DETAIL: Daně reálné


11. maturitní otázka - DANĚ REÁLNÉ

Osnova:

- daně majetkové, - daň dědická,

 • daň darovací

 • daň z nemovitostí,

 • daň z převodu nemovitosti,

 • daň silniční.

Daň dědická

 • Poplatník

Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů

 • Předmět daně

Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické jsou

 1. věci nemovité

 2. věci movité

 • Základ daně

Základem daně dědické je cena majetku snížená o

 1. prokázané dluhy zůstavitele

 2. cenu majetku osvobozeného od daně dědické

 3. přiměřené náklady spojené s pohřbem

 4. odměnu a hotové výdaje notáře

Daň darovací

 • Poplatník

Poplatníkem daně darovací je nabyvatel, při darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce

 • Předmět daně

Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele. Majetkem pro účely daně darovací jsou

 1. nemovitosti a movitý majetek

 2. jiný majetkový prospěch

 • Základ daně

Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o

 1. prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně

Cenou je cena zjištěná podle zvláštního předpisu

Daň z převodu nemovitostí

 • Poplatník

Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je

 1. převodce (prodávající), nabyvatel je v tomto případě ručitelem

 2. nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkursu, vyrovnání, vydržení nebo ve veřejné dražbě

 3. převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí

 • Předmět daně

Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem

 • Společná ustanovení

Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin

Do 1.skupiny patří - příbuzní v řadě přímé a manželé

Do 2. skupiny patří - příbuzní v řadě pobočné, strýcové, tety

Do 3. skupiny patří - ostatní fyzické osoby a právnické osoby

Od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v 1. skupině

Od daně dědické a daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku

 1. Českou republikou

 2. územními samosprávnými celky

 3. dobrovolnými svazy obcí

 • Daňové přiznání

Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani dědické, dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí a to do 30 dnů ode dne

 1. pravomocně skončeného řízení o dědictví

 2. v němž je uzavřena smlouva o darování movitého majetku

 3. účinnosti smlouvy o úplatném či bezúplatném převodu nemovitostí

Daň silniční

 • Předmět daně

Předmětem daně jsou vozidla, kterým je přidělena státní poznávací značka v české republice nebo jsou evidována v zahraničí a jsou používána nebo určena k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti

 • Předmětem daně nejsou:

 1. ostatní vozidla, traktory a jejich přípojná vozidla a speciální automobily pásové

 • Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozena:

 1. vozidla jednostopá a vozidla se třemi koly

 2. vozidla diplomatických misí

 • Poplatníci daně

Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která

 1. je zapsána v technickém průkazu vozidla

 2. užívá vozidlo evidované v zahraniční na území ČR

 3. zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci

 • Základ daně

Základem daně je

 1. zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů

 2. součet povolených zatížení náprav v tunách a počet náprav u návěsů

 3. celková hmotnosti v tunách a počet náprav u ostatních vozidel

Daňová povinnost vzniká počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti

Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince

 • Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok

U vozidel evidovaných v zahraničí je zdaňovacím obdobím doba začínající dnem vstupu na území české republiky a končící dnem výstupu z území ČR

 • Daňové přiznání

Daňové přiznání podává poplatník nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího, a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Sobota 26. 11. 2022 Svátek má Artur
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz