DETAIL: Daně přímé


10. maturitní otázka - DANĚ PŘÍMÉ

Osnova:

 • důchodové - daň z příjmů FO a PO

Daň z příjmů fyzických osob

 • Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

Poplatníky daně z příjmů fyz. osob jsou fyzické osoby

Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvyle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

 • Předmět daně z příjmů fyzických osob

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou

 1. příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (= příjem z funkce - starosta)

 2. příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

 3. příjmy z kapitálového majetku

 4. příjmy z pronájmu

 5. ostatní příjmy

Příjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou

 • Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozeny

 1. příjmy z prodeje bytů nebo obytného domu s nejvýše dvěma byty, včetně souvisejících pozemků, pokud je prodávající vlastnil a současně v něm měl bydliště nejméně p dobu dvou let bezprostředně před prodejem

 2. příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor neuvedených pod písmenem a,, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let

 3. příjmy z prodeje movitých věcí

 4. přijatá náhrada škody

 5. příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, státní sociální podpory

 6. příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti

 7. příjmy z prodeje cenných papírů nabytých poplatníkem v rámci kupónové privatizace

 • Základ daně a daňová ztráta

Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení

U poplatníka, kterému plynou ve zda%novacím období souběžně dva nebo více druhů příjmů uvedených v §6 až 10, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů

Pokud podle účetnictví výdaje přesáhnou příjmy je rozdíl ztrátou

Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, pro které je dále stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně

 • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky

Příjmy ze závislé činnosti jsou

 1. příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce

 2. příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností

 3. odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob

 4. příjmy poplatníka, které mu plynou v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo funkce, i když jsou vypláceny jako náhrada (odškodnění) za ztrátu těchto příjmů plátcem, u kterého poplatník nevykonává závislou činnost nebo funkci

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků je dále označen jako „zaměstnanec“, plátce příjmu jako „zaměstnavatel“

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1% vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla

Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které nejsou předmětem daně podle §3 odst. 4, dále nejsou

 1. náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené zvláštním předpisem, vyplácí-li zaměstnavatel vyšší náhrad, jsou částky, které překračují výši stanovenou zvláštním předpisem, zdanitelným příjmem podle odstavce 1, a to i v případě, že tento zvláštní předpis výplatu vyšších náhrad neomezuje

 2. hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků poskytovaných v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem, včetně nákladů na udržování osobních ochranných a pracovních prostředků, jakož hodnota poskytovaných stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich udržování, dále hodnota pracovního oblečení, určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvků na jeho udržování

 3. náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce

 • Funkčními požitky jsou

 1. funkční platy členů vlády, poslanců České národní rady a platy vedoucích ústředních orgánů státní správy

 2. odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích

 • Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

Příjmy z podnikání jsou

 1. příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

 2. příjmy ze živnosti

 3. příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů

 4. podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku

Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6 jsou

 1. příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem

 2. příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů

Základem daně jsou příjmy a snižují se o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje s výjimkou uvedenou v §12 ve výši

 1. 50% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

 2. 25% z příjmů ze živnosti

Příjmy z kapitálového majetku = peníze z peněž (výnosy z úroků, příjmy z někam uložených peněz

Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 nebo

6 odst. 1 písm. d, jsou

 1. podíly na zisku (dividendy), úroky a ostatní požitky z cenných papírů

 2. podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud nepoužijí k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše

 3. úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu

 4. výnosy z vkladových listů

 5. úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček

 • Příjmy z pronájmu

 1. příjmy z pronájmu nemovitostí nebo bytů

 2. příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu

Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může je uplatnit ve výši 20% z příjmů uvedených v odstavci 1

 • Ostatní příjmy

 • příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem

Od daně jsou osvobozeny

a) příjmy, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 10 000 Kč

 • Nezdanitelná část základu daně

Základ daně se sníží o částky

 1. 38 040 Kč ročně na poplatníka (:12 = měsíčně)

 2. 23 520 Kč ročně na vyživované dítě žijící v domácnosti

 3. 21 720 Kč ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjmy přesahující ze zdaňovací období 21 720 Kč

 4. 7 140 Kč ročně, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod

 5. 14 280 Kč ročně, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod

 6. 50 040 Kč ročně, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP-P

 7. 11 400 Kč ročně u poplatníka, který se v souladu se zvláštními předpisy soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem

Za vyživované dítě poplatníka (vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk, vnučka, pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli snížení uplatnit) se v souladu se zvláštními předpisy považuje

 1. nezletilé dítě

 2. zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod a

 1. soustavně se připravuje na budoucí povolání

 2. se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz

 3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

Poplatník může uplatnit snížení základu daně podle odstavce 1 písm. b) až g) o částku v výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a fyzickým osobám s bydlištěm na území české republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu dně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně

Od základu daně lze odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření a úrokům z hypotečního úvěru

Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst platbu příspěvků poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, činí 12 000 Kč

Daň z příjmů právnických osob

 • Poplatníci daně z příjmů právnických osob

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami

Od daně se osvobozuje ústřední banka České republiky

Poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje, na území České republiky tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

Poplatníci, kteří nemají na území české republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky

 • Předmět daně

Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem

 • Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozeny

 1. výnosy z kostelních sbírek

 2. příjmy z loterií a jiných podobných her

 • Základ daně a položky snižující základ daně

Pro stanovení základu daně platí ustanovení §23 až 33 a ustanovení odstavců 2 až 6

 • Sazba daně

Sazba daně s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 a 4 činí 31% ze základu daně sníženého o položky podle §34 a §20 odst. 7 a 8 a zaokrouhleného na celé tisíce korun dolů

 • Společná ustanovení (FO a PO)

 • Základ daně

Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období

Pro zjištění základu daně se u poplatníků, kteří účtují v soustavě podvojného účetnictví, vychází z hospodářského výsledku, a u poplatníků, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, z rozdílu mezi příjmy a výdaji

Za příjmy se považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění

Liší-li se ceny sjednané mezi ekonomicky nebo personálně nebo jinak spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl

 • Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů

Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy

Výdaji jsou také

 1. odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku

 2. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hrazené veřejnou obchodní společností za společníky této společnosti

 3. nájemné, a to

 1. nájemné, s výjimkou nájemného u finančního pronájmu

 1. zaplacená daň z nemovitostí

 2. výdaje na pracovní a sociální podmínky, péči o zdrví a zvýšení rozsah doby odpočinku zaměstnanců

 3. výdaje (náklady) na pracovní cesty

 4. příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu

Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména

 1. výdaje (náklady) na pořízení hmotného majetku, nehmotného majetku

 2. výdaje (náklady) vynaložené na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně (anebo na příjmy vyňaté podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění)

 3. manka a škody

 4. daň dědickou darovací, daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob

 5. výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění občerstvení a dary, jehož hodnota nepřesahuje 200 kč, a zároveň nepodléhá spotřební daní (benzin a alkohol

 6. výdaje na osobní potřebu poplatníka

 • Odpisy HIM a NHIM

Hmotným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí

 1. samostatné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok

 2. budovy, domy a byty nebo nebytové prostory

 3. stavby

 4. pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky - sady, chmelnice, vinice

 5. základní stádo a tažná zvířata

Jiným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí

 1. technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hliniš

Nehmotným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí předměty z práv průmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné technické nebo jiné hospodářsky využitelné znalosti, pokud je vstupní cena jednotlivého majetku vyšší než 60 000 Kč a jeho doba použitelnosti delší než jeden rok, a to za podmínky, že byly

 1. pořízeny úplatně

 2. vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi,

 3. nabyty vkladem společníka, darem, zděděním

Odpisováním se rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku a nehmotného majetku, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů k zajištění tohoto příjmu

Odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu lze uplatnit

 1. z hmotného majetku a nehmotného majetku evidovaného na počátku příslušného zdaňovacího období, dojde-li v průběhu zdaňovacího období

 1. k vyřazení majetku

 2. k převedení majetku na jiné PO nebo FO

 3. k ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti

 4. k ukončení nájemního vztahu při odpisování

Odpisy pro účely zákona není poplatník povinen uplatnit, přitom odpisování lze i přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo

 • Hmotný majetek a nehmotný majetek vyloučený z odpisování

 1. bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci,pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší 40 000 Kč /auto na leasing převedený na nového majitele/

 2. umělecká díla

 3. movité kulturní památky a jejich soubory

 4. povrchové a podzemní vody, lesy, ložiska nerostných surovin a nerosty, jeskyně, měřičské značky, signály a jiná zařízení vybraných geodetických bodů a tiskové podklady státních mapových děl

Vstupní cenou HIM a NHIM se rozumí

 1. pořizovací cena

 2. vlastní náklady, je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii

 3. hodnota nesplacené pohledávky

 4. reprodukční pořizovací cena

 5. při nabytí majetku zděděním nebo darováním cena stanovená pro účely daně dědické

Součástí vstupní ceny je i technické zhodnocení /přístavba, rekonstrukce/

Za zůstatkovou cenu se pro účely tohoto zákona považuje rozdíl mezi vstupní cenou HIM a NHIM a celkovou výší odpisů z tohoto majetku.

V prvním roce odpisování zatřídí poplatník HIM a NHIM do odpisových skupin uvedených v příloze

Poplatník provádí rovnoměrné odpisování nebo zrychlené odpisování

HIM a NHIM se odpisuje nejvýše do vstupní ceny nebo do zvýšené vstupní ceny

Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru

V odpisování započatém původním vlastníkem pokračuje právní nástupce poplatníka

Při rovnoměrném odpisování HIM a NHIM jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto roční odpisové sazby

Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby

Při zrychleném odpisováním HIM a NHIM jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty pro zrychlené odpisování

Při zrychleném odpisování se stanoví odpisy HIM a NHIM

 1. v prvním roce odpisování jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu

 2. v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které byl již odpisován

Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 1995 částku 10 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1996 částku 20 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad ) podle §24 odst. 2 písm. zb)

Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů

Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku

 • Zvláštní sazba daně

Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky činí

 1. 15% a to

 1. z úrokového či dividendového příjmu z akcií, zatímních listů, podílových listů, dluhopisů, vkladních listů

 1. 20% z příjmů plynoucích fyzickým osobám, a to

 1. z výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách, v reklamních soutěžích a reklamním slosování, s výjimkou výher a cen z loterií a jiných podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštního předpisu nebo od daně osvobozených podle §4 odst. 1 písm. f

 1. 15% a to

 1. z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách

 1. 10% z příjmů autorů za příspěvek d novin, časopisů, rozhlasu nebo televize

 • Zálohy

Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Při výpočtu výše a periodicity záloh se vyhází z poslední známé daňové povinnosti

Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 20 000 Kč, avšak nepřesáhla 100 00 Kč, platí pololetní zálohy na daň na běžné zdaňovací období

 • Minimální výše daně

Daň nebo daň včetně zvýšení daně se nepředepíše a neplatí, nepřesáhne-li 100 Kč neb celkové zdanitelné příjmy nečiní u fyzické osoby více než 10 000 Kč

 • Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 10 000 Kč

 • Vybírání a placení daně z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Plátce daně srazí zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdanitelné mzdy. Zdanitelnou mzdou se rozumí úhrn příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc snížený o

 1. částky, které jsou od daně osvobozeny

 2. částky sražené nebo zaměstnancem uhrazené na pojistné na sociální zabezpečení, na příspěvěk na státní politiku zaměstnanosti a na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění

 3. prokázané nezdanitelné částky základu daně

Záloha se srazí při výplatě

Výpočet daně a roční zúčtování záloh provede látce daně nejpozději do 31. března z úhrnu mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi. Rozdíl zálohové sražené daně a vypočtené daně ve prospěch poplatníka vrátí plátce daně poplatníkovi jako přeplatek nejpozději při zúčtování mzdy za březen, je-li částka vyšší než 50 Kč

 • Povinnosti plátců

Plátci daně jsou povinni vést pro poplatníky, z jejichž mezd sráží zálohy, mzdové listy, rekapitulaci o sražených zálohách a dani sražené podle zvláštní sazby dně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období.

Poplatník je povinen prokázat plátci daně skutečnosti rozhodné pro uznání nezdanitelných částek

Narodí-li se však poplatníkovi dítě, plátce daně k této skutečnosti přihlédne již v kalendářním měsíci, v němž se narodilo,prokáže-li poplatník jeho narození plátci daně do 30 dnů po narození dítěte

1

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 8. 12. 2023 Svátek má Květoslava
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz