DETAIL: Analýza cenných papírů


Úvod

Jako téma svého assignmentu k modulu Finanční trhy jsem si ze zvolených témat vybrala „Analýza cenného papíru“. Protože v této oblasti nedisponuji potřebnými praktickými zkušenostmi, bude se jednat o práci veskrze teoretickou.

Ve svém assignmentu se zaměřím na rozbor jednotlivých druhů analýz (fundamentální, psychologická a technická) a v závěru práce zmíním některá doporučení investorům.

Při zpracovávání jsem čerpala z pramenů Městské knihovny v Praze, Národní knihovny Praha a mnoha internetových zdrojů. Všechny použité prameny budou uvedeny v seznamu použité literatury v závěru práce.

„Investováním rozumíme především vydávání peněz jinak než pouhým utrácením a spotřebou.“ Investovat lze mnoha různými způsoby od ukládání peněz na spořitelní knížku, přes nákup movitých věcí (jako je zlato, obrazy a starožitnosti) až po nákup akcií či dluhopisů. Investovat můžeme v podstatě do čehokoliv.

„Důležitým prvkem investování je moment budoucnosti, zejména jistoty v budoucnosti. Investice vždy znamená, že se dnes něčeho vzdáváme, abychom něco získali v budoucnosti. Obětujeme tedy dnešní hodnotu za hodnotu budoucí.“ Což v podstatě znamená, že obětujeme určitou část financí proto, abychom ji uchovali do budoucna, popřípadě, což je samozřejmě lepší, ji ještě rozmnožili.

Pokud se rozhodneme investovat do akcií a chceme být úspěšnými investory, musíme umět akcie ve správný okamžik a levně koupit a draze je se ziskem prodat. Ovšem stanovení správného okamžiku k prodeji je problém. Proto byly vytvořeny akciové analýzy, s jejichž pomocí se obchodníci na trhu s cennými papíry snaží tento okamžik určit s co největší přesností. Investování je i přesto vždy spojeno se značným rizikem a vyžaduje čas.

1. Investice a jejich rozdělení

V zásadě existují 2 základní skupiny investic:

 1. reálně investice

 2. finanční investice

Zvláštní charakter mají tzv. portfoliové investice.

Reálné investice se vždy vztahují ke konkrétnímu předmětu či konkrétní podnikatelské činnosti. Do těchto investic spadá např. přímé podnikání ve výrobě a službách, nemovitosti či drahé kovy, umělecké předměty a sbírky. Výhodou reálných aktiv je jejich reálná podoba a tedy i vlastní užitečnost. V nemovitostech je tak možné po čas vlastnictví bydlet, umělecké předměty je možné si doma vystavit. Nevýhodou reálných aktiv je zpravidla jejich nižší likvidita, to jest rychlost, s níž mohou být přeměněny zpět v peníze.

Na rozdíl od reálných investic nejsou investice finanční bezprostředně vázány na konkrétní předměty či podnikatelské činnosti, ale mají pouze povahu majetkové (obvykle jen peněžní) transakce probíhající mezi lidmi nebo právnickými osobami. Nejznámějšími druhy finančních investic jsou peněžní vklady, depozitní certifikáty, dluhopisy, akcie, majetkové a podílové listy a tzv. odvozené cenné papíry neboli deriváty (tj. opce, opční poukázky a termínované kontrakty).

Portfoliové investice jsou takové, při nichž investujeme do několika investic najednou, přičemž portfoliem nazýváme konkrétní soubor reálných nebo finančních investic. Sumu, kterou chceme investovat rozdělíme na několik investičních cílů. Každý cíl je jiný, se svými přednostmi, slabostmi i riziky. Portfoliová investice umožňuje, díky své různorodosti, spojovat výhody investic a snižovat jejich riziko. „Portfoliová investice se jeví nejefektivnější formou investice, ale aby se podařilo vytvořit tzv. optimální portfolio je zapotřebí mít k dispozici poměrně velký kapitál, kvalitní analýzy investičních příležitostí, informační potenciál.“ A tady se dostávám k předmětu svého assignmentu - k rozboru jednotlivých druhů analýz.

2. Investiční riziko

S každou investicí je spojen určitý investiční horizont. Investiční horizont je doba, po kterou má investor v daném typu aktiva uloženy své peníze. Jeho délka závisí na povaze aktiva, konkrétně na jeho výnosnosti a rizikovosti, a na finančních cílech investora.

„Rizikovostí aktiva se rozumí nebezpečí, že skutečný průměrný (například roční) výnos aktiva se bude lišit od očekávaného průměrného výnosu, který můžeme odvodit například z průměrného historického výnosu. Rizikovost se v praxi projevuje jako kolísavost (tzv. "volatilita") ceny aktiva, respektive kolísavost průměrného skutečného výnosu od průměrného očekávaného výnosu.“ Přitom platí, že s rostoucím investičním horizontem toto riziko klesá.

Riziko můžeme dále rozlišit podle toho, zda je dáno faktory, které mají vliv na všechny subjekty na trhu (a jejich cenné papíry), tzv. systematické (nebo "tržní"), a riziko, které je výsledkem faktorů, které ovlivňují pouze některé subjekty a jejich cenné papíry, tzv. riziko specifické (též "jedinečné"). Specifické riziko lze potom v rámci daného trhu omezit rozdělením ("diverzifikací") investice mezi různé subjekty (například různé sektory). Systematické riziko, kterému podléhají všechny subjekty daného trhu, a tedy i jejich cenné papíry, naproti tomu diverzifikací omezit nelze.

3. Analýzy cenných papírů

Kapitálové trhy používají řadu nástrojů, jak s největší pravděpodobností odhadnout správný okamžik nákupu a prodeje cenných papírů. Lze konstatovat, že se vykrystalizovaly dvě rozhodující metody známé pod jmény fundamentální analýza a technická analýza.

Obě základní metody mají stejný cíl, kterým je co nejvěrohodněji a nepřesněji odhadnout budoucí vývoj hodnoty, tj. kursu konkrétního cenného papíru i celého odvětví a hospodářství jako celku. Ke svým odhadům však používají zcela odlišné prostředky.

„Fundamentální analýza buduje svůj aparát odhadu vývoje budoucího kursu na vyhodnocování základních finančních a hospodářských skutečností konkrétních společností nebo dokonce odvětví a agregovaných celků a opírá se při analýze o vnitřní hodnotu zkoumaného objektu.“

Oproti tomu technická analýza sleduje historické trendy v pohybech kursů a z nich dedukuje budoucí vývoj.

V následujících kapitolách se budu věnovat jejich podrobnějšímu vyjádření.

3.1 Fundamentální analýza

Nejčastěji používaným přístupem analýzy akcií je fundamentální analýza. Podle obecné poučky se fundamentální analýza snaží předpovědět, jak působí a ovlivňují ekonomická a hospodářská data, politická a celospolečenská situace pohyby kurzu akcií, komodit nebo měny.

„Slovník bankovnictví, pojišovnictví a kapitálových trhů definuje fundamentální analýzu takto: Fundamentální analýza je nejkomplexnější druh akciové analýzy, který hledá základní a podstatné faktory globálního, politického, ekonomického, odvětvového a firemního charakteru, jež významně ovlivňují kurz, popř. vnitřní hodnotu akcie.“

„Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má v daném okamžiku určitou "vnitřní hodnotu". Předmětem zkoumání fundamentální analýzy je hledání podhodnocených cenných papírů k nákupu a nadhodnocených k prodeji (tzv. picking). Hledá významné faktory, které mohou podstatně ovlivňovat vnitřní hodnotu akcie.“

Postup prognózy se odehrává standardně ve třech úrovních:

1) Globální analýza, která zkoumá zejména celkovou hospodářskou situaci a její vliv na

kursy akcií

2) Oborová (neboli odvětvová) analýza, která zkoumá tendence vývoje odvětví

a jejich dopad na akciové kursy

3) Analýza konkrétního subjektu, jež se zabývá zkoumáním vnitřní hodnoty akcie,

komodity nebo měny

3.1.1 Globální analýza

Prvním krokem fundamentální analýzy je globální analýza. Globální analýza zkoumá vývoj akciového trhu jako celku. Jejím cílem je tvorba krátkodobých i dlouhodobých předpovědí makroekonomických ukazatelů a stanovení jejich vlivu na hodnoty akciových kursů.

Nejdůležitější ukazatele, jimž se globální analýza věnuje jsou:

 1. úrokové sazby

 2. hrubý domácí produkt (HDP)

 3. fiskální politika

 4. monetární politika

 5. inflace

 6. markantní ekonomické a politické výkyvy („šoky)

 7. mezinárodní pohyb kapitálu

 1. Úrokové sazby

  • změny úrokových sazeb jsou velmi důležitým faktorem. Pokud dochází k jejich růstu, roste i nominální úrokové zhodnocení relativně bezpečnějších investic do např. obligací, termínovaných vkladů nebo dluhopisů, čímž zároveň dochází ke snížení poptávky po akciích

 1. HDP

  • podle teorie předbíhá vývoj na akciovém trhu vývoj ekonomiky přibližně o šest měsíců. Důvodem je politika investorů, kteří dokáží předvídat růst HDP a tím zpětně ovlivňovat i růst produktu. Díky růstu trhu stoupá i reálný majetek investorů a akcionářů. Investoři bohatnou a více investují, čímž roste poptávka a zároveň i produkt

 1. Fiskální politika

  • akciové trhy ovlivňuje také existence daní a státní byrokracie. Daně snižují firmám zisky, tím snižují schopnost vyplácet dividendy a zároveň omezují růstové možnosti firmy v investicích a nejsou pro investory dostatečně atraktivní.

 1. Monetární politika

  • změna nabídky peněz v ekonomice je také důležitým faktorem fundamentální analýzy. „Růst nabídky peněz díky efektu vyšší likvidity má přímý vliv na růst akciových kurzů. Tomu napomáhá i fakt, že s růstem peněžní nabídky jsou úrokové sazby nižší než při restriktivní měnové politice.“

 • Inflace

  • dalším důležitým makroekonomickým ukazatelem je inflace. Akcie jsou často považovány za instrument, který je dobrou investicí v případě očekávaného zvýšení míry inflace. Provedené výzkumy však prokázaly, že v prostředí inflace nejsou akcie většinou schopny dlouhodoběji udržet svou reálnou hodnotu a to i přes skutečnost, že představují vlastnický nárok k reálným aktivům akciové společnosti, která inflací svou hodnotu neztrácejí. V současné době existuje řada hypotéz, které se tuto určitou anomálii snaží objasnit.

   1. Markantní ekonomické a politické výkyvy

    • Politické a ekonomické výkyvy mají na ekonomiku silně negativní vliv, protože destabilizují ekonomické i celospolečenské situace. Takové výkyvy mohou uvrhnout ekonomiku do dlouhodobé recese. „Co se týká ekonomických šoků, může se jednat se o řadu možností jako např. ropné šoky, obchodní a cenové války, vznik hyperinflace, výrazné změny devizových kurzů nejdůležitějších světových měn apod. Politické šoky zahrnují především válečné konflikty, demise vlád, revoluce a v neposlední řadě i nečekané volební výsledky.“

   1. Mezinárodní pohyb kapitálu

    • Mezinárodní pohyb kapitálu se stává stále více uznávaným faktorem globální fundamentální analýzy. Na jednotlivých kapitálových trzích dochází k postupné liberalizaci, tím je usnadněn přístup zahraničním investorům. Vliv zahraničního kapitálu na domácím trhu je tím větší, čím je domácí trh méně likvidní. Příliv zahraničního kapitálu pozitivně ovlivňuje akciové kursy dané země, jeho odliv však způsobuje pokles akciových kursů a může přivést akciový trh a tím i celou zemi do krátkodobé krize.

   „Mimo tyto hlavní aspekty tvoří fundamentální globální analýzu i další vedlejší fragmenty.

   Souhrn hlavních i vedlejších aspektů globální analýzy je kumulován do očekávaných událostí, které prezentuje tzv. ekonomický kalendář (EK), jenž je v týdenní periodě uveřejněn na všech významných finančních a ekonomických serverech.“

   3.1.2 Odvětvová analýza

   Odvětvová analýza měří citlivost odvětví na hospodářský cyklus, rozsah a způsob vládní regulace, sílu odborů, míru inovací v daném odvětví atd.

   Odvětvová analýza předpovídá vývoj v jednotlivých odvětvích a analyzuje jejich rozdílně charakteristiky. U každého odvětví se zkoumá především nákladová stránka výroby, míra zisku, exportní schopnosti či inovační a technologická očekávání a způsob, jakým ovlivní akciové kursy.

   Než investujeme do akcií, nejprve provedeme výběr několika perspektivních odvětví a v nich následně zvolíme náležitě ohodnocené či podhodnocené společnosti. Jednotlivá odvětví ekonomiky, jako jsou např. zemědělství, bankovnictví, těžký průmysl, stavebnictví nebo obchod nejsou stejně citlivá na celkový ekonomický vývoj, jsou různě regulována státem a mají rozdílné perspektivy možného rozvoje.

   Podle toho je dělíme na:

   1) Cyklická odvětví

    • odvětví cyklická dosahují výborných hospodářských výsledků v období expanze, zatímco v období recese se dostávají do určitých těžkostí (jsou ovlivněna hospodářským cyklem). Firmy z cyklických odvětví v období recese velmi rychle ztrácejí svůj odbyt, což má velmi negativní dopad na výši jejich zisku, potažmo i na cenu jejich akcií. Příkladem cyklického odvětví může být např. stavebnictví, bankovnictví, automobilový průmysl, elektrotechnický průmysl, apod.

   1. Neutrální odvětví

    • Neutrální odvětví není příliš ovlivněno hospodářským cyklem. Poptávka po produktech tohoto odvětví je relativně stabilní, protože nákup těchto produktů nelze odkládat na pozdější dobu. Příkladem může být potravinářský průmysl.

   1. Anticyklická odvětví

   - Anticyklická odvětví vykazují naopak velmi dobré hospodářské výsledky v období recese (jsou opakem cyklických odvětví). Zhoršení ekonomické situace vede k přesunu poptávky od nákladnějších produktů směrem k produktům jednodušším. Příkladem takového odvětví je, dle odborné literatury, rozvoj provozování kabelové televize, která, v období recese, nahrazuje dražší turistiku.

   Při provádění odvětvové analýzy je potřeba brát v úvahu, že některá odvětví jsou regulována státem (zejména stanovením tzv. maximálních cen). „Tato regulace ovlivňuje ziskovou marži firem, což má negativní vliv na tržní ceny akcií. Negativní vliv mohou přinést i takové typy vládní regulace, které vyvolávají dodatečné firemní náklady (náklady spojené s ochranou životního prostředí, atd.). Posledním typem případných zásahů státu jsou dotace a subvence. Naopak určitým pozitivem je menší kolísání jejich zisku, čímž je někteří investoři považují za méně rizikové.“

   Prognózy budoucího vývoje jednotlivých odvětví mohou být buď krátkodobé nebo dlouhodobé.

   Obecně platí, že volba dlouhodobě růstového odvětví patří mezi základní prvky úspěšné investiční strategie na akciových trzích.

   3.1.3 Analýza konkrétního subjektu

   Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, a tato hodnota vychází z historických dat z hospodaření společnosti. Aktuální kurz akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty.

   Analýza konkrétního subjektu má 2 fáze. V první fázi se za použití finančních analýz snaží zjistit vnitřní hodnotu akcie a předpovědět budoucí vývoj společnosti. V druhé fázi tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem ve snaze zjistit, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu) nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurz akcie kolem vnitřní hodnoty.

   Na zjišování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model, bilanční model). Tyto postupy jsou většinou složité, časově náročné a jejich vypovídací schopnost je dosti pochybná.

   4. Psychologická analýza

   Psychologická analýza předpokládá, že kursy jsou v krátkém období silně ovlivněny psychologickými faktory. Předmětem zkoumání není kurs samotný, ale chování investorů. Při psychologické analýze zkoumáme, co vede investory k rozhodnutí nakupovat či prodávat. Základem psychologické analýzy je psychologie davu.

   Jedním z představitelů psychologické analýzy je J. M. Keynes, podle nějž je psychologie určujícím faktorem pouze z krátkodobého hlediska. Většina investorů se řídí emocemi a proto podlehne davu. Menšina však dokáže využít psychologii davu ve svůj prospěch. To má za následek vznik spekulací, při kterých část této menšiny záměrně zneužívá psychologii davu, což je podle Keynese škodlivé.

   Nejznámější strategií v psychologické analýze je Kostolanyho burzovní psychologie.

   Kostolany rozdělil účastníky burzovních obchodů na dvě skupiny:

   1. hráči

   - tvoří většinu (asi 90%). Jsou ovládáni iluzí bezpracného a rychlého zisku. Jednají v souladu s psychologií davu, což znamená, že nakupují, když ostatní nakupují a prodávají, když prodávají ostatní.

   1. spekulanti

   - tvoří menšinu (asi 10%). Tito investoři se řídí vlastním rozumem, jsou trpěliví a dokáží vzdorovat davu. Zhruba 2/3 času dokáží „plavat proti proudu“, tzn. nakupovat v okamžiku, kdy ostatní prodávají a prodávat, když ostatní nakupují.

   Pokud bude převážné množství akcií v rukou spekulantů bude, podle Kostolanyho teorie, budoucí vývoj kurzů jiný, než když většinu z nich budou vlastnit hráči. „Kostolanyho předpovídání budoucích pohybů kurzů akcií v krátkém období je tedy postaveno na základě přesunů akcií a peněz z pevných rukou spekulantů do „roztřesených rukou“ hráčů a na základě znalostí způsobu chování těchto skupin.“ Kostolanyho přístup vychází z vývoje objemů obchodů a kurzů akcií v posledních měsících, přičemž může podle něho dojít ke čtyřem základním situacím:

   1. Růst kurzů při růstu objemů obchodů

    • v této situaci dochází k přesunu akcií z rukou spekulantů do rukou hráčů, protože pouze hráči jsou ochotni nakupovat při vysokých a stále ještě rostoucích kurzech. Tímto způsobem dojde k vytvoření tzv. překoupeného trhu, jenž je vysoce rizikový, protože většina akcií je ve vlastnictví subjektů, které jednají pod vlivem psychologie davu. „Kostolany prokazuje, že při dnes rostoucích kurzech a zvyšujících se obratech nakupuje široké investiční publikum, které bude později stejně rychle prodávat, což může, protože se jedná o krátké období, brzy způsobit hluboký propad trhu.“

   1. Pokles kurzů při růstu objemů obchodů

    • k takové situaci dojde v okamžiku, kdy vznikne v řadách hráčů panika. Strach ze ztráty je motivuje k rychlému prodeji akcií, které se tak dostávají zpět do rukou spekulantů. V tomto případě trh nabývá charakteru přeprodaného, protože akcie jsou již zpravidla v rukou racionálně uvažujících investorů.

   1. Pokles kurzů při současném poklesu objemu obchodů

    • toto je situace, která je pro další vývoj trhu nepříznivá. „Pokud totiž spekulanti ještě nezahájili nákup akcií, očekávají zřejmě ještě další, a možná i hlubší pokles kurzů, než byl pokles předešlý, který svým vyčkáváním ještě sami prohlubují.“

   1. Růst kurzů, který není doprovázen růstem objemů obchodů

   - tento stav může znamenat, že, za prvé, v řadách hráčů existuje dosud pesimismus, anebo nedisponují volnými peněžními prostředky pro nákup akcií.

   Hlavním problémem této teorie je rozpoznání časového okamžiku, kdy přesně jednotlivé fáze zhodnocovacího či znehodnocovacího trendu začínají a jak dlouho budou trvat.

   5. Technická analýza

   Technická analýza je velmi stará metoda, která vznikla, spolu s bankovnictvím a burzovnictvím, již ve středověku. Největší rozmach zaznamenává s nástupem výpočetní techniky, především v posledních desetiletích. Pomocí rozmanitých postupů, nejčastěji založených na matematické statistice, pomocí tabulek, grafů, indikátorů atd., se snaží před­povídat budoucí vývoj kurzů cenných papírů.

   Technická analýza se skládá z několika přístupů a pohledů na vývoj cenových pohybů, pomocí nichž je schopna objektivně hodnotit minulost.

   Množství rozličných metod se dá shrnout do tří základních skupin:

   1) Vyhodnocování směrů a trendů
   2) Průzkum a vyhodnocení grafů
   3) Zkoumání různých indikátorů

   1. zakladatelem této teorie je americký podnikatel Charles H. Dow. Teorie vychází z předpokladu, že většina akcií se chová na trzích podobným způsobem, zatímco velmi málo akcií vykazuje jiné chování. Charles H. Dow rozlišoval tři druhy trendů:

    1. Primární trend (Primary Trend) - rozsáhlé vzestupné, či sestupné trendy trvající několik let

    2. Sekundární trend (Secondary Trend) - méně významné kolísání trvající několik měsíců

    3. Terciární trend (Minor Trend) - nevýznamné fluktuace trvající několik dní, maximálně týdnů

   „Důležitým momentem každého obchodování s cennými papíry je tedy správné odhadnutí právě probíhajícího trendu, respektive umění rozeznat jeho nástup a konec.“

   Každý trh zná čtyři základní fáze trendu:

   a) Růstová fáze (Bull Market - býčí trh) - v této fázi rostou ceny až do doby, kdy dosáhnou svého nasycení

   b) Postranní fáze distribuční (side ways) - tato fáze je poměrně krátká, investoři cenné papíry prodávají (distribuují) a tím pádem dochází brzy k poklesu cen

   c) Klesající fáze (Bear Market - medvědí trh) - pokud je trend v této fázi, ceny dále klesají. Pokles cen trvá tak dlouho, dokud nedojde k jejich ustálení

   d) Postranní fáze akumulační (side ways) - v závěrečné fázi začínají investoři opět nakupovat a akumulovat cenné papíry

   1. Podle této metody můžeme vyvodit, zda kurz akcie bude pokračovat v trendu nebo za jej přeruší či dokonce změní

   1. Metoda zkoumání klouzavých průměrů a indikátorů slouží k získávání informací o situaci na trhu a je rozhodovacím signálem pro nákup či prodej cenných papírů. Signály upozorňují na nasycení či nenasycení trhu.

   Mezi používané indikátory patří např.:

   1. Indikátory trendu měří a vyhledávají trendy. Mezi nejznámější patří klouzavé průměry, cenové oscilátory, a další.

   2. Indikátory kolísavosti měří rozkolísanost kursů.

   3. Indikátory rychlosti změny kursu měří jak rychle se kurs mění. Je zřejmé, že na počátku trendu je rychlost změny vyšší a s blížící se postranní fází se rychlost zpomaluje.

   4. Cyklické oscilátory kvantifikují a zobrazují opakující se cykly. Ty jsou typické pro tzv. cyklické akcie (akcie stavebních a strojírenských podniků a další

   5. Indikátory síly trhu se pokouší vystihnout náladu na trhu. Už se prodává nebo ještě ne?

   Doporučení pro investory

   Základním předpokladem pro zahájení investování je zabezpečení základních finančních potřeb.

   Bez informací, vzdělávání se a zkušeností lze na akciovém trhu vydělávat jen velmi obtížně.

   Pokud nejste zkušeným investorem je lépe využívat služeb investičních a burzovních analytiků a poradců, makléřských firem, obchodníků s cennými papíry apod. Přesto je nutné si uvědomovat, že jakákoliv doporučení znamenají spíše možný budoucí vývoj než jistotu budoucnosti.

   Pokud chceme investovat, měli bychom posuzovat přinejmenším tyto faktory:

    • ziskovost zvoleného titulu, alespoň za tři poslední roky

    • platu a výši dividend

    • výhled vývoje odvětví, ve kterém vybraná společnost působí.

   Podle Petra Šimčáka by: „každý měl mít třetinu svého kapitálu v rezervě (např. peněžní trh či vládní dluhopisy), třetinu v obchodu (dnes např. akcie nebo rizikové firemní dluhopisy) a třetinu v nemovitostech.“

   Jestliže chce investor uložit své peníze na šest měsíců až jeden rok, investuje do fondů peněžního trhu. Historicky nejlepší ochranu proti inflaci poskytují akcie. Podle doporučení Unie investičních společností je „minimální investiční horizont pro akciové fondy 5 let. Pětiletý horizont výrazně snižuje riziko krátkodobého kolísání hodnoty investice a minimalizuje možnost, že hodnota investované částky bude nižší než původně vložená.“

   Závěr

   Cílem mé práce bylo postupně popsat a vysvětlit základní druhy analýz cenných papírů, pomocí nichž se investoři pokouší odhadnout správný okamžik nákupu a prodeje cenných papírů.

   Ve své práci jsem postupně zpracovala analýzu fundamentální, psychologickou i technickou a v závěru assignmentu jsem zmínila některá doporučení investorům.

   Z popsané problematiky vyplývá, že úspěšný analytik potřebuje ke komplexnímu rozboru cenných papírů více než jen povrchní znalosti o makroekonomických procesech probíhajících ve všech národních ekonomikách.

   SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

     1. Investice na naší straně, Ing. Emil Dočekal, Marie Polúchová, Katos, 1996

     2. Analýza finančních trhů, David Blake, Grada Publishing, 1995

   Internetové zdroje:

    1. http://www.penize.cz

   Investice na naší straně, Ing. Emil Dočekal, Marie Polúchová, Katos, 1996, ISBN 80-902218-0-7, s. 4

   Investice na naší straně, Ing. Emil Dočekal, Marie Polúchová, Katos, 1996, ISBN 80-902218-0-7, s. 5

   Investice na naší straně, Ing. Emil Dočekal, Marie Polúchová, Katos, 1996, ISBN 80-902218-0-7, s. 8

   http://www.penize.cz/univerzita/texty.asp?NewsID=2173&Ticker=INVESTOVANI_JINAK

   Investice na naší straně, Ing. Emil Dočekal, Marie Polúchová, Katos, 1996, ISBN 80-902218-0-7, s. 37

   http://old.mendelu.cz/%7Efin/kt/fundamentalnianalyza.doc

   http://www.mesec.cz/texty/co-je-to-akcie-2/

   http://www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/forex-fundamentalni-analyza.html

   http://old.mendelu.cz/%7Efin/kt/fundamentalnianalyza.doc

   http://www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/forex-fundamentalni-analyza.html

   http://old.mendelu.cz/%7Efin/kt/fundamentalnianalyza.doc

   http://old.mendelu.cz/%7Efin/kt/psychologicka_analyza.doc

   http://old.mendelu.cz/%7Efin/kt/psychologicka_analyza.doc

   http://old.mendelu.cz/%7Efin/kt/psychologicka_analyza.doc

   http://www.dower.cz/brokerjet.html#1

   http://www.fondshop.cz/index.asp?id=27&action=p_kh_iaz

   http://www.akro.cz/index.php

   15

   Zpět

    
  logo horoskopy
  logo humor
  logo sms
  logo nejhry
  logo tri65dni
  logo tvp
  Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
  Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
   Přihlášení
   Registrace


   Vzhledy:
   Vlastni
   Čtvrtek 1. 12. 2022 Svátek má Iva
   Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz