DETAIL: Norsko a Švédsko


0x01 graphic
Norsko & Švédsko 0x01 graphic

Norsko

Poloha: Norské království leží v severní Evropì na Skandinávském poloostrovì.

Rozloha: 324 tis. km2

Hl. mìsto: Oslo

Poèet obyvatel: 4 611 mil.

Hustota: 14 ob./km2

Mìna: norská koruna

Úøední jazyk: norština

Náboženství: luteráni 86 %, bez vyznání 10 % a jiná 4%

Státní zøízení: království

Forma vlády: konstituèní monarchie

Èasové pásmo: UTC +1

Gramotnost: 100%

Využití plochy: orná pùda 3 %, žádné pastviny, 27 % lesy a 70 % ostatní

Zemìdìlství-sklizeò: pšenice, oves, jeèmen, brambory

Zemìdìlství-chov dobytka: skot, ovce, sobi, prasata, lišky a norci

Prùmysl-tìžba: èerné uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, mìï, olovo a zinek

Vývoz: ropa a ropné produkty, stroje, kovy, chemikálie, lodì a ryba

Dovoz: stroje, chemikálie, kovy, potraviny

Nejvìtší mìsta: Bergen a Trondheim

Sousední státy: Švédsko

Reliéf: nejvyšší bod - Galdhopiggen (2 469 m.n.m.)

Vodstvo: nejdelší øeka - Glomma (598 km)

Fauna: soby, vlci, jeleni

Biota: lesy mírného pásu a tundry

Historie: Zaèátky norského státu již v 9.st.. Od 15.st. pod dánskou nadvládou, vystøídanou 1814 spojením se Švédskem v personální unii, což znamená spojení dvou nebo více monarchistických státù, které mìly spoleèného panovníka. V dnešní dobì není èlenem Evropské unie.

Doplnìní: Norsko má vyhlášeno 21 národních parkù, z nichž nejvìtší Hardangervidda má rozlohu

3500 km2. Leží zde také nejhlubší jezero Evropy Hornindalsvatn, hluboké 514 m. Nejvyšší vodopád Norska a celé Evropy je Utigard, padající volným pádem z výšky 610 m.

Švédsko

Poloha: Švédské království leží v severní Evropì na Skandinávském poloostrovì.

Rozloha: 449 tis. km²

Hl. mìsto: Stockholm

Poèet obyvatel: 9 014 tis.

Hustota: 22 ob./ km²

Mìna: švédská koruna

Úøední jazyk: švédština

Náboženství: evangelická-luteránská církev 85%, katolíci 8%, pravoslavní 4% a muslimové 3%
Státní zøízení: království

Forma vlády: konstituèní monarchie

Èasové pásmo: UTC +1

Gramotnost: 99%

Využití plochy: lesy 68%, orná pùda 7%, pastviny 1% a ostatní 24%
Zemìdìlství-sklizeò: pšenice, oves, jeèmen, žito, brambory, cukrová øepa

Zemìdìlství-chov dobytka: skot, ovce, sobi, prasata, drùbež

Prùmysl-tìžba: železná ruda, mìï, olovo, zinek, wolfram, zlato, støíbro, pyrit, fosfáty

Vývoz: stroje, chemikálie, motorová vozidla, papír, døevo, ocel a železo

Dovoz: stroje, ropa, chemikálie, motorová vozidla, potraviny, textil

Nejvìtší mìsta: Göteborg a Malmö

Sousední státy: Norsko a Finsko

Reliéf: nejvyšší bod - Kebnekaise (2 111 m)

Vodstvo: nejdelší øeka - Tornealvrn (410 km)

Fauna: soby, vlci, jeleni

Biota: lesy mírného pásu

Historie: Ve starovìku osídleno švédské území germánskými kmeny. Po období kalmarské unie, což znamená … dosáhlo Švédsko v 17.st. vrcholu svého velmocného postavení. Dnes je èlenem Evropské unie.

Doplnìní:

Stát: Norsko Švédsko

Poloha: leží v severní Evropì leží v severní Evropì

na Skandinávském poloostrovì na Skandinávském poloostrovì

Rozloha: 324 tis. km2 449 tis. km˛

Hl. mìsto: Oslo Stockholm

Poèet obyvatel: 4 611 tis. 9 014 tis.

Hustota: 14 ob./km2 22 ob./ km²

Mìna: norská koruna švédská koruna

Úøední jazyk: norština švédština

Náboženství: luteráni 86 %, bez evangelická-luteránská církev 85%,

vyznání 10 % a jiná 4% katolíci 8%,

pravoslavní 4% a muslimové 3%

Státní zøízení: království království

Forma vlády: konstituèní monarchie konstituèní monarchie

Èasové pásmo: UTC +1 UTC +1

Gramotnost: 100% 99%

Využití plochy: orná pùda 3 %, žádné pastviny, lesy 68%, orná pùda 7%,

27 % lesy a 70 % ostatní pastviny 1% a ostatní 24%

Zemìdìlství-sklizeò: pšenice, oves, pšenice, oves, jeèmen, žito,

jeèmen, brambory brambory, cukrová øepa

Zemìdìlství-chov skot, ovce, skot, ovce, sobi, prasata,

dobytka: sobi, lišky a norci prasata, drùbež

Prùmysl-tìžba: èerné uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, mìï, olovo, zinek,

železná ruda, mìï, olovo a zinek wolfram, zlato, støíbro, pyrit, fosfáty

Vývoz: ropa a ropné produkty, chemikálie, motorová vozidla,

stroje, kovy, chemikálie, stroje, papír, døevo,

lodì a ryba ocel a železo

Dovoz: stroje, chemikálie, kovy, stroje, ropa, chemikálie, motorová

potraviny vozidla, potraviny, textil

Nejvìtší mìsta: Bergen & Trondheim Göteborg & Malmö

Sousední státy: Švédsko Norsko a Finsko

Reliéf: Galdhopiggen (2 469 m.n.m.) Kebnekaise (2 111 m.n.m.)

Vodstvo: Glomma (598 km) Tornealvrn (410 km)

Fauna: soby, vlci, jeleni soby, vlci, jeleni

Biota: lesy mírného pásu a tundry lesy mírného pásu

Historie: Zaèátky norského státu již v 9.st.. Ve starovìku osídleno švédské území

Od 15.st. pod dánskou nadvládou germánskými kmeny. Po období

vystøídanou 1814 spojením se Švédskem kalmarské unie, což je druh

personální unii, což znamená spojení dvou personální unie.

nebo více monarchistických státù, které dosáhlo Švédsko v 17.st. vrcholu

mìly spoleèného panovníka. V dnešní dobì svého velmocného postavení. Dnes je

není èlenem Evropské unie. èlenem Evropské unie.

Norsko - obrázky

Kane stone leží

0x01 graphic
Tento vodopád dosahuje nìco kolem 200m. Takovéto vodopády jsou v k vidìní v Norsku èasto.

0x01 graphic
   Døevìný kostelík z 12. století je postaven tradièní metodou užívanou hlavnì ve Skandinávii.

Švédsko - obrázky

   0x01 graphic
Klášter Alvastra

0x01 graphic
Radnice v mìstì Helsingborgu

0x01 graphic
Tuto neobvyklou radnici je možno vidìt v mìstì Helsingborg, ležící na jihozápad od hlavního mìsta Stockholmu.

0x01 graphic
Tento vodopád dosahuje nìco kolem 200m. Takovéto vodopády jsou v k vidìní v Norsku velmi èasto.

Zaèátek formuláøe

Konec formuláøe

Zpìt

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo najdemese
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Pøihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Støeda 21. 10. 2020 Svátek má Brigita
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz