DETAIL: Pedagogika - Alternativní školy


18. Alternativní školy (konec 19. Stol.)

 • V každé době se snažili význační myslitelé a pedagogové hledat nové metody a formy výchovné práce.

MONTESSORIOVSKÁ ŠKOLA

 • Roku 1907 založila Marie Montessoriová v Římě založila Dům pro děti od 3 do 7 let (asi 50 dětí z chudých rodin). Byly zde zaměstány různými praktickými činnostmi. Pracovalo se s tzv. senzorickým materiálem (pro rozvoj smyslů), ale i se školním materiálem (děti se učily číst, psát, počítat, měřit a řešit různé hlavolamy)

 • „Děti mají mít zajištěný svobodný rozvoj svých tvůrčích schopností.“

 • zaměstnání si mají svobodně volit, pracovat svým tempem

 • Učitel ustupuje do pozadí, radí, upravuje prostředí, připravuje vhodné podmínky pro rozvoj dětí

 • „Každé dítě má v sobě vlastní stavební plán, plán svého rozvoje.“

 • Heslem je věta: „Pomoz mi, abych to sama dovedla.“

 • Montessoriová se stala zastánkyní krajního pedocentrismu.

 • Učebny musí být speciálně vybavení, aby odpovídaly věku dětí.

 • Velmi důležitý je výběr didakt. Materiálu. Jde o jednoduché pomůcky, se kterými děti manipulují, skládají je, rozkládají, rozlišují tvary, barvy, velikost, cvičí své smysly.

 • Didaktický materiál se dělí do několika skupin:

- materiál vhodný pro cvičení běžných činností a sebeobsluhy

- smyslový materiál, kterým se cvičí rozlišování barev, tvarů, zvyků, povrchu

- jazykový materiál, např. obrázková abeceda

- matematický materiál

- materiál k tzv. kosmické výchově učí se sounáležitosti s přírodou)

WALDORFSKÁ ŠKOLA

 • Tvůrcem waldorfské školy a Pdg je Rudolf Steiner (něm. filozof a pedagog)

 • Východiskem waldorfské Pdg je antroposofie (moudrost o člověku)

 • Samostatný duchovní věda o nadsmyslovém poznání světa a určení člověka.

 • Vychází z přírodní mystiky, idejí platónských, buddhisticko-hinduistických, z okultismu. Předpokládá se existence nesmrtelné duše a její převtělování.

 • Steinerovy díla: Theosofie →

Filosofie svobody →

O poznání vyšších světů → filozofické názory

Výchova dítěte z hlediska duchovědy →

Antroposofická pedagogika → duchovní problémy

 • Podle Steinera je bytost trojjediná (Fyzická, duševní a duchovní) → spojení tří světů. Je to reálný svět, ve kterém žijeme, vlastní svět duše a svět je čl. zprostředkováván prostřednictvím ducha.

 1. Fyzikální tělo

- člověk se poprvé rodí, dostane se mimo fyz. schránku matky

- podléhá fyzikálním a chemickým zákonům

- Osamostatňuje se ponarození dítěte

- vývoj tohoto těla končí výměnou mléčných zubu asi v 7.letech

- vytváří se vazba mezi dítětem a prostředím pouze přes fyzické tělo

- jedinou formou učení je nápodoba

- krédem je „svět je dobrý“

- zpočátku je důležitý vliv autority,dítě si musí někoho vážit, vzhlížet k někomu, mít ho rádo. Autorita je důležitá pro citový vývoj jedince. Nejdůležitější kognitivní funkcí je pamě.

 1. Tělo éterické, životodárné

- rozvíjí se od 7 - do 14 let

- tato část řídí tělesné procesy (dýchání, růst, oběh, plození,…)

- děje je možno nějak sledovat a měřit

- hlavní charakteristikou období je: „svět je krásný“

 1. Tělo astrální, duševní

- uvolní se v době pohlavního dospívání ve 14 letech

- je nositelem pocitů, potřeb a má podobu barevného vejcovitého obalu kolem fyzického těla.

- Vyvíjí se od 14 - 21 let

- hlavní myšlenkou je : „svět je pravdivý“

 • Výchova má poskytnou člověku co nejvíce svobody k rozvoji jeho individuálních vnitřních sil a schopností. Důraz se klade na pozitivní atmosféru školy a učitelovu osobnost.

 • Škola má 12 ročníků, 13. Ročník je pro ty, co chtějí složit maturitu.

 • Místo známkování se hodnotí „charakteristikou žáka“

 • Výuka probíhá v epochách (epochu tvoří určitý časový blok, ze 2 - 3 vyučovacích hodin)

 • Předměty se dělí na hlavní, odborné, teoretické, umělecké a praktické.

- hlavní předměty (mateřský jazyk, M, dějepis, přírodopis, F, CH, umění) → v epochách

- mezi odborné (jazyky, náboženství a praktické činnosti) → neučí se v epochách

 • Typickým předmětem je eurytmie (tj. viditelná řeč) - zaměstnání celého těla

 • Práce musí žáky zaujmout

 • Úcta k žákovi → nezkouší se, neznámkuje, netrestá → pěstován pocit sounáležitosti

 • Učitel na walf. škole musí po VŠ absolvovat spec. školení (antroposofická antropologie)

DALTONSKÝ PLÁN

 • Snaha po individualizaci vyučování

 • Vytvořila jej Helena Parkhurstová (americká učitelka), spolupracovala s Montessoriovou

 • Dílo: Výchova podle Dantovského plánu (spis)

 • Studium bylo zal. na samoučení podle vlastního programu. Zavedla odborné pracovny a odporné učitele pro každý předmět a zrušila rozvrh hodin

 • Každý žák dostal program práce na jeden měsíc, pro každý předmět zvl᚝. → žák pracoval samostatně, vlastním tempem, začal libovolným předmětem

 • Žák přecházel z jedné učebny do druhé →byl tam učitel, který mu radil, poskytl vhodnou literaturu, odpovídal na dotazy, opravil písemné práce

 • Zrušili klasické třídy, nezrušily se však osnovy → učební látka byla předem stanovena → žáci nepropadali, jeli svým tempem → málo kontaktů se spolužáky

 • Plán byl vyzkoušen v Praze-Michli

 • Za hlavní principy daltonského plánu se považují:

- svoboda

- odpovědnost

- samočinnost

- spolupráce

WINNETSKÁ SOUSTAVA

 • Inspirovala se daltonským plánem + skupinová práce žáků

 • Tvůrcem je Carleton Wolsey Washburne (učitelem a školním inspektorem)

 • Individuální učební plán byl sestaven na dva roky

 • Učební látka byla rozdělena na dvě části,

  1. nutné zákl. učivo si měl každý osvojit svým tempem ,zůstávali pohromadě ve třídě

  2. praktické úkoly, které řešili spolu ve skupině, do skupiny byli žáci zařazeni podle zájmů a schopností. Každý den byla volná hodina → doháněli učivo, které nestihli. Učivo bylo v osnovách a speciálních učebnicích.

  MODERNÍ ŠKOLA CÉSTINA FREINETA

  • Freinet byl významným francouzským pedagogem

  • Snažil se zlepšit život chudých vesnických lidí zvýšením jejich vzdělání. Hledal a ověřoval nové vyučovací metody a postupy

  • Pracoval jako učitel na venkovské škole → budoval svoji moderní školu

  • Škola byla založena na pracovní aktivitě, radosti, koopraci a tvorbě společenství.

  • Dílo: Pracovní výchova

  Francouzská moderní škola

  • Činnost dětí stimuloval školní tiskárnou. Žáci si sami připravovali a tiskli texty z nichž vytvářeli tzv. „knihu života“ dané školy.

  • Místo učebnic využíval školní kartotéku, knihovnu, školní slovník, časopisy a audiovizuální techniku

  • „Práce musí uspokojovat přirozené potřeby žáků“

  • Důležitá je mravní výchova a kázeň → kázeň má vyplynout z režimu, dobré organizace práce

  • Škola je pokračováním rodiny → spolupracují spolu

  • Učitelé spolu spolupracují, vyměňují si zkušenosti

  • Freinet navazoval spolupráci se zahraničím → organizátorem mezinárodních kongresů → byly zde projednávány nové metody školní práce

  JENSKÝ PLÁN

  • Tvůrce je Peter Petersen (studovat filozofii, psychologii a historii → středoškolský učitel, profesor Pdg.)

  • Byl ovlivněný Rousseauem. Pestalozzim a Fröblem.

  • Díla: Vnitřní reforma školy a nová výchova

  Jenský plán svobodné všeobecné národní školy

  Deset let školní pospolitosti (soubor zkušeností Pdg. činnosti)

  • Učitel je pozorovatelem, studuje každé dítě, podporuje jeho rozvoj

  • Svobodné sdružování žáků → tzv. školní pospolitost → má velkou socializační funkci

  - převažuje zde sociální vůle nad vůlí individuální

  • Deset školních let rozdělil do 4 věkových skupin (6-8 let, 9-11 let, 12 a 13 let, 14 a 15 let)

  • Každá skupina má vypracovaný týdenní plán učiva, ale výuka NENÍ ve vyučovacích předmětech, ale → kurzy povinné a volitelné

  • Neklasifikuje se známkami → vypracovány charakteristiky žáků

  • Důraz je kladen na pracovní charakter školy

  • Učitel organizuje činnost žáků, podněcuje ji, pomáhá, ale nikdy netlumí aktivitu žáka

  Zpět

   
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Neděle 3. 12. 2023 Svátek má Svatoslav
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz