DETAIL: Management malé a střední firmy


1) nepeněžitý vklad

- Nepeněžitým vkladem do obchodní společnosti mohou být věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Nepeněžitý vklad představuje dle platné legislativy majetek, jehož hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Důvodem pro vložení nepeněžitého majetku do společnosti může být například využitelnost vkládaného majetku pro podnikatelskou činnost nebo nedostatek finančních prostředků pro dosažení zákonné výše základního kapitálu.

2) hlavní a vedlejší pracovní poměr, hlavní a vedlejší pracovní činnost

- Koná-li zaměstnanec za trvání pracovního poměru, v němž je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu, výjimečně práce také v dalším pracovním poměru, jde o hlavní a vedlejší pracovní poměr. Vedlejší pracovní poměr lze sjednat pouze na kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu. Výpovědí může rozvázat vedlejší poměr organizace i pracovník z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná dnem, v němž byla výpověď doručena.

Vedlejší činností je činnost, kterou vykonává zaměstnanec u zaměstnavatele, u něhož je v pracovním poměru, mimo pracovní dobu stanovenou pro tento pracovní poměr a která spočívá v pracích jiného druhu, než byly sjednány v pracovní smlouvě. (Kupř. mzdová účetní nemůže v rámci vedlejší činnosti vykonávat další účetní práce, ale třeba práce úklidové. Vykonávání prací téhož druhu by bylo nutno posuzovat jako práci přesčas.) Vedlejší činnost může být konána jen v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (viz samostatné heslo našeho slovníčku: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr).

3) dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce - Tento typ smlouvy je nejvýhodnější pro obě strany a proto je nejčastěji používaný. Výhodný je především v tom, že není nutné platit zdravotní a sociální pojištění, ale jen daň z příjmu. Daň z příjmu se většinou řeší prohlášením o dani. Plat je potom jednotně zdaněn o 15% a už není potřeba tento příjem vykazovat například v daňovém přiznáni.

Dohoda o pracovní činnosti - Jiný typ smlouvy, většinou používaný pro opakovanou činnost. Pro brigádu se většinou nevyužívá, kvůli nutnosti platit zdravotní a sociální pojištění.

4) Úřady práce a jejich aktivní politika zaměstnanosti

Aktivní politika zaměstnanosti
a) rekvalifikace,

b) investiční pobídky,

c) veřejně prospěšné práce,

d) společensky účelná pracovní místa,

e) překlenovací příspěvek,

f) příspěvek na dopravu zaměstnanců,

g) příspěvek na zapracování,

h) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

 • poradenství

 • podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 • cílené programy k řešení zaměstnanosti (par. 120 zákona o zaměstnanosti).

Rekvalifikace

 • dohoda o rekvalifikaci

 • za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací

 • náklady zaměstnavatele spojené s rekvalifikací jeho zaměstnanců, jestliže je tato rekvalifikace nezbytná pro jejich další pracovní uplatnění v podniku. V průběhu této rekvalifikaci zaměstnancům přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Společensky účelná pracovní místa

 • podle konkrétní situace na místním trhu práce

 • výše příspěvku na jedno společensky účelné pracovní místo: maximálně čtyřnásobek až osminásobek průměrné mzdy (podle regionu)

 • více než 5 pracovních míst, je úřad práce povinen vyžádat si vypracování odborného posudku

 • až do výše vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, vč.odvodů zaměstnavatele

 • nejdéle po dobu 6 měsíců, příp. 12 měsíců

 • I pro OSVČ

Překlenovací příspěvek

 • - osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek na vytvoření společensky účelného pracovního místa

 • - příspěvek se poskytuje nejdéle po dobu 3 měsíců, v měsíční výši rovnající se výši 0,12násobku průměrné mzdy

Příspěvek na dopravu zaměstnanců

 • - pokud zaměstnavatel zabezpečuje každodenní dopravu svých zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání v případech, kdy hromadnými dopravními prostředky prokazatelně není provozována doprava vůbec nebo v rozsahu odpovídajícím potřebám zaměstnavatele.

 • - dopravu svých zaměstnanců s t잹ím zdravotním postižením, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou využít dopravy hromadnými dopravními prostředky.


 • - Příspěvek se poskytuje maximálně ve výši 50 % nákladů vynaložených na dopravu zaměstnanců. U zvláštní dopravy zaměstnanců s t잹ím zdravotním postižením se příspěvek poskytuje ve výši 100 % nákladů.

Příspěvek na zapracování

 • - maximálně po dobu 3 měsíců.

 • - měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance pověřeného zapracováním může činit nejvýše polovinu minimální mzdy.

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

 • přechází na nový podnikatelský program a z tohoto důvodu nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby

 • Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 6 měsíců. Měsíční příspěvek na jednoho zaměstnance může činit nejvýše polovinu minimální mzdy.

Veřejně prospěšné práce

 • obtížně umístitelné nezaměstnané

 • dotace na úhradu mezd

 • nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně,

Podpora zaměstnávání absolventů a mladistvých

 • Absolvent - 2 roky

 • Odborná praxe s příslibem zaměstnání

 • Náhrada mzdy

 • Mladiství

Tvorba pracovních příležitostí pro občany se zdravotním omezením

 • Chráněné dílny a pracoviště - 60% občanů se ZPS

 • Jednorázové příspěvky, provozní náklady, vybavení

 • Lze i v domácnosti ZPS

Podpora zaměstnávání poskytovaná pro vybraný okruh zaměstnavatelů v rámci investičních pobídek

 • V systému investičních pobídek (zák. č. 72/2000 Sb. o investičních pobídkách

 • Vznik nových pracovních míst

 • Rekvalifikace nových zaměstnanců

 • Míra nezaměstnanosti vyšší než o 50% než průměr

 • Nevratná dotace (200 000 Kč, po únoru 2009 50 000 Kč)

 • Zaměstnavatelé, kteří zajišují rekvalifikaci - až 35% nákladů

5) Sdružení (zda je kapitálová nebo osobní společnost) a jak členové ručí za závazky

- zakládá se podle § 829 -841 Občanského zákoníku

- smlouva uzavíraná ústně i písemně

- účastníky fyzické i právnické osoby

- sdružení nemá právní subjektivitu

- způsobilost k právům a povinnostem mají jednotliví účastníci sdružení: sdružení za účelem podnikání můžou uzavírat FO i PO, jednotliví účastníci mají i živnostenské oprávnění

- závazky vůči třetím osobám: za závazky ručí všichni členové složení

- vede jedno jediné účetnictví za celé sdružení

6) Nějaké instituce, které podporují české podniky (Czech trade atd.)

Česká agentura na podporu obchodu „czech trade“

 • příspěvková organizace ministerstva průmyslu a obchodu

 • vznik 1997

 • poskytuje informační, poradenské a podpůrné služby podnikům se zájmem o EXPORT

 • poskytuje informace z mezinárodních databází, zahraničně obchodní analýzy, vydává teritoriální publikace pro exportéry a investory

Hospodářská komora - Hlavním posláním Komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v České republice a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

CzechInvest:

 • minimální výše investice činí 10 mil. Kč,

 • požadovaný minimální počet vytvořených pracovních míst se liší dle druhu center, tj:

 • 20 míst u center pro vývoj software a expertních či řešitelských center,

 • 30 míst u technologických center,

 • 50 míst u high-tech opravárenských center a center sdílených služeb,

 • 100 míst u center zákaznické podpory.

 • Dotace na školení a rekvalifikace:

 • Dotaci lze poskytnout na úhradu 30 - 45 % vynaložených nákladů, v závislosti na podmínkách Programu.

 • Dotace lze poskytnout bez ohledu na výši nezaměstnanosti v daném okrese.

7) Podmínky provozování živnosti a podrobně popsat bezúhonnost

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou:

 1. 18 let

 2. způsobilost k právním úkonům

 3. bezúhonnost

 4. doklad o tom, že FO nemá nedoplatky vůči FÚ

Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl odsouzen :

 • pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trustu odnětí svobody v trvání alespoň 1 roku

 • pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním

 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním

U PO musí všeobecné podmínky splňovat odpovědný zástupce. Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce. Po určité době lze provést výmaz z rejstříku trestů.

8) Jednání za společnost před zápisem do OR

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100 000 Kč.

Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál.

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni jednatelé.

K návrhu na zápis do obchodního se rejstříku přikládá :

 1. společenská smlouva nebo zakladatelská listina,

 2. posudek znalce nebo znalců o ocenění nepeněžitých vkladů.

9) Co nahrazuje pracovní knížku a co znamená pro zaměstnance a zaměstnavatele

?????

10) Rozdíl mezi vos a sro

VOS je osobní společnost - Předpokládá se u nich osobní účast podnikatele na řízení společnosti (proto osobní) a zpravidla neomezené ručení společníků za závazky společnosti. Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň 2 osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně veškerým svým majetkem. Společníkem může být fyzická i právnická osoba.

SRO je kapitálová společnost - Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší se v závislosti na tom, o jakou kapitálovou společnost se jedná. Jedná se u nás o nejrozšířenější podnikání právnických osob. Společnost může být založena 1 osobou, max. počet společníků je 50. Základní kapitál je tvořen vklady společníků, kteří ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků Výše základního kapitálu musí činit alespoň 200 000 Kč, přičemž každý společník musí vložit min. 20 000 Kč Vklady mohou být peněžité i nepeněžité. Společnost musí vytvářet rezervní fond. Mezi orgány společnosti patří valná hromada, coby nejvyšší orgán.

11) Nemocenské pojištění osvč

Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné a vzniká na základě přihlášky. OSVČ však může být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, a nebo je od placení záloh osvobozena v těch kalendářních měsících, v nichž po celý kalendářní měsíc měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, vykonávala službu v ozbrojených silách nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění OSVČ.

OSVČ je účastna nemocenského pojištění jen jednou, i když vykonává několik samostatných výdělečných činností.

Účast na nemocenském pojištění vzniká dnem, od kterého se OSVČ přihlásila k nemocenskému pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém se přihlásila. Zpětně může účast na pojištění vzniknout pouze v případě, že se OSVČ přihlásila k účasti nejpozději do 8 dnů od zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti a v té samé lhůtě se přihlásila i k účasti na důchodovém pojištění.

12) Ohlášení živnosti a dokumenty které se přikládají

Náležitosti ohlášení živnosti :

 • FO ohlašuje živnost podle trvalého bydliště, PO podle svého sídla, zahraniční FO podle místa povoleného pobytu

FO v ohlášení uvede :

 • jméno a příjmení, obchodní jméno, státní občanství, bydliště, rodné číslo, datum narození, údaje o uložení zákazu činnosti, údaj o zrušení živnostenského oprávnění v posledních 3 letech

 • má-li odpovědného zástupce - údaje o něm

 • místo podnikání

 • předmět

 • IČ - bylo-li již přiděleno

 • provozovnu

 • datum zahájení provozování

 • datum ukončení - pokud se jedná o živnost na dobu určitou

 • zda hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem

 • zda zaměstnává zaměstnance

PO uvede :

 • totéž + údaje o statutárních orgánech

FO připojí k ohlášení :

 • výpis z TR ne staršího než 3 měsíce (kolek 50 Kč)

 • totéž u odpovědného zástupce

 • doklady o odborné způsobilosti sebe či zástupce

 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektům a prostorám, liší-li se od bydliště

 • výpis z OR, je-li v něm zapsána, ne starší 3 měsíců

 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis musí být notářsky ověřen

 • potvrzení FÚ o nedoplatcích

PO připojí :

 • výpis z TR ne staršího než 3 měsíce

 • doklady o odborné způsobilosti zástupce

 • doklad o tom, že PO byla založena - společenská smlouva, výpis z OR ne starší 3 měsíců

 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektům a prostorám, v nichž má sídlo (výpis z katastru nemovitostí, kupní či nájemní smlouvu)

 • prohlášení odpovědného zástupce

13) práva a povinnosti společníků.

Práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou. Společník je povinen splatit svůj vklad ve lhůtě stanovené ve společenské smlouvě.

Povinnosti společníků

 • vkladová - zaplatit vklad do ZK, nejpozději do 5ti let

 • prodlení se splácením vkladu - nemusí se vyplatit - 30% úrok a možnost vyloučení společníka

 • příplatková - je dána valnou hromadou, možnost určit PP nad rámec vkladu, používá se na krytí ztrát, příplatkem se nezvyšuje velikost obchodního majetku

Práva - účast na řízení a kontrole, nahlížet do účetnictví, na podíl na zisku, musí se jednat o čistý zisk (zisk po zdanění) - odvést do rezervního fondu - rozdělit, nebo ponechat ve firmě

14) Jednatel

Je fyzická osoba - Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob. Jednateli náleží obchodní vedení společnosti.

může být pouze fyzická osoba a to jak společník, tak i osoba, která není společníkem. Tato osoba musí být starší 18 let, způsobilá právních úkonů, bezúhonná a u níž nenastala skutečnost, jenž je překážkou provozování živnosti.

15) Mzdový list

 • osobní údaje pracovníka, nárok na dovolenou a čerpání dovolené, výpočet dávek NP

 • sestavuje se pro každého zaměstnance na rok

 • musí se uchovávat 20 let

 • vyplňuje se evidenční list důchodového zabezpečení (na základě mz. listu)

16) Druhy příjmů společníků

Společník vykonává práci pro společnost na základě obvyklého pracovněprávního vztahu (pracovní smlouva), nebo obchodně-právního vztahu (na základě ustanovení ve společenské smlouvě). Za tuto práci mu přísluší odměna. Další formou příjmu společníka je podíl na zisku. Zde se jedná o příjem z kapitálového majetku, je zdaněn srážkovou daní ve výši 15 procent a nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění.

 • podíl společníka na zisku

15 % srážková daň, neodvádí se soc. a zdrav. pojištění

 • příjem z převodu účasti na obchodní společnost

 • bezúplatný (dar)

 • úplatný (prodej)

u FO je tento převod osvobozen od daně z příjmu a to v případě, že mezi nabytím a prodejem uplynulo minimálně 5 let. Uplynulo-li méně něž 5 let, platí se daň z příjmu z tržby za prodej (nabývací cena) = základ pro daň z příjmu FO.

 • vypořádací podíl

při odchodu společníka. Srážková daň činí 15%, neplatí se soc. a zdrav. pojištění, nezapočítává se do důchodu.

 • podíl na likvidačním zůstatku

 • příjem z výkonu práce pro společnost

 • příjem z výkonu fce pro společnost

 • odměny členů statutárního orgánu a dalších orgánů PO :

 1. společník je zaměstnán u společnosti a současně je členem orgánu => podepíše prohlášení k dani, k nezdaněným částkám, odměny můžou i nemusí být vypláceny měsíčně => mzda + odměna - základ (odvod soc. a zdrav. pojištění). Ve vztahu k OSSZ je veden 2x.

 2. je pouze členem orgánu => podepíše prohlášení k dani (podepisuje tam, kde je zaměstnán), z odměny se sráží (záloha) 20%, soc. a zdrav. pojištění

 • příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

sám zpracovává daňové přiznání, odvádí soc. a zdrav. pojištění

 • příjem z pronájmu z nemovitosti

odečteme prokazatelné výdaje nebo paušální výdaje ve výši 20% z příjmu. Společník zdaňuje sám ve svém daňovém přiznání, příjmy nepodléhají soc. a zdrav. pojištění = nezapočítává se do důchodu.

 • příjmy z příležitostných činností a příležitostného pronájmu movitých věcí

 1. do 10 000 Kč nepodléhají zdanění

 2. nad 10 000 Kč odčítáme prokazatelné výdaje

17) Jaké jsou druhy ohlašovací živnosti a vyjmenujte všechny další podmínky nutné k zahájení podnikání kromě podmínek všeobecných

Živnosti ohlašovací mohou být provozovány na základě pouhého ohlášení libovolnému živnostenskému úřadu. Ohlášení živnosti nepodléhá žádné schvalovací proceduře ze strany úřadu. Pokud žadatel splňuje veškeré zákonem stanovené podmínky, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

druhy: řemeslné, vázané, volné

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost vyžadované živnostenským zákonem či jiným právním předpisem. Většinou jde o doklad o dosaženém vzdělání či o doklad o délce praxe v příslušném oboru.

18) Co je to Pracovní knížka dnes a jaké výhody či nevýhody přináší zaměstnavateli nebo zaměstnanci

????


19) Co je to rizikový a rozvojový kapitál

Rizikový a rozvojový kapitál, určený pro investování do rizikových projektů s perspektivou vysokého zhodnocení investic. Rizikový a rozvojový kapitál je prostředek pro financování zahájení činnosti společnosti, jejího rozvoje, expanze nebo odkupu celé společnosti, kdy investor rizikového kapitálu získává dohodnutý podíl základního kapitálu společnosti za poskytnutí potřebného kapitálu. Rizikový a rozvojový kapitál představuje dlouhodobou investici nejen peněz, ale i času a úsilí. rizikový a rozvojový kapitál - investice výhradně do společností, jež nejsou veřejně obchodovány - fond vstoupí do vybraného podniku navýšením jeho základního kapitálu, tím podnik získá potřebné zdroje. Podíl na základním kapitálu je obvykle nadpoloviční a fond tak podnik kontroluje. Po 3-7 letech hodnota podniku v případě úspěchu stoupne a fond svůj podíl prodá s velkým ziskem původním vlastníkům, managementu nebo na veřejných trzích.

Rizikový kapitál

investice do základního jmění firmy, která za sebou nemá žádnou historii, případně teprve vzniká.

Rozvojový kapitál

je poskytnut do fungující firmy, která trpí nedostatkem kapitálu pro financování rychlejšího růstu, realizaci nových záměrů získání nových trhů.


20) Co je to provozovna a jak ji značíme

místo provozování živnosti (i mobilní provozovna - není na daném místě více než 3 měsíce)

lze i více provozoven

 • potřeba prokázat vlastnické či užívací právo

 • v bytě jen se souhlasem vlastníka

 • oznámení ŽÚ:

  • obchodní firma, název, jméno a příjmení

  • sídlo, místo podnikání

  • adresa provozovny, předmět podnikání (obor činnosti)

  • datum zahájení / ukončení podnikání

 • označení:

  • odpovědná osoba

  • prodejní / provozní doba

  • kategorie a třída (ubytování)

  • počátek a konec uzavření

21) Založení sro jedním společníkem

Společnost může být založena jednou osobou. Společnost s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno společníkem. Zakladatelským dokumentem v případě založení jedním společníkem je zakladatelská listina.

22) odpovědný zástupce

 • musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti

 • odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů

 • k podnikateli ve smluvním vztahu (nemusí být pracovní smlouva)

 • ne pro více než 4 podnikatele

 • nemůže jím být:

  • člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této PO

  • FO, u níž trvá překážka provozování živnosti

  • osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění (výjimkou je zrušení kvůli 4 letům neprovozování živnosti)

 • odpovědného zástupce je povinen ustanovit:

  • podnikatel, který je FO a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti

  • PO, pro živnost vyžadující splnění zvláštních podmínek

jestliže podnikatel podniká na základě živnostenského listu, může být i sám sobě odpovědným zástupcem dle živ. zákona. Společnost podniká rovněž na základě živnostenských listů nebo jiných oprávnění, ale protože tyto listy (oprávnění) nepatří konkrétní osobě ale společnosti je nutné, aby každá společnost měla odpovědné zástupce pro příslušné živnostenské listy.

23) rozdíl mezi hlavní a vedlejší činností OSVČ

Od 1. 1. 2004 se samostatná výdělečná činnost rozděluje na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (dále jen hlavní a vedlejší).

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší, pokud OSVČ v kalendářním roce:

 • vykonávala zaměstnání a příjem ze zaměstnání, kterého v tomto roce dosáhla, činí alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy platné k 1. lednu kalendářního roku, za který se účast OSVČ na pojištění posuzuje,

 • měla nárok na výplatu částečného či plného invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,

 • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu,

 • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,

 • byla nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 3 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.,

 • byla ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle než tři kalendářní měsíce po sobě jdoucí.

Důvody pro výkon vedlejší činnosti je třeba doložit.


24) popiš vznik s.r.o a napiš všechny dokumenty

Založení společnosti :

 • Musí se konat ustavující valná hromada.

Na ustavující Valné hromadě společníci podepíší společenskou smlouvu o založení s.r.o. Společnost může být založena jednou osobou. V tomto případě nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina. Každý společník dostane kopii o zápise z ustavující Valné hromady. Podpisy v zápisu z Valné hromady a společenské smlouvy či zakladatelské listiny musí být notářsky ověřeny.

Určený správce vkladu podepíše prohlášení (notářsky ověřeno) o složených vkladech společníků do ZJ společnosti. Souhrn peněžitých vkladů musí být minimálně ve výši 30 %, nepeněžité vklady musí být vloženy v celé výši. Ocenění nepeněžitých vkladů musí být provedeno soudními znalci. Jestliže společnost zakládá jeden společník, ZJ musí být splaceno celé.

K ohlášení živnosti pro PO nebo žádosti o koncesi je nutno připojit :

 • doklad o tom, že byla PO založena - ne starší než 3 měsíce

 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu, v nichž má PO sídlo (výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, nájemní smlouva)

Jestliže je nutno mít k živnosti odpornou způsobilost a tuto nesplňuje ani jeden společník, je nutno ustanovit odpovědného zástupce :

 • prohlášení odpovědného zástupce

 • výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce ne starší 3 měsíců

 • doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce

Za jedno živnostenské oprávnění se platí poplatek 1 000 Kč a to obvykle na místě. Do 15 dnů je živnostenský list vystaven (koncesní listina do 60 dnů). Na rozdíl od živ. oprávnění pro FO zde není přiděleno IČ ani datum vzniku živ. oprávnění. V této chvíli ještě společnost není oprávněna k podnikání.

 • Do 90 dnů po konání valné hromady podat návrh na zápis do Obchodního rejstříku.

Poplatek činí 3 000 až 20 000 Kč podle výše ZJ. Krajský obchodní soud zašle usnesení o zápisu společnosti do OR. V tomto usnesení je uvedeno IČ a den zápisu do OR. Teprve tímto dnem je společnost oprávněna k podnikání.

 • Do 30 dnů od zahájení podnikání se zaregistrovat na finančním úřadu.

Místní příslušnost k FÚ se řídí sídlem společnosti (rozdíl od FO). Je vystaveno Osvědčení o registraci k příslušným daním a je přiděleno DIČ.

Společenská smlouva musí obsahovat alespoň :

 1. obchodní jméno společnosti

 2. určení společníků

 3. předmět podnikání (činnosti)

 4. doba trvání společnosti

 5. základní jmění společnosti

 6. orgány společnosti

 7. rezervní fond

 8. závěrečná ustanovení

 9. podpisové vzory jednatelů

I. Založení společnosti

   • společenská smlouva

   • prohlášení správce vkladu

   • podpisové vzory jednatelů, nejsou-li součástí společenské smlouvy

II. Živnostenský úřad - CRM - získání živnostenského oprávnění

   • ohlášení živnosti - JRF

   • společenská smlouva

   • nájemní smlouva k sídlu (jen základní body), výpis z katastru nemovitostí majitele (stačí pouze zapsat do seznamu dokumentů, nemusí se přikládat), příp.souhlas majitele nemovitosti

   • odpovědný zástupce:

   • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

   • souhlas s výkonem práce odpovědného zástupce, čestné prohlášení,

   • popis dokladu o odborné způsobilosti (základní údaje z výučního listu, vysvědčení, diplomu, praxe) - je-li nutno

III. Obchodní rejstřík - vznik společnosti

   • návrh na zápis do obchodního rejstříku (www. justice.cz)

   • plus přílohy - viz uvedený web

IV. Finanční úřad - získání DIČ

   • přihláška k registraci

   • výpis z OR nebo usnesení o zápisu do OR (zapište do seznamu dokumentů, nevyrábějte imaginární usnesení či výpisy z OR)

   • živnostenské oprávnění (nepřikládejte, připravte se na to, že některé FÚ mohou o kopie požádat)

OR pošle živnostenskému úřadu zprávu o přiděleném IČ

Další:

V. Živnostenský úřad - zápis změny do živnostenského oprávnění

   • změnový formulář - ohlášení změny - např. změna sídla, jména apod.

VI. Přiznání k dani z příjmů právnických osob - vyplnit jen identifikační údaje s.r.o.


25) živnost provozována průmyslovým způsobem

 • jde o činnost, která v rámci jednoho pracovního procesu zahrnuje více dílčích činností, přičemž tyto jednotlivé činnosti vykazují znaky živnosti,

 • existuje organizační oddělení výkonu dílčích prací, postupů a úkonů (zejména oddělení jednotlivých dílčích výrobních prací, oddělení výrobních prací od řídících a obchodních prací).

Od 1.7.2008 Novela živnostenského zákona zrušila provozování živnosti průmyslovým způsobem.

26) vypořádavací podíl

Podkladem pro stanovení podílu je mimořádná účetní závěrka ke dni zániku účasti společníka na společnosti. Měla by se stanovit i daňová povinnost.

Zjistíme čisté obchodní jmění (majetek po odečtení závazků vzniklých v souvislosti s podnikáním).

Vypočítáme poměr splaceného vkladu odcházejícího společníka ke splaceným vkladům všech společníků (včetně odcházejícího).

Vypořádací podíl je ta část čistého obchodního jmění, která odpovídá podílu odcházejícího na splacených vkladech všech společníků.

Vyplacení vypořádacího podílu do 3 měsíců od schválení mimořádné účetní závěrky. Vyplácí se v penězích.

Zdanění podílu

 • základ daně - podíl se sníží o nabývací cenu podílu - vklad do základního jmění (splacený)

 • daní se zvláštní sazbou 15% - termín sražení daně je ke dni výplaty podílu, termín pro odvedení této daně do konce měsíce následujícího po sražení

 • osobou odpovědnou za správné stanovení a odvedení daně je plátce - tedy společnost

 • pokud byl podíl vyplacen jinak než v penězích jedná se o zdanitelné plnění DPH (pokud je společnost plátcem) a společnosti by vznikla povinnost odvést DPH


27) jaký je rozdíl mezi osobní a kapitálovou společností

Hlavní rozdíl mezi osobní a kapitálovou společností je ve způsobu ručení za závazky společnosti a v povinnosti tvorby základního kapitálu. U osobních společností ručí společníci neomezeně, celým svým majetkem. U osobních společností není předepsán vklad společníka ani základní kapitál. Není to nutné, protože společníci ručí i osobním majetkem.

Kapitálová společnost vytváří povinně základní kapitál podle zákonem stanovené minimální výše. Zakladatelé mají předepsané povinné minimální vklady. Společníci za závazky společnosti osobně neručí.

28) charakterizovat živnost

Živnost můžeme charakterizovat jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (např. odborná způsobilost, praxe v oboru apod.).

29) zrušení živnosti

Oprávnění k živnostenskému podnikání může skončit rovněž na základě rozhodnutí o zrušení ze strany živnostenského úřadu. Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění vždy, jestliže:

 • podnikatel přestal splňovat podmínku způsobilosti k právním úkonům či podmínku bezúhonnosti; jménem podnikatele, u nějž není splněna podmínka způsobilosti k právním úkonům, může provozovat živnost se souhlasem soudu jeho zákonný zástupce

 • nastanou překážky provozování živnosti

 • sám podnikatel o to požádá

 • zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem

 • Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit i v případě, že podnikatel závažným způsobem porušuje podmínky stanovené v živnostenském listě nebo koncesní listině, popř. v živnostenském zákoně či jiném právním předpise, nebo jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky a neoznámil přerušení provozování živnosti.

30) aktivní politika ČR

Aktivní politika zaměstnanosti má za cíl zabezpečit právo občana na zaměstnání, dosáhnout rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách a dosáhnout produktivního využití pracovních sil. Tato politika je zaměřena na zaměstnavatele a na uchazeče o zaměstnání. Předmětem podpory jsou např. rekvalifikace, zapracování nových zaměstnanců, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, apod. Cíle aktivní politiky nezaměstnanosti:

 • Dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách.

 • Produktivní využití zdrojů pracovních sil.

 • Zabezpečení práva občanů na zaměstnání.

Podporovanou cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání a zaměstnavatelé.

Opatření politiky zaměstnanosti:

 • Rekvalifikace.

 • Investiční pobídky.

 • Veřejně prospěšné práce.

 • Společensky účelná pracovní místa.

 • Překlenovací příspěvek.

 • Příspěvek na dopravu zaměstnanců.

 • Příspěvek na zapracování.

 • Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.

 • Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

31) Archiválie:

Písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy, které vzešly z činnosti státních orgánů, obcí a jiných právnických osob i z činnosti fyzických osob a které vzhledem ke svému dokumentárnímu významu mají trvalou hodnotu.

 Podnikový archiv:

Zařízení podniku sloužící k úschově písemností trvalé hodnoty. Je vždy jeden pro celý právní subjekt.  

Archivní fond:

Soubor archiválií vzniklý z organické činnosti jeho původce. Zahrnuje archiválie jen jednoho původce. Jsou-li v podnikovém archivu uloženy jak archiválie nového podniku, tak i jeho právního předchůdce, tvoří tyto samostatné archivní fondy.

 Archivní řád:

Interní směrnice podniku o způsobu zajišování archivní služby.

Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely obchodního zákoníku rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.

Obchodní jmění - soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním. Obchodním jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého majetku a závazků.

Čistý obchodní majetek - obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazků, je-li právnickou osobou

Vlastní kapitál - vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele; v rozvaze se vykazuje na straně pasiv

Základní kapitál - peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti

Účetní období - Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li v zákoně výjimečně stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem.

Zdaňovací období - je časové období (časový interval), za něž se stanoví základ daně a výše daně (např. kalendářní rok, hospodářský rok, kalendářní měsíc apod.). Zdaňovací období je pro každou daň stanoveno příslušným daňovým zákonem.

Evropská společnost SE

- je evropskou obdobou naší akciové společnosti

- řídíme se obchodním zákoníkem, kde na evropskou společnost …

Minimální základní kapitál je 120 000 ,- EUR

Způsoby založení evropské společnosti

- fůzí dvou či více akciových společností nebo evropských společností, které jsou založeny podle práva členské země EU, mají sídlo v různých členských státem EU a alespoň 2 se řídí právem různým členským státem EU

- holdingovou společnost nad alespoň 2 akciovými společnostmi nebo evropskými společnostmi, nebo s. r. o., mají sídlo v EU, alespoň 2 z nich se řídí právem evropské unie, nebo mají nejméně 2 roky dceřinou společnost, která se řídí právem jiného členského státu

- dceřinou společnost alespoň dvou společností, alespoň 2 z nich se řídí různým právem

- přeměnou akciové společnosti, která má sídlo v členské zemi EU, má nejméně 2 roky dceřinou společnost, která se řídí jiným právem jiného členského státu EU

- dceřinou společnost již existující evropské společnosti, zde nejsou žádné dodatečné podmínky

Hlavní výhody této formy

- možnost přemístění sídla: bezproblémové přemístění sídla společnosti do jiné členské země, pak se řídí tím právem, ve kterém má sídlo, volíme si stát, který nejlepší podmínky pro podnikání

- možnost nadnárodních fúzí: podle českého práva (OR) - předchází zrušení společnosti, u zahraničních nemusíme rušit společnost

- opačná přeměna: můžeme se zpětně přeměnit na akciovou společnost

- evropská kosmopolitní identita:

- flexibilita struktury řízení: nižší personální požadavky, nařízení společnosti

Nižší personální požadavky na řízení společnosti

 • dualistický model (1 člen představenstva, 1 člen dozorčí rady - nás: 3 členové představenstva, 3 členové dozorčí rady)

 • monistický model (správní rada - 3 členové): obchodní vedení spadá do rukou předsedovi správní rady

 • delegovaný generální ředitel: určí se generální ředitel (není to předseda správní rady), delegaci provádí správní rada - rozhoduje o době trvání jeho funkce

Jaké jsou daňové výhody a nevýhody SE?

 • evropská společnost realizující svou činnost na území několika států EU podřízena současně několika daňovým režimům stejně, jako by tuto činnost prováděla prostřednictvím samostatných právních subjektů

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění (pozor na to!!)

Spolupracující osoba

O spolupracující osobě se více dozvíme v §13 zákona o daních z příjmu. Touto osobou může být především manžel(ka). Na něj (ni) lze převést maximálně 50% příjmů a výdajů. Převáděné příjmy a výdaje musí být ve stejném poměru. To znamená, že nelze převést např. 50% příjmů, ale jen 30 % výdajů. Nejvíce lze převést 540 000 Kč (rozdíl mezi příjmy a výdaji), pokud spolupráce trvala celé zdaňovací období, nebo 45 000 Kč (rozdíl mezi příjmy a výdaji) za každý i započatý měsíc spolupráce.

Dalšími spolupracujícími osobami mohou být všechny osoby žijící ve společné domácnosti s podnikatelem. Na tyto osoby lez převést maximálně 30 % příjmů a výdajů, 180 000 Kč při spolupráci za celé období nebo 15 000 Kč za každý i jen započatý měsíc spolupráce

Spolupracující osobu nemohou být děti školou povinné a dále děti a manžel(ka), pokud jsou uplatňováni jako vyživované osoby (je na ně uplatňována nezdanitelná část základu daně z příjmu)

živnosti ohlašovací - živnosti řemeslné (splnění všeobecných podmínek), živnosti vázané (splnění všeobecných podmínek a splnění odborných předpokladů), živnosti volné nevyžadují dokazování odborné způsobilosti, postačí splnit podmínky všeobecné

Zvláštní podmínky provozování živnosti

Zvláštními podmínkami se rozumí odborná způsobilost dokládaná u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a způsobilost jiná, dokládaná u koncesí. Odborná způsobilost se dokládá osvědčeními o vzdělání, kvalifikaci a praxi.

Projekt Doing Business

 • žebříček Doing Business využívá 10 indikátorů podnikového prostředí

 • mapují, kolik času a nákladů je potřebné vynaložit

 • nezohledňuje:

  • makroekonomické prostředí

  • kvalitu struktury

 • sleduje:

  • založení společnosti

  • vynutitelnost plnění smluv

  • ochrana investorů

  • registrace vlastnictví

  • získání úvěru

  • přijímání a propouštění pracovníků

  • udělování licencí

  • podmínky zahraničního obchodu

  • platba daní

  • zánik společnosti

Česko - podmínky se zlepšují, pořadí zhoršuje

Přestože se podmínky pro zahájení podnikání v Česku oproti minulosti výrazně zrychlilo, v celkovém hodnocení jednoduchosti zahájení podnikání patří Česku až 113. místo. Důvodem je, že mnohé země byly ve zjednodušování podmínek pro podnikání ještě razantnější. Trend v Česku je však dobrý, vždy doba zapsání do obchodního rejstříku se během několika let zrychlila několikanásobně a nyní lze v průměru všechny činnosti spojené se zahájením podnikáním stihnout vyřídit za 14 dní. Jaké činnosti je potřeba v Česku podniknout? Je potřeba splnit 8 úkonů (je zapotřebí sepsat zakladatelskou listinu či jinou společenskou smlouvu u notáře, zřídit bankovní účet (využijte srovnání podnikatelských účtů), následuje návštěva živnostenského úřadu, katastrálního úřadu, rejstříku trestů a obchodní rejstříku, dále je zapotřebí splnit oznamovací povinnost u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a příslušných zdravotních pojišoven. Nutné administrativní procedury se stihnou v průměru vyřídit za 15 dní a náklady na založení vzorové společnosti činí 9,23 % hrubého domácího důchodu na obyvatele. Horší hodnocení než v kategorii „jednoduchost založení podnikání“ má Česko pouze v hodnocení „v daňové složitosti“, kde je dle hodnocení Světové banky na 123. místě.

Potvrzení o zaměstnání neboli Zápočtový list

Je povinností zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list).

Co musí obsahovat potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)?

a)  údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,

b) druh konaných prací,

c) dosaženou kvalifikaci,

d)  zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se kzaměstnancem vykonávané práci zvl᚝ hrubým způsobem,

e)  odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,

f)  zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká  je  pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,

g)  údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění. Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je   zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.

Pokud zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) nesouhlasí, může se do 3 měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dověděl, domáhat u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit.

Pracovní smlouva

 • písemná

 • náležitosti:

  • druh práce

   • může být vymezen široce nebo úzce (úzké - přesně stanoveno, co bude daná osoba konkrétně dělat)

  • místo výkonu práce

   • úzké vymezení - konkrétní adresa

   • široké vymezení - moravskoslezský kraj, v případě prodejců apod.

  • den nástupu do práce

 • ostatní ujednání:

  • zkušební doba

  • délka pracovního poměru

  • zachování mlčenlivosti

  • dohoda zdržet se výkonu stejné výdělečné činnosti

   • zakazuje zaměstnanci, aby si zřídil živnost ve stejném oboru jako tam kde pracuje

Informování zaměstnance o pracovních a mzdových podmínkách

 • nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru

 • bližší označení druhu a místa výkonu práce

 • nárok na délku dovolené na zotavenou, popř. uvedení způsobu určování árok na dovolenou

 • údaj o výpovědních dobách

 • údaj o mzdě a způsobu odměňování, splatnost mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy

 • stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby

Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí obsahovat:

 • 2 kopie společenské smlouvy ověřené notářem

 • potvrzení správce o složení vkladů

 • kopie živnostenských listů ověřené notářem

 • doklad o právním titulu užívaní nemovitosti - nájemní smlouva

 • čestné prohlášení a notářsky ověřené podpisové vzory budoucích jednatelů společnosti

 • výpisy z rejstříku trestů budoucích jednatelů společnosti

 • kolková známka ve výši 5 000 Kč

Klady globalizace

 1. růst objemu globálně obchodovaného zboží

 2. rychlost a komplexnost přímých investic

 3. ekonom. růst některých původně rozvojových zemí (Tchaj-wan. Malajsie...)

 4. růst spotřeby

 5. vznik celistvé střední třídy odborných elit v Asii a Lat. Americe

 6. vznik nových nadnárodních útvarů nebo posílení význame již existujících

 7. vznik kultury 2. moderny - je narozdíl od kultury první moderny otevřená navenek globálním vlivům

Zápory globalizace

 1. nekontrolovaný transfer finančního kapitálu = riziko ekonomických kolapsů

 2. nerovnost v přístupu ke společenskému růstu

 3. spotřeba globálně roste, mimo spotřební explozi zůstává 20% nejchudších světa, kde spotřeba ještě klesá

 4. v rozvinutých zemích rostou rozdíly v příjmech

 5. v rozvinutých zemích roste nezaměstnanost

 6. globalizace oslabuje roli národního státu

 7. tlak NNS na globálních trzích vede k destrukci tradičního zemědělství, místo diverzity kultur monokultury, nebo plodiny využitelné komerčně (v léčivech) - negativní důsledky pro ekologickou stabilitu krajiny

 8. destrukce životního prostředí - ekologické problémy:

- klimatické změny (povodně, tání ledovců na jižním pólu, extrémní sucha)

- nedostatek vody

- možnost výroby dostatku potravin pro rostoucí světovou populaci

- ropa

Co je zelená karta

Zelená karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech. Cizinec, který má zelenou kartu vydanou na konkrétní pracovní místo, je oprávněn:

 • pobývat na území České republiky a

 • pracovat na pracovním místě, na které byla zelená karta vydána.

Zelená karta tedy spojuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání.

Zelená karta se vydává:

typ A: pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál

typ B: pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen

typ C: pro ostatní pracovníky

Platnost zelené karty je 2-3 roky.
U zelené karty typu A a B je možné její platnost za určitých okolností prodlužovat vždy až o 3 roky.

Ručení za závazky

Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

Ručení společníků

Společníci ručí pouze do výše nesplacených vkladů. Jsou-li všechny vklady splaceny, neručí společníci vůbec.

Ručení jednatelů

Jednatelé vůbec neručí za závazky společnosti, pokud řádné plní všechny své zákonné povinnosti. Mezi hlavní povinnosti jednatele patří vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Nicméně pokud jednatel nejedná v souladu se zákonem a způsobí společnosti škodu, odpovídá za tuto škodu.

Ti jednatelé, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu své funkce škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný jednatel škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost, nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Jednatelé odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.

Je-li sporné, zda jednatel jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento jednatel.

Ručení dalších osob ovlivňujících chod společnosti

V určitých případech mohou ručit a nést odpovědnost také osoby, které nejsou jednateli, ale na základě dohody, podílu na společnosti či jiné skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování společnosti. Takovým případem může být společnost s jediným společníkem, jenž není jednatelem. Není však pochyb, že podstatný vliv na fungování této společnosti má právě tento jediný společeník minimálně formou jmenování jednatele - třetí osoby. Ručení a odpovědnost je tak možné vztáhnout i na společníka, přestože dle výše uvedeného neručí za závazky.

Za zaměstnance se považují:

 1. zaměstnanci - tj. fyzické osoby

 2. vlastníci - manažeři podílející se na řízení jako členové statutárního orgánu podnikatele

 • učni nebo studenti v odborném výcviku se nepovažují za zaměstnance

Definování MSP

 • dle doporučení EU je vymezení podniků definováno podle kritérií:

  • počet zaměstnanců

  • roční tržby, resp. příjmy

  • hodnota aktiv

  • nezávislost

Počet zaměstnanců

Obrat

Aktiva

Mikrofirmy

< 10

≤ € 2 miliony

≤ € 2 miliony

Malé firmy

< 50

≤ € 10 milionů

≤ € 10 milionů

Střední firmy

< 100

≤ € 250 milionů

≤ € 43 milionů

Zdroje údajů

 1. obrat - výnosy bez daně z přidané hodnoty a dalších nepřímých daní

 2. výše obratu - výkaz zisku a ztrát

Postup při přijetí zaměstnance do pracovního poměru

 • životopis, pohovor s uchazečem, doklady o kvalifikace, posudky z předchozích zaměstnání

  • někdy místo posudků funguje zápočtový list z předchozího zaměstnání (např. uvedeno jak dlouho pracoval na tomto místě)

 • informování o náplni práce, povinnostech, právech, informace o mzdových podmínkách

 • rozhodnutí o přijetí pracovníka

 • uzavření pracovní smlouvy

 • uzavření dohody o hmotné odpovědnosti

Evidence zaměstnanců

 • životopis, vstupní dotazník

 • doporučení od předchozího zaměstnavatele

 • potvrzení o lékařské prohlídce

 • osvědčení o požadované kvalifikaci

 • zápoštový list

 • pracovní smlouva, dohoda o hmotné odpovědnosti

 • poučení o bezpečnosti práce a pravidel požární ochrany

  • podepsáno zaměstnancem

 • kopií přihlášky k sociálnímu pojištění

 • evidenční list důchodového pojištění

 • oznámení zaměstnance o ZP

 • přihláška k zdravotnímu pojištění

 • podepsané prohlášení daně z PFO ze ZČ a FP mzdový list

 • mzdový listopad doklad ksrážkami ze mzdy

Rizikový a rozvojový kapitál

„Venture“ kapitál

 • dlouhodobá investice

 • do rizikových podniků

 • neobchodovatelné na veřejných trzích

 • obvykle vysoké riziko

 • předpoklad vysokých výnosů

Investoři R/R kapitálu

 • obchodní andělé (business angels)

 • nezávislí investoři (independent investors)

 • závislí investoři (dependent investors)

 • částečně závislí investoři (semi-dependent investors)

 • vládou podporované investice (governmnet supported organizations)

Typy rizikového a rozvojového kapitálu

 • předstartovní (zárodečné) financování

  • poskytované na velmi dlouhou dobu

  • vysoce rizikové

  • poskytnutí prostředků někomu kdo firmu teprve zakládá

 • startovní financování

  • má svůj nápad, ví co chce zakládat, schází mu peníze

 • financování počátečního rozvoje

  • zjištění že potřeba kapitálu je vyšší než bylo předpokládáno

 • rozvojové financování

  • ve fázi zralosti podniku

 • záchranné financování

  • ve chvíli kdy je podnik v určité krizi, snažíme se zvrátit vývoj v podniku tak, aby podnik nezanikl

 • náhradní financování

 • financování akvizice

 • manažerské odkupy (MBO, MBI, BIMBO, LBO)

3F - Family, Friends, Fool

19

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Neděle 3. 12. 2023 Svátek má Svatoslav
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz