DETAIL: Psychologie Osobnosti


PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI

 • zabývá se strukturou a vývojem osobnosti, zkoumá podobnosti a odlišnosti mezi lidmi

 • osobnost

souhrn vlastností, procesů, stavů, návyků, postojů apod., které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých potencialit

 • formuje se během individuálního ontogenetického vývoje

 • jako ústřední téma vyrovnávání se člověka s jeho okolím a se sebou samým

 • je kvalitou lidského života, která má centrální hodnotu společenskou (veřejnou) i individuální

TEORIE OSOBNOSTI

SIGMUND FREUD (1856 - 1939)

 • zakladatel psychoanalýzy a autor teorie osobnosti

 • řeší problém, zda se stačí zabývat pouze vědomím a zda neexistují i další pochody - nevědomí; zjistil vztah mezi minulou zkušeností a současnými problémy, tím upozornil na vliv nevědomí na chování

 • rozhodujícím činitelem psychického vývoje jsou pudy:

 • pud života (Eros) - erotická sexuální energie, souhrn života-záchovných mechanizmů obsahujících především sexuální pud; libido = slast, v psychoanalýze je to označení pro projevy pohlavního pudu, obsahující základní pudovou energii vyvěrající z podvědomí a zaměřenou na dosahování slasti; pohlavní pud je základem sexuality, sociálního a tvůrčího snažení člověka

 • pud smrti (Thanatos) - popírání a odmítání slasti

 • vývoj sexuality dle zón v určitém věku:

 1. fáze orální (0-1 rok): ústa jsou prostředek k seznámení se světem, cucání palce - uspokojování bez cizí pomoci, kouření - následek nedostatečného kojení

 2. fáze anální (2-3 roky): zdrojem uspokojení anální oblast - vylučování

 3. fáze falická (3-6 let): zájem se přenáší na genitálie

  • Oidipův komplex - podvědomý erotický vztah syna k matce spojený se strachem z trestu, otec je pociován jako sexuální soupeř, syn se jej snaží odstranit a zastat jeho funkci

  • Elektřin komplex - ženská forma Oidipova komplexu, tedy podvědomý erotický vztah dcery k otci

 • fáze latentní (vstup do školy)

 • fáze genitální (dospívání)

  • rozdělil osobnost na 3 části:

  1. Ono (Id) - vnitřní stránka (intro)

  2. Já (Ego) - hlavní část osobnosti (to, co projevujeme)

  3. Nadjá (Superego) - veškeré vnější prostředí, které má na nás vliv (extro)

  • Superego ovlivňuje Id (má na něj negativní dopad), Id ovlivňuje Ego.

  • provedl analýzu snů - na základě snů je možné částečně nahlédnout do nevědomí

  CARL GUSTAV JUNG (1875 - 1961)

  • představitel analytické psychologie

  • teoretičtější pojetí osobnosti než Freud, nepokládal pohlavní pud za rozhodující

  • určující složkou psychiky tzv. archetypy - předobrazy společného kolektivního nevědomí lidstva, ze kterých se zrodila naše kultura

  • osobnost tvořena vědomím (vědomá část naší osobnosti), nevědomím (nevědomá část naší osobnosti, ovlivňuje vědomí) a předvědomím (oblast psychiky, jejíž obsahy nejsou aktuálně ve vědomí, ale lze je vyvolat hypnózou)

  Marxistické pojetí osobnosti

  • blízké Freudovi: dělí osobnost na Id, Ego a Superego, ale tvrdí, že na Superego má větší vliv naše Ego a na nás má větší vliv Superego než Ego

  ALFRED ADLER (1870 - 1937)

  • představitel individuální psychologie

  • kritik Freuda - polemika, zda se vše točí jen kolem agresivního a sexuálního pudu; domněnka, že nejdůležitějším motivačním faktorem je seberealizace - pozitivní motivační faktor

  • do psychologie zavedl pojem „komplex méněcennosti“

  STRUKTURA OSOBNOSTI

  • tvořena uspořádáním psychických vlastností a rysů člověka, může se měnit v průběhu života

  • tvoří ji - schopnosti

  • temperament

  • rysy

  • charakter

  Psychické vlastnosti - relativně trvalé charakteristiky jedince, kterými se vyznačuje a které ovlivňují chování, prožívání či myšlení; na jejich základě můžeme předvídat, jak se asi člověk zachová, jak bude jednat apod. (např. intelektová schopnost, temperament)

  Rysy osobnosti - psychické vlastnosti člověka projevující se v jeho chování a jednání; příznačné pro určitého jedince, odlišují ho od ostatních (např. družnost - uzavřenost, dominance - submisivita, svědomitost - nezodpovědnost, sebedůvěra - sebepodceňování)

  Typ osobnosti - vyjadřuje souhrn vlastností a rysů osobnosti, vyjadřuje tak podstatnou charakteristiku osobnosti

  PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI

  TEMPERAMENT

  • z lat. temperamentum = poměr

  • soubor vrozených psychických vlastností, které určují dynamiku celého prožívání a chování osobnosti (mohou se ale kultivovat, zjemňovat); projevuje se zejm. způsobem reagování člověka a tím, jak snadno reakce vznikají, jak jsou silné a jak rychle se střídají

  1. Hippokratova typologie

   • nejznámější a nejstarší, pochází z antického světa, dodnes využívaná a uznávaná

   • existují čtyři typy osobnosti podle tekutin, které převládají:

  • sangvinik (krev)

   • silný, pohyblivý, vyrovnaný

   • optimismus, sdílnost, otevřenost, družnost, citová vřelost, aktivita, podnikavost, přizpůsobivost

   • povrchnost, mělké city, přílišná sdílnost, snadná ovlivnitelnost, nedůslednost,

  • cholerik (žluč)

  • silný, nevyrovnaný, citově nevyrovnaný směrem k hněvu a agresivitě

  • sebevědomí, vášnivost, samostatnost, otevřenost, sdílnost, pečlivost, vůdcovství

  • výbušnost, impulsivnost, nesnášenlivost, nesmiřitelnost, panovačnost, fanatismus, netrpělivost, urážlivost, neukázněnost, narcismus

  • flegmatik (sliz)

  • silný, vyrovnaný, citově vyrovnaný, nepohyblivý

  • dobromyslnost, snášenlivost, samostatnost, rezervovanost v mezilidských vztazích ale se schopností vytvořit silné citové vztahy, trpělivost, rozvážnost, vytrvalost, přemýšlivost, konzervativnost

  • citový chlad, uzavřenost, nespolečenskost, nepřizpůsobivost, váhavost, pomalost, pasivita až lenost

  • melancholik (černá žluč)

  • slabý, nevyrovnaný, citově nevyrovnaný směrem k úzkosti, strachu a ústupnosti

  • oddanost, věrnost, velkorysost, hlubokomyslnost, svědomitost, spolehlivost, ústupnost, odpovědnost

  • přecitlivělost, pesimismus, zasmušilost, uzavřenost, samotářství, plachost, roztržitost, bázlivost, vztahovačnost

  SCHOPNOSTI

  • vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonávání určité činnosti; vyvíjejí se na základě vrozených anatomicky-fyziologických dispozic člověka = vlohy

  Obecné schopnosti:

  • vjemové (senzorické)

  • intelektuální (rozumové, myšlenkové)

  • psychomotorické (koordinace pohybů)

  Specifické schopnosti:

  • např. hudební, herecké, matematické apod.

  Stupně schopností:

   • nadání - souhrn nadprůměrně vyvinutých schopností potřebných pro vykonávání určité činnosti; nemusí být v osobnosti objeveno

   • talent - nadprůměrné nadání

   • genialita - mimořádně rozvinutý talent, umožňuje vytvářet vrcholná díla

  Intelekt - schopnost myšlení, racionálního poznání, schopnost tvořit správně myšlenky

  Inteligence

  • rozsah určitých poznávacích schopností, které umožňují správně myslet, reagovat, řešit problémy

  • fluidní (vrozená, nevyvíjí se), krystalická (založená na zkušenostech, učení)

  • zjišuje se pomocí inteligenčních testů, vyjádřena pomocí inteligenčního kvocientu

  • A.Binet - francouzský psycholog - byl v tomto období pověřen vládou, aby vytvořil zkoušku dovolující vydělit ve školách děti, které nestačí na běžnou výuku. Binet pracoval na tomto úkolu 7 let, aby v roce 1905 zveřejnil jeho výsledek - první inteligenční test

  • mentální věk (MV)

  • IQ = ------------------------------ X 100

  • chronologický věk (CHV)

  • chronologický věk = kolik člověku je let

  • mentální věk = kolik vyjde člověku věk v zadaném IQ testu

  • (IQ 80 - hranice defektu, IQ 100 - průměr, IQ 120 a více - nadprůměr)

  • Gaussova křivka

  Tvořivost (kreativita) - soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnost

  CHARAKTER

  • Vlastnosti které souvisí s morálkou jedince

  • Zvnitřňování , interizace - přijímání postojů z okolí za své

  • Stadia - první - mravní přizpůsobování se za vidinou trestu či odměny

  -- druhé - vznik superega

  -- třetí - mravní požadavek se přetvořil v novou přirozenost

  -- čtvrté - uplatňování mravního požadavku vůči okolí = exteriorizace mravního principu

  = emoční inteligence - znalost vlastních emocí, zvládání emocí, schopnost sebe motivovat, schopnost vnímat emoce druhých, schopnost dobrých mezilidských vztahů

  • svědomí - systém morální kontroly a autoregulace; „vnitřní hlas“, říká, co je správné a co ne →uspokojení/ výčitky svědomí

  TYPOLOGIE OSOBNOSTI

  • snaha zařadit jednotlivé charakteristiky osob do tzv. typů a typologií osobnosti = konkrétní seskupení vlastností, které jsou dány určité skupině lidí

  Konstituční typologie

  • tvrdí, že stavba těla je určujícím faktorem psychických vlastností

   1. dr. KRETSCHMER (19. - 20. st.)

    • rakouský psychiatr, zkoumal závislost mezi duševními chorobami a stavbou těla, typologie založena na zkoumání psychicky nemocných

  • Astenický typ

  • schyziotymní stavba těla, protáhlá postava, dlouhé končetiny, slabé svaly, nízký hrudník

  • dráždivý, neprojevuje se navenek, horlivý, citově chladný, hněvivý, vznětlivý až k zlosti, vážný, důsledný, úzkostlivý

  • náchylnost ke schizofrenii

  • Pyknický typ

  • střední postava, rozměrná lebka, objemný trup, krátké končetiny a často i krk, měkké svalstvo

  • společenskost, otevřenost, požitkářství (smyslové), těžkopádnost, pomalost

  • cyklotymní typ - sklony k maniodepresivní psychóze (chorobné změny nálad)

  • Atletický typ

  • souměrný, dobře stavěný, vyvinuté svalstvo, pružný

  • vyrovnaný citově i psychicky, houževnatý, klidný a spolehlivý

  • bez převládající tendence náchylnosti k určité psychické chorobě

   1. dr. SHELDON (19. - 20. st.)

  • zabýval se podobným dělením jako Kretschmer, byl jeho žákem. Je si vědom chyb Kretschmerovy typologie (musí být zkoumána na zdravých jedincích). Tělo zkoumal zezadu, zepředu i zboku. Užil tři typy osobností:

  • Endomorfní (obdoba pyknika) - uvolněný, družný, srdečný, extrovertní, náladově i citově vyrovnaný

  • Mezomorfní (obdoba atletika) - energický, sebevědomý, aktivní, extrovert, sklon k dominanci, omezená citlivost, chladnost

  • Ektomorfní (obdoba astenika) - uzavřený, samotářský, introvert, citově i emocionálně zdrženlivý

  1

  Zpět

   
  logo horoskopy
  logo humor
  logo sms
  logo nejhry
  logo tri65dni
  logo tvp
  Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
  Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
   Přihlášení
   Registrace


   Vzhledy:
   Vlastni
   Neděle 3. 12. 2023 Svátek má Svatoslav
   Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz