DETAIL: Užití předložek v krátkém prozaickém textu


Seminární práce pro předmět Morfologie současné nizozemštiny

Užití předložek v krátkém prozaickém textu

Vypracovala: Petra Duhajská

Obor, ročník: Nizozemština, 2.

Vyučující: PhDr. Zdenka Hrnčířová

OBSAH

Úvod................................................................................................................................................... 3

Analýza použití předložek ve vybraném textu............................................................................... 4

aan................................................................................................................................................ 4

achter............................................................................................................................................ 4

bij.................................................................................................................................................. 4

door............................................................................................................................................... 4

in................................................................................................................................................... 4

met................................................................................................................................................ 5

naar............................................................................................................................................... 5

naast.............................................................................................................................................. 6

om................................................................................................................................................. 6

op.................................................................................................................................................. 6

tegen.............................................................................................................................................. 7

tussen............................................................................................................................................ 7

uit.................................................................................................................................................. 7

van................................................................................................................................................. 7

voor............................................................................................................................................... 8

Závěr.................................................................................................................................................. 9

Použitá literatura............................................................................................................................. 10ÚVOD

Předložky vyjadřují ve větě hlavně vztahy mezi slovesem a objektem a mezi dvěma objekty. U řady sloves, adjektiv i substantiv vyjadřují jejich pevnou, ustálenou vazbu (valenci) s jinými slovy.

Předložky lze dělit různými způsoby. Fontein a Pescher-ter Meer je třídí podle jejich užití k vyjádření:

 1. místa (in de auto)

 2. směru (naar de auto; směr lze vyjádřit také umístěním předložky ve větě, viz níže)

 3. důvodu, příčiny a účelu (Dank zij jou is het gelukt.)

 4. prostředku (Ik ga met de auto.).

V Nizozemsko-českém slovníku se setkáme s rozdělením na tři velké skupiny předložek:

 1. lokální - pohybu, polohy, směru a stavu (naar, tot, binnen, in, op apod.)

 2. časové (tijdens, bij, voor, na, over aj.)

 3. jiné (např. van, zonder, met).

Současná nizozemština u podstatných jmen nerozlišuje pády. Dochovaly se pouze některé jejich pozůstatky v ustálených obratech, z části běžně užívaných (např. `s morgens), většinou už však knižních (ten goede komen aj.). K vyjádření pádu tedy většinou slouží předložky (např. van pro genitiv, aan pro dativ nebo door pro instrumentál).

Předložka nemůže nikdy stát sama, vždy se váže k jednomu nebo více jiným slovům. Toto slovo (tato slova) stojí vždy přímo za předložkou nebo je nahrazeno pomocí er, hier, daar, waar, ergens, nergens nebo overal (Hij zit in de auto. - Hij zit erin.). Existují však i případy, kdy předložka stojí až za substantivem. Jeden z nich se týká slovesných odlučitelných předpon předložkového původu. Ty tvarově i významově těsně odpovídají předložkám, z nichž pocházejí, s výjimkou naar (af-), tot (toe-) a met (mee-/mede-). Je-li tato předpona od slovesa odtržena, stává na konci věty. Svou povahou se však blíží spíše adverbiu (Hij loopt door. Jde dál.). Předložky místní door, in, langs, om, op, over, rond a uit mohou však stát za substantivem i bez slovesa. Oproti pozici před ním, kdy označují polohu (s výjimkou uit), vyjadřují v postavení za ním směr, pohyb (in de kamer v pokoji - de kamer in do pokoje). Stejně tak jako součásti složenin s adverbiálními základy daar-, er-, hier-, waar- (waarop, daaraan aj.) ve funkci objektu stojí předložky až za slovem, ke kterému se váží.

Jak už jsme zmínili výše, předložky vytvářejí různá ustálená spojení - složené předložkové výrazy (např. in plaats van, in verband met), ustálené výrazy nebo rčení (tot vervelens toe, oog om oog, tand om tand); některé předložky se zdvojují (vanaf, vanuit, om te).

Některé předložky přecházejí do spojek (např. naargelang podle toho jak, sedert od té doby co).

ANALÝZA POUŽITÍ PŘEDLOŽEK VE VYBRANÉM TEXTU

Pro větší přehlednost jsem se rozhodla probrat jednotlivé předložky podle abecedy, a ne podle toho, jak se postupně v Grunbergově povídce vyskytují.

aan

een houten huis aan een meer“ (řádek 21) - dřevěný dům u jezera (aan - místo: na, u, poblíž)

achter

klim maar achter mij aan“ (ř. 76) - šplhej prostě za mnou (achter - za)

bij

 1. Ik zei dat ik het niet erg vond om het bij hengelen te laten.“ (ř. 66) - Řekl jsem, že mi nepřipadá špatné, pokud zůstane u rybaření. (bij - u)

 2. We kunnen het toch ook bij de slager kopen?“ (ř. 68) - Můžeme to přece koupit u řezníka, ne?

door

 1. Ik was uitgenodigd door een Franse kok.“ (ř. 4) - Byl jsem pozván jedním francouzským kuchařem. (door se používá k vyjádření instrumentálu, v češtině tedy nemusí být nutně přeloženo pomocí předložky)

 2. Daarom zwaaide ik alsmaar met die roeispaan door de lucht.“ (ř. 57) - Proto jsem neustále mával veslem vzduchem. (door opět vyjádřeno pomocí českého instrumentálu)

 3. Maar ze zijn van me afgebleven. Door die roeispaan.“ (ř. 60) - Ale už se mě nedotýkaly. Kvůli tomu veslu. (zde použito door pro vyjádření důvodu - kvůli, pro; v tomto konkrétním případě by byl teoreticky možný i překlad díky)

 4. Maar toen ik halverweg was, dacht ik: Ik moet nu door, anders val ik naar beneden.“ (ř. 78) - Ale když jsem byl v půli cesty, pomyslel jsem si: Teď musím dál, jinak spadnu dolů. (zde se door významem blíží spíše příslovci nebo odlučitelné předponě, vyjadřuje pokračování děje, jako by místo samotného door stálo doorklimmen)

in

 1. místo - v: „in de Catskills“ (ř. 5); „in mijn gewone kloffie“ (ř. 8) - v mém normálním oblečení; „ in de jeep“ (ř. 14); „in een totaal andere wereld“ (ř. 16); „in de wildernis“ (ř. 22 a 26); „in een kano“ (ř. 29, 30, 48); „ in een waterfiets“ (ř. 31); „in het water“ (ř. 38); „ in mij (ř. 58)

 2. in de jaren vijftig“ (ř. 17) - v padesátých letech (časově - pevné spojení in de jaren ...)

 3. Daarom bestaat de Catskills voor een groot gedeelte uit toeristische dorpjes in verval.“ (ř. 20) - Proto tvoří Catskills z velké části chátrající turistické vesničky. (zde se v češtině více nabízí ne úplně doslovný překlad spojení in verval - v úpadku, v rozkladu)

 4. In ieder geval [...]“ (ř. 22) - v každém případě (ustálené spojení)

 5. Ik durfde in het begin nauwelijks te roeien [...]“ (ř. 35) - zpočátku jsem si stěží troufl veslovat (in het begin - zpočátku, na začátku)

 6. Die wind blies mij en mijn kano in een oerwoud van riet.“ (ř. 40) - Vítr mě i mou kánoe zavál do pralesa rákosí. (vyjádření pohybu: in - do)

 7. „[...] en ik begon als een wildeman met mijn roeispaan in de lucht te zwaaien.“ (ř. 49) - a já jsem začal divoce mávat veslem ve vzduchu (srovnej s bodem č. 2 u door - v tomto případě je možno použít obě tyto předložky, do češtiny lze poté přeložit jako ve vzduchu, do vzduchu, vzduchem)

 8. in plaats van“ (ř. 52) - namísto, místo (ustálená vazba)

 9. „[...] alsof ik voelde dat mijn leven in gevaar was.“ (ř. 59) - jako bych cítil, že je můj život v nebezpečí (ustálené spojení in gevaar - v nebezpečí, ohrožený)

 10. In een hoge boom was een hut.“ - Ve vysokém stromě byla chatrč. (v češtině by se dalo přeložit i jako na vysokém stromě, ale podle mého názoru překlad in - ve více vystihuje polohu chatrče v koruně stromu)

 11. Het was lang geleden dat ik in bomen heb geklommen.“ (ř. 77) - Bylo to už dávno, co jsem lezl na stromy. (pevná vazba in een boom klimmen - vylézt na strom, vyšplhat se na strom)

 12. een paar houten planken in het topje van een boom“ (ř. 81) - pár dřevěných prken ve vrcholku/špičce stromu (v tomto případě platí totéž, jako v bodě č. 10)

met

 1. nejčastěji se předložka met překládá do češtiny jako s, se; to platí pro všechny následující případy: „En ik zat tussen de wilde ganzen met mijn kano en mijn hengel.“ (ř. 43); „Ik ben uiteindelijk ook uit het riet gekomen met mijn kano en mijn hengel.“ (ř. 61); „Daar kunnen we nooit met zijn tweeÍn op.“ (ř. 74); „Uiteindelijk lagen we met zijn tweeÍn [...]“ (ř. 80)

 2. stejně jako v případě předložky door se pomocí met vyjadřuje český sedmý pád: „ik begon [...] met mijn roeispaan in de lucht te zwaaien.“ (ř. 49); „Daarom zwaaide ik alsmaar met die roeispaan door de lucht.“ (ř. 57); „Het zat vol met hagel.“ (ř. 70) - naplněný čím (x plný čeho - genitiv; při překladu možno obojí)

 3. Ik had geen rekening gehouden met de stroom. En met de wind.“ (ř. 39 a 40) - Nepočítal jsem s proudem. A s větrem. (pevná vazba een rekening houden met - počítat s, brát v úvahu)

naar

 1. směr pohybu - k, do, na: „gingen de mensen [...] naar Catskills“ (ř. 18); „tegenwoordig gaan ze naar Florida of Europa“ (ř. 19); „Sommige mensen moeten helemaal naar China om de wildernis te zien [...]“ (ř. 23); „ik laat hem daar tot we naar huis gaan“ (ř. 39); „ouders hun kinderen meenemen naar de kinderboerderij“ (ř. 46); „We peddelen terug naar het vasteland.“ (ř. 64); „hij zei dat we een stuk vlees naar huis moesten nemen“ (ř. 67)

 2. Ze keken allemaal naar mij alsof [...]“ (ř. 51) - Všechny se na mě dívaly, jakoby ... (pevná vazba kijken naar - dívat se na)

 3. „[...] anders val ik naar beneden.“ (ř. 79) - jinak spadnu dolů (pevná vazba naar beneden - dolů; v tomto spojení je významově bližší adverbiu)

naast

Af en toe hoorde ik naast me een schoot.“ (ř. 83) - Tu a tam jsem vedle sebe slyšel výstřel. (naast - vedle, u, poblíž)

om

 1. Dinsdag ochtend om kwart voor tien stond ik voor zijn huis.“ (ř. 9) - V úterý ráno ve tři čtvrtě na deset jsem stál před jeho domem. (při určení přesného času se před hodinami vždy používá předložka om)

 2. předložka om může sloužit i pro vyjádření účelu či příčiny (kvůli, pro), ve spojení om te + infintiv (aby ...-l) se významově blíží spíše spojce, přesto zde uvedu i tyto případu výskytu ve zkoumaném textu: „Sommige mensen moeten helemaal naar China om de wildernis te zien [...]“ (ř. 23); „We moeten in een kano gaan zitten. Om te hengelen.“ (ř. 30); „[...] omdat ik bang was om te zullen gaan.“ (ř. 36) - i zde je možno v překladu zachovat ono aby (protože jsem se bál, abych se nerozjel), přestože méně kostrbatě by patrně zněla věta „protože jsem se bál, že se (moc) rozjedu“; „Ik zei dat ik het niet erg vond om het bij hengelen te laten.“ (ř. 66) - v tomto případě už musíme od doslovného překladu upustit, přesto však význam spojení om te zůstává zachován.

op

 1. místo - na, v, u: „En op zijn nummerbord staat gérard i.“ (ř. 10); „De kok had een houten huis aan een meer op een afgelegen heuvel.“ (ř. 21); „Want er stond een stroming op het meer.“ (ř. 37); „De kok zat midden op het meer te hengelen [...].“ (ř. 54); „Uiteindelijk lagen we met zijn tweeÍn op een paar houten planken [...].“

 2. jagen op vissen [...] en op vogels“ (ř. 0, 1, 65) - lovit ryby a ptáky (ne úplně obvyklé spojení předložky op a slovesa jagen; běžně se jagen ve smyslu lovit, honit pojí bez předložky)

 3. „[ze] gingen [...] op vakantie“ (ř. 18) - jeli na prázdniny (běžnější je ovšem vazba met vakantie gaan)

 4. Sommige mensen moeten helemaal naar China om de wildernis te zien, maar ik vind de wildernis al op twee uur rijden van New York [...].“ (ř. 24) - Někteří lidé musejí až do Číny, aby viděli divočinu, ale já ji nacházím (=vidím) již dvě hodiny cesty od New Yorku. (tuto větu je velmi těžké přeložit tak, aby zůstalo zachováno zvláštní použití předložky op; ta v tomto případě vyjadřuje nejspíše podmínku - při, na - nebo okolnost - při, dala by se chápat i způsobově - po)

 5. Ze kwamen op me af.“ (ř. 48) - Vrhly se na mě. (pevná vazba: afkomen op iem., iets - vrhnout se na někoho, něco)

 6. Daar kunnen we nooit met zijn tweeÍn op.“ (ř. 74) - Na něj (=strom) s těmi dvěma nikdy nemůžeme (vylézt)/nikdy nevylezeme. (zde předložka op ve spojení s příslovcem daar, které odkazuje na strom - een boom - uvedený výše v textu; blíže viz Úvod)

Tegen

Ik heb niets principieels tegen jagen [...].“ (ř. 2) - V podstatě proti lovu nic nemám. (tegen - proti, jako vyjádření rozporu)

Tussen

Předložka tussen znamená jak časově, tak místně mezi, případně uprostřed: „En ik zat tussen de wilde ganzen met mijn kano en mijn hengel.“ (ř. 43); „en ik zat tussen het riet“ (ř. 54).

Uit

 1. ve smyslu odkud - z: „Vroeger [...] gingen de mensen uit New York op vakantie naar de Catskills [...].“ (ř. 18); „Ik ben uiteindelijk ook uit het riet gekomen met mijn kano en mijn hengel.“ (ř. 61)

 2. Daarom bestaat de Catskills voor een groot gedeelte uit toeristische dorpjes in verval.“ (ř. 20) - Proto tvoří Catskills z velké části chátrající turistické vesničky. (pevná vazba bestaan uit - skládat se z)

Van

 1. místo - z: „twee uur rijden van New York“ (ř. 16 a 25)

 2. vyjádření vztahu, vlastnosti - česky pomocí genitivu: „een oerwoud van riet“ (ř. 41); „het topje van een boom“ (ř. 81)

 3. Ze keken allemaal naar mij alsof ze zoiets nog nooit hadden gezien, in plaats van dat ze gewoon doorgingen waar ze mee bezig waren.“ (ř. 52) - Všechny se na mě dívaly, jakoby něco takového ještě nikdy neviděly, místo aby pokračovaly v tom, co běžně dělají. (ustálené slovní spojení in plaats van - namísto, místo čeho; předložka van zde vyjadřuje druhý pád)

 4. Maar ze zijn van me afgebleven.“ (ř. 60) - Ale už se mě nedotýkaly. (pevná vazba afblijven van - nedotýkat se čeho, zůstat mimo, vyhýbat se čemu)

 5. Daar wilde hij niets van weten.“ (ř. 69) - O tom nechtěl nic vědět. (pevná vazba weten van - vědět o; zde předložka op ve spojení s příslovcem daar, které odkazuje na větu v textu předcházející; blíže viz Úvod)

Voor

 1. om kwart voor tien“ (ř. 9) - ve tři čtvrtě na deset (určení času, pevná vazba)

 2. místo - před: „[ik stond] voor zijn huis“ (ř. 9)

 3. Daarom bestaat de Catskills voor een groot gedeelte uit toeristische dorpjes in verval.“ (ř. 20) - Proto tvoří Catskills z velké části chátrající turistické vesničky. (pevná vazba voor een groot gedeelte - z velké části)

 4. určení, prospěch, potřeba - na, pro: „Gérard heeft twee soorten geweren. Een voor inbrekers, en een voor wilde dieren.“ (ř. 27 a 28); „Nee, daarvoor is geen plaats.“ (opět předložka ve spojení s příslovcem daar - blíže viz Úvod; zde s významem pro to)

ZÁVĚR

V této povídce o devíti stech jedenácti slovech je přesně devadesát jedna předložek. To znamená, že každé desáté slovo v textu je předložka. Většinou jsou jejich význam a užití jasné, zejména v případě předložek vyjadřujících čas, místo apod. Ustálené vazby jsou také jednoznačné, přestože jejich zvládnutí, tedy zažazení do aktivní slovní zásoby už tak jednoduché není.

Jak jsem se snažila ve své analýze povídky Jagen op vissen ukázat, předložky mají pro pochopení smyslu věty velmi důležitý význam. Často si dokážeme odvodit, co znamená podstatné jméno, sloveso, ale pokud nerozumíme těm zdánlivě malým slovíčkům mezi těmi velkými, nesoucími význam, nespojíme si celou větu v jeden smysluplný celek.

Téměř všechny předložky mají více významů. Jak jsme viděli výše, někdy není lehké pochopit, který z nich v daném okamžiku konkrétní předložka vyjadřuje. O to t잹í bývá pro nerodilé mluvčí osvojit si znalost předložek natolik, aby jich užívali s jistotou (viz např. větu „Sommige mensen moeten helemaal naar China om de wildernis te zien, maar ik vind de wildernis al op twee uur rijden van New York, misschien ben ik daarom een gelukkig mens.“).

Doufám, že se mi podařilo alespoň v této krátké práci vyjasnit konkrétní užití různých předložek v praxi.

POUŽITÁ LITERATURA

primární literatura

Grunberg, A., Amuse Gueule, Nijgh&Van Ditmar, Amsterdam, 2001.

sekundární literatura

Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005.

Fontein, A. M., Pescher-ter Meer, A., Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht, 1993.

Krijtová, O., Červenková, J., Učebnice nizozemštiny, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2008.

internetové stránky

www.vandale.nl (přístup: leden 2008)

Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 109. Tabulka typových příkladů takovéto předložkové valence tamtéž, s. 42-44.

Fontein, A. M., Pescher-ter Meer, A., Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht, 1993, s. 194.

Tamtéž, s. 111.

Krijtová, O., Červenková, J., Učebnice nizozemštiny, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2008, s. 56. Co se týká osobních zájmen, existuje jediný nepřímý pád, se kterým se pojí téměř všechny předložky.

Podrobněji viz tabulku Obvyklé významové korespondence nizozemských předložek a českých pádů in: Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 112.

Fontein, A. M., Pescher-ter Meer, A., Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht, 1993, s. 194.

Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 112-113.

Tamtéž, s. 113.

Tamtéž.

Grunberg, A., Jagen op vissen, in: Amuse Gueule, Nijgh&Van Ditmar, Amsterdam, 2001, s. 148-150.

Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 109.

Tamtéž.

Tamtéž. S. 559: Ik zal `t daarbij laten. - nechám to při tom, nechám to tak.

Fontein, A. M., Pescher-ter Meer, A., Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht, 1993, s. 197: „Bij deze slager kun je goed vlees kopen.“

Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 109.

Tamtéž.

Tamtéž, s. 334.

Tamtéž, s. 109.

Viz též pozn. 4.

Pro další předložky používané pro vyjádření času viz: Krijtová, O., Červenková, J., Učebnice nizozemštiny, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2008, s. 50, 95, 127-8.

Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 932.

Tamtéž, s. 421.

Tamtéž, s. 209.

Tamtéž, s. 109.

Tamtéž, s. 110, 722.

Tamtéž, s. 421.

Tamtéž, s. 528.

Fontein, A. M., Pescher-ter Meer, A., Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht, 1993, s. 200 a Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 110 a 602.

Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 949.

Tamtéž, s. 757.

Tamtéž, s. 110.

Tamtéž, s. 43 a 522.

Tamtéž, s. 218.

Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 110 a 622. Viz též Krijtová, O., Červenková, J., Učebnice nizozemštiny, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2008, s. 128 a Fontein, A. M., Pescher-ter Meer, A., Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht, 1993, s. 202. O spojení předložek a osobních zájmen blíže v pozn. 4.

Blíže viz Krijtová, O., Červenková, J., Učebnice nizozemštiny, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2008, s. 50, 95, 127-128. Viz také Fontein, A. M., Pescher-ter Meer, A., Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht, 1993, s. 201 a Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 110 a 645.

Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 645.

Tamtéž, s. 110.

Tamtéž, s. 501.

Tamtéž, s. 896.

Tamtéž, s. 110.

Tamtéž, s. 169.

Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 111 a 850. Viz též Fontein, A. M., Pescher-ter Meer, A., Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht, 1993, s. 204.

Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 111 a 877. Viz též Krijtová, O., Červenková, J., Učebnice nizozemštiny, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2008, s. 128.

Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 111.

Tamtéž, s. 44.

Tamtéž, s. 111.

Tamtéž.

Viz pozn. 25.

Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 165.

Tamtéž, s. 44.

Podrobněji viz Krijtová, O., Červenková, J., Učebnice nizozemštiny, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2008, s. 50.

Čermák, F., Hrnčířová, Z., Nizozemsko-český slovník, LEDA, spol. s r.o., Voznice, 2005, s. 111.

Tamtéž, s. 399.

Tamtéž, s. 952.

2

Zpět

 
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Čtvrtek 1. 12. 2022 Svátek má Iva
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Pla-Mobilem.cz