DETAIL: Plánování a kontrola


0x01 graphic

PLÁNOVÁNÍ A KONTROLA

PLÁN na r. 2009

seminární práce

Vypracovaly:

II. roèník kombinovaného mag. Studium

Obor Finance, prosinec 2008

Profil spoleènosti

Obchodní jméno firmy: s.r.o.

Sídlo firmy:

Cíle spoleènosti

Spoleènost s.r.o. se chce stát moderní a rozvíjející se firmou, a proto je její hlavní prioritou je vysoká kvalita provádìných služeb.

Jedná se pøedevším o osobní pøístup všech zamìstnancù ke každému zákazníkovi, rychlé zpracování cenových poptávek, doporuèení vhodnosti støešních materiálu, technické poradenství.

Vize a strategie

V souèasné dobì, po prvním roce pùsobení na trhu, je cílem spoleènosti dosažení kladného hospodáøského výsledku v dalším roce podnikání a zvýšení obratu tržeb.

Struèná historie

V r. 2007 byla založena spoleènost s.r.o.. Jejím pøedchùdcem bylo sdružení podnikatelù, které pùsobilo na trhu ve stavebnictví od roku 2001 do roku 2007. V r. 2007 se sdružení rozpadlo a vznikly dvì samostatné jednotky, které jsou si konkurenti: s.r.o. a fyzická osoba.

Hlavní pøedmìt podnikání

Firmu lze zaøadit do OKEÈ 45 - stavebnictví.

Její hlavní náplní je realizace støech, a už se jedná o rekonstrukci, opravy nebo støechy „na klíè“. Dále provádí i ekologickou likvidaci støešních materiálu a to za pomoci spoleènosti SITA CZ a.s. V r. 2008 se okrajovì spoleènost zabývala i prodejem støešních materiálu. Pro následující roky chce spoleènost více realizovat prodej a to i rozšíøením množství nabízených výrobkù.

Hlavní zákazníci spoleènosti:

- domácnosti

- stavební firmy a øemeslníci

Mezi hlavní konkurenty mùžeme zaøadit tyto firmy:

.......

.......

drobní øemeslníci - pokrývaèi, klempíøi

.......

SWOT analýza

Silné stránky

- dlouholeté zkušenosti zamìstnancù

- vysoká kvalita provádìných služeb

- široký sortiment služeb v rámci realizací støech

- pùsobení na stabilním trhu

- vize a ambice vedení spoleènosti

- individuální pøístup k zákazníkovi

Pøíležitosti

- rozšíøení potenciálních stálých zákazníkù z øad øemeslníkù

- nákup nové investice - lešení

Slabé stránky

- nedostateèné kapacity - zamìstnancù

- sezonnost stavebních prací

- nízká dynamika vlastního rùstu

- závislost na nedostateèném lidském potenciálu na trhu práce -kvalifikovaní zamìstnanci

Hrozby

- pohyb kurzu èeské koruny (nákup zboží ze zahranièí)

- zmìny cen vstupních materiálù

- konkurence

- noví konkurenti

Organizaèní struktura

Spoleènost s.r.o. má v prvním roce podnikání vybudovanou pouze jednoduchou organizaèní strukturu. V souèasné dobì spoleènost zamìstnává 5 zamìstnancù a využívá externích pracovníkù.

K nárùstu zamìstnancù by mìlo dojít bìhem roku 2009, jejichž poèet by se mìl pohybovat kolem 10 zamìstnancù.

Souèastná struktura spoleènosti s.r.o.


0x01 graphic

Oèekávaná struktura pro r. 2009 - 2011


0x01 graphic

Plán vývoje poètu zamìstnancù

Tab. Plán zamìstnancù 2008-2009

mìsíc

 

listopad

prosinec

leden

únor

bøezen

duben

kvìten

èerven

 

 

plán

skut.

plán

skut.

plán

skut.

plán

skut.

plán

skut.

plán

skut.

plán

skut.

plán

skut.

Zamìstnanci (celkem)

 

7

6

7

5

3

3

3

 

5

 

7

 

9

 

9

 

z toho

THP

2

2

2

1

2

2

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

 

øemeslnici

5

4

5

4

1

1

1

 

2

 

5

 

7

 

7

 

Mzdové náklady

V položce ostatní služby jsou úètováni pøevážnì externí zamìstnanci (živnostníci na výpomoc) firmy (asi 90%). V roce 2009 spoleènost chce externích zamìstnancù využívat co nejménì, protože hodlá pøijmout nové kvalifikované zamìstnance nebo brigádníky, kteøí budou pracovat v pracovním pomìru.

2008

Plán pro 2009

do III. ètvrt.

I.

II.

III.

IV.

ostatní služby - exter.

411890

0

20 000

50 000

50 000

mzdové náklady + zák. poj.

519 600

297 000

675 000

729 000

584 000

Plán pùjèek a investic

Vzhledem k averzi jednatele k pùjèkám nehodlá firma v r. 2009 využít žádnou pùjèku.

Od kvìtna je pouze domluvený u banky kontokorent, který spoleènost použije jen v pøípadì, že nebude mít dostatek financí na odvody zdrav. a soc. pojištìní.

Firma nehodlá v r. 2009 vložit peníze do žádné vìtší investice.

Plán zásob a slev

Firma nemá žádné skladové zásoby ani nepøedpokládá jejich vytvoøení, protože nemá žádné vìtší skladové prostory. Vše je øešeno individuálnì na konkrétní zakázku.

Slevy se øeší individuálnì v rámci roku, protože slevy mùže poskytnout vìtšinou jen množstevní (na plech pøi odebrání více jak 200 m2) nebo v rámci akcí výrobcù støešních materiálu.

Plán pøíjmù

Tab. Plán pøíjmù pro r. 2009

Plán. prodeje 2009 (v Kè)

Plánované pøíjmy mìsících 2009 Kè

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

12.

400 870

300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

200 000

160 000

40 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

270 000

 

202 000

50 000

18 000

 

 

 

3.

350 000

 

 

250 000

90 000

10 000

 

 

 

 

4.

360 000

 

 

 

256 000

100 000

4 000

 

 

 

 

5.

400 000

 

 

300 000

80 000

20 000

 

 

6.

500 000

 

 

 

 

 

360 000

120 000

20 000

 

 

 

 

7.

520 000

 

 

400 000

100 000

20 000

 

 

8.

550 000

 

 

 

400 000

100 000

50 000

 

9.

580 000

 

 

 

 

 

 

 

 

450 000

100 000

30 000

 

10.

550 000

 

 

 

380 000

140 000

30 000

11.

400 000

 

 

 

 

230 000

150 000

12.

300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 000

Suma

4 880 000

460 000

242 000

300 000

364 000

410 000

444 000

540 000

520 000

570 000

530 000

400 000

430 000

Jelikož spoleènost se zabývá prodejem jen okrajovì, plán pøíjmù vychází z pøedpokládaného množství realizovaných zakázek v jednotlivých mìsících. Kdy na základì zkušeností z r. 2008 je možné realizovat 1 až 3 zakázky mìsíènì v hodnotì 180 tis. až 500 tis. Kè. Tyto zakázky tvoøí nejvìtší podíl na pøíjmech spoleènosti.

Plán nákladù a tržeb 2009

 

I. ètvrtletí

II. ètvrtletí

III. ètvrtletí

IV.. ètvrtletí

celkem 2009

spotøeba materiálu

100 000

365 700

450 000

365 000

1 280 700

prodané zboží

100 000

150 000

250 000

150 000

650 000

cestovné

4 000

4 000

4 000

4 000

16 000

náklady na reprezentaci

500

500

500

3 000

4 500

ostatní služby

88 000

48 000

78 000

78 000

292 000

mzdové náklady + zak.poj.

297 000

675 000

729 000

584 000

2 285 000

ostatní danì a poplatky

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000

ostatní finanèní náklady

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000

Náklady

593 500

1 247 200

1 515 500

1 188 000

4 544 200

tržby

820 000

1 260 000

1 550 000

1 250 000

4 880 000

zisk/ztráta

226 500

12 800

34 500

62 000

335 800

Spotøeba materiálu - jedná se pøedevším o materiál u zakázek.

Prodané zboží - vychází z tržeb z r. 2008 s pøihlédnutím na ekonomickou krizi

Ostatní služby - nájemné kanceláøe, novì i dílny a v I. ètvrt. Se zde ještì promítne náklady na pronájem strojù pøi realizaci dopøedu dohodnuté zakázky.

Pøíloha:

Rozvaha 2008

 

 

I. ètvrtletí

II. ètvrtletí

III. ètvrtletí

022

Sam. movité mìci

79000,00

79000,00

134000,00

211

pokladna

100127,51

74486,62

91572,82

221

61918,99

98668,10

165510,09

311

pohledávky - odbìratelé

1387,00

158247,00

745234,50

314

poskytnuté provozní zálohy

8759,69

-2375,37

-76192,37

315

ostatní pohledávky

 

 

-19036,00

343

DPH

627,41

 

 

353

pohledávky za upsaný ZK

99000,00

99000,00

99000,00

395

 

 

 

 

 

Aktiva

350 820,60

507 026,35

1 140 089,04

 

 

 

 

 

231

Krátkodobý bank. Úvìr

71000

59210,00

47420,00

321

Závazky - dodavatelé

10952,00

22125,41

284520,85

324

pøijaté provozní zálohy

 

204922,39

177990,13

325

ostatní závazky

 

227,00

2020,00

331

zamìstnanci

19193,00

49066,00

0,00

336

zùètování s instit. SZ a ZP

19239,00

81819,00

151511,00

342

ostatní pøímé danì

2025,00

8385,00

17230,00

343

DPH

 

7513,61

92264,12

365

ostatní závazky ke spol.

106974,90

256974,90

353676,60

411

Základní kapitál

200000,00

200000,00

200000,00

 

ztáta/zisk

-78563,30

-383216,96

-186543,66

 

pasiva

350820,60

507026,35

1140089,04

Výsledovka 2008

 

 

za I. ètvrtletí

za II. ètvrtletí

za III. ètvrtletí

501

spotøeba materiálu

63692,89

332853,89

1245146,75

504

prodané zboží

153627,05

597186,22

512

cestovné

4174,10

4174,10

9934,10

513

náklady na reprezentaci

299,00

651,00

776,00

518

ostatní služby

32393,63

143133,29

457655,10

521

mzdové náklady

40500

171857,00

393246,00

524

zákonné sociální pojištìní

14175,00

60270,00

126354,00

527

zákonné soc. náklady

227,00

2020,00

538

ostatní danì a poplatky

 

7000,00

8000,00

568

ostatní finanèní náklady

3187,80

4532,80

6032,00

 

Náklady

158 422,42

878 326,13

2 846 350,17

 

 

 

 

 

602

tržby z prodeje služeb

79827,23

327905,82

1981759,08

604

tržby za prodej zboží

167153,55

677957,64

662

úroky

31,89

49,8

89,79

 

výnosy

79859,12

495109,17

2659806,51

zisk/ztráta

-78 563,30

-383 216,96

-186 543,66

7

øeditel

Externí úèetní

Vedoucí

provoz.

Real. team vèet. stavbyvedoucí

Externí real. team

Real. tým è. 2

Real. tým è. 1

Admin.

prac.

Externí úèetní

externí tým v pøípadì potøeby

v pøípadì

mistr 2

mistr 1

ekonom

øeditel

Obchodní zástupce

Zpìt

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Pøihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Nedìle 3. 12. 2023 Svátek má Svatoslav
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz