřebují malý technický průkaz, řidičský průkaz (nejlépe mezinárodní), osvědčení o zaplacení povinného ručení (tzv. zelenou kartu) a mezinárodní označení CZ. V případě, že je vozidlo z půjčovny nebo není v majetku posádky, je nutný i notářsky ověřený souhlas právoplatného majitele. Na autopůjčovny narazíte ve velkých městech. V Andoře se jezdí vpravo. Silniční sí není příliš hustá vzhledem k převládajícímu horskému terénu. V některých oblastech Andorry je potřeba překonávat velká převýšení, některá místa jsou dosažitelná pouze terénními vozy. Po celé zemi je hustá sí benzínových čerpadel. Dopravní předpisy jsou v podstatě stejné jako v České republice. Je potřeba respektovat dopravní značení. Nejvyšší povolená rychlost je 40 km/h v obci a 90 km/h na zbylých silnicích. Dálnice na území Andorry nejsou. Povolená hladina alkoholu v krvi je půl promile. Bezpečnostní pásy musí pasažéři vozu povinně používat na všech sedadlech. Světla musí řidiči zapnout při snížené viditelnosti a také v tunelech. Používání pneumatik s hroty je zakázáno. Sněhové řetězy se mohou nasadit, jen když je to nutné.

Autobusová doprava: Je velmi oblíbená, linky spojují všechna města. Jízdenky se kupují hned u řidiče, takže musíte oznámit cílovou stanici. Jízda je pohodlná, autobusy nebývají přeplněné ani znečištěné. Autobusem lze přitom projet celou Andorru zhruba za dvě hodiny. V zimě, když jsou v Andoře závěje sněhu, bývají do některých horských vesnic vypravovány speciální autobusové linky, a to výhradně kvůli lyžařům. Zajímavým tipem může být jednodenní výlet do Španělska či Francie pravidelnými autobusovými linkami.

Železniční doprava: Vnitrostátní železniční doprava v Andoře neexistuje.

Letecká doprava: Vnitrostátní letecká doprava neexistuje

Fakta:

Železnice: 0 km

Silnice: celkem: 269 km

zpevněné: 198 km

nezpevněné: 71 km

Přístavy: nejsou

Letiště: nejsou

Školství:

Základní a střední vzdělání je bezplatné.Žáci se již na základních školách učí dvěma jazykům ve většině případů Francouzky a Anglicky.

Čas:

Andora leží ve stejném časovém pásmu jako Česká republika tudíž je zde UTC +1.

Turistika:

0x08 graphic
Turisty láká překrásná velehorská krajina, lidová
architektura, folklór a v zimě dobré lyžařské podmínky.

Turistika je také jediným významným hnacím motorem Andorské ekonomiky.

Andoru navštíví ročně pře 8 milionů turistů.

0x08 graphic
Ubytovacích zařízení je v Andoře dostatek, protože knížectví se na cestovní ruch zaměřuje. V zemi je na 25 tisíc lůžek, a to v hotelech, penzionech, hostelech i kempech, takže nocleh se shání velmi jednoduše.

Návštěvníci Andory mají pestrý výběr z hostelů, které jsou levné a dobře udržované. Nacházejí se ve všech koutech země.

V zemi se také nachází 25 oficiálních kempinků, které jsou obvykle ve větších městech či na jejich krajích.

Horské chaty a útulky: Jsou rozseté po andorských horách a nabízejí velmi skromný nocleh, většinou na jednu noc. Obvykle mají jednu velkou místnost s palandami.

Zdravotnictví:

Charakteristika zdravotnictví: Zdravotnictví v Andoře je na velmi vysoké úrovni. Personál je vysoce profesionální, jednotlivá zdravotnická střediska skvěle vybavená.

Tomu odpovídají ceny, které jsou velmi vysoké. Odvoz sanitkou i ošetření se musí hradit v hotovosti, i náklady na pobyt v nemocnici jsou značné.

0x08 graphic
ANDORRA LA VELLA:


Hlavní město Andorry je i administrativním střediskem celého státu. Leží ve východních Pyrenejích pod horou Enclar (1020 m n. m.), v údolí při řece Gran Valira.
Jméno města Andorra la Vella (Stará Andorra) se vysvětluje dvěma způsoby. První vychází z arabského slova aldarra (lesnatý kraj), druhý z dávné legendy o zdejší porážce Maurů. Křesané pojmenovali na počest svého vítězství toto území Endor, tedy podle místa kde (podle Starého Zákona) zvítězili nad svými nepřáteli Izraelité. Hláskoslovným vývojem získala slova dnešní podobu. Andorský městský znak tvoří čtvrcený štít. V prvním, bílém poli je žlutá mitra urgelského biskupa, ve druhém, žlutém, tři červené kůly pocházející z e znaku hrabat z Foix , ve třetím, červeném poli zlatá berla biskupa a ve čtvrtém, žlutém, dva červení voli ze znaku hrabat z Beárnu. Historické jádro Andorry na pravém břehu řeky Gran Valira si zachovalo starobylý ráz. Dominuje zde administrativní budova Casa de la Vall (Dům údolí) s věží z roku 1508. Dodnes je budova sídlem Generální rady, vlády a soudu, slouží jako radnice, ba i jako vězení. Hlavní třída města se nazývá po patronce země Avinguda Meritxell. Na ní stojí většina hotelů, restaurací a obchodů. Hlavnímu náměstí (Príncep Benlloch) dominuje kostel se starou kaplí sv. Ondřeje z 12. století. Z hlavního náměstí jde jak již dříve zmíněná Avinguda Meritxell tak i Carrer de la Vall, která vychází od administrativní budovy Casa de la Vall.

0x08 graphic
0x08 graphic
VLAJKA ANDORRY


Barvy vlajky zavedené v roce 1866 údajně vyjadřují společnou španělsko-francouzskou správu tohoto knížectví. Červená a modrá pocházejí z francouzské vlajky, červená a žlutá z vlajky španělské. Ve středu vlajky je státní znak s nápisem "VIRTUS UNITA FORTIOR" (spojená síla je větší). Znak tvoří čtvrcený štít. Mitra a berla (v levém horním rohu - v červeném poli) představuje urgelského biskupa, tři červené kůly (vedle mitry - ve žlutém poli) označují hrabata z Foix.

Zpět

 
logo horoskopy
logo sms
logo studentka
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 7. 5. 2021 Svátek má Stanislav
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz