DETAIL: Daně a daňová soustava


Přednáška č. 1

Daně a daňová praxe

Z dějin daní:

 • Otrokářská společnost - daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné

 • Feudální společnost - daně naturální, nepravidelné, dobrovolné

 • Rozvinutý a pozdní středověk -daně povinné, pravidelné, přímé (z hlavy, z majetku), nepřímé (daň z oběhu zboží, z právního převodu zboží )

 • Nástup kapitalismu - novodobé zásady zdanění (všeobecnost, zákonnost), Konec 19.stl. - daňové reformy, základy moderních daňových soustav, podání daňových přiznání

 • Období mezi první a druhou světovou válkou - význam daní roste (rostou státní potřeby), rozvoj daňové soustavy

 • Poválečné období - odlišný vývoj v tržních ekonomikách a zemích sovětského bloku

Vstup ČR do EU v roce 2004 - snaha harmonizace (hlavně nepřímých daní)

Definice daně:

 • Příjmy státního rozpočtu - transfer soukromých prostředků do státního rozpočtu (daně, poplatky, půjčky - přijaté)

 • DAŇ = povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová, pravidelně se, opakující (buď v časových intervalech nebo při stejných okolnostech)

 • POPLATEK = peněžní ekvivalent za služby poskytované veřejným sektorem (je účelový, nepravidelný, „návratný“) př. vyřízení žádosti na pas

 • PŎJČKA = úvěrový příjem veřejného rozpočtu (návratná, nepravidelná, účelová či neúčelová)

 • Platby sociálního pojištění - mají charakter daně i poplatku, hranici nelze vždy jednoznačně stanovit

Funkce daní:

  1. FISKÁLNÍ - schopnost naplnit veřejný rozpočet (není u ekologické daně)

  2. ALOKAČNÍ - koriguje umístění prostředků tam, kde se jich při tržní alokaci nedostává ( zdravotnictví, kultura, sport)

  3. REDISTRIBUČNÍ - pomocí transferů se zmírňují rozdíly v důchodech mezi bohatšími a chudšími

  1. STABILIZAČNÍ - zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice

TŘÍDĚNÍ DANÍ:

 1. DANĚ PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ - příme - z důchodu poplatníka, nepřímé - DPH

(podle vazby na důchod poplatníka)

 1. DANĚ KAPITÁLOVÉ A BĚŽNÉ - kapitálové - stavové veličiny, běžné - tokové veličiny

(podle charakteru veličiny, z níž se daň platí)

 1. DANĚ OSOBNÍ A NA VĚC - osobní - DzPFO, na věc - DPH

(podle vztahu k platební schopnosti poplatníka)

 1. DANĚ STÁTNÍ A MUNICIPÁLNÍ

(podle daňového určení)

 1. KLASIFIKACE DANÍ OECD

(pro statistické zpracování údajů o příjmech veřejných rozpočtů různých států)

Požadavky na daňovou strukturu:

 1. Daňová efektivnost

  • nadměrné daňové břemeno

  • administrativní náklady

  • Daňová spravedlnost

   • princip prospěchu (daně ze spotřeby)

   • princip platební schopnosti

   • Právní perfektnost a politická průhlednost

   • Jednoduchost a srozumitelnost

   • Základní pojmy:

    Daňový subjekt - osoba povinná strpět, odvádět či platit daň

    Poplatník daně - ten, jehož předmět (důchod, majetek) je zatížen daní, nese daň

    Plátce daně - daňový subjekt, který je povinen odvádět daň (nenese daňovou povinnost - zaměstnavatel)

    Srážka u zdroje - forma zdaňování (některých typů příjmů, kdy je stanoven poplatek, ale technicky je jednodušší, když to odvede plátce, např. u úroků - banka hromadně

    Objekt zdanění - širší pojem, to, co se zdaňuje (př. Příjmy FO)

    Předmět zdanění - vysvětluje, co je předmětem zdanění (jednoznačné vymezení)

    Vynětí z daňové povinnosti - příjmy, na které se nevztahuje zákon o DzP

    Osvobození od daně - týká se předmětu daně, ze kterého se daň neodvádí (vztahuje se na nej např. zákon o DzP), daň se z nich ale neodvádí

    Základ daně - předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách, upravený dle zákona - např. v penězích, metrech čtverečných…

    Zdaňovací období - za které je daň odváděna, za které se podává daňové prohlášení

    Nezdanitelné části daně - tzv. standardní odpočty - ty části základu daně, které se nedaní - od r. 2006 v ČR

    Nezdanitelné minimum - aby se zabránilo neefektivnímu vybírání nízkých částek na daních

    Odčitatelné položky - tzv. nestandardní odpočty - určují částky daně, ale nejsou zákonem pevně stanoveny, v realizované hodnotě

    Sazba daně - algoritmus, se kterým získáme z daňového základu - výši daně

    Sleva na dani - částka, o kterou lze snížit daň

    Záloha na daň - platba na daň, která proběhla v průběhu zdaňovacího období

    Minimalizace daňové povinnosti - (daňová úspora, vyhnutí se dani, daňový únik), souvisí s ekonomickým, racionálním chováním ekonomického subjektu

    Daňová úspora - využití všech slev

    Vyhnutí se dani - hledáme skulinu v zákonech

    Daňový únik - protizákonné jednání


    Veřejné příjmy ČR

    Daňový systém ČR

    Daňový systém = souhrn všech daní, které se na území určitého státu vybírají

    DANĚ PŘÍMÉ

    1. Daně z příjmu

     • Daň z příjmu fyzických osob

     • Daň z příjmu právnických osob

   • Daně majetkové

     • Daň z nemovitostí ( z pozemků, ze staveb)

     • Daň silniční

     • Daně převodové (daň dědická, darovací)

     • Daň z převodu nemovitostí

    DANĚ NEPŘÍMÉ (daně ze spotřeby)

    1. Daň z přidané hodnoty (univerzální) - veškeré služby a zboží

    2. Daně spotřební (selektivní) - vybrané komodity

     • Daně z minerálních olejů

     • Daně z lihu a lihovin

     • Daně z alkoholu (daň z piva, z vína)

     • Daň z cigaret a tabákových výrobků

     • Cla - význam cel klesá s rozšířením EU (harmonizace nepř. daní v rámci EU)

     • OSTATNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY

      1. Pojistné na sociální zabezpečení

      2. Veřejné zdravotní pojištění

      CŘ - 2005 - nejvyšší příjmy DPH, DPPO, DPFO, spotřební daně

      Sazba daně:

      Lineární - stejné % pro všechny základy daně DzPPO - 2006

      Progresivní - DzPFO

      Pevná - za měrnou jednotku (ks, hl,...)

      Relativní - určená procentem

      Jednotná - stejná pro všechny typy předmětu daně (3% d.z převodu nemovitosti pro všechny nemovitosti)

      Diferencovaná - různé sazby daně pro různé typy předmětu daně (DPH)

      Přednáška 2.

      Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992Sb.)

      • Daň z příjmu fyzických osob

      • Daň z příjmu právnických osob

      • Společná ustanovení

      Daň z příjmu fyzických osob

      Poplatníci daně z příjmu fyzických osob (§2)

      Zdaňovací období = kalendářní rok

      Poplatník = fyzická osoba:

      1. Daňový rezident (tuzemec)

      • osoba, která má na území ČR bydliště, nebo pobýva na území ČR alespoň 183 dní v roce

      • neomezená daňová povinnost ( zdaňuje všechny příjmy - i ze zahraničí - v ČR), zdaňuje celosvětové příjmy, vyjímky jsou uvedeny v zákoně

      1. Daňový nerezident (cizozemec)

      • pouze příjmy na území ČR, které tu získal

      Zdanitelné příjmy

      • příjmy = vše, co zvyšuje hodnotu majetku poplatníka ( i nepeněžní příjmy - např. poskytnutí pracovních pomůcek, služební vůz…)


      Jednotná - stejná pro všechy typy předmětu daně (3% d.z př. Nemovitosttí pro všechny nemovitosti

      Příjmy, které nejsou předmětem daně (§3)

      - zákon se na ně nevztahuje:

      • Příjmy z nabytí majetku v rámci restituce

      • Příjmy získané dědictvím

      • Příjmy získané darováním (ne všechny)

      - výjimky:

      • dary místo výplaty ZC (darovací daň 1-7% < DzP z podnikatelské činnosti)

      • Přijaté úvěry a půjčky

      • Příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů

      Příjmy, které jsou od daně osvobozené (§4)

      • Sociální příjmy (transfery)

      • Náhrady škod, pojistná plnění

      • Některé příjmy z prodeje majetku

      • Příjmy související se státní politikou bydlení - např. výnosy z hypotečních zástavních listů

      hypoteční zástavní list = dluhopis vydaný hypoteční bankou, jeho prodejem získá prostředky pro hypoteční úvěry (aby daň nedemotivovala investory kupovat je, aby se nebrzdil rozvoj bydlení

      Základ daně (§5)

      Dílčí daňové základy:

      • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§6)

      • Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§7)

      • Příjmy z kapitálového majetku (§8)

      • Příjmy z pronájmu (§9)

      • Ostatní příjmy (§10)

      ∑ základ daně

      Samostatné základy daně

      • Příjmy od dalšího zaměstnavatele do 5000,- Kč za měsíc (§ 6) - 15 %

      • Příspěvky do novin, televize do 3000,- Kč za měsíc u jednoho plátce (§7) - 10%

      • Většina příjmů z kapitálového majetku (cenné papíry) (§8) - 15%

      • Ceny z veřejných a sportovních soutěží (§10) - 20%

      Struktura základu daně FO

      Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky

      - Pojistné (sociální a zdravotní)

      Dílčí daňový základ příjmů ze záv. činnosti


      Příjmy z podnikání

      - Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů

      = Dílčí daňový základ příjmů z podnikání


      Příjmy z pronájmu

      - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů

      = Dílčí daňový základ příjmů z pronájmu


      Příjmy z kapitálového majetku

      = Dílčí daňový základ příjmů z kap. maj.


      Ostatní příjmy

      - Výdaje na dosažení příjmu (podle druhu)

      = Dílčí daňový základ ostatní příjmy


      !!!!!!!!ZDPFO nemůže být nižší než dílčí základ daň ze závislé činnosti a z funkčních požitků !!!!!!!!

      Př. Výše ZDPFO

       • příjem z pronájmu 100 000,-

       • výdaje k těmto příjmům 150 000,-

       • dílčí základ dzp z kapitálového majetku = 30 000,-

       • dílčí základ dzp ze závislé činnosti = 200 000,-

      d. ZDP ze závislé činnosti 200 000,-

      z podnikání 0,-

      z kapitálového majetku 30 000,-

      z pronájmu -50 000,-

      d. ZD ostatní přímy 0,-

      ∑ základ daně FO 200 000,-

      daňová ztráta 20 000,-

      Úprava základu daně

      Nezdanitelné části základu daně (§15):

      • Dary na veřejně prospěšné účely (1000 Kč či 2%ZD - 10%ZD) - odběr krve

      • Úroky z úvěru na bytové potřeby (max.300 000,- Kč)

      • Příspěvek na penzijní připojištění (- 6000Kč, max. 12 000 Kč)

      • Životní pojištění (max. 12 000,- Kč)

      • Zaplacené členské příspěvky odborové organizaci (max. 3000,- Kč)

      Položky odčitatelné od základu daně (§34)

      = pokud nemáme dostatečný základ daně v příslušném období, lze převést do příštích let (např. ztráta lze převést do dalších 5ti let)

      • Daňová ztráta (max. 5 zdaňov. období)

      • Část výdajů na výchovu učňů (30%)

      • 100% výdajů při realizaci projektů výzkumu a vývoje

      Výpočet daňové povinnosti

      Základ daně (souhrn dílčích základů §6 - §10)

      - Nezdanitelné části základu daně (např. zaplacené příspěvky na charitu, veřejně prospěšné účely, příspěvky na penzijní či životní připojištění, zaplacené úroky z úvěru na bytové potřeby)

      - Položky odčitatelné od základu daně (§34)

      = Upravený základ daně (zaokrouhleno na 100 dolů)


      * Sazba daně (§ 16)

      = Daň


      - Slevy na dani

      = Daňová povinnost


      - Zálohy na daň

      = Daňový nedoplatek

      Daňový přeplatek

      Slevy na dani za zdaňovací období

      Pro FO - poplatníka (§35ba + §35c)

      Typ

      Zálohy Kč/ měsíc

      Kč/rok

      Na poplatníka

      600

      7.200

      Na manželku(manžela)

      X

      4.200

      Na částečný invalidní důchod

      125

      1.500

      Na plný invalidní důchod

      250

      3.000

      Držitel ZTP/P

      800

      9.600

      Na studenta

      200

      2.400

      Na dítě

      500

      6.000

      Na dítě ZTP/P

      1000

      12.000

      Pro FO podnikatele (§35)

      • 18 000,- Kč / zaměstnance se zdravotním postižením

      • 60 000,- Kč/ zaměstnance s t잹ím zdravotním postižením

      • Příslib investiční pobídky

      § 6 - zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

      1. Příjem ze závislé činnosti = příjem ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru, v němž poplatník musí dbát příkazů zaměstnavatele

      2. Funkční požitky - odměny za výkon fce (např. členové vlády…)

      3. Příjmy které nejsou předmětem daně - cestovné, hodnota osobních ochranných prostředků, prácovní oblečení)

      4. Příjmy osvobozené - školení, stravování, nealkoholické nápoje, plnění z FKSP,

      zaplacené pojistné)

      5. Samostatný základ daně

      6. Záloha na daň

      7. Zdanění měsíční mzdy u dalšího zaměstnavatele

      8. Roční vyrovnání daňové povinnosti - hlavní zaměstnavatel - podepsané

      prohlášení k dani z příjmů u vedlejšího do 50 000,- = 15% (srážkovou jako samostatný ZD) nad 50 000,- = zálohy v min. výši 20%

      Daňové přiznání není povinen podat poplatník (§38g)

      • který má příjmy pouze podle (§6) od jednoho nebo postupně od více plátců

      • neuplatňoval výpočet daně ze společného základu daně manželů

      • podepsal u všech plátců prohlášení k dani

      • nemá jiné příjmy podle §7-10 vyšší než 6 000 Kč

      Přednáška č. 3

      §7 - Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti

      1. Příjmy z podnikání = příjmy z činnosti, které provádí podnikatel vlastním jménem na vlastní účet

      • Zemědělská výroba

      • Živnost

      • Jiné podnikání (př. lékaři, advokáti, daňoví poradci…)

      1. Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti

      • Převod a využití průmyslového a jiného duševního vlastnictví a autorských práv

      • Výkon nezávislého povolání (př. architekti, sportovci…)

      Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů

      • V prokázané výši (účetnictví/ daňová evidence), uplatněné % z příjmů (paušální výdaje), (80%, 60%, 50%, 40%) - §7/odst.9

      Minimální základ daně (§7c)

      • existuje od r. 2005

      • poplatník s příjmy z podnikání ( s výjimkou důchodců, studentů do 26 let, pobírá rodičovský příspěvek, zahájil/ukončil činnost)

      • pro rok 2006 ve výši 112 900,-

      Samostatný základ daně

      • autorské honoráře za příspěvky do masmédií do 3000 Kč/měsíc od jednoho subjektu (zdaňováno samostatně)

      Spolupracující osoby (§13)

      • např. na rodinné příslušníky, platí menší daně

      Sdružení (§ 12)

      Příjmy za více období (§14)

      • minimalizace daňové povinnosti (př. sadař vysází stromy, ale ty plodí až za 3 roky)

      § 8 - příjmy z kapitálového majetku

      1. Příjmy, které tvoří samostatný základ daně

      • úroky z vkladů na „nepodnikatelských účtech

      • úroky ze směnek, vkladních knížek

      • úroky z obligací, vkladních listů

      • dividendy

      • podíly na zisku kapit. spol. a družstev

      • podíly na zisku tichého společníka

      2. Příjmy, které se zahrnují do dílčího ZD

      - úroky z vkladů na běžných účtech určených k podnikání dle podmínek banky

      - úroky z poskytnutých úvěrů a půjček

      § 9 - Příjmy z pronájmu

      • příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí, nebytových prostor a z pronájmu movitých věcí (ne příležitostně)

      • lze uplatnit výdaje paušálem - 30%

      §10 - Ostatní příjmy

      • Příležitostné příjmy (z pronájmu movitého majetku, z nahodilých činností, ze zemědělské výroby, která není podnikáním - výdaje lze uplatnit paušálem, do 20 000 Kč osvobození), výdaje lze uplatnit pouze do výše příjmů

      • Příjmy z prodeje majetku (nesplněn časový test)

      • Samostatný základ daně (20% u výhry ze sportovních a veřejných soutěží - nejde o podnikání)

      Výpočet daně ze společného základu daně manželů (§13a)

      • Vyživují alespoň 1 dítě

      • Příjmy obou manželů - výdaje => základ daně (ten si rozdělí na 2 poloviny)

      • Čím větší rozdíl mezi příjmy manželů, tím větší daňová úspora

      Placení daně

      • podat přiznání k DPFO a vyrovnat daňovou povinnost do 31.3. následujícího roku

      • přiznání není povinen podat poplatník, který

       • má příjmy dle §6 pouze od hl. zaměstnavatele

       • nemá jiné příjmy dle §7-10 vyšší než 6000,- Kč do 15.2.následujícího roku může požádat zaměstnavatele a zúčtování záloh (nedoplatek by neměl vzniknout, není vymáhán)

      Záloha na daň z příjmu (§38a)

      Poslední známá daňová povinnost - ta výše daně, která byla naposledy pravomocně

      vyměřena (poplatník vypočetl v DP), nezahrnuje se §10.

      Poplatník, který má více než 50% ZD tvořeného příjmy dle §6, platí pouze zálohy, které odvádí jeho zaměstnavatel měsíčně.

      Zálohové období

      = interval mezi dnem následujícím po posledním dni lhůty pro podání daňového přiznání a posledním dnem lhůty pro podání DP za následující zdaňovací období.

      Zálohy

      0 - 30 000,- záloha 0

      30 000-150 000,- záloha 40% D, pololetně

      150 001,- záloha 1/4daně, čtvrtletně

      Daň z příjmů právnických osob (§17 - 21), společná ustanovení(§22 - 38)

      POPLATNÍCI

      1. a) Daňový rezident - každá právnická osoba, která má na území ČR sídlo

      (neomezená daňová povinnost)

      b) Daňový nerezident - právnická osoba se sídlem v zahraničí (omezená daňová

      povinnost)

      2. a) Podnikatelské subjekty (založeny za účelem podnikání)

      b) Nepodnikatelské subjekty (nebyly založeny za účelem dosažení zisku)

      Základ daně z příjmů právnických osob

      ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

      - příjmy vyňaté,osvobozené,nezahrnované

      - výnosy, které do základu daně nevstupují

      + náklady, které nejsou daňově uznatelné

      + další korekce nákladů a výnosů

      = ZÁKLAD DANĚ (§23)


      - Odpočty (§20, 34) - ztráta, výdaje na výzkum a vědu, dary…

      = Základ daně po snížení o odpočty (zaokrouhleno na 1000 dolů)


      * Sazba daně (24%) - § 21

      = DAŇ


      - Slevy

      =Daň po slevě


      - zálohy

      = DAŇOVÝ NEDOPLATEK (PŘEPLATEK)


      Příjmy vyňaté, osvobozené, nezahrnované (§18,19)

      • Příjmy vyňaté(§18)

       • Příjmy zděděním, darování

      • Příjmy osvobozené (§19)

       • Příjmy z vyjmenovaných ekologických zařízení

       • Úroky z přeplatku na dani (zaviněné správcem)

       • Úroky z hypotéčních zástavních listů

      • Příjmy nezahrnované do základu daně (§23)

       • Některé příjmy tvořící samostatný základ daně

       • Částky, které již byly zdaněny

       • Rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení zúčtované do výnosů převyšují přijaté částky

      Přednáška č. 4.

      Daňově uznatelné výdaje (náklady)

      1. Daný výdaj- náklad musí souviset se zdanitelnými příjmy věcně i časově

      2. Daný výdaj - náklad musí být nutný pro dosažení zdanitelných příjmů

      3. Určitý druh výdaje nesmí být zaúčtován nad stanovený limit

      4. Poplatník musí být schopen vynaložení každého výdaje (nákladu) prokázat

      5. Daný výdaj - náklad nesmí být vyjmenován ZDP jako náklad, který nelze daňově uznat (§25)

      6. Je-li uplatnění daného výdaje - nákladu vázáno na další podmínky, musí být splněny

      Daňově uznatelné výdaje (náklady) § 24

      Za určitých podmínek jsou za náklady vynaložené na dosažení, udržení a zajištění příjmů považovány:

      • Odpisy hmotného majetku

      • Zůstatková cena hmotného majetku

      • Nájemné

      • Zaplacená daň z nemovitostí, z převodu nemovitostí, silniční daň

      • Rezervy a opravné položky dle zvl. z.

      • Výdaje na sociální a pracovní podmínky zaměstnanců

      • Pojistné

      • Výdaje na pracovní cesty

      • Hodnota pohledávky

      • Hodnota cenných papírů

      Dlouhodobý majetek      0x01 graphic

      Způsob nabytí majetku

      Metody odepisování(§26)

      • Odepisování hmotného majetku:

      ODPIS DAŇOVÝ

      1. Standardní - rovnoměrný

      - zrychlený

      1. Speciální - časový

      • Odepisování nehmotného majetku - daňově § 32a

      • Odepisování dlouhodobého majetku, který není hmotným či nehmotným majetkem dle ZDP:

      ODPIS ÚČETNÍ

      Odpisové skupiny (§30)

      odp.sk.

      Příklad

      Počet let odepis.

      1

      1a

      Počítače, stroje pro zemědělství

      Motorová vozidla, vozidla kat. N1

      3

      4

      2

      Nákladní aut., traktory, většina pracovních strojů, autobusy,letadla

      5

      3

      Tramvaje, vozy metra, těžná zařízení, stroje oceláren,

      10

      4

      Věže, stožáry, budovy z lehkých hmot, plynovody, stavby elektráren

      20

      5

      6

      Budovy a haly, byty a nebytové prostory, mosty, silnice, dálnice, vodní díla

      Admin. budovy, hotely, školy, muzea,histor. památky

      30

      50

      Rovnoměrné odpisování (§31)

      Odpisová skupina

      ROS v 1. roce odpisování

      ROS v dalších letech odpisování

      ROS pro zvýšenou vstupní cenu

      1

      1a

      20

      14,2

      40

      28,6

      33,3

      25

      2

      11

      22,25

      20

      3

      5,5

      10,5

      10

      4

      2,15

      5,15

      5,0

      5

      6

      1,4

      1,02

      3,4

      2,02

      3,4

      2

      Zrychlené odpisování (§32)

      Odpisová skupina

      Koeficienty pro zrychlené odepisování v 1. roce odpisování

      Koeficienty v dalších letech odpisování

      Koeficienty pro zvýšenou vstupní cenu

      1

      1a

      3

      4

      4

      5

      3

      4

      2

      5

      6

      5

      3

      10

      11

      10

      4

      20

      21

      20

      5

      6

      30

      50

      31

      51

      30

      50

      Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odepisování (§31)

      o 20%

      • pro zemědělství, lesnictví

      • první vlastník

      o 15%

      • zařízení pro úpravu a čištění vod

      • první vlastník

      o 10 %

      • hmotný majetek zatříděný podle zákona do skupin 1, 2, a 3

      • první vlastník.

      Totéž pro zrychlené odepisování (§32)

      Zůstatková a pořizovací cena v základu daně při vyřazování majetku (§24)

      Cena zůstatková - majetek odpisovaný:

      • Bezúplatné převedení - do ZD 0

      • Vyřazení v důsledku škody:

      1) Živelná pohroma, neznámý pachatel - do ZD bez omezení

      2) Jiná škoda - do ZD do výše příjmu (náhrady)

      • Ostatní vyřazení - do ZD bez omezení (prodej, likvidace)

      Cena pořizovací - majetek vyloučený z odpisování

      Do ZD do výše příjmu z prodeje

      Nájemné a finanční pronájem

      Operativní pronájem §24/2h

      • Časové rozlišení

      Finanční pronájem §24/4

      • Doba trvání pronájmu delší než 20% doby odpisování předmětu

      • Kupní cena po skončení pronájmu nesmí být vyšší než zůstatková cena (při rovnoměrném odepisování)

      • Po skončení pronájmu zahrne FO majetek do svého obchodního majetku

      Daně §24/2ch

      • Daň silniční, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty u neplátce,

      • Nikdy daň dědická, darovací

      Rezervy a opravné položky §24/2i

      Zákon č. 593/1992 Sb.

      • Bankovní rezervy

      • Rezervy v pojišovnictví

      • Rezerva na opravy hmotného majetku

      • Rezerva na pěstební činnost

      • Rezerva na odbahnění rybníka

      • Rezerva finančních prostředků na sanaci pozemků dotčených těžbou

      • Rezerva na vypořádání důlních škod

      • Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (viz pohledávky v základu daně))

      Výdaje na sociální a pracovní podmínky zaměstnanců §24/2j, zj,zo

      • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

      • Závodní preventivní péče

      • Provoz středních odborných učiliš

      • Závodní stravování

      • Pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy

      • Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem

      • Pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišovně za zaměstnance na soukromé životní pojištění (max. 8000 Kč)

      Pojistné §24/2f

      Na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení

      a st. politiku zaměstnanosti - zaplacené

      Výdaje na pracovní cesty §24/2k

      Výdaje na dopravu dopravními prostředky, výdaje na ubytování , stravné

      Motorová vozidla

      1. V majetku nebo v pronájmu

      Skutečná spotřeba pohonných hmot, odpisy, ostatní náklady

      1. Není v obchodním majetku

      Náhrada v paušální výši /1 ujetý km

      Náhrada za spotřebované pohonné hmoty

      Stravné - dle zákona 119/1992 Sb.

      Tuzemské cesty - délka více než 12 hodin (u § 7, spol. VOS, komplement.)

      Zahraniční cesty - stravné dle limitu + kapesné pro zaměstnance (max. 40% stravného)

      Pohledávky v základu daně

      Převod pohledávek do daňových nákladů

      1. Odpis do daňových nákladů

      Jednorázově §24/2y

      • Postoupení pohledávky

      • Soud zamítl návrh na prohl. konkurzu nebo ho zrušil pro nedostatek majetku

      • Dlužník zemřel

      Postupně

      • Splatné do 31.12. 1994 - 20% odpis

      1. Opravná položka

      Jednorázová

      • Přihlášení do konkurzu či vyrovnání

      Postupně

      • Nepromlčené pohledávky splatné po 31.12.94

      Cenné papíry a kapitálový majetek

      Příjmy z kapitálového majetku

      1. Běžné

      a) Zahrnované do základu daně

      Úrokové příjmy z dluhopisů, vkladních listů, vkladových účtů, úroky z poskytnutých půjček

      1. Samostatný základ daně - 15%

      Podíly na zisku společníka s.r.o, komandisty, člena družstva, dividendy

      2. Kapitálové příjmy (z převodu, prodeje)

      • Běžné výdaje při prodeji - DU

      • Kupní cenu cenných papírů lze uplatnit při prodeji (neomezeně či do výše příjmů)

      • Oceňovací rozdíl (reálná hodnota) není DU

      Tvorba opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12. 1994. (Z.593/1992 Sb.)

      • Bez dalších podmínek

      Po 6 měsících 20 % účetní hodnoty pohledávky

      • V návaznosti na další podmínky

      Po 12 měsících 33 %

      Po 18 měsících 50 %

      Po 24 měsících 66 %

      Po 30 měsících 80 %

      Po 36 měsících 100%

      Některé účetní náklady, které nejsou uznanými daňovými náklady § 25

      • Výdaje na pořízení hmotného majetku

      • Odměny členů statutárních orgánů

      • Vyplácené podíly na zisku

      • Penále a pokuty (kromě smluvních)

      • Výdaje vynaložené na příjmy od daně osvobozené

      • Manka a škody přesahující náhradu (kromě živelných pohrom, neznámý pachatel)

      • Výdaje na reprezentaci - pohoštění, občerstvení, dary (kromě reklamní předmět s logem do 500 Kč bez DPH)

      • Výdaje na osobní potřebu poplatníka

      • Tvorba ostatních rezerv a opravných položek (tj. jiných než ze zákona).

      Úprava základu daně

      • Základ daně

      • Odpočty (odpočitatelné položky)

      • Ztráta z podnikání

      = mezisoučet 1

      • Odpočet části výdajů na výuku učňů

      • 100% výdajů vynaložených při realizaci výzkumu a vývoje

      = mezisoučet 2

      • Dary na veřejně prospěšné účely (max. 5% z mezisoučtu 2, min. 2000 Kč)

      = Základ daně po snížení o odpočty (zaokrouhleno na 1000 dolů)

      * Sazba daně

      = Daň

      Slevy na dani

      • DAŇ

      • Slevy na dani

      = Daň po slevě

      1)Sleva na zaměstnance se ZPS

      Absolutní - na přepočtený počet zaměstn.

      18 000 Kč - ZPS

      60 000 Kč - ZPS s t잹ím zdravotním poškozením

      Relativní - pouze PO

      Minim. 20 zaměstnanců, víc jak 50% ZPS

      Poloviční sazba daně z příjmu

      2) Pro držitele příslibu investiční pobídky

      Základní schéma výpočtu daně z příjmu PO u nepodnikatelských právnických osob

      Veškeré příjmy

      • Příjmy vyňaté z předmětu daně

      = PŘEDMĚT DANĚ

      • Příjmy osvobozené

      • Příjmy nezahrnované do základu daně

      • Uznané daňové náklady

      • + náklady a výnosy

      = Základ daně

      • Odpočty

      = Základ daně po snížení

      * Sazba daně

      = Daň

      • Slevy na dani

      = Daň po slevě

      Majetkové daně

      • Nejstarší typy daní vůbec

      • V současnosti omezený význam

      • Povinnost platit vzniká na základě vlastnického či uživatelského vztahu k majetku

      • Daň z nemovitostí

      • Daň silniční

      • Daně převodové (dědická, darovací, daň z převodu nemovitostí)

      Daň z nemovitostí zákon 338/1992 Sb.

      • Daň z pozemků

      • Daň ze staveb

      Poplatníci daně §3+§8

      Vlastník

      • stavby nebo pozemku

      Organizační složka státu, státní organizace,

      PO s právem trvalého užívání

      • u nemovitostí ve vlastnictví státu

      Nájemce nemovitostí

      • spravovaných Pozemkovým fondem

      • převedených privatizací na MF

      Uživatel

      • vlastník není znám

      • u náhradních pozemků za pozemky sloučené

      Pozemkový fond, Správa st. hmotných rezerv

      • u obytných domů

      • u staveb bytů, nebytových prostor, které spravuje a nepronajímá

      Předmět daně z pozemků §2

      Pozemky ležící na území ČR

      Zachycené v katastrální mapě vedené KÚ

      (každý pozemek - parcela - číslo, výměra)

      Zemědělská půda

      • orná půda, chmelnice, vinice

      • zahrady, ovocné sady

      • louky, pastviny

      • Nezemědělská půda

      • lesní pozemky, vodní plochy

      • zastavěné plochy a nádvoří

      • ostatní plochy

      • stavební pozemek

      Předmět daně ze staveb §7

      • Stavby budov, stožárů, věží, oplocení, byty, samostatné nebytové prostory

      • Stavby zkolaudované, podle dřívějších předpisů nekolaudované, užívané bez kolaudace

      Stavby

      Podléhající kolaudaci

      • Obytné - k trvalému bydlen

      - k individuální rekreaci

      • Garáže

      • Sloužící pro podnikání - pro prvovýrobu

      - zem. výrobu, průmysl, stavebnictví

      - ostatní podnikání

      • Ostatní

      Byty a nebytové prostory evidované v katastru

      nemovitostí

      Vynětí z předmětu daně § 2 + 7

      Pozemky

      Pozemky s lesy ochrannými a lesy zvláštního určení

      Vodní plochy (kromě rybníků s intenzívním a

      průmyslovým chovem ryb)

      Pozemky určené pro obranu státu

      Půdorys stavby

      Stavby

      Přehrady (pro ochranu před povodněmi)

      Vodovodní řady, vodárenské objekty

      Rozvody energií

      Veřejné dopravní cesty:

      • pozemní komunikace (mosty, tunely, protihlukové

      zdi, veřejná parkoviště, dálnice, silnice),

      • letecká zařízení (provozní, odbavovací budovy)

      • stavby drah (služební, odbavovací budovy)

      • vodní cesty a přístavy

      Důvody pro osvobození od daně z nemovitostí

      • Veřejně prospěšné využití

      • Ochrana životního prostředí

      • Podpora bydlení

      • Omezená možnost využití

      • Nemovitost ve vlastnictví určitého subjektu

      Nárok na osvobození od daně pozemky - § 4

      Pozemky

      • Ve vlastnictví státu, kraje, obce

      • Spravované pozemkovým fondem

      • Tvořící funkční celek se stavbou (pro církevní účely, školy, muzea, galerie

      • Hřbitovy

      • Veřejně přístupných parků a sportoviš

      • Ve vlastnictví VŠ

      • Určené pro veřejnou dopravu

      Nárok na osvobození od daně stavby - § 9

      Stavby

      • Ve vlastnictví státu, kraje, obce

      • Spravované Pozemkovým fondem

      • Ve vlastnictví VŠ, výzkumných inst.

      • Ve vlastnictví církve

      • Sloužící školám, muzeím, galeriím

      • Novostavby FO 15 let od vydání kolaudačního rozhodnutí

      • Do roku 2007 včetně domy vrácené FO v restituci

      • Stavby 5 let po přechodu systému vytápění z pevných paliv na alternativní zdroje

      Daň z pozemků § 5 + § 6

      Základ daně podle typu pozemku:

      a) Výměra * cena

      Zemědělská půda

      • Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad - sazba daně 0,75%

      • Louka, pastvina, hospodářský les, rybník - sazba daně 0,25%

      b) Výměra

      Stavební pozemek

      • Sazba daně 1 Kč * korekční koeficient

      Zastavěná plocha, nádvoří, ostatní plochy

      • Sazba daně - 0,10 Kč

      Daň ze staveb § 10 + § 11

      Základ daně

      • Výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2

      • Byty - upravená podlahová plocha (výměra podlahové plochy*1,2)

      • Příslušenství stavby - do ZD nad 16 m2

      Sazby daně

      Obytné stavby

      • K trvalému bydlení - 1 Kč * koeficient

      • K rekreaci - 3 Kč

      Garáže - 4 Kč

      Stavby a samostatné nebytové prostory pro

      podnikání

      • Zemědělská prvovýroba - 1 Kč

      • Stavebnictví, průmysl, ost. zem. - 5 Kč

      • Služby, obchod, ostatní - 10 Kč

      Ostatní stavby - 3 Kč

      Základní korekční koeficienty

      • Obce do 300 obyvatel - 0,3

      • 301 - 600 obyvatel - 0,6

      • 601 - 1000 obyvatel - 1,0

      • 1001 - 6000 obyvatel - 1,4

      • 6001 - 10 000 obyvatel - 1,6

      • 10 001 - 25 000 obyv. - 2,0

      • 25 001 - 50 000 - 2,5

      • Nad 50 001+ Fr. Lázně, Luhačovice, Poděbrady, Mar. Lázně - 3,5

      • Praha - 4,5

      Výběr daně z nemovitosti §13 - §15

      Zdaňovací období

      • kalendářní rok

      Daňové přiznání

      Do 31. ledna zdaňovacího období

      • při vzniku nové povinnosti

      • při změně v okolnostech pro vyměření

      daně

      Splatnost daně

      • do 1000 Kč jednorázově do 31.5.

      • u zemědělské výroby (31.8. a 30.11)

      • Ostatní (splátky 31.5., 30.6., 30.9., 30.11.)

      Daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí zákon 357/1992 Sb.

      Daň dědická a darovací

      Poplatníci

      • dědic

      • nabyvatel (dar do ciziny - dárce)

      Příbuzenské skupiny

      I. Příbuzenská řada

      Manželé, příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče,

      vnoučata, prarodiče)

      II. Příbuzenská řada

      Řada pobočná (tety, sourozenci,synovci, neteře, osoby žijící déle než rok ve společné domácnosti)

      III. Skupina

      FO bez příbuzenského vztahu, PO

      Druhy majetku pro účely daně dědické a darovací

      Movitý majetek

      Movité věci

      • Osobní potřeby, které nebyly součástí OM

      • Ostatní (byly součástí OM)

      Peníze, vklady, cenné papíry

      Majetková práva

      Nemovitý majetek

      Předmět daně - daň dědická

      Nabytí majetku zděděním

      • Nemovitost - jen ležící na území ČR

      • Movitý majetek - zůstavitel měl bydliště na území ČR a byl občanem ČR - jedna z podmínek neplatí - pouze majetek v ČR

      Předmět daně - daň darovací

      Bezúplatný převod vlastnictví majetku (nemovitosti, movitý majetek)na základě právního úkonu

      Osvobození od daně dědické a darovací §19+§20

      I. skupina

      Daň dědická - neomezeně (není třeba podávat DP)

      Daň darovací

      • Do 1 mil. peněžní prostředky, vklady, CP

      • Do 1 mil. movité věci osobní potřeby

      II. skupina

      Daň dědická a daň darovací

      • Do 60 000 movité věci osobní potřeby

      • Do 60 000 peníze, vkladové účty, CP

      III. Skupina

      Daň dědická a daň darovací

      • Do 20 000 movité věci osobní potřeby

      • Do 20 000 peníze, vkladové účty, CP

      • Majetek rok před převodem nebyl v obchodním majetku dárce(zůstavitele) - kromě peněz a cenných papírů

      • Osvobození částečný charakter (daň se vybírá z částky nad osvobozený limit)

      • Osvobození pro skupinu majetku od 1 dárce 1 nabyvateli (dary se pro účely stanovení ZD sčítají za 2 roky)

      • Nárok na osvobození uplatněn podáním DP

      Výpočet daně dědické a darovací

      Základ daně

      Cena majetku nabytého dědictvím

      (darováním) snížená podle §4+§7

      Sazba daně

      Diferencované, progresivní (§12, §13, §14)

      Dědická daň upravena koeficientem 0,5

      Daň z převodu nemovitostí

      • Poplatník - dosavadní vlastník nemovitosti

      • Předmět daně - úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti, bezúplatné zřízení věcného břemene, vzájemná výměna nemovitostí

      • Základ daně - cena nemovitosti (podle zvláštního právního předpisu - i když je kupní cena nižší

      • Sazba daně - 3%

      Výběr daní z převodu majetku

      Poplatník povinen podat DP

      a) do 30 dnů od

      • uzavření smlouvy o darování, přijetí daru z ciziny

      • dne doručení smlouvy o povolení vkladu do katastru nemovitostí u daně darovací

      • dne pravomocně skončeného řízení o dědictví

      b)Jednou za pololetí

      • Nepodnikatelské právnické osoby

      c) Do konce 3. měsíce následujícího po zapsání do katastru nemovitostí

      • U převodu nemovitostí

      Splatnost daně

      • v DP (daň D+D)poplatník uvede skutečnosti rozhodné pro vyměření daně

      • správce daň vypočte a vyměří platebním výměrem

      • daň splatná do 30 dnů od doručení platebního výměru(dědická, darovací)

      • Daň z převodu nemovitostí splatná ke dni podání DP

      Jednotná - stejná pro všechy typy předmětu daně (3% d.z př. Nemovitosttí pro všechny nemovitosti)

      Diferencovaná - různé sazby daně pro různé typy předmětu daně (př. DPH)

      příspěvky st. f.

      ostatní

      nepřímé

      přímé

      místní poplatky

      poplatky

      Daňové

      Nedaňové

      Vydané cenné papíry

      Státní půjčky

      Neúvěrové

      Úvěrové

      Veřejné příjmy

      ZDANITELNÉ PŘÍJMY

      Nejsou osvobozené

      Jsou osvobozené

      Jsou předmětem daně

      Nejsou předmětem daně

      Příjmy

      Účetní stav

      Daňová úprava

      Účetní stav

      Daňová úprava

      Další h.m.

      Hmotný majetek

      Drobný

      Nehmotný

      Hmotný

      Dlouhodobý majetek

      Reprodukční PC

      Vlastní náklady

      Pořizovací cena

      Ostatní

      Ve vlastní režii

      Úplatně

      Způsob nabytí majetku

      Zpět

       
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 8. 12. 2023 Svátek má Květoslava
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz