DETAIL: Elektronické bankovnictví


Elektronické bankovnictví

seminární práce předmětu Bankovnictví

Obsah

Úvod

Rozvoj informačních technologií a především internetu se promítá i do oblasti bankovnictví a finančních služeb. Jejich bouřlivý rozvoj přinesl možnosti, jak zprostředkovat bankovní a finanční služby klientům pomocí počítačové komunikace.

Pod pojmem „elektronické bankovnictví“ (e-banking) se obvykle rozumí bankovnictví, které využívá ve své činnosti Internet. Provádí bankovní operace z platebních terminálů, telefonicky nebo ze vzdáleného počítače.

Toto elektronické bankovnictví je stále více populární - jednak díky nárůstu uživatelů, dále díky nesporným výhodám elektronických služeb pro zákazníky i samotnou banku. Elektronické způsoby prezentace a doručení bankovních služeb velmi rychle porostou a v nepříliš vzdálené budoucnosti se stanou jedním z hlavních distribučních kanálů.

K Internetu je v současné době připojeno několik set miliónů lidí ve všech koutech světa a jejich počet se každým rokem zdvojnásobuje. Potencionální elektronický trh se tak neustále rozšiřuje - a to bez ohledu na geografické vzdálenosti, rasové rozdíly a daňové soustavy. Uživatelé připojení k Internetu nebo on-line službám už představují nadpoloviční většinu všech uživatelů osobních počítačů.

Peníze v elektronické podobě - digitální peníze - rozhodně nejsou novým fenoménem. Již řadu let se v mnoha zemích světa užívají kreditní karty jako platební prostředek vázaný na klientský účet uživatele.

Teprve Internet díky své univerzálnosti nabízí prostředí, v němž mohou digitální peníze způsobit skutečnou revoluci podobnou vynálezu bankovek. Virtuálních platebních systémů používaných v prostředí internetu nyní existuje mnoho a neustále vznikají další. Některé z těchto systémů jsou určeny pro platební styk mezi bankami a jejich klienty, prostřednictvím jiných lze nakupovat ve virtuálních nákupních centrech, jiné si kladou za cíl komercionalizovat Internet jako takový.

Bankovnictví se v České republice začíná nejvýznamněji objevovat od roku 1990. Tehdy došlo ke změně bankovního systému a tudíž se rozšířily i nabízené služby bank.

Rozvoj v komunikační technice a v přímém bankovnictví spolu souvisí. Nabídka co nejkvalitnějších služeb pro klienty je priorita každé banky.

Je to služba umožňující klientům (právnickým i fyzickým osobám) spravovat své finanční prostředky z domova, z pracoviště, či v případě Internetu z libovolného místa na světě, a to dvacet čtyři hodin denně po všechny dny v týdnu.

Jako komunikační prostředky pro styk banky s klienty slouží tedy počítačové sítě, telefon nebo modemové připojení, v současnosti zaznamenáváme rozvoj GSM bankingu (bankovnictví využívající mobilních telefonů podporující technologii GSM).

K hlavním výhodám patří komunikace s bankou on-line přes Internet, kdy okamžité potvrzení přijetí příkazů dává klientům jistotu jejich zpracování. Je cenově výhodnější než klasické platební transakce.

Zadávané příkazy se nemusí opisovat a uživatelské prostředí je příjemné na obsluhu.

Klient nemusí, když chce podat platební příkaz nebo získat výpis ze svého účtu, fyzicky navštěvovat svou banku. Banka příkazy tohoto druhu provádí totiž dálkově, a to obvykle rychleji a levněji.

Již několik měsíců jsme svědky postupného zdražování služeb ze strany českých bank. Nejedná se však o zdražování plošné. Banky vesměs výhradně zdražují pouze poplatky za ty operace, při kterých musí svého klienta obsloužit přímo na pobočce. Zlevňovány jsou naopak poplatky za operace, které zadá klient bance přes telefon nebo počítač.

Je nutné podotknout, že k podobným krokům sáhla v uplynulých několika měsících drtivá většina českých bank. Obsluha klientů na pobočkách je totiž mnohem nákladnější než obsluha na dálku a i přes vysoké počáteční investice a nevoli svých klientů banky doufají, že se jim tento krok do budoucna vyplatí.

Velkým omylem některých konzervativních klientů bank je tedy jejich názor, že elektronické bankovnictví je jistý nadstandard oproti službám, na které byli v minulosti zvyklí.

Ještě smutnější je tato situace u klientů staršího data narození, kteří mají k počítačům a mobilním telefonům přece jen poněkud daleko. A tak jsou často nuceni si připlatit i ti klienti, kteří mají hluboko do kapsy a o nové bankovní služby se nezajímají.

1. Co je elektronické bankovnictví (Electronic banking)?

Pojem elektronické bankovnictví (direct - přímé nebo také vzdálené) je výraz, který je známý pro označení elektronické formy komunikace mezi bankami a klienty banky. Klient banky při vyřizování svých bankovních operací nepřichází do osobního kontaktu s pracovníky dané banky. Provádí operace ze svého terminálu nebo jiného technického zařízení. Je to novodobá alternativa klasické obsluhy klienta.

Elektronické bankovnictví je forma bankovnictví, kdy jsou peníze převáděny a zaznamenávány nikoli na papírových dokumentech, ale v paměových počítačových sítí, které tvoří okruhy v rámci samotné banky a spojují banky a další finanční zprostředkovatele mezi sebou v národním i mezinárodním měřítku.

I zákazníci mají přístup do počítačových systémů k přímé obsluze (direct banking) pomocí modemů ze svých počítačů. Jejich identifikace spočívá místo podpisu v osobním identifikačním čísle (PIN).

Elektronické bankovnictví obsahuje z množstevního hlediska povahy peněžních prostředků od pár korun k miliardovým přesunům mezi bankami. Proto se začíná užívat výrazu bankovnictví po sítích (networkbanking).

Elektronické bankovnictví snad ani nemůže mít žádnou přesně vymezenou definici. Jeho obsah se totiž vyvíjí spolu s rychlostí změn v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Charakteristické rysy služeb zařazovaných do oblasti elektronické bankovnictví jsou následující:

 • K poskytování služeb dochází pomocí elektronického kanálu, a to buď pomocí uzavřené sítě, do které mají přístup jen členové dané instituce. Nebo pomocí otevřených sítí, které tato omezení přístupu nemají. Zde se naskytuje otázka bezpečnosti transakcí a ochrany klientů.

 • Klient s určitým technickým vybavením vydá příkaz k bankovní operaci, který na druhé straně přijme automatický systém banky, nebo pracovník obsluhující tento systém.

 • Vždy musí být klient při této elektronické komunikaci jednoznačně identifikovatelný. Tato identifikace je vždy ověřena určitým autorizačním mechanismem.

 • Nejčastějšími operacemi, které jsou provedeny prostřednictvím elektronického bankovnictví jsou informace o stavu účtu a tuzemský platební příkaz.

Výhody a nevýhody elektronického bankovnictví

Výhody:

 • Klient nemusí při vykonávání bankovních operací fyzicky navštívit banku.

 • Klient není omezován pracovní dobou poboček banky. Elektronické kanály fungují prakticky 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

 • Klient nemusí komunikovat s bankou jen z jednoho místa.

Nevýhody:

 • Nutnost mít k dispozici příslušné technické vybavení.

 • Nutnost ovládat práci s daným technickým vybavením.

2. Vývoj elektronického bankovnictví

V minulosti byly banky při komunikaci se zákazníkem omezovány na osobní styk prostřednictvím poboček. Ke konci dvacátého století se situace změnila a to díky velkému technologickému vývoji.

Za počátek elektronického bankovnictví můžeme považovat vznik debetních platebních karet. Transakce provedené pomocí jsou účtovány okamžitě nebo s minimálním časovým zpožděním. K transakcím dochází pomocí technických zařízení (ATM - Automatic Teller Machine). Tento způsob komunikace mezi zákazníkem a bankou vyžaduje nový způsob autorizace plateb a identifikaci osoby, která chce platbu provést. A to proto, že zde odpadá osobní kontakt, který umožňoval tradiční způsob ověřování totožnosti a autorizace příkazů. Například u platebních karet je tímto novým zabezpečovacím způsobem PIN (Personál Identification Numer).

Dalším významným krokem ve vývoji elektronického bankovnictví bylo zahájení činnosti First Direct Bank v Leedsu. Tato banka obsluhuje své klienty pouze prostřednictvím telefonních linek. Zde používají počítač, kde na základě hlasové identifikace ověří totožnost klienta. V této době začínají velké banky nabízet služby svým klientům, které jsou založeny na komunikaci prostřednictvím osobního počítače a modemu.

V současné době je nejaktuálnějším vývojovým trendem elektronického bankovnictví využití internetu pro poskytování bankovních služeb. S tím dochází k vývojovému zlomu v oblasti platebních karet, kdy tradiční magnetický proužek je nahrazen čipem.

Banky jsou nevyhnutelně a neustále konfrontovány s novými možnostmi nasazení informační technologie. V některých oblastech - jako je například platební styk - nemají už dokonce na vybranou, zda má být určitý obchodní proces podporován počítačem, či ne. Odráží to poptávka po moderních, výkonnějších, nových technologiích využívajících postupy zpracování informací pro platební spojení k bance. Počet Čechů, kteří dnes doma používají počítač se během pěti let téměř zdvojnásobil.

Cílem elektronického bankovnictví je vysoká kvalita servisu a národní a mezinárodní propojení sítí.

Účelem je:

 • rychlá obsluha klienta

 • veškerá obsluha z jednoho pracoviště

 • prvotřídní poradenství

 • dodatečné informace o klientech a trzích

 • marketingové opatření k cílenému oslovení klientů

 • odbourání manipulace s penězi a šeky.

Bankovnictví je pod velkým vlivem změn a to zejména z důvodu komunikačního a informačního vývoje, globalizace a vysoké konkurence. Jsou proto nuceny nabízet rozmanitější služby a investovat do inovací. A to je zásadní změna proti dřívějšímu chápání bank jako konzervativních finančních institucí, které nemají rády změny.

Změny odrážejí také dva primární faktory:

 1. nákladová úspora banky

 2. poskytování atraktivnějších služeb klientovi

a) Úspora bankovních nákladů

Podstatou je dosáhnout nižších variabilních nákladů, které jsou spojené s jednotlivými transakcemi. A naopak zvýšení fixních nákladů, spojené se snižováním stavu zaměstnanců a rušením malých poboček banky. Je nutné, aby se banka snažila o tyto opatření až po delším časovém horizontu. Hrozila by jí jinak ztráta mnoha klientů.

b) Atraktivnější služby klientům

Část obyvatelstva vnímá rychlost služeb, kvalitu služeb a úsporu času jako velmi důležité. To jim přináší právě používání elektronického bankovnictví.

Banka se tedy snaží o co nejvyšší kvalitu svých služeb, které svým klientům nabízí. Musí tedy vědět, jaká skupina klientů těchto moderních služeb využívá. Dále si také stanoví svou marketingovou strategii, která je samozřejmě zcela odlišná od nabízení služeb na bankovních pobočkách.

S postupným vývojem technologie se zvyšují i možnosti bank, jakým způsobem mohou komunikovat se svými klienty. Je důležité, aby banka kombinovala více komunikačních prostředků, a to díky odlišným klientským segmentům a k vhodnosti jednotlivých komunikačních prostředků pro typy operací, produktů a situací.

Bankovnictví prochází obrovskými a nepřehlédnutelnými změnami, kterými jsou informační a komunikační revoluce. Banky proto musí měnit svou tvář a investovat. Důsledkem toho jsou změny chování bank ke svým klientům a nabízení pestřejší komunikace a větší škály produktů, ale i změny týkající se vnitřního chování banky.

3. Charakteristika jednotlivých forem elektronického bankovnictví

Elektronické bankovnictví existuje v různých formách. Promítá se v celé řadě bankovních produktů a všechny mohou být nabízeny bankami jako dodatečné služby.

S rozvojem bankovního trhu se v rámci elektronického bankovnictví objevují nabídky služeb, jako jsou Phone banking, GSM banking, Home banking a Internet banking. Hlavní rysy těchto služeb jsou:

  • přechod informací po elektrickém kanálu

  • oboustranná spolupráce klienta a systému banky

  • k přístupu je klient povinen se identifikovat

Telefonní bankovnictví

Základním nástrojem při komunikaci s bankou je telefon, a to hlavně díky tomu, že je nejrozšířenější a nejdostupnější.

Prostřednictvím telefonu (i mobilního) můžete zjišovat zůstatky na svém účtu a provádět transakce. Pro zajištění bezpečnosti musí znát klient identifikační číslo, které si sám zadá. A dále číselné heslo (PIN), u tohoto čísla má klient možnost jeho změny a to pro zvýšení bezpečnosti systému. V některých bankách mluvíte s živým člověkem, v jiných na vaše pokyny čeká hlasový automat (v tomto případě potřebujete telefon s tónovou volbou).

Pokud dojde v prozrazení vstupních hesel může kdokoli s uživatelským účtem provádět bankovní operace. Můžeme tomu předejít, jestliže nastavíme limit pro transakce prováděné po telefonu, používáním elektronického klíče, což je velmi bezpečné ale poměrně drahé. Jsou tedy používány jednodušší metody. Pro zjištění zůstatku na účtu jsou využívána osobní čísla klienta, která identifikují uživatele. Dále se užívají číselná hesla (PIN). Toto zajištění lze využít i pro transakční operace, ale je zde velká neužitelnost. Každá osoba, která by se dostala k osobnímu číslu a heslu, má možnost převádět peněžní prostředky.

Proto se v praxi osvědčil dvouúrovňový systém ochrany. To znamená, že klient zadává osobní číslo a heslo. Pro provedení aktivní operace musí navíc zadat jednorázové heslo. Klient obdrží seznam několika hesel při podpisu smlouvy o využívání Telefonního bankovnictví. Pak při každé aktivní bankovní operaci s účtem použije jedno z nich, aby danou operaci autorizoval.

Dalším bezpečnostním opatřením je po určité době změna číselného hesla (PINu) pro vstup. Klient nemusí čekat na výzvu banky a může kdykoli svůj PIN změnit. V případě zadání špatného hesla (třikrát), systém zablokuje uživateli přístup.

GSM Bankovnictví

Při využití technologie SIM Toolking je všechna komunikace mezi bankou a klientem zašifrována, a proto má vysoký stupeň bezpečnosti při provádění bankovních operací.
Tato služba umožňuje provádět transakce s běžným účtem z kteréhokoli místa na světě, kde můžete použít svůj GSM mobilní telefon. Pro použití této služby musí klient znát PUK pro bankovní operace (BPUK) a poté PIN pro bankovní aplikace (BPIN). Tento BPIN pak slouží při přístupu k provádění dalších bankovních operací. Při jeho zapomenutí nám k přístupu pomáhá již zmíněný BPUK, který je nahraný na SIM kartě klienta. Pokud tedy klient zapomene BPIN a zadá ho třikrát za sebou špatně, zablokuje se přístup k bankovní aplikaci. Zadá-li klient BPUK přístup se odblokuje. Pokud ale klient zadá BPUK desetkrát špatně, SIM kartu již nemůže pro bankovní služby využít.

Home banking

Chce-li klient své bankovní transakce provádět z pohodlí domova (či své kanceláře) potřebuje počítat s nainstalovaným bankovním programem, telefonní linkou (nebo připojením k internetu). Prostřednictvím tohoto kanálu můžete své peníze řídit kdykoli a kdekoli.

Aplikace v uživatelském počítači, a také zašifrovaná komunikace mezi uživatelem a bankou zaručují vysokou úroveň bezpečnosti.

Internetové bankovnictví

K využití této možnosti komunikace se svou bankou potřebuje klient pouze počítač připojený k internetu. Pak již není důležité, kde na Zemi se nachází. Protože banka klienta je tak daleko jako nejbližší připojení k celosvětové počítačové síti.

Komunikace s bankou probíhá pod zabezpečeným protokolem http. Úroveň bezpečnosti je tedy závislá na způsobu identifikace klienta. Nejméně bezpečnou variantou je heslo. Pokud se toto heslo prozradí, může se kdokoli dostat k financím uživatele.

Vysokou úroveň bezpečnosti nabízí použití certifikátů uložených přímo v počítači, kalkulátoru, mobilního telefonu nebo čipové karty jako klíče k přístupu na klientský účet. Většina bank se snaží přesvědčit klienty o bezpečnosti, ale absolutní záruky však poskytnout nemohou.

Proto je bezpečnost této služby velmi častou otázkou.

Minimální ochrana našeho internetového bankovnictví by měla být alespoň:

 • K přístupu k účtu nepoužívejte volně přístupné počítače, např. z kaváren, knihoven nebo ze zaměstnání. Zvláště v případě, že používáte stále stejné přihlašovací kódy. Nejvhodnější počítač je vaše domácí PC, které používáte pouze vy.

 • Nenechávejte u počítače papírky s napsaným přístupovým jménem a heslem.

 • Alespoň jednou za 14 dní měňte přístupové heslo.

 • Nainstalujte si na počítač spolehlivý antivirový program a pravidelně ho aktualizujte.

 • Využíváte-li stálého připojení k internetu (ADSL, mikrovlna, kabelová televize), je potřeba i hardwarová ochrana. Pořiďte si proto firewall.

 • Nastavte si bezpečnost internetového prohlížeče minimálně na střední úroveň.

 • Neinstalujte na počítač žádné programy pochybného původu z internetu. Pozor na soubory z elektronické pošty, které se tváří, že je rozesílala důvěryhodná firma. Zpravidla tomu tak není a jde o vir.

 • Při surfování z počítače, který máte určený pro obsluhu svého účtu v bance, navštěvujte pouze důvěryhodné stránky. Vyhýbejte se stránkám zaměřeným na erotiku, loterie, nelegální programy nebo hudbu či filmy.

 • Dohlédněte, aby pravidla surfování dodržovali všichni členové domácnosti.

 • Nastavte si pro využívání internet bankingu určitý finanční limit, aby případné škody nebyly katastrofální.

 • Pokud možno využívejte k přihlašování k účtu elektronický kalkulátor, mobilní klíč nebo alespoň digitální certifikát.

Žádná ochrana není stoprocentní, ale dodržováním výše uvedených zásad zvýší bezpečnost ovládání bankovních účtů přes internet.

Elektronický klíč

Elektronickým klíčem se provádí autentizace klienta a certifikace dat, které klient posílá do banky. Toto zařízení je podobně veliké jako kapesní kalkulačka. Elektronický klíč je založen na principu symetrického šifrování. Tento klíč obsahuje naprogramovaný šifrovací algoritmus a šifrovací klíč DES (Data Encryption Standart) délky 56 bitů. Součástí zprávy jsou jednotlivé údaje v příkazu klienta. Banka kontroluje totožnost certifikačního kódu vyslaný klientem s totožností došlými údaji klienta. Teprve poté příkaz provede. Posloupnost generování kódů je nepředvídatelná. To znamená, že na základě znalosti předchozích kódů není možné vydedukovat následující kód. Elektronický klíč je sám o sobě chráněn PINem.

Tato technologie je proto velice vhodná pro jakoukoli komunikaci pomocí nezabezpečeného komunikačního kanálu (Internet, fax, GSM, telefon).

4. Bezpečnost elektronického bankovnictví

Bezpečnost je nejdůležitější součást elektronického bankovnictví. V dnešní době je nutné velmi dobře zabezpečit veškerá data.

Bez snahy o vyšší bezpečnost aplikací a přenášení dat není dnes snad možné ani na Internetu podnikat. Každý podnikatel, který se snaží obchodovat elektronickou formou, by si měl uvědomit možné riziko, které podstupuje. Rizika nesou hlavně zákazníci a v případě bank jejich klienti.

A to především data související s peněžními informacemi o klientech. Riziko zneužití těchto dat je nesmírně veliké. Prudký rozvoj komunikačních kanálů zapříčiňuje také rozvoj znalostí lidí, kteří hledají skulinky v systémech a s cílem okrást klienta, se nabourávají do sítí bank.

Internet je jednou z nejlépe napadnutelných a slabých oblastí bankovnictví. Ale s rostoucím vývojem, můžeme doufat, že platby přes internet získají vyšší důvěru klienta díky vysoké bezpečnosti o kterou se již dnes snaží mezinárodní společnosti. Současným trendem ve světě je snaha o jednotný systém pro ochranu bankovního klienta. Za pár let je možné, že díky snahám společnosti VISA budou platby po Internetu zcela bezpečnou záležitostí pro všechny banky a hlavně klienty. Lze tedy říci, že v nejbližších pár letech nebude Internetové bankovnictví jen rychlé a snadno ovladatelné ale i vysoce bezpečné.

Bezpečnost elektronického bankovnictví je stále otevřenou kapitolou čekající na nové proudy a podněty, které pomohou dosáhnout bezpečnosti na Internetu.

Závěr

Elektronické bankovnictví v České republice získává stále pevnější pozici. Přispívají k tomu i kroky managementu bank, aby tak snížily náklady na provoz „kamenných“ poboček. Zdražováním operací prováděných v těchto pobočkách nutí klienty, aby přešli na modernější způsob bankovnictví. Tento způsob vyžaduje menší počet pracovníků. Místo pobočky v každém větším městě vystačí pouze tým programátorů a administrátorů systému. Ti pracují buď v sídle společnosti, nebo na velkých, obvykle krajských pobočkách.

Otázkou ale zůstává nedůvěra zákazníků k elektronickému bankovnictví. Mladší generace již přijaly tento způsob obsluhy svých účtů. Je zde ale velký prostor pro starší generaci, která je dost konzervativní a nedůvěřivá. Nedůvěřivost vyplývá z neznalosti systému. Těžko se dají přesvědčit o bezpečností operací, když jsou stále podvody v e-bankingu. V dosavadních loupežích pomocí počítače se zločinu dopustil téměř vždy zaměstnanec banky. Ten často znal hesla, měl pravomoce provádět operace.

V současné době se zájem bank přesouvá i na zabezpečení aplikací. Používají moderní šifrovací algoritmy, které je téměř nemožné rozluštit. Bezpečnost je přece i otázkou prestiže banky. Dokládá i jak se banka stará o klienty.

Doba elektronického bankovnictví přichází a záleží na bankách i klientech, jak se s touto skutečností vyrovnají.

Zdroje

[1] Revenda, Z., Peněžní ekonomie a bankovnictví, Praha: Management Press. 2000

[2] Přádka, M.., Kala, J.: Elektronické bankovnictví. Praha: Linde 2001

[3] Zákon č. 124/2002 SB. o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech, ve znění podle zákona č. 257/2004 Sb.

[7] www.kb.cz

10

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Sobota 26. 11. 2022 Svátek má Artur
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz