DETAIL: Die Produktion


Die Produktion

 1. Pøeklad textu

Jen malé množství zboží je k dispozici v neomezených množstvích nebo mùže sloužit ve své pùvodní formì k uspokojování potøeby. Vìtšina musí být teprve zpracována. Tento postup nazýváme výroba. V obecném jazyce se tím rozumí obvykle technický výrobní proces. Pro ekonoma ale tento pojem zahrnuje 4 obory:

-Tzv. prvovýrobu (zemìdìlství, lesní hospodáøství a hornictví)

-Další zpracování (prùmysl a øemeslo)

-Dopravu zboží

-Obchod

Zahrnutí dopravy a obchodu je pro laika jistì tìžko pochopitelné, ale pøi bližším pozorování poznáme, že obì tato hospodáøská odvìtví pøinášejí také produktivní výkony. Vezmìme si pøíklad: nafta se vìtšinou tìží daleko od spotøebitelù. Proto musí být po vytìžení dopravována ropovody nebo velkými tankery na místo zpracování. Zde se zpracovává v rafineriích na benzín, topný olej, dehet atd. Hotové výrobky musí být potom dopraveny ke spotøebiteli.

Výroba všeho zboží má celkem vzato tøi pøedpoklady: pùdu, práci a kapitál.

Pùda slouží jako zemìdìlská užitná plocha, jako zdroj dùležitých surovin a jako místo pro výstavbu bytù, pro závody, kanceláøe a prodejní prostory.

Ze všech tøí výrobních faktorù je èlovìk se svou duševní a fyzickou prací støedem hospodáøství a nejdùležitìjším výrobním faktorem.

Je-li v hovorovém jazyce øeè o „kapitálu“, bude vìtšina lidí myslet na peníze. Tento penìžní kapitál se v  závodech mìní na výrobní prostøedky (zaøízení továren, dílen, stroje, nástroje, nákladní auta atd.), tzn. na skuteèný (reálný, vìcný) kapitál. Nìkteøí ekonomové poèítají k výrobním faktorùm ještì ètvrtý - organizaèní a technické znalosti (know-how).

B) Fráze k textu

1. Jen malé množství zboží ….

Nur wenige Güter ….

2. .… je k dispozici …

… sind vorhanden …

3..v neomezeném množství

… in unbegrenzten Mengen …

4.…sloužit k uspokojení potøeby…

… zur Bedürfnisbefriedigung dienen …

5. v pùvodní formì …

… in ihrer ursprünglichen Form …

6. Vìtšina musí být zpracována.

Die meisten müssen aufbereitet werden.

7. Tento postup nazýváme výroba.

Dieser Vorgang wird die Produktion genannt.

8. V obecném jazyce (v použití jazyka)…

Im allgemeinen Sprachgebrauch …

9. rozumí se tím …

… wird dadurch verstanden …

10… technický výrobní proces (postup)

… der technische Herstellungsprozess…

11. Tento pojem zahrnuje 4 obory …

Dieser Begriff umfasst vier Bereiche…

12. Tzv. prvovýroba je zemìdìlství, lesní hospodáøství a hornictví.

Die sogenannte Urproduktion ist die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und der Bergbau.

 1. Další zpracování znamená prùmysl a øemesla.

Die Weiterverarbeitung bedeutet die Industrie und das Handwerk.

 1. Zahrnutí dopravy a obchodu je tìžko pochopitelné.

Die Einbeziehung von Transport und Handel ist schwer verständlich.

 1. Pøi bližším pozorování…

Bei näherer Betrachtung …

 1. Tato hospodáøská odvìtví pøinášejí produktivní výkony.

Diese Wirtschaftszweigen erbringen produktive Leistungen.

 1. Nafta se tìží daleko od spotøebitele.

Erdöl wird weit weg vom Verbraucher gewonnen.

 1. Hotové výrobky musí být dopraveny ke spotøebiteli.

Die fertigen Produkte müssen zum Verbraucher gebracht werden.

 1. Výroba všeho zboží má tøi pøedpoklady.

Die Produktion aller Güter hat drei Voraussetzungen.

 1. Je to pùda, práce a kapitál.

Es ist Boden, Arbeit und Kapital.

 1. Pùda slouží jako zemìdìlská užitná plocha.

Der Boden dient als landwirtschaftliche Nutzfläche.

 1. Pùda slouží jako zdroj dùležitých surovin.

Der Boden dient als Quelle wichtiger Rohstoffe.

 1. Pùda slouží jako místo pro výstavbu bytù.

Der Boden dient als Standort für den Wohnungsbau.

 1. Èlovìk je støedem hospodáøství.

Der Mensch ist der Mittelpunkt der Wirtschaft.

 1. Èlovìk je nejdùležitìjším výrobním faktorem.

Der Mensch ist der wichtigste Produktionsfaktor.

 1. Penìžní kapitál se mìní na výrobní prostøedky.

Das Geldkapital wird in Produktionsmittel umgewandelt.

 1. Výrobní prostøedky se také nazývají reálný, vìcný kapitál.

Produktionsmittel werden auch Realkapital gennant.

 1. Penìžní kapitál se v závodech mìní v reálný kapitál.

Das Geldkapital wird in den Betrieben in Realkapital umgewandelt.

 1. Nìkteøí ekonomové poèítají k výrobním faktorùm organizaèní a technické znalosti.

Einige Wirtschaftswissenschaftler zählen zu den Produktionsfaktoren das organisatorische und technische Wissen.

 1. Know-how jsou organizaèní a technické znalosti.

Know-how ist das organisatorische und technische Wissen.

C. Fragen zum Text

 1. Was nennt man „die Produktion“?

 1. Nennen Sie die vier Bereiche der Produktion.

 1. Zu welchem Bereich gehören die Land- und Forstwirtschaft?

 1. Welche Voraussetzungen hat die Produktion?

 1. Wozu dient der Boden als einer der Produktionsfaktoren?

 1. Was für eine Beziehung hat der Mensch zur Produktion?

 1. Worin wird das Geldkapital in den Betrieben umgewandelt?

 1. Erklären Sie den Begriff Know - how.

D) Aufgaben zum Text

1.

26/1

Stimmt das?

 1. Unter Produktion versteht die Wirtschaftswissenschaft den technischen Herstellungsprozess ( es stimmt)

 2. Der Gütertransport und der Handel sind unproduktive Wirtschaftszweige (es stimmt nicht)

 3. Die Urproduktion bezeichnet einen veralteten unmodernen Arbeitsprozess (es stimmt nicht)

 4. Der wichtigste Produktionsfaktor ist das Kapital (es stimmt nicht)

 5. Das Kapital eines Betriebes bilden alle seine finanziellen Mittel (es stimmt)

 6. Der Boden dient vor allem als Anbaufläche für landwirtschaftliche Produkte (es stimmt)

2.

27/2

Bilden Sie Sätze im Passiv Präsens! (Lösung)

 1. Der Herstellungsprozess wird Produktion genannt.

 2. Erdöl wird in Erdölraffinerien verarbeitet.

 3. Unsere Bedürfnisse werden durch die Produktion befriedigt.

 4. Steinkohle wird in Nordmähren gewonnen.

 5. Fertige Produkte werden zum Verbraucher gebracht.

 6. Transport und Handel werden in die Produktion einbezogen.

 7. Güter werden in Fabriken hergestellt.

3.

27/3

Bilden Sie Passivsätze im Präsens! (Lösung)

 1. Diese Jeans werden gern gekauft.

 2. Der Manager wird am besten bezahlt.

 3. Du wirst im Hotel Panorama untergebracht.

 4. Hier wird Erdöl gefördert.

 5. Dieses Model wird nicht mehr produziert.

 6. Wir werden oft kritisiert.

 7. Ihr werdet zum Chef gebeten.

 8. Die Preise werden erhöht.

 9. Auf mich wird keine Rücksicht genommen.

4.

27/4

Übersetzen Sie ins Deutsche! Verwenden Sie das Passiv (für die Vergangenheit Präteritum Passiv)

Lösung

 1. Das muss klar gesagt werden.

 2. Lebensmittel werden durch Lkws transportiert (befördert)

 3. Wo wird hier Erdöl gewonnen? (gefördert)

 4. In dem Betrieb wurden früher Traktoren hergestellt (produziert)

 5. Dafür sollten die Voraussetzungen erfüllt werden.

 6. Dort wurde schlecht gewirtschaftet.

 7. Alle diese Tätigkeiten werden als Dienstleistungen bezeichnet.

 8. Mit der Produktion (Herstellung, Erzeugung) von Medikamenten wurde noch nicht begonnen (angefangen)

 9. Es wurde mir ermöglicht (mir wurde ermöglicht) im Ausland zu studieren.

 10. Dieser Vortrag (diese Vorlesung) wird sehr besucht.

 11. Das Kleid wurde noch nicht getragen.

5.

28/5

Ergänzen Sie das fehlende Hilfsverb! (Lösung)

 1. Im Jahre 1996 wurden die meisten Autos in den USA hergestellt.

 2. Ein Großteil der US- Fahrzeuge wurde im Inland verkauft, nur etwas mehr als eine Million konnte exportiert werden.

 3. Welche Automarken werden mit den einzelnen Ländern verbunden?

6.

28/6

Welche Verben passen hierher?

 1. Was wird in diesem Werk hergestellt, erzeugt?

 2. Die Rohre wurden aus Stahl erzeugt, hergestellt?

 3. Im diesem Jahr wurden zu viele Milchprodukte produziert, erzeugt?

 4. Hier wird so viel Strom erzeugt, dass es für die ganze Stadt reicht.

 5. In dieser Werkstatt werden Schrauben erzeugt, produziert, hergestellt?

 6. Es wurden nicht nur Fertigwaren, sondern auch Halbfabrikate produziert, hergestellt, erzeugt.

 7. Es muss weniger Fleisch produziert, erzeugt werden.

 8. Wo sind diese Schuhe erzeugt, hergestellt worden?

 9. Diese Einzelteile können im Ausland billiger erzeugt, hergestellt werden.

7.

29/7

Ergänzen Sie den fehlenden Begriff! (Lösung)

 1. Boden, Arbeit und Kapital sind ..............( die Voraussetzungen der Produktion.)

 2. Gebäude, Werkstätten und Maschinen bilden........( die Produktionsmittel.)

 3. Das organisatorische und technische Wissen bezeichnet man als .......( Know-how.)

 4. Kohle, Erdöl und Erdgas sind...........( Rohstoffe.)

 5. Die..........( Produktion) umfasst die Urproduktion, die Weiterverarbeitung, den Gütertransport und den Handel.

 6. Bergbau, Land- und Forstwirtschaft bilden die............( Urpoduktion.)

Zpìt

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Pøihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Nedìle 3. 12. 2023 Svátek má Svatoslav
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz