DETAIL: Latina - věty a jejich překlad


1. LEKCE

Mamma est glandula,in lingua sunt glandulae.-Prs je žláza,v jazyku jsou žlázy.

Spina scapulae est inter fossam supra spinam et inter fossam infra spinam.-Trn lopatky je mezi jámou nad trnem a mezi jámou pod hřebenem.

Vena est prope arteriam.-Žíla je blízko tepny.

In vertebris sunt laminae.-V obratlích jsou destičky.

Fractura mandibulae et.-Zlomení čelisti.

venae inter arterias.-Žíly mezi tepnami

Forma cellulae,formae cellularum.-Tvar buňky,tvary buněk.

In glandula linguae.-Na jazykové žláze.

2. LEKCE

Oculus est in orbita.-Oko je v očnici.

Nervus est ad musculum.-Nerv je při svalu.

Inter musculos sunt arteriae,venae,nervi.Mezi svaly jsou tepny,žíly,nervy.

In cavo cranii cerebrum est.V dutině lebeční je mozek

Filtro,filtramus,aquam,aqua filtratur,destillatur.-Filtruj,filtrujeme vodu,voda je filtrována je destilována.

Medicus digitum amputat.-Lékař amputuje prst.

Cancer ventriculi aegre sanatur.Rakovina žaludk je těžce léčena.

Medici aegrotos auscultant,aegroti a medicis auscultantur.-Lékař vyšetřuje nemocné,nemocní jsou vyšetřováni lékaři.

Ausculta aegrotos,aegrotum!-Vyšetřuj nemocné,nemocného!

Digitum amputamus,digiti amputantur.Prst odnímáme prsty jsou odnímány.

Destilla aquam.Destiluj vodu.

3.LEKCE

Signum morbi saepe latet,non videtur.-Příznak nemoci se často skrývá,není vidět.

Sceletum musculis movetur.Kostra je hýbána svaly.

Morbos prohibere studete.-Usilujte zabraňovat nemocem.

Instrumenta praeparantur.- Nástroje jsou připraveny.

Etiam venenum exempli causa opium ut remedium adhibetur.-Také jed například opium je užíván jako lék.

Aegrotos curare non licet nisi medico. Nechce

Cave nocere.-Chraň se škodit.

Medicamentum miscete.-Míchejte lék.

Cavete morbos.-Vyhýbejte se nemocem.

Etiam venenum ut remedium adhibetur. - I jed je užíván jako lék.

In dorso linguae sunt glandulae. - Na hřbetě jazyka jsou žlázy.

Cave aegroto nocere.- Střez se škodit nemocnému.

4. LEKCE

Morbus chronicus molestus est.-Chronická nemoc je obtížná.(těžká)

Digitus medius a medico amputatur.-Lékař amputuje prostřední prst.

Variola influenza,varicella,scarlatina morbi infectiosi sunt.-Neštovice,chřipka,plané neštovice,spála jsou infekční nemoci.

Costae verae,libarae,spuriae.-Žebra jsou pravá nepravá a volná.

Gangraena varias formas habet.-Snět má různé formy.

Signa cancri incerta sunt.Označení rakovy je neurčité.

Cancer est benignus aut malignus.-Rakovina je zhoubná a nezhoubná.

Supra linguam est palatum durum.-Nad jazykem je tvrdé patro.

Influenza est morbius infectiosus.-Chřipka je nakažlivá nemoc.

Inter costas sunt venae,musculi,nervi.-Mezi žebry jsou žíly,svaly nervy.

5. LEKCE

Pulsus aegroti observatur.-Pulz nemocného je pozorován.

Quinque sensus habemus.-Máme pět smyslů.

Vita saepe per collapsum circulatorium finitur.- Život je často ukončen přes oběhový kolaps.

Nova remediacontra infarctum inveniuntur.-Nové léky proti infarktu jsou objevovány.

In casibus dubiis consilium medicorum convocatur.-Lékařské konzilium je svoláno v případě pochybností.

Liberi saepe genua vara aut valga habent.-Děti mají často obě kolena vybočena nebo vbočena.

Nonnulla remedia ad usum internum,alia ad usum externum destinantur.-Některé léky jsou stanoveny k užívání vnitřnímu jiné k zevnímu.

Remedia contra decubitus parantur.-Léky proti proleženinám jsou připraveny.

Manus manum lavat.-Ruka ruku myje.

Pulzus aegroti observatur.-Tep nemocného je sledován.

Status aegroti in decursu morbi videtur.-Na průběhu nemoci je vidět stav nemocného.

Medicus fracturam digiti in manu dextra sanat.-Lékař léčí zlomení prstu na pravé ruce.

6. LEKCE

Habitus faciei saepe morbum indicat.-Vzhled tváře často udává nemoc.

Inter musculos distinguimus musculos longos,obliquos,transversos,profundos,et alios.-Mezi svaly rozlišujeme svaly dlouhé,šikmé,příčné,hluboké a jiné.

Medicamenta contra cariem praescribuntur.-Léky proti kazu jsou předepisovány.

Cave superficiem laedere.-Vyvaruj se poškodit povrch.

Succus ex herbis extrahitur,in lagoenam funditur et bene tegitur.-Štáva z rostlin je vyluhována do láhve je nalévána a dobře je přikrytá.

Bene dignoscitur-bene curatur.-Dobře je rozlišováno dobře je léčeno.

Recipe species aromaticas quantum sufficit.-Vezmi tolik čajové směsi kolik potřebuješ.

Medicus medicamenta praescribit.-Léky předepisuje lékař.

Morbus etiam ex habitu faciei distinguitur. - Choroba je rozpoznávána tež ze vzhledu tváře.

Recipe remedium diem ex die. - Vezmi lék den ze dne.

8. LEKCE

Rubor,dolor,tumor,calor et funcio laesa signa inflammationis sunt.-Zčervenání,

bolest,nádor,teplota a poškození funkce jsou znamení zánětu.

Flexio,extensio,abductio,rotatio functiones musculorum sunt.- Ohýbání, natažení, odtažení,

otáčení jsou funkce svalu.

Obesitas non est signum valetudinis,e contrario dispositiones ad varios morbos portat.- Obezita

Není příznakem zdraví, naopak přináší sklony k různým nemocem.

Cor dividitur in ventriculum dextrum et sinistrum atque in atrium dextrum et sinistrum.- Srdce

je rozděleno na pravou a levou komoru a také na pravou a levou síň.

Mens sana in corpore sano.- Zdravá mysl ve zdravém těle.

MOrbus aegre ad obesitatem.-Při otylosti se nemoc těžko léčí.

In cavo oris lingua palata et glandulae variae sunt.-V dutině ústní je jazyk,patra a různé žlázy.

Medicus functionem laesam ventriculi cordis sinistri dignoscit.-Lékař rozpoznává porušenou činost levé komory srdeční.

9. LEKCE

Transfusio sanguinis vitam aegroti servat.-Transfuze krve zachranuje život nemocnému.

Partes dentis sunt:corona,collum,radix,cavum,alveolus,pulpa dentis.-Části zubu jsou:korunka,krček,kořen,dutina,zubní lůžko,zubní dřeň.

Cavum oris dentibus in vestibulum oris et cavum oris proprium dividitur.-Dutina ústní je rozdělena zuby na přední síň ústní a vlastní dutinu ústní.

Per foramina ossium vasa nutricia penetrant.-Vyživující cévy pronikají skrz otvory kostí.

Mandibula,maxilla et cetera ossa capitis sunt.-Dolní čelist,horní čelist a ostatní kosti jsou částí hlavy.

Tempus incubationis morborum infectiosorum variatur.-Doba inkubace infekčních nemocí je měněna.

Aegrotus dolores in latere sinistro lateris habet.-Nemocný má bolesti na levé straně boku.

In osse femoris musculi varii sunt.-Na kosti stehení jsou různé svaly.

Sanguis in sanguinem venosum et arteriosun dividitur.-Krev se dělí na krev žilní a tepennou.

10. LEKCE

Partes auris sunt: auris externa, media, interna.- Části ucha jsou: ucho vnější, střední, vnitřní.

Inter pelvem masculinam et femininam differentia est.- Mezi pánví mužskou a ženskou je rozdíl.

Uterus et adnexa uteri in pelve sita sunt.- Děloha a přidavné orgány jsou uloženy v děložní pánvi.

Nonnulla sera e sanguine animalium paratur.- Některá séra jsou připravována z krve zvířat.

Varia sunt genera febrium: febris continua, flava, septima et ceterae.- Jsou různé druhy horeček: horečka trvalá, žlutá, septická a ostatní.

Cibus famem sedat, potio sitim.- Jídlo tiší hlad, pití žízeň.

Curatio partium nonnullarum ossium pelvis femininae molesta et longa est.-Léčení některých částí kostí ženské pánve je obtížné a dlouhé.

In cancro ventriculi aegrotus saepe ante finem vitae est.- Při rakovině žaludku je nemocný často před koncem života.

11. LEKCE

Costae verae cum sterno per cartilagines inguntur.-Pravá žebra s kostí hrudní jsou spojena přes chrupavky.

Pulmones in cavitate thoracis siti sunt.-Plíce jsou uloženy v dutině hrudní.

Aer per nasum,laryngem,tracheam,bronchos,bronchiolos in alveolos pulmonum inspiratur et expiratur.-Vzduch je vdechován a vydechován přes nos,hrtan,průdušnice,průdušky,průdušinky do plicních sklípků.

In morte subita sectio anatomica necessaria est.-Při náhlé smrti je nutná anatomická pitva.

Aorta sanguinem e ventriculo cordis sinistro in corpus ducit.-Srdečnice vede krev z levé komory srdeční do srdce.

Urethra urinam e vesica urinaria educit.-Močová trubice odvádí moč z močového měchýře.

Unguenta,pulveres,solutiones pro iniectionibus,transfusiones aut infusiones lege artis parantur.-Masti,prášky,roztoky jsou připravovány podle předpisu pro transfuze nebo infuze.

Laesio musculi adductoris.-Poškození svalu přitahovače.

Vitas aegrotorum transfusione sanguinis servamus.-Převodem krevním zachraňujeme životy nemocných.

In ore est vestibulum oris et cavum.V ústech je předsín a vlastní dutina ústní.

Sitim aqua sedamus.-Vodou mírníme žízeň.

12. LEKCE

Infarctus recens pro vita hominis statim curatur,morbus periculosus est.-Silný infarkt je nebezpečná nemoc pro člověka,jestliže není hned léčena.

Caput longum est pars musculi bicipitis.-Dlouhá hlava je část dvojhlavého svalu

Aorta descendens initium habet in ventriculo sinistro cordis.-Sestupná srdečnice má začátek na levé srdeční komoře.

Muculus opponens pollicis oppositionem pollicis contra alios digitos efficit.-Protilehlý sval palce ruky způsobuje opačnou polohu palce ruky proti jiným prstům.

In febri remittenti discrimina temperaturae corporis interdiu magna sunt.-Při kolísavé horečce jsou rozdíly teploty těla ve dne velké.

Remedia sunt simplicia et composita.-Léky jsou jednoduché a složené.

Status praesens aegroti non est periculosus.-Současný stav nemocného není nebezpečný.

Operatio ulceris penetrantis per ventriculum complicata est.-Operace vředu pronikajícího žaludkem je složitá.

Morbi latentes aegri distinguntur.-Skryté nemoci se těžko rozpoznávají.

13. LEKCE

Dolores acres prpter vulnus capitis aegrotum vexat.-Prudké bolesti,kvůli poranění hlavy trápí nemocného.

Vena cava caudalis et cranialis in atrium dextrum cordis intrat.-Dolní dutá žíla a lebeční dutá žíla vstupují do pravé srdeční síně.

Columna vertebralis in vertebras cervicales,thoracicas,lumbales,sacrales,coccygeas dividitur.-Páteř je rozdělena na obratle:krční,hrudní,bederní,křížové a kostrční.

Ossa cranii immobilia sunt,tantum mandibula est mobilis.-Lebeční kosti jsou nepohyblivé pouze dolní čelist je pohyblivá.

In magna amissione sanguinis saepe vita hominis in periculo est et transfusio celeris est necessaria.-Při velké ztrátě krve je často život člověka v nebezpečí a rychlá transfuze je nutná.

Sanguinem incompatibilem transfundere non licet.-Není dovoleno přelévat neslučitelnou krev.

Divide in partes aequales NO X(decem)-Rozděl na 10stejných částí.

Cibus puter aegroto nocet.-Zkažený pokrm nemocnému škodí.

Instrumenta sterilia ad operatonem adhibentur.-K operaci se používají sterilní nástroje.

Mandibula est mobilis.-Doní čelist je pohyblivá.

14. LEKCE

Contractionem cordis systolen appellamus,relaxationem diastolen.-Stažení srdce se nazývá systolou,povolení diastolou.

Diabetes mellitus est morbus acquisitus aut congenitus.-Cukrovka je získaná nebo vrozená nemoc.

Certae partes coli sunt:colon ascendens,transversum,descendens.-Jisté části tračníku jsou:tačník vzestupný,příčný a sestupný.

Fractura olecrani ulnae magnum dolorem efficit.-Zlomenina loketního výběžku způsobuje velkou bolest.

Ureterem fissum ad malformationem congenitam numeramus.-Rozštěpený močovod počítáme k vrozené vadě.

Cavum pleurae diaphragmate a cavo abdominis seiungitur.-Dutina pohrudnice je oddělena bránicí od dutiny břicha.

Carotis dividitur in carotidem externam et internam.-Krkavice je rozdělena na krkavici vnější a vnitřní.

Fractura basis cranii mortem saepe afficit.-Zlomenina základny lebky často způsobuje smrt.

Musculi masseter et sphincter functiones varias et locum habet.-Svaly žvýkač,svěrač mají různé funkce a místo.

Ante operationem aegroto narcosis intravenosa datur.-Před operací se dává nemocnému nitrožilní narkoza.

Cave dosim letatem dare!-Střez se dávat smrtelnou dávku.

15.LEKCE

Amicus est carus,pater carior,mater carissima.-Přítel je drahý,otec je dražší,matka je nejdražší.

Os femoris omnium ossium corporis humani longissimum est.-Kost stehení je ze všech kostí lidského těla nejdelší.

Incubatio morborum infectiosorum variat:apud alios brevior est,apud alios brevissima.-Inkubační doba infekčních nemocí je střídána u některých je kratší u jiných nejkratší.

In febri inspirationes frequentiores sunt.-Při horečce jsou vdechy hojnější.

Pelvis feminina latior est quam pelvis masculina.-Ženská pánev je širší než mužská.

Curatio radicalis non est semper facilior et utilior quam curatio conservativa.-Radikální léčení není vždy snadnější a nejúčelnější než léčení konzervativní.

Ossa in senectute fragiliora sunt quam in iuventute.-Kosti v stáří jsou jsou křehčí než v mládí.

Caries dentis profunda acerrimos dolores provocat.-Hluboký zubní kaz vyvolává nejprudší bolesti.

Dentes canini omnium dentium acerrimi sunt.-Špičáky jsou ze všech zubů nejostřejší

Aqua fontis pura est,aqua destillata purior,aqua redestillata pusrissima.-Pramenitá voda je čistá,destilovaná je čistčí,předestilovaná je nejčistčí.

Osa in senectute fragiliora sunt. Kosti ve stáří jsou křehčí.

Incubatio scarlatine est brevior quam incubatio morbilorum. -Inkubace spály je kratší než inkubace spalniček.

Dnes est durior quam os. - Zub je tvrdší než kost.

Laesio columnae vertebrarum est pro vita humana periculosissima.-Poškození páteře je pro lidský život nejnebezpečnější.

16. LEKCE

Circulatio sanguinis inter pulmones et cor circulatio minor appellatur.-Krevní oběh mezi plícemi a srdcem je nazýván malý oběh.

Musculi pectorales maiores musculos respiratorios numerantur.-Velké prsní svaly jsou počítány ke svalům dýchacím.

Tunica interna arteriae etiam"intima"vocatur.-Vnitřní vrstva tepny je také nazývána intima.

Musculi membrorum inferiorum maiores sunt quam musculi membrorum superiorum.- Svaly

Dolních končetin jsou větší než svaly horních končetin.

In ore labium inferius et superius distinguitur.- Na ústech je rozeznán ret dolní a horní.

In curvatura maiore ventriculi ulcus indicatur.- Ve velkém zakřivení žaludku je označen vřed.

Melior est curatio causalis quam palliativa.-Lepší je léčení příčinné než léčení paliativní.

Membra inferiora etiamcaudalia aut disalia vocantur.-Dolní končetiny jsou také nazývány kaudální nebo distální.

Da confectionem maiorem,minorem,maximam,minimam.-Dej obal vetší,menší,největší,nejmenší.

Da medicinam recenter paratam statim,cito,citissime.-Vydej čerstvě připravený lék ihned, rychle,velmi rychle.

Ulcus in curvatura minore ventriculi. -Vřed na malém zakřivení žaludku.

Laesio arteriae superioris genus dextri.- Poškození horní tepny pravého kolena.

Remedium recenter paratum est melius.- Lék čerstvě připravený je lepší.

In membro inferiore est os corporis longissimum.- Na dolní končetině je nejdelší kost těla.

17. LEKCE

Sub termino"sanatio ad integnum"sanatio sine defectu intellegitur.-Pod termínem úplné uzdravení je chápáno uzdravení bez vady.

Status aegroti post resectionem subtotalem ventriculi propter ulcus ante aliquot menses factam bonus est.-Stav nemocného po částečném vynětí žaludku provedeném kvůli vředu před několika měsíci je dobrý.

"Mors in tabula"significat exitum letalem per operationem.-Smrt na operačním stole označuje smrtelný odchod během operace.

Vulnera sanantur"per primam aut per secundam intentionem."-Rány jsou léčeny bez komplikací nebo s komplikacemi.

Alia remedia per os,alia per rectum sumuntur.-Některé léky jsou podávány ústy jiné přes konečník.

Venae sanguinem ex corpore in cor adducunt.-Žíly přivádějí krev z těla do srdce.

Aqua destillata est sine colore et odore.-Destilovaná voda je bez barvy a bez zápachu.

Praepara unguentum contra decubitum profundum in osse sacro.-Připrav mast proti hluboké proleženině kosti křížové.

Iniectiones in iniectiones in venas, in musculos, infra cutem et aliae dividuntur.- Injekce

Se dělí na injekce do žil, do svalů, pod kůží a jiné.

Laesio molesta organorum nonnullorum est pro vita periculosa.- Těžké poškození některých orgánů je pro život nebezpečné.

Divide in partes aequales! - Rozděl na stejne díly.

18. LEKCE

Paries arteriae ex tribus stratis constat:ex intima,media,adventicia.-Stěna tepny se skládá ze tří vrstev:vnitřní,střední,zevní.

Tria sunt ossa coxae:os ilium,os pubis,os ischii.-Kosti pánve jsou tři:kost kyčelní,stydká a sedací.

In ore hominis adulti sunt duo et triginta dentes.-V ústech dospělého člověka je 32zubů.

Atlas est prima vertebra cervicalis,epistropheus secunda.-atlas je první krční obratel,čepovec druhý.

Radices dentium incisivorum singulae sunt,dentium molarium duplices aut triplices.-Kořeny řezáků jsou po jednom,kořeny stoliček jsou dvojté nebo trojté.

Pollex binas habet phalanges,ceteri digiti manus ternas.-Palec ruky má po dvou článcích ostatní prsty ruky mají po třech.

Sume pulverem quater per diem omni quarta hora,bis aut ter per noctem.-Používej prášek třikrát denně,každou 4hodinu dvakrát nebo třikrát za noc.

Laesio trium nervorum. -Poškození 3 nervů.

Caries in duobus dentibus molaribus. - Kaz na dvou stoličkách.

Inflammatio radicis unius dentibus.- Zánět kořene jednoho zubu.

Homo quinque sensus habet.- Člověk má pět smyslů.

Liberi viginti dentes lacteos habent- Děti mají 20 mléčných zubů.

Dies prima post operationem patiens immobilis est.- První den po operaci je pacient nehybný.

In pollicibus sunt binae phalanges, in digitis ceteris terna phalanges.- Na palcích je po dvou článcích, na ostatních prstech je po třech článcích.

20. LEKCE

Sanguis per transfusionem in venas transfunditur.-Krev je během transfuze přelévána do žil.

Aerem in inspiratione inspiramus,in expiratione expiramus.Vzduch vdechujeme při nádechu a vydechujeme při výdechu.

Variase sunt formae iniectionum:iniectiones subcutaneae,intramusculares,intravenosae et aliae.-Jsou různé formy injekcí:podkožní,nitrosvalové,nitrožilní a jiné.

interruptio graviditatis propter infirmam valetudiem commendatur.-Přerušení těhotenství je doporučováno kvůli slabému zdraví.

Renes urinam secernunt,ureteres in vesicam urinariam adducunt.Ledviny vylučují moč,močovody ji přivádějí do močového měchýře.

Insufficientia cordis collapsum saepe efficit.-Selhání srdce často způsobuje kolaps.

Glandula sublingualis,submandibularis,parotis sunt magnae glandulae salivarie in ore.-Žláza podčelistní,podjazyková,a přiušní jsou velké slinné žlázy v ústech.

Aegrotus post repetitionem operationis in statu molesto(gravi) est.- Nemocný je po opakování operace v těžkém stavu.

Interruptio graviditatis extrauterine necessaria est.- Přerušení mimoděložního těhotenství je nutné.

Ammotio retina morbus molestus oculi est.- Odchlípení sítnice je vážné onemocnění oka.

Genera nonnulla cancri inoperabilia sunt.- Některé druhy rakoviny jsou neoperovatelné.

21. LEKCE

Endocardium,pericardium partes sunt cordis humani.-Srdeční nitroglána osrdečník jsou části lidského srdce.

Eupnoe respiratio normalis est,respiratio molesta dyspnoe vocatur.Klidné dýchání je normální dýchání,a obtížné dýchání je nazýváno dušností.

Epiglottis est cartilaginibus laryngis.-Hrtanová příklopka je jedna z hrtanových příklopek.

Superficies ossium periosteo tegitur.-Povrch kosti je kryt okostici.

Hyperplasia glandularis endometrii signum dysfunctionis hormonalis est.-Žlázové zvětšení orgánu děložní sliznice je příznakem hormonální poruchy funkce.

Anuria etiam ex compressionem aut obstructione viarum urinalium exstat.-Zástava vylučování moče vzniká ze stlačení nebo zamezení močových cest.

In ossibus longis diaphysis et epiphysis distinguiur.-V dlouhých kostech je rozlišována střední a koncová část dlouhé kosti.

Analysis et dialysis saepe in chemia adhibetur.-Rozbor a rozklad se často používá v chemii.

Pericardium pars cordis est.- Osrdečník je část srdce.

Periostem superficiem ossium tegit.- Okostice kryje povrch kostí.

In osse longo diaphysis et epiphysis sunt.- Na dlouhé kosti je střední a koncová část.

Medikus antibiotica aegroto contra febrim dat.- Lékař dává nemocnému antibiotika proti horečce.

22. LEKCE

Substantia dentium ex substantia eburnea,adamantina,ossea constat.-Zubní hmota se skládá ze zuboviny,skloviny a kostní hmoty.

Ligamentum capitis,capitium vocatur.-Hlavový vaz je nazýván obvazem na hlavu.

Circulatio sanguinis fetalis alia est quam circulatio postnatalis.-Plodový krevní oběh je jiný něž oběh poporodní.

Tumor,malignus,ventriculi in statu progressivo saepe moperabilis et insanabilis est.-Zhoubný nádor žaludku v pokročilém stavu je často neléčitelný a neoperovatelný.

Termino "syndroma"aliquot symptomata certi motbi significatur.Termínem "syndrom"je označováno několik příznaků určité nemoci.

Kyphosis et scoliosis deviationes sunt columnae vertebralis ad latus.-Prohnutí páteře na zad a vybočení páteře do strany jsou odchylky páteře k boku.

Ad signa encephalitidis acutae numerantur inter alia:paresis,dolor capitis,vomitus.-K příznakům akutního zánětu mozku jsou počítány mezi jiné:slabá obrna,bolest hlavy a zvracení.

Adenoma tumor benignus,carcinomata tumores maligni.-"Adenon"nádor nezhoubný,rakoviny nádory zhoubné.

Morbi multi initio sanabilis sunt.- Mnohé nemoci jsou zpočátku vylečitelné.

Fragilitas ossium aegre sanabilis est.- Lomivost kostí je těžko léčitelná.

Vasa arteriosa et venosa sunt.- Cévy jsou tepenné a žilní.

Morbi plerumque aliquot signa habet.- Nemoci mají obvykle několik příznaků.

23. LEKCE

Pars clavicularis,sternocostalis,abdominalis,partes musculi pectoralis sunt.-Část klíční,sternokostální,břišní jsou části prsního svalu.

Ostium atrioventriculare commune ad malformationem congenitam cordis numeratur.-Společné siňokomorové ústí je počítáno k srdeční vrozené vadě.

Ex compositione liquoris cerebrospinalis medicus de genere morbi iudicat.-Za složení mozkomíšního moku lékař soudí druh nemoci.

Erythrocytus,leucocytus,thrombocytus corpuscula sanguinis hominis sunt.-Červená krvinka,bílá krvinka,krevní destička jsou krevní tělíska člověka.

Gastrostomia,gastrotomia,gastrectomia variae operationes in ventriculo sunt.-Chirurgické vyústění žaludku,otevření žaludku,odnětí žaludku jsou různé operace v žaludku.

Genera menstruationis abnormalis sunt: amenorrhoea, oligomenorrhoea, hypomenorrhoea, hypermenorrhoea,polymenorrhoea. .-Nepravidelné menstruace jsou:vynechání,o delších odstupech,slabší,silnější,častější menstruace.

Operatio appendicis vermiformis facilis est.-Operace červovitého výběžku je snadná.

Dextropositio cordis ad deviationes congenitas numeratur.-Uložení srdce na pravé straně se počítá k vrozeným úchylkám.

Oliguria aut polyuria signum morborum organorum urinalium est.-Malé nebo časté močení je příznakem onemocnění močových orgánů.

Pro ulcere magno gastrectomia subtotalis necessaria est.-Pro veliký vřed je nutné odnětí části žaludku.

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 8. 12. 2023 Svátek má Květoslava
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz