Zobrazit:     Vše    Přednášky    Seminárky    
Celkem položek: 4

Název Kategorie Typ Velikost Vloženo
Logistika Logistika Přednášky (814 KB) 17.4.11
1. Současné pojetí logistiky, její předmět a cíl. Vztah mezi technickou logistikou a logistickým řízením. Vztah mezi organizováním a řízením v logistice Procesy a toky v logistice, logistické řetězce a sítě. Dimenze toků a vztahy mezi nimi. Subjekty zapojené v externích logistických sítích. 2. Logistické principy. Systémový přístup v logistice. Typy logistických rozhraní a problémy vznikající v rozhraních. Dekompozice a agregace v logistice. Vztah mezi dílčí (lokální) a celkovou optimalizací v logistice. Rozdíl mezi funkčním a procesním přístupem v řízení. 3. Funkční oblasti logistiky. Přehled základních logistických úloh z oblastí: řízení zásob, plánování a řízení výroby, řízení distribuce. Integrace, koordinace a synchronizace v logistice. Pojetí synergických efektů. Vztah technické stránky logistiky a logistického řízení. 4. Logistická výkonnost a její složky. Rozpory mezi složkami logistické výkonnosti. Logistické vyvažování včetně příkladu vyvažování při určování velikosti dávky. 5. Úroveň logistických služeb a typické ukazatele k jejím vyjadřování. Souhrnný ukazatel úrovně logistických služeb. Produktivita v logistice a typické ukazatele. 6. Logistické náklady – pojetí, klasifikace a obsah jednotlivých skupin logistických nákladů. Logistické vyvažování. 7. Pojetí produktu a kategorie produktů, kusovník a jeho funkce. Proces – definice, vstupy a výstupy, typy transformace vstupů na výstupy, typy procesů, členění výrobního procesu, grafické techniky popisu procesu (vývojový diagram, postupový diagram). 8. Toky a jejich dimenze. Charakteristika jednotlivých typů výroby (diskrétní x spojitá, kusová x sériová x hromadná). Typy materiálového toku a nástroje k jejich zachycení (Sankeyův diagram, oběhový diagram). 9. Popis metod pro racionalizaci prostorového rozmístění (metoda CRAFT, metoda souřadnic, metoda trojúhelníková). 10. Specializace pracovišť – typy specializace, srovnání. 11. Kapacita v logistice: využitelný časový fond, výkonnost pracoviště, pracnost produktu, kapacitní bilance – podstata a postup. 12. Dávka v logistice: pojetí dávky, ekonomické a logistické důsledky velikosti dávky, přístupy ke stanovení velikosti dávky. 13. Kritéria a postup při stanovení optimální velikosti dávky. Vliv množstevních slev při nákupu na stanovení vhodné velikosti dávky. Slabiny modelu optimální velikosti dávky. 14. Srovnání přístupů ke stanovení tzv. minimální dávky a optimální dávky a objasnění důsledků. Podstata a význam metody SMED. 15. Průběžná doba: průběžná doba vnímaná zákazníkem a logistická průběžná doba, složky průběžné doby, faktory ovlivňující dobu čekání, synchronizace. 16. Metody stanovení a analýzy průběžné doby. Stromečkový diagram, Ganttův diagram, postupový diagram, síťový graf. 17. Řízení zásob: klasifikace zásob, funkce běžné (obratové) zásoby a pojistné zásoby, výpočet průměrné fyzické zásoby, náklady spojené se zásobami, ukazatele rychlosti pohybu zásob (obrátka, doba obratu, náročnost tržeb na zásoby). 18. Základní veličiny a otázky při řízení zásob, schéma doplňování zásob, typy objednacích systémů, výpočet objednacích úrovní u systému (B,Q) a (s,Q). 19. Analýza zásob pomocí metody ABC, konstrukce Paretova diagramu, stanovení diferencovaných režimů doplňování zásob pro jednotlivé skupiny. 20. Plánování výroby: přehled základních úloh plánování a řízení výroby, kritéria, omezení a principy při plánování výroby, podklady pro plánování výroby, strategie zatěžování kapacit při kolísání poptávky, tvorba výrobního programu. 21. Plánování výroby: plán odváděné výroby (hlavní výrobní plán), plánování zadávané výroby (lhůtové, resp. termínové plánování, kapacitní plánování) – výpočet hrubé a čisté potřeby položek, tvorba ideálního lhůtového plánu, kapacitní bilancování, zjišťování a řešení kapacitních střetů. 22. Rozvrhování výroby – podstata rozvrhování, omezení a kritéria rozvrhovací úlohy, přípustné rozvrhy, charakteristika heuristických metod rozvrhování, Johnsonova a Sokolicynova metoda. 23. Řízení výroby: základní funkce a úlohy, identifikace a sledovatelnost ve výrobě, okruhy sledovaných informací (operativní evidence výroby), vizualizace. 24. Předvýrobní příprava: obsah a složky předvýrobní přípravy, zúčastněné útvary, etapy vývoje a zavádění nového výrobku, organizace předvýrobní přípravy, typické dokumenty vznikající v předvýrobní přípravě, důležitost a formy prevence v předvýrobní přípravě. 25. Vliv předvýrobní přípravy na logistiku. Logisticky významné znaky designu výrobků, kompatibilita v logistice, význam a formy standardizace. Postponement – podstata a příklad. 26. Distribuce: základní segmenty distribuční logistiky, základní typy úloh. Sdružování, rozdružování a kompletace dodávek. 27. Struktura skladové síti v distribuci včetně druhů skladů. Princip konsignačních skladů, srovnání s klasickým chápáním skladu. Funkce logistického distribučního centra (logistického terminálu). Úloha poskytovatelů logistických služeb 28. Typy distribučních cest (kanálů). Podstata a srovnání přímých dodávek, cross dockingu, transshipmentu a systému se skladovými dodávkami. 29. Kritéria pro volbu durhu dopravy v distribuční logistice. Rámcové srovnání druhů dopravy. Priority Evropské dopravní politiky. 31. Princip a formy intermodální dopravy, resp. kombinované dopravy. Typy intermodálních dopravních jednotek. Konkrétní příklad použití kombinované dopravy (trasa, forma). 33. Princip, očekávané efekty a bariéry city logistiky. 35. Podstata obchodních doložek INCOTERMS. Uveďte příklady. 36. Podstata a význam identifikačních systémů v logistice s důrazem na systémy automatické identifikace. Typy identifikačních systémů dle technického prinicpu. Srovnání systému čárových kódů a radiofrekvenčního principu. 37. Současné typy navigačních a lokalizačních systémů. Popište rámcově současný systém mýtného v ČR. 38. Logistické požadavky na manipulační jednotky a obaly. Klasifikace manipulačních jednotek a obalů. Možnosti, které skýtá standardizace v této oblasti. 39. Skladovací systémy (obsah pojmu), prostředky pro ukládání a vychystávání, charakteristika systému „zboží k člověku“ a odpovídajících technických řešení. 40. Hlediska při rozhodování o vnitřním uspořádání skladů. Moderní technologie ukládání a vychystávání ve skladu. Jak lze omezit výskyt chyb při vychystávání? 41. Oblasti veřejného zájmu dotýkající se logistiky. Ekologické a sociální dopady logistiky –výčet, příklady. Právní rámec v logistice (přehled relevantních evropských směrnic, mezinárodních dohod a zákonů ČR). 42. Důležitá ustanovení obsažená v zákonu o odpadech, zákonu o obalech, v obchodním zákoníku, v daňových zákonech, v zákoníku práce a v zákonu o ochraně spotřebitele. 43. Důležitá ustanovení obsažená v předpisech týkajících se dopravy (Evropská dohoda ADR, mezinárodní úmluva AETR, zákon o silniční dopravě) a v celním zákonu.
Funkce nákupu Logistika Seminární práce (81 KB) 19.1.06
Řízení nákupu - Základní funkce nákupu v podmínkách podniku a podmínky jejich účelného naplnění Logistika Seminární práce (107 KB) 16.1.06
Pořádání plesu vč. síťového grafu Logistika Seminární práce (44 KB) 16.1.06
Kompletně zpracovaný projekt do operačního výzkumu na téma pořádání plesu včetně síťového grafu a histogramu.
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 8. 12. 2023 Svátek má Květoslava
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz