DETAIL: Bankovnictví


Bankovnictví

Bankovní systém v R:
Do roku 1990 byl jednoúrovový bankovní systém s výrazným monopolem státní banky eskoslovenské.
Nyní dvouúrovový bankovní systém:
1) centrální banka NB - státní instituce, nepodnikatelský subjekt
2) obchodní banky - podnikatelské subjekty

NB má sídlo v Praze, nejvyšším ídícím orgánem je bankovní rada NB v ele s guvernérem.

Úkoly NB:
- uruje a prosazuje vnitní a vnjší mnovou politiku
- sleduje mno¸ství penz v obhu, emituje (vydává) nové peníze a opotebované nebo neplatné stahuje z obhu
- dohlí¸í nad inností obchodních bank (kontrolní funkce), poskytuje bankovní úvry a ukládá jejich depozita (banka bank)
- vede úty státního rozpotu
- spravuje mnové rezervy ve zlat a devizách
- obchoduje s cennými papíry (pedevším státními)

Je vrcholnou institucí bankovního dozoru. Centrální banka je nezávislá = má plnou pravomoc k vytyení a provádní mnové politiky. Má i plnou odpovdnost za její úspšnost.

Nástroje NB:
1) diskontní sazba - základní úroková sazba v ekonomice. Za tuto sazbu se ale obvykle pjuje jen obchodním bankám. Obchodní banky pak pjují klientm ješt za vyšší sazby. Tento nástroj ovlivuje míru inflace.

2) Repo sazba - úroková sazba centrální banky pro reeskort smnek. Obchodní banky eskontují smnky od klient (poskytnou jim eskontní úvr). Kdy¸ však obchodní banka potebuje peníze reeskontují smnky NB za repo sazbu.


3) Lombardní sazba - úroková sazba na úvry obchodním bankám se zástavou cenných papír. Je v¸dy vyšší ne¸ diskont nebo repo sazba.

4) Povinné minimální rezervy - centrální banka pedepisuje obchodním bankám urité procento z vklad, které si musí u nich ulo¸it ve form povinné minimální rezervy. Tyto peníze jsou mimo obh. Psobí proti inflan.

5) Pravidla likvidity - centrální banka uruje obchodním bankám jaký mají mít vztah mezi aktivy a pasivy. Tzn. ¸e krátkodobé úvry jsou kryty z krátkodobých zdroj a dlouhodobé úvry z dlouhodobých zdroj.

6) Operace na volném trhu - NB obchoduje s cennými papíry a tím zvyšuje nebo sni¸uje mno¸ství penz v obhu.

Obchodní banky vyvíjejí innost za úelem dosa¸ení zisku. Zisk banky je dán:
- úrokovým rozptím (úroky úvru - úroky vkladu)
- poplatky za slu¸by (vedení útu, zprostedkování plateb)

Obchodní banky vykonávají:
1) pasivní úvrové operace (banka pijímá peníze, je v dlu¸nické pozici)
2) aktivní úvrové operace (banka poskytuje úvry, vystupuje v roli vitele)

Pasivní úvrové operace:
- terminované vklady - na pevný termín (nap. termínované úty) nebo s výpovdní lhtou (vkladní kní¸ky s výpovdní lhtou apod.)

Aktivní úvrové operace:
- neterminované vklady - (vklady na vidnou) - klient m¸e svj vklad kdykoliv vybrat, proto je tento vklad úroen velmi nízkým procentem. Píkladem jsou b¸né úty podnikatel, vkladní kní¸ky a sporo¸ira oban apod.

V pípad, ¸e banka nemá dostatek finanních zdroj a potebuje je, m¸e je získat pomocí:
- úvru od NB
- úvru od ostatních bank
- emisí (vydáváním) bankovních obligací - bývá v miliardových objemech, jsou dlouhodobým zdrojem, jsou jen u vtších bank

ad 2) banka zde poskytuje úvry, vystupuje v roli vitele.

Druhy úvr:
1) krátkodobé (do 1 roku)
a) Kontokorentní úvry - jsou kombinací BÚ s mo¸ností erpat krátkodobý úvr do výše úvrového limitu, stanoveného ve smlouv o kontokorentním úvru.
b) Eskontní úvr - souvisí s odkoupením (eskontem) smnky klienta ped dobou splatnosti smnky.
c) Akceptaní - banka neposkytne klientovi pímo peníze, ale akceptuje cizí smnku vystavenou klientem - píjemcem akceptaního úvru, a tím se stává hlavním smneným dlu¸níkem (pouze nejlepším klientm)
d) Revolvingový - klient m¸e erpat úvr opakovan, nemusí být sepsána smlouva, podmínkou je splacení pedešlé pjky. Pouze pro vynikající klienty
e) Lombardní úvr - úvr jištný zástavou movité vci (cenné papíry, zbo¸í atd.)

2) stedndobé a dlouhodobé (se splatností od 1 do 10 let - výjimen delší)
a) hypotení - jištný hypotékou (zástavou nemovitostí)
b) emisní - spojený s emisí dlouhodobých cenných papír
c) spotební pjky obanm

Zvláštní forma úvru:
1) faktoring - odkup krátkodobých pohledávek (do 1 roku
2) forfaiting - odkup dlouhodobých pohledávek (nad 1 rok)

Zajištní návratnosti úvru:

1)ne¸ poskytne banka klientovi úvr provuje si:
- bonitu klienta - schopnost a ochota dostát závazku, majetkové pomry ¸adatele
- podnikatelský zámr - na si podnikatel bere úvr, návratnost projektu
- likviditu - schopnost pemny majetku na hotové peníze

2) nkdy i
- zástavy nemovitosti (hypotení úvr)
- zástavy movitosti - cenné papíry, stroje, zásoby (lombardní úvr)
- ruitelé (u obanských pjek), ruit mohou i podnikatelské subjekty za podnikatelské úvry
- vinkulace vkladu (zablokování vkladu dlu¸níka na útu i na kní¸ce ve prospch vitele pro pípad nesplacení úvru)

Bankovní slu¸by

Banky mají píjmy nejen z poskytování úvr. Z marketingového hlediska nabývají na významu další slu¸by, které banky poskytují, a jejich¸ okruh se nejen u nás, ale i v celém svt stále rozšiuje:
1. zakládání a vedení út
2. bezhotovostní platební styk domácí i zahraniní
3. platební karty
4. šeky
5. homebanking
6. smnárenská innost
7. devizové operace
8. zprostedkování obchod s cennými papíry pro klienty
9. bezpenostní schránky a ukládání cenností
10. poradenské slu¸by

1. Zalo¸ení a vedení út - b¸né úty, termínované úty, devizové úty atd.
Pi zalo¸ení klient proká¸e identitu obanským prkazem a dolo¸í ¸ivnostenské oprávnní nebo výpis z OR. Pak podepíše s bankou smlouvu o b¸ném útu její¸ nedílnou souástí je podpisový vzor. O pohybech na útu je klient informován formou výpisu z b¸ného útu.


2a. Bezhotovostní platební styk v tuzemsku
- píkaz k úhrad - vystavuje dlu¸ník a pikazuje tak své bance, aby z jeho útu pevedla peníze na úet vitele
- trvalý píkaz k úhrad -
- píkaz k inkasu - vystavuje vitel, který má písemné povolení od dlu¸níka, ¸e si smí z dlu¸níkova útu sám pevést dlu¸nou ástku.

2b. bezhotovostní platební styk se zahraniím
- platba formou dokumentárního inkasa nebo dokumentárního akreditivu

platební karty - vydávány k b¸ným nebo ¸irovým útm a umo¸ují majiteli karty operativn vybírat hotovost (24 hodin denn, z kteréhokoliv tuzemského pop. i zahraniního bankomatu - podle typu karty) nebo pou¸ívat pímo k bezhotovostní platb u smluvních maloobchodních partner, v restauracích, ubytovacích zaízení atd. Mezi nejvýznamnjší mezinárodní kartové systémy patí Europay/MasterCard, VISA, American Express, Dinners Club. V zásad m¸eme karty lenit na debetní ( u tchto karet nebývá povoleno erpat úet do záporu) a kreditní (úvrová karta, která umo¸uje poskytnutí revolvingového úvru, úroky z tohoto úvru však bývají hodn vysoké). S nkterými kartami bývají spojené i doprovodné slu¸by jako pojištní, asistenní slu¸ba apod.

4. šeky - jejich vydávání a pou¸ití se ídí zákonem smneným a šekovým,jsou to cenné papíry. . Šeky m¸eme lenit na soukromé (vystavované nebankovními subjekty, které mají u nkteré banky veden úet) a bankovní (vystavované pímo bankami).

5. Nkteré banky nabízejí k útm tzv. homebanking, kdy klient je pes modem napojen svým firemním nebo domácím poítaem na poíta banky a m¸e si sám kontrolovat stav útu a zadávat píkazy, ani¸ by musel jít osobn do poboky banky. Obdobou této slu¸by je napojení klientova mobilního telefonu na banku.


6. smnárenská innost - výmna valut a deviz (vetn cestovních šek) v aktuálním kurzu

7. devizové operace - banky provádí bezhotovostní platební styk i v cizích mnách a nabízejí svým klientm mo¸nost zajistit se proti kurzovým rizikm bankovními devizovými deriváty - swapy, forwardy, opce.

8. obchody s cennými papíry - vtšina bank má své maklée na BCP Praha a za úplatu zajišují pro klienty zprostedkování nákupu i prodeje cenných papír. Minimální výše investice by nemla být ni¸ší ne¸ 10 milión, kvli rozlo¸ení rizika.


9. banky nabízejí za úplatu mo¸nost ulo¸ení cenností v jejich trezorech a bezpenostních schránkách

10. poradenská a informaní innost

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Čtvrtek 1. 12. 2022 Svátek má Iva
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz