DETAIL: Okruhy z OP


1. Prodejna

 • prodejna je základní jednotkou MO, uskutečňuje se v ní prodej zboží spotřebitelům

 • prodejna může být samostatným podnikatelským subjektem nebo součástí obchodní společnosti

2. Vnější a vnitřní úprava prodejny

 • vnější úprava prodejny vystihuje charakter prodejny a nabízeným sortiment

 • součástí vnější úpravy je: firemní štít, vývěska, výkladní skříň, průčelí a vstup do prodejny

 • vnitřní úprava a prostorové členění prodejny musí zajišovat plynulý pohyb zboží, zaměstnanců i zákazníků

 • hlavní prostorou prodejny je prodejní místnost, na kterou jsou kladeny požadavky: provozní, ekonomické a společenské

 • místnosti s přímým vztahem ke zboží jsou určené k pohybu zboží od příjmu po vystavení v prodejní místnosti. Jsou to: rampa, příjmová místnost, sklady, přípravny

 • místnost pro zaměstnance: kanceláře pro majitele (ředitele), účetní, šatny, umývárny, sprchy, WC, společenská místnost, technické místnosti

 • komunikační prostory jsou chodby, schody, schodiště, eskalátory, výtahy. Tyto prostory musí splňovat podmínky bezpečnosti práce.

3. Zařízení prodejen

 • při výběru zařízení prodejny dbáme na to, aby splňovalo požadavky funkční, ekonomické, estetické a technické

 • zařízení pro vystavování určuje sortiment zboží. Patří sem regály, vitríny a skříně, kontejnery, stojany, prodejní pulty a ostatní doplňkové zařízení

 • chladící a mrazící zařízení rozdělujeme podle účelu (formy prodeje). Pro prodej s obsluhou jsou určené různé typy vitrín a chladících pultů, pro samoobsluhy to jsou přístěnné vitríny a mrazící vany

 • pro měření délky zboží se používají tyčová nebo pásová měřidla. Pro vážení hmotnosti se používají různé typy vah (podle účelu), například: mechanické, elektronické, etiketovací, samoobslužné. Ve skladech používáme můstkové s kruhovou stupnicí nebo podlahové.

 • při přípravě zboží k prodeji jsou používaní nářezové stroje, balící linky, mlýnky na maso a kávu, pily na kosti a ostatní drobné pomůcky

 • součástí inkasního úseku jsou pokladny elektronické registrační nebo terminálové, počítačové. Pokladní boxy jsou určené pro odbavení zákazníka a jsou s různým vybavením.

 • pro skladování zboží jsou určené různé typy regálů, palety a rohože, manipulační stoly

 • pro ulehčení práce používáme malou a střední mechanizaci

4. Bezpečnost práce, hygiena v prodejnách a ochrana zboží před zcizením a zničením

- bezpečnost práce: zaměstnanci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, při práci, na informace o rizicích jejich práce

- práva a povinnosti upravuje Zákoník práce a další vyhlášky a vládní nařízení

- hygiena v prodejně: v potrav. obchodech musejí být dodržovány hygienické předpisy

- deratizace: hubení hlodavců např. mechanickými prostředky (pasti), chem. Prostředky

- dezinsekce: hubení hmyzu

- ochrana zboží před zcizením a zničením: obchodní detektivové, el. systémy, uzavřený televizní okruh, bezpečnostní zrcadla, zabezpečovací zámky a rolety,

- zabezpečení prodejny proti požáru: znát zdroj vody, HUP a elektřiny,umístění hasících přístrojů, rozpoznat hořící materiál,

5. Organizace práce v prodejně

 • pracovníky prodejny rozdělujeme na pracovníky obchodního provozu a na technicko-hospodářské

 • práva a povinnosti pracovníků upravuje zákoník práce a pracovní řád

 • organizaci práce v prodejně ovlivňují vnější činitelé (zákazníci, zboží, místní podmínky) a vnitřní činitelé (pracovníci, technické úroveň pracovních prostředků, pracovní podmínky)

 • organizační struktura malé prodejny je jednoduchá (plochá), organizace supermarketu je složitá (strmá)

 • pracovní doba zaměstnanců je doba, po kterou musí zaměstnanec vykonávat práci zaměstnavatele. Délku pracovní doby a ostatní předpisy s pracovní dobou související upravuje zákoník práce

 • prodejní doba je čas určený pro styk se zákazníkem. Při její stanovení se přihlíží k umístění prodejny, k prodávanému sortimentu, k požadavkům zákazníků

 • přechodné uzavření prodejny musí podnikatel oznámit na viditelném místě 3 dny předem. Musí být vyznačen počátek a konce uzavření

 • při likvidaci prodejny je podnikatel povinen uzavření oznámit na živnostenském úřadě pro případ vyřízení pohledávek a závazků

6. Formy prodeje zboží

 • forma prodeje je závislá na sortimentu prodávaného zboží, velikosti prodejny a na charakteru služeb, které má prodejna poskytovat

 • formy prodeje rozdělujeme na základní a doplňkové

 • mezi základní formy prodeje řadíme prodej s obsluhou, samoobsluhou a volný výběr

 • prodej s obsluhou je vhodná forma prodeje pro malé smíšené prodejny, klenoty, malé elektrospotřebiče, textil apod. Obsluha může být kolektivní (prodejna je rozdělena na jednotlivá oddělení, prodavači obsluhují, inkaso provádí pokladní), individuální (jeden obslužný úsek, jeden prodavač, který vykonává všechny fáze prodeje)

 • prodej se samoobsluhou je vhodný pro smíšené zboží (supermarkety a hypermarkety). Zákazníci se podílejí na všech fázích prodeje, při nákupu si mohou kontrolovat jakost zboží, nejsou omezováni časem nákupu

 • volný výběr se používá při nabídce a prodeji oděvů, obuvi, elektrospotřebičů. Zákazník si zboží volně vybírá, v případě zájmu, přistoupí prodavač, zboží předved, vyzkouší, provede inkaso a zabalí. Rozlišujeme dva způsoby: prodej z výstavky a podle vzorků

 • doplňkové formy prodeje usnadňují zákazníkům nákup v místech, kde není stálá prodejna, zajišují občerstvení při různých slavnostech

 • zásilkový prodej - zboží je nabízeno prostřednictvím katalogů, objednávka je písemná, telefonická, přes internet. Způsob dodání poštou, dopravcem, dopravou zásilkové firmy

 • internetový obchod - nejnovější způsob objednávání zboží

 • prodej z prodejních automatů - automaty nabízejí nápoje, cukrovinky, jízdenky, jsou všude tam, kde se shromažďuje větší množství lidí (nemocnice, úřady, školy, nádraží, kina)

 • stánkový prodej se uplatňuje na tržištích a při slavnostech. Zajišuje prodej ovoce a zeleniny, občerstvení, v posledních letech i textil a obuv, drogerii apod. Stánky jsou stálé a přenosné

 • pojízdné prodejny zajišují zásobování v rekreačních oblastech a v místech bez stálých prodejen. Nabízejí doplňkový podej mraženého zboží, grilovaná kuřata, ovoce a zeleninu, smíšené zboží apod.

 • přímý prodej je založený na přímém rozhovoru. Distributoři nabízejí sortiment zboží, který není v běžné síti prodejen (kosmetika, čistící prostředky, vysavače, varně hrnce apod.). Známe prodej na party, večírcích, ode dveří ke dveřím

7. Druhy služeb obchodu

 • prodej na splátky a úvěr je stále více oblíbenější formou, jak získat zboží ihned, bez zdlouhavého šetření

 • prodej na splátky - základními podmínkami je věk, stálý příjem peněz, u některých obchodníků akontace (počáteční vklad)

 • spotřebitelský úvěr - poskytuje např. Česká spořitelna. Zboží není placeno hotově, provádí se bezhotovostním převodem na účet prodejce, na základě faktury. Úvěr do 80 000,- je poskytován bez ručitele

 • nákupní karta např. O.K. - zákazník získává celoživotní finanční rezervu s tím, že pravidelně měsíčně provádí splátky (výše půjčky je dvacetinásobek zvolené měsíční platby)

 • placení zboží v prodejně rozdělujeme na placené, neplacené a zprostředkované

 • služby mohou být součástí prodeje, jsou významnou složkou podpory prodeje a svým způsobem se mohou podílet na zvyšování výnosů prodejny

8. Maloobchod

 • MO nakupuje zboží od výrobce nebo VO za účelem prodeje konečným spotřebitelům

 • rozlišujeme sí MO prodejen základní a doplňkovou, z hlediska na městskou a venkovskou

 • soubor MO jednotek může mít podobu obchodní ulice, pěší zóny, městského obchodního centra, nákupního střediska, obchodně zábavního centra

 • úkoly MO jsou: uspokojovat spotřebitelskou poptávku, seskupovat požadovaný sortiment zboží, skladováním vytvářet potřebnou zásobu, zajišovat vhodnou formu prodeje, provádět průzkum spotřebitelské poptávky

 • v současné době rozlišujeme prodejny stacionární, ambulantní a zásilkové

 • jednotlivé typy prodejen se od sebe liší: sortimentem, formou prodeje, umístěním, velikostí, jakostí a cenou, rozsahem nabízených služeb

 • prodejny rozlišujeme na: specializované, úzce specializované, smíšené, ambulantní, obchodní domy, odborné velkoprodejny, diskontní prodejny, supermarkety, hypermarkety a obchodně zábavní centra

9. Dodavatelé

- prodejna musí mít k dispozici potřebné zásoby zboží, aby mohla plynule uspokojovat potřeby zákazníků co do množství, sortimentu, kvality a času

- zásady odběratele: sledovat pohyb zásob v prodejně, dokonalý přehled o nákupní činnosti, sledovat zavádění nových výrobků na trh, dbát na jejich včasné objednávání, provádět průzkum spotřebitelské poptávky, dodržovat termíny objednávání zboží podle rozvozních plánů

- zásady dodavatele: informovat odběratele o nových druzích zboží, odběratelům včas předkládat rozvozní plány, zboží dodané odběrateli předat na místě určeném kupní smlouvou převzít obaly určené k vrácení

- druhy dodavatelů: tuzemské průmyslové výroby, tuzemské zemědělské výroby, podniky zahraniční, velkoobchodní podniky

- vlivy působící na způsob dodávky:

1. rozmístění výroby ( výroba místní a regionální - přímé dodávky od výrobce do MO, ze zahraničí - druhý mezičlánek tj. VO)

2. specializace (menší podniky mají lepší předpoklady pro přímé dodávky do blízkého okolí)

3. velikost odběru (nákupy o velkém odběru realizují VO a zprostředkovatelé - dodávky nepřímé, zvýhodněny množstevními slevami)

4. požadavek na čerstvost zboží (rychle se kazící zboží je předmětem zkrácené cesty k zákazníkovi např. pečivo, cukrářské výrobky, lahůdkářské výrobky)

5. způsob placení (odběratel dává přednost bezhotovostní platbě s možností delší doby placení)

6. velikost organizace a způsob řízení

- distribuční cesty:

1. výroba - zákazník

2. výroba - MO - zákazník

3. výroba - zásilkový obchod - zákazník

4. výroba - VO - zákazník

5. výroba - VO - MO - zákazník

10. Obchodní operace v prodejně

 • nákup zboží je první MO operací. Při přípravě se nákup se vychází z informací o zboží u dodavatelů, o stavu zásob na prodejně a ze sledování spotřebitelské poptávky

 • nákupu předchází podepsání kupní smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem o dávkách zboží. Náležitosti kupní smlouvy - názvy smluvních stran, předmět smlouvy, obsah a závěr smlouvy

 • kupní smlouva zaniká dohodou, splněním smlouvy, odstoupením od smlouvy, uplynutím doby

 • objednávka zboží se provádí různým způsobem: písemná objednávka, telefonická, prostřednictvím zástupce VO, osobní výběr ve vzorkovnách

 • zboží pro prodejnu se může nakupovat ve VO skladech typu Cash and Carry a u pojízdného velkoobchodníka

 • skladováním zboží je MO operace, která začíná okamžikem převzetí zboží na sklad, jeho uložením ve skladovacích prostorách až po přemístění do prodejní místnosti

 • skladovacími prostorami může být hlavní sklad, příruční sklad a sklad obalů

 • zařízením skladů jsou regály, váhy, manipulační stoly a mechanizační prostředky

 • zásady skladování se řídí podle skladovaného sortimentu (potraviny do 20°C, zelenina do 15°C apod.)

 • při skladování zboží dodržujeme dovolené sousedství, dbáme na obměnu zboží

 • sklady udržujeme v čistotě, bez prachu, prázdné obaly ukládáme odděleně od zboží

 • správným ošetřováním zboží předcházíme škodám na zboží

 • obaly rozlišujeme výrobní, přepravní a spotřební, vratné a nevratné

 • obaly plní řadu funkcí např. ochrannou, reklamní, manipulační, ekologickou

 • vracení finančních obalů se podřizuje podmínkám kupní smlouvy

 • nevratné obaly, pokud je dodavatel požaduje zpět, se vrací výměnou při dodávce zboží

 • organizace práce ve skladech musí být účelná, odpovědnost za sklad má zpravidla skladník

 • prodej zboží se skládá z několika dílčích částí: příprava zboží k prodeji, vystavování v prodejní místnosti, označení zboží cenou a z vlastního prodeje

 • příprava zboží k prodeji se uplatňuje především u potravinářského zboží, které je třeba z hlediska urychlení prodeje zvážit, zabalit, naporcovat apod.

 • zboží vystavujeme tak, aby upoutalo pozornost zákazníka a prodejna dosahovala co největšího obratu

 • označení zboží cenou určuje zákon. Zákazník musí být informován o ceně v daném okamžiku. Způsoby značení jsou: lepící etikety, cenovky na regále, souhrnné ceníky pro zboží, které není balené nebo na mražené zboží, označení zboží čárovým kódem, textilní zboží může být opatřeno visačkou

 • vlastní prodej se řídí formou prodeje a sortimentem prodávaného zboží.

Při prodeji formou obsluhy se uplatňují tyto fáze prodeje:

 1. přivítání zákazníka a zjištění přání

 2. osobní nabídka a výběr zboží

 3. předložení a předvedení zboží

 4. doplňková nabídka

 5. účtování zboží a inkaso

 6. balení a výdej zboží

 7. rozloučení se zákazníkem

 • vážení zboží se řídí určitými pravidly, např.: jak umístit váhy, jaká je jejich údržba, vážení v čisté váze

 • váhy rozdělujeme na stolní poloautomatické, elektronické, váhy cenové, můstkové s kruhovou stupnicí

 • váhy nákladní jsou můstkové s kruhovou stupnicí nebo podlahové váhy

 • pro měření délkových rozměrů se používají tyčová měřidla nebo pásová

 • účtování zboží může být provedeno pomocí účtenky, pokladního dokladu

 • práce na kontrolní pokladně se řídí pokyny, které jsou určeny pro tu konkrétní prodejnu

 • druhy pokladen: pokladny elektronické registrační, terminálové a počítačové

11. Ochrana oprávněných zájmů spotřebitelů

- valné shromáždění OSN v roce 1985 přijalo Směrnici na ochranu spotřebitele, schávil J. F. Kenedy

- 8 práv spotřebitele:

1. bezpečnost

2. volný výběr zboží

3. odškodnění

4. informace

5. vzdělání

6. zastupování

7. základní potřeby

8. zdravé životní prostředí

- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a jeho novela zákon č. 64/2000 Sb.

- Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci ve znění zákona č. 145/2000 Sb.

- Občanský zákoník

- Obchodní zákoník

- Živnostenský zákon

- spotřebitel - FO nebo PO, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání

- prodávající - je podnikatel, který prodává výrobky nebo poskytuje služby

- dovozce - podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky

- padělek - výrobek nebo zboží, na němž je bez souhlasu majitele ochranné známky umístěno stejné nebo zaměnitelné označení

- nedovolená napodobenina - výrobek nebo zboží, které je rozmnoženinou vyrobenou bez souhlasu majitele autorských práv

- reklamace: upravuje občanský zákoník § 619 - 627 a zákon na ochranu spotřebitele § 19

12. Velkoobchod

 • VO je zprostředkujícím článkem mezi výrobou a MO. Nakupuje zboží u výrobce a prodává MO

 • funkce VO: přetváří sortiment výrobní na obchodní, překonává časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou, vytváří zásoby, přebírá riziko spojené s nákupem, dopravou a skladováním, podílí se na reklamě a podporách prodeje, zboží kompletuje podle objednávek odběratelů, zajišuje dopravu zboží do prodejen

 • členění VO z hlediska sortimentu na sortimentní, specializované a univerzální

 • členění VO podniků podle forem činnosti na dodávkový, agenturní, samoobslužný, regálový, pojízdný a prodejní sklady

 • členění VO skladů z hlediska funkce v zásobovacím systému: sklady nákupní, rozdělovací a třídící, sklady pro sezónní a dlouhodobé skladování, sklady tranzitní

 • VO operace jsou: nákup zboží, příjem zboží, skladování a expedice

 • nákup probíhá v několika etapách: výběr sortimentu, určení množství nakupovaného zboží, vyhledávání vhodných výrobců, poptávka, nabídka, objednávka

 • příjem zboží probíhá ve třech fázích? Odběr, vykládka a přejímka

 • uskladnění zboží je možné stohováním, volně, ukládáním do regálů

 • expedice zboží se uskutečňuje na základě objednávky odběratele, řídí se rozvozními plány

 • ve VO skladech se využívá malá, střední a velká mechanizace. Při jejím použití je rozhodující sortiment zboží, velikost skaldu a jeho technické vybavení

 • mechanizační prostředky mohou tvořit ucelený soubor využívaný pro celý sklad. Mezi soubory patří: dopravníky a dopravníkové tratě, paletizační vozíky, mechanické regály, regálové zakladače

13. Evidence majetku v prodejně

 • evidence v prodejně podává informace o stavu hospodářských prostředků a hospodaření s nimi. Informace se využívají k běžnému řízení a rozhodování uvnitř podniku

 • informace čerpají z prvotní evidence. Údaje prvotní evidence se zapisují do tiskopisů, které mají předepsané náležitosti

 • doklady prvotní evidence rozdělujeme podle obsahu na vnější a vnitřní, podle počtu zaznamenaných operací na jednotlivé a sběrné

 • základní zásady pro vedení evidence jsou: pravdivost, průkaznost, pohotovost, trvanlivost a hospodárnost

 • evidence zásob zboží může být prováděna dvojím způsobem. V malých prodejnách v souhrnném vyjádření za všechny druhy zboží v prodejně. Pokud je prodejna vybavena terminálovými pokladnami připojenými na PC, evidence je podrobná podle jednotlivých druhů zboží

 • evidence dlouhodobého majetku zahrnuje tři oblasti: pořízení majetku, opotřebení a vyřazení majetku z používání

 • dlouhodobý majetek se eviduje v inventární knize, ve které se povinně uvádí: název majetku a jeho inventární číslo, cena pořízení, zvolený způsob odepisování, roční odpisy, zůstatková cena, datum pořízení, datum a způsob vyřazení

 • evidence peněžních prostředků se provádí v peněžním deníku (JÚ), v pokladní knize v podvojném účetnictví

 • rozlišujeme příjmy a výdaje peněžních prostředků

 • evidence obalů je rozlišena na evidenci vratných finančních obalů a obalů evidenčních

 • evidence pracovníků tvoří: osobní evidence, mzdová a evidence docházky

 • evidence pracovních úrazů je rozdílná podle toho, zda se jedná o drobný pracovní úraz nebo úraz s pracovní neschopností

 • mezi ostatní evidenci patří: evidence zboží ve výkladní skříni, evidence zdravotních průkazů, evidence měr a vah, protipožárního zařízení, inspekční kniha a archiv

14. Inventarizace v prodejně

 • inventarizace je účinným nástrojem řízení a kontroly MO podniku

 • inventarizace zahrnuje zjištění skutečného stavu hospodářských prostředků a jeho porovnání se stavem účetním, vyčíslení inventarizačních rozdílů a jejich vypořádání

 • inventarizace rozdělujeme z hlediska rozsahu na úplné a dílčí, z hlediska času na řádné a mimořádné

 • inventarizace začíná inventurou, která může být fyzická (zásoby zboží) nebo účetní (pohledávky a závazky)

 • inventarizaci provádí jmenovaná inventarizační komise ve složení předseda (nesmí být zaměstnancem prodejny) a členové

 • inventarizace probíhá ve čtyřech etapách: zjištění a sepsání skutečného stavu zboží na prodejně, porovnání skutečného stavu s účetním a vyčíslení případných rozdílů, zjištění příčin vzniku rozdílů, vypořádání případných rozdílů

 • inventarizace v prodejně se provádí nejčastěji metodou úplné kontroly (malé prodejny) a metodou stálého přehledu v supermarketech a hypermarketech

15. Odpovědnost za škody

 • odpovědnost za škodu vzniká při plnění pracovních povinností. Škodou rozumíme snížení hodnoty majetku z důvodu poškození stroje, zařízení zboží apod.

 • škody mohou být zaviněné z nedbalosti, v opilosti, porušením povinností, neodbornou činností a úmyslně

 • škody nezaviněné mohou vzniknout vlivem přirozených úbytků na zboží, nenadálé živelní pohromy, vlivem krádeže

 • druhy odpovědnosti zaměstnanců: obecná odpovědnost, odpovědnost za schodek, odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů, odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody

 • druhy odpovědnosti podnikatele nebo organizace: obecná odpovědnost, odpovědnost za škodu na odložených věcech, odpovědnost za škodu způsobenou pracovním úrazem a nemocí z povolání

1

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Čtvrtek 1. 12. 2022 Svátek má Iva
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz