DETAIL: Majetek podniku


18.Majetek podniku

význam majetku podniku, aktiva podniku, pasiva podniku, členění dlouhodobého majetku, způsoby pořízení dlouhodobého majetku, leasing, oceňování dlouhodobého majetku, odepisování dlouhodobého majetku, evidence dlouhodobého majetku- inventarizace, vyřazení DM, reprodukce dlouhodobého majetku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Význam majetku podniku

Majetek podniku je podstatná součást hospodářských prostředků, kterými každý podnik disponuje a využívá pro svou podnikatelskou činnost. Majetek se liší podle druhu a formy podnikání ( kadeřnice x pekárna).

0x08 graphic

AKTIVA = PASIVA

Členění dlouhodobého majetku (DM)

● hmotný DM- např. budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky atd.

- cena vyšší než 40 000Kč

- doby používání delší než 1 rok

- odepisuje se (kromě pozemků a uměleckých předmětů)

- nemovitost je pozemek, budova nebo stavba pevným základem spojená se zemí

- movitost je všechno to co není nemovité

● nehmotný DM - např. licence, software, firemní značka,patenty apod.

- cena vyšší než 60 000 Kč

- doba používání delší než 1 rok

- odepisuje se

● finanční DM - patří sem např. dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace,..)

- minimální cena není stanovena

- doba používání delší než 1 rok

Rozhodnutí, že majetek zařadím do dlouhodobého majetku, má pro firmu zásadní význam, protože významně ovlivňuje výši daní.

Způsoby pořizování dlouhodobého majetku

 • nákup nového nebo použitého majetku - dodavatelský způsob - nákup od dodavatele

 • vlastní výroba - stavební firma si sama postaví novou halu

 • darování

 • převod z osobního majetku podnikatele - truhlář vloží do firmy svou garហpro dílnu

 • vklad majetku společníky - dvě a. s. se dohodnou a zřídí dceřinou společnost

 • novým zajištěním - majetek, který nebyl v účetnictví zachycen

 • leasing

Pojem leasing pochází z anglického výrazu „lease“ tedy pronájem. Znamená pronájem hmotných či nehmotných věcí a práv, kdy pronajímatel poskytuje za úplatu nájemci právo danou věc používat. Po dobu pronájmu zůstává majetek ve vlastnictví pronajímatele, tedy leasingové společnosti.

1. operativní leasing- po skončení doby pronájmu dochází k vrácení pronajatého majetku pronajímateli (vlastníkovi). Operativní leasing je obvykle krátkodobější než leasing finanční. Náklady spojené s údržbou, opravami či servisními službami pronajatého majetku hradí pronajímatel.

2. finanční leasing- po skončení doby pronájmu ( min. 5 let) dochází k odkupu najaté věci nájemcem. V případě finančního leasingu pronajímatel obvykle smluvně přenáší na nájemce i povinnosti spojené s údržbou, opravami a servisními službami pronajatého majetku.

Leasingová cena placená nájemcem pronajímateli zahrnuje postupné splátky pořizovací ceny majetku, leasingovou marži pronajímatele (leasingové společnosti) a také ostatní náklady pronajímatele spojené s pronajatým majetkem. Všechny leasingové společnosti vyžadují, aby byl vůz havarijně pojištěn. Mezi finančně nejsilnější leasingové společnosti v České republice patří CAC Leasing, ČSOB Leasing, GE Money Auto, ŠkoFIN a Leasing České Spořitelny.

Výhody: - firma si může koupit dlouhodobý majetek, i když na něj nemá dostatek peněz,

pokud ví, že tato investice se bude sama vydělávat na své uhrazení (nová

technologie)

- investice pořízená formou finančního leasingu se rychleji dostane do nákladů

Nevýhody: - v případě, že firma se dostane do finančních potíží a přestane splácet řádně

splátky, leasingová společnost si vezme majetek zpět a již uhrazené splátky

propadají

- v případě zcizení nebo zničení DM před konečným splacením hradí pojišovna

pojistné leasingové společnosti a pouze zbytek nájemci.

Pojmy k leasingu:

Pronajímatel - výrobce, leasingová společnost a po celou dobu majitel předmětu leasingu

Předmět leasingu - věc, která se najme (auto, dům, stroj…)

Nájemce - uživatel předmětu leasingu

Akontace - 1. mimořádná splátka

Zůstatková cena (hodnota) - předem dohodnutá cena po jejímž uhrazení, se předmět leasingu stane vlastnictvím nájemce, poslední splátka.

Leasingová splátka - měsíční splátka placená nájemcem pronajímateli zahrnuje postupné splátky pořizovací ceny majetku, leasingovou marži pronajímatele (leasingové společnosti) a také ostatní náklady pronajímatele spojené s pronajatým majetkem. Náklady ve výši 1 % z úhrnu ročního nájemného budou nově považovány za daňově neuznatelné.

Oceňování dlouhodobého majetku

1. Hmotný majetek oceňujeme podle způsobu pořízení vstupní cenou :

a) pořizovací cena = cena pořízení + náklady související s pořízením (např. doprava, stroje, instalace, …) - finanční úřady důsledně prověřují

b) reprodukční pořizovací cena

- použije se v případech, kdy firma nemá od majetku doklad o jeho hodnotě

- při vkladu majetku z osobního vlastnictví do podnikání, pokud se jedná o majetek starší než 5 let. Určí odhadce.

c) cenou ve vlastních nákladech- veškeré náklady související s pořízením majetku vlastní výrobou- materiál, energie, mzdy….

2. Nehmotný majetek

a) pořizovací cena

b) reprodukční pořizovací cena

c) cenou ve vlastních nákladech

3. Finanční majetek

- oceňujeme pořizovací cenou včetně přímých nákladů souvisejících s pořízením

Odepisování dlouhodobého majetku

DM se postupně opotřebovává, a proto se hodnota DM přenáší do nákladů firmy postupně formou odpisů.

Opotřebení DM -fyzické (používáním se součástky ničí, nepoužíváním součástky

rezavějí,..)

- morální ( i fyzicky skvělé zachovalý stroj může být technicky zastaralý)

Druhy odpisů

 • odpisy účetní - upraveny zákonem o účetnictví

  • firma si ji sama zvolí, mají vyjadřovat skutečnou míru opotřebení

     • majetku ve firmě. Většinou se provádějí měsíčně.

 • odpisy daňové - jsou závazně stanoveny státem a zakotveny v zákoně o dani z příjmu. Jsou určeny pro potřeby výpočtu základu daně z příjmu FO i PO.

 • firma při pořízení dlouhodobého majetku zvolí jednu ze dvou metod: rovnoměrné a zrychlené odepisování, kterou musí dodržovat do konce odepisování.

 • zákon umožňuje odepisování přerušit a pokračovat až podle rozhodnutí podniku

 • v případě technického zhodnocení DM (přístavba, rekonstrukce, generální oprava stroje, zabudování klimatizace do auta - dražší než 40 000,- v jednom roce) se zvýší hodnota zhodnoceného majetku a odpisy se poté provádí ze zvýšené vstupní ceny.

 • DM se zařadí do jedné z 6 odpisových skupin ( příloha zákona o dani z příjmu), které odpovídá počet let odepisování.

 • U DM nehmotného se odepisuje rovnoměrně - např. software 36 měsíců.

 • počítají se 1x ročně k datu účetní závěrky a do daňového přiznání se dopočítá rozdíl

mezi provedenými účetními a daňově uznatelnými daňovými odpisy.

Vstupní cena= součet odpisů

Oprávky = součet již provedených odpisů k určitému datu

Zůstatková cena= vstupní cena - oprávky

Funkce odpisů

  • z pohledu firmy :

 • nákladová - pomocí odpisů přenášíme hodnotu DM do nákladů

 • zdrojová - odpisy jsou pro firmu zdrojem financí

  • z pohledu státu:

 • funkce fiskální - odpisy ovlivňují výši příjmů státního rozpočtu z daně z příjmu

 • funkce rozvojová - umožní-li stát podnikatelům rychle odepisování DM, stimuluje je tím k rychlejší obměně strojního vybavení

Většina podnikatelů by více ocenila zrychlené odepisování.

Evidence DM

Slouží pro:

 • kontrolu majetku - inventarizace

 • odepisování majetku - účetnictví a daně

 • přehled o finanční hodnotě firmy:

- důležitá informace pro potřeby financování z cizích zdrojů (získání úvěru, ručení

majetku)

- firmu chci prodat nebo koupit, potřebujete vyjádřit její cenu

- úhrady škod na majetku pojišovnou

Inventární karta

 • ručně vedená nebo počítačová evidence v účetním programu

 • v obou uvedených případech evidence obsahuje inventární číslo,stručný technický popis DM, údaje o vstupní ceně, datum pořízení a datum uvedení do používání

zvolený způsob odepisování, jednotlivé roční daňové odpisy popř. pokud chce firma

vést odlišné účetní odpisy

Pří pořízení DM vypisujeme zápis o pořízení DM a při vyřazení DM zápis o vyřazení DM.

Způsob vyřazení DM

  • likvidace

  • prodej

  • darování

  • vklad do jiné společnosti

Reprodukce DM

 • majetek potřebuje údržbu a opravy

 • investice do systému údržby majetku se jim mnohonásobně vrátí jak v lepší spolehlivosti výrobních zařízení, tak v jejich životnosti

 • nejúčinnější obranou proti morálnímu a fyzickému opotřebení je propracovaný systém reprodukce dlouhodobého majetku, tedy plánovité nahrazování starého DM za novým

Reprodukční členění:

 • reprodukce prostá - stroj nahradíme strojem stejného výkonu

 • reprodukce rozšířená - stroj nahradíme jedním strojem s vyšším výkonem nebo více stroji se stejným výkonem

 • reprodukce zúžená - stroj nahradíme strojem s menším výkonem nebo nenahradíme vůbec

0x01 graphic

1

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 8. 12. 2023 Svátek má Květoslava
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz