DETAIL: Daně nepřímé


9. maturitní otázka - Daně nepřímé

Osnova:

 • daň z přidané hodnoty,

 • spotřební daň.

Daň = příjem veřejných rozpočtů (státního rozpočtu a místních rozpočtů), který ze zákona (povinně) odčerpává část důchodu subjektu (příjmu, majetku poplatníka), na nenávratném principu

Rozdělení daní:

1, Přímé daně

a, důchodové - daň z příjmu FO a PO

b, majetkové - daň z nemovitosti, daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti,

daň silniční

2, Nepřímé daně

a, univerzální - DPH

b, selektivní - daň spotřební

3, Připravované daně - k ochraně životního prostředí

Poplatník = FO nebo PO, která daň platí

Plátce = FO nebo PO, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu

 • základ daně - částka, ze které se určitým procentem vypočítá odváděná daň

 • daň - vypočítaná částka, kterou plátce odvádí finančnímu úřadu

 • sazba daně - procentem vyjádřený poměr daně k základu daně

 • daně důchodové - platí poplatníci podle výše svého příjmu

 • daně majetkové - platí poplatníci podle druhu a velikosti svého nemovitého majetku, při majetkových převodech (darování, dědictví, prodej či převod nemovitostí) a při využívání silničních motorových vozidel pro podnikání

 • daně univerzální (DPH), jsou vybírány při prodeji téměř všech druhů zboží a služeb

Daň z přidané hodnoty

 • Předmět úpravy

Tento zákon upravuje daň z přidané hodnoty, které podléhá zdanitelné plnění v tuzemsku, zboží z dovozu

 • Vymezení základních pojmů

Zdanitelným plnění je

a, dodání zboží a převod nemovitostí, při kterém dochází ke změně vlastnického práva

nebo práva hospodaření

b, poskytování služeb uskutečněné v tuzemsku při podnikání.

 • Místo plnění

Místem plnění je při dodání zboží

a, místo , kde se zboží nachází v době, kdy se přeprava nebo odeslání zboží začíná uskutečňovat

b, místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno, je-li dodání zboží spojeno s jeho instalací nebo montáží

c, místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje, je-li dodání zboží uskutečňováno bez přepravy nebo odeslání

 • Osoby podléhající dani

Osobami podléhající dni jsou fyzické a právnické osoby, které podnikají v tuzemsku,

případně uskutečňují činnost vykazující všechny znaky podnikání.

 • Plátci

Plátci jsou osoby podléhající dani, jejichž obrat za nejbližší nejvýše tři předcházející po sobě jdoucí kalendářní měsíce přesáhne částku 750 000,- Kč, a to od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročily stanovený obrat. tyto osoby jsou povinny předložit žádost o registraci podle zákona o správě daní a poplatků nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce následujícího.

Osoby podléhající dani, jejichž obrat nepřesáhne částku podle odstavce 1, jsou plátci od data účinnosti uvedeného u osvědčení o registraci. Tyto osoby mohou předložit žádost o registraci plátce kdykoliv.

O zrušení registrace mohou plátci požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku, pokud jejich obrat nepřesáhl za nejbližší předcházející 3 po sobě jdoucí měsíce částku 750 000 Kč a zároveň za nejbližších předcházejících 12 po sobě jdoucích měsíců částku 3 000 000 Kč

V případě zrušení registrace je plátce povinen odvést daň z obchodního majetku, u kterého uplatnil odpočet daně.

 • Osoby mající zvláštní vztah k plátci

Za osoby, které mají zvláštní vztah k plátci, se pro účely tohoto zákona považují

a, osoby, které jsou ekonomicky, personálně nebo jinak spojené s plátcem

b, osoby, které jsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k plátci

c, osoby, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné

obdobné smlouvy

 • Předmět daně

Předmětem daně jsou veškerá zdanitelná plnění za úplatu i bez úplaty včetně nepeněžitého plnění v tuzemsku

 • Plnění, která nejsou zdanitelná

Zdanitelným plněním není

a, dodání zahraničního zboží

b, bezúplatné poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu, který je opatřen

obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu, jehož

pořizovací cena bez daně nepřesahuje 200 Kč, nejde-li o zboží, které je předmětem

spotřební daně

c, postoupení pohledávky

 • Uskutečnění zdanitelného plnění

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacení zboží

 • Vedení záznamů pro daňové účely

Plátce je povinen vést záznamy o přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních a evidovat zvl᚝ přijaté a vystavené daňové doklady, zjednodušené daňové doklady, daňové dobropisy a vrubopisy, opravné daňové doklady, vystavené doklady o použití a potvrzené tiskopisy o vývozu zboží

 • Vystavování daňových dokladů, dokladů o použití a jejich obsah

Plátce je povinen vyhotovit za každé zdanitelné plnění pro jiného plátce běžný daňový doklad, a to nejdříve dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 15 dnů od tohoto dne, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Běžný daňový doklad musí obsahovat (faktura)

a, obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,

b, daňové identifikační číslo

c, obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění,

d, daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění,

e, pořadové číslo dokladu,

f, rozsah a předmět zdanitelného plnění,

g, datum vystavení dokladu,

h, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

i, výši ceny bez daně celkem,

j, základní nebo sníženou sazbu daně,

k, výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléři nahoru, popřípadě uvedenou v haléřích.

Plátce uskutečňující zdanitelná plnění s úhradou za hotové, prostřednictvím platební karty nebo šekem je povinen jinému plátci na pořádání vstavit zjednodušený daňový doklad. Zjednodušený daňový doklad je možno vystavit jen na zdanitelná plnění v ceně celkem včetně daně nejvýše 10 000,- Kč.

 • Základ daně

Základem daně pro výpočet daně je cena za zdanitelné plnění, která neobsahuje daň.

Plátce, který dodává zboží společně s jeho instalací, je povinen rozdělit základ daně zvl᚝ pro zboží a zvl᚝ pro službu.

 • Sazby daně

U zboží se uplatňuje základní sazba /výjimky uvedeny v příloze/

U služeb se uplatňuje snížená sazba

 • Výpočet daně

Plátce je povinen si sám daň vypočítat.

Daň se vypočítá jako součin základu daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je výše sazby daně a ve jmenovateli číslo 100, pokud je základem daně cena, která neobsahuje daň. Vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře nahoru nebo se uvede v haléřích

Daň se vypočítá jako součin ceny včetně daně a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je příslušná výše sazby daně a ve jmenovateli součet čísla 100 a příslušné výše sazby, pokud je základem daně cena včetně daně. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa.

 • Nárok na odpočet daně

Nárok na odpočet lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění

Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro reprezentaci

Plátce nemá nárok na odpočet daně při nákupu osobního automobilu

 • Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozena dále uvedená zdanitelná plnění za podmínek stanovených v §26 až 35

a, poštovní služby

b, rozhlasová a televizní vysílání

c, finanční činnosti

d, pojišovnictví

e, převod staveb a pronájem pozemků a staveb

f, výchova a vzdělávání

g, zdravotnické služby a zboží

h, sociální pomoc

i, loterie a jiné podobné hry

j, prodej podniku

 • Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, pokud obrat plátce za předchozí kalendářní rok dosáhl 10 000 000,- Kč

Pokud obrat plátce za předchozí kalendářní rok nedosáhl 10 000 000 Kč, je zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí. plátce, jehož obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl 2 000 000 Kč, si může zvolit za zdaňovací období kalendářní měsíc a tuto změnu oznámí finančnímu orgánu

Není-li znám obrat za předcházející kalendářní rok, vychází se pro stanovení zdaňoacího období z předpokládaného ročního obratu v běžném roce

Prvním zdaňovacím obdobím plátce je kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí, v němž nabyde účinnosti registrace plátce vyznačená v osvědčení o registraci

Změnu zdaňovacího období z měsíčního na čtvrtletní anebo ze čtvrtletního na měsíční je možné provést nejdříve od počátku následujícího kalendářního roku.

 • Daňové přiznání a splatnost daně

Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost

 • Vrácení nadměrného odpočtu

Pokud vznikne v důsledku vyměření nadměrného dopočtu vratitelný přeplatek, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu

Vznikne-li v důsledku uplatnění nadměrného odpočtu daňový nedoplatek počítá se penále

 • Zrušení registrace

Žádá-li plátce o zrušení registrace, je povinen prokázat, že důvody pro zrušení registrace neexistují

 • Dovoz zboží

Daní podléhá

a, zboží z dovozu

b, české zboží, které je plátcem daně umístěné ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu, není vyvezeno do zahraničí

 • Vývoz zboží

Vývoz zboží do zahraničí je osvobozen od povinnosti uplatnit daň na výstupu

Daň spotřební

Tento zákon stanoví podmínky zdaňování uhlovodíkových paliv a maziv, lihu, piva, vína a tabákových výrobků

Vybrané výrobky se zdaňují podle tohoto zákona jednorázově

 • Plátci

Plátce daně jsou všechny právnické a fyzické osoby, které v tuzemsku vybrané výrobky vyrábějí nebo který mají být vyvážené nebí dovážené vybrané výrobky propuštěny

Plátce jsou též právnické nebo fyzické osoby, které skladují nebo vyskladňují vybrané výrobky

 • Předmět daně

Předmětem daně jsou v tuzemsku vyrobené nebo do tuzemska dovezené výrobky vymezené v druhé části tohoto zákona

 • Vznik daňové povinnosti

Daňová povinnost vzniká

a, při tuzemské výrobě, s výjimkou výroby cigaret, dnem vyskladnění vybraných výrobků výrobce

b, při dovozu vybraných výrobků, s výjimkou dovozu cigaret, dnem vzniku celního dluhu

 • Základ daně

Základem daně je množství vybraných výrobků, které je uvedeno v daňovém dokladu vyjádřené v měřících jednotkách

Měřící jednotky vybraných výrobků jsou uvedeny v části druhé

 • Sazby daně

Sazby daně jsou stanoveny jednotně pro celé území České republiky

 • Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozeny vybrané výrobky

a, dovezené, pokud se na ně vztahuje osvobození od cla, s výjimkou vybraných výrobků dovážených ve prospěch postižených osob

b, určené k použití jako vzorky pro povinné zkoušky, pro hygienický dozor, pro opatření proti vzniku a šíření přenosných nemocí

 • Vystavování daňových dokladů

Při tuzemské výrobě s výjimkou výroby cigaret podléhajících povinnosti značení podle 40§ jsou plátci povinni nejpozději následující pracovní den po dni vzniku daňové povinnosti u vybraných výrobků vystavit daňový doklad, který musí obsahovat

a, obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo plátce u právnických osob, jméno a příjmení plátce, obchodní jméno, bydliště a daňové identifikační číslo u fyzických osob

c, množství vybraných výrobků v měřících jednotkách, jejichž obchodní označení a číselný kód

d, částku daně

e, datum vyskladnění

f, datum vystavení daňového dokladu

g, pořadové číslo daňového dokladu

Kromě uvedených daňových dokladů jsou plátci povinni vést doklady k prokázání nároků na vrácení daně

 • Výpočet daně

Daň se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně stanovenou pro příslušný vybraný výrobek

 • Daňové přiznání

Daňové přiznání předkládají plátci měsíčně, a to do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla daňová povinnost. Pokud nevznikne ve zdaňovacím období daňová povinnost ani nárok na vrácení daně, daňové přiznání se nepřekládá. Daňové přiznání se předkládá za každý druh daně na samostatném formuláři

Při dovozu, s výjimkou dovozu cigaret, plní funkci daňového přiznání písemné celní prohlášení

Pokud plátce zjistí, že daňové přiznání, které předložil, je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek zvýšení daňové povinnosti nebo snížení nároku na vrácení daně, je povinen předložit správci daně dodatečné daňové přiznání podle zvláštního předpisu

 • Zdaňovací období

1, Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc

2, Daň se odvádí

a, jednou částkou za měsíc

b, zálohovými pevnými částkami

Jednou částkou za měsíc odvádějí daň plátci, jejichž měsíční daňová povinnost nepřesáhne částku 10 000 000,- Kč, nejpozději do 25. dne po skončení zdaňovacího období

Zálohové pevné částky odvádějí plátci denně, pokud jejich měsíční daňová povinnost přesáhne 10 000 000 Kč

 • Registrace a oznamovací povinnost

Plátci, kterým vznikne daňová povinnost jsou povini se registrovat jako plátci spotřební dně u příslušného finančního orgánu nejpozději do vzniku první daňové povinnosti. Způsob registrace stanoví zvláštní předpis

Plátce daně, který pořádá o zrušení registrace, je povinen svoji žádost doložit dokladem potvrzujícím vypořádání daně ke dni podání této žádosti

1

4

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Čtvrtek 1. 12. 2022 Svátek má Iva
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz