Zobrazit:     Vše    Mat. otázky    Přednášky    Referáty    Seminárky    Skripta    
Celkem položek: 85

    1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   >  
Název Kategorie Typ Velikost Vloženo
Daně a dotace II. Účetnictví Maturitní otázky (41 KB) 01.3.11
Zúčtování daní a dotací Členění daní - přímé, nepřímé Daň z příjmů DPH dotace
Zúčtování daní a dotací Účetnictví Maturitní otázky (37 KB) 01.3.11
Silniční daň Daně z nemovitostí, Převodové daně - dědická, darovací, z převodu nemovitosti Poplatky
Daňová evidence Účetnictví Přednášky (172 KB) 21.8.10
- Daňová evidence - Pomocné knihy - Peněžní deník
Základní pojmy účetnictví Účetnictví Přednášky (140 KB) 21.8.10
1.Úvodní poznatky pro vedení účetnictví podnikatelů - Právní úprava účetnictví, účetní jednotka a záznamní povinnost - Charakteristika a význam účetnictví při podnikání - Organizace účetnictví 2.Účetní dokumentace - Podstata a význam účetní dokumentace - Požadavky na účetní evidenci (dokumentaci) - Druhy účetních dokladů (členění) - Náležitosti účetních dokladů - Vyhotovování, oběh účetních dokladů a jejich zpracování - Chyby a opravy v účetních písemnostech - Archivace - DPH
účetní výkaz Rozvaha Účetnictví Maturitní otázky 2 KB 25.5.10
Rozvaha
Majetek podniku (aktiva, pasiva); Rozvaha; Účet (jeho podstata, funkce, forma) Účetnictví Maturitní otázky (84 KB) 16.10.09
Majetek podniku = prostředky, které podnik vlastní a využívá je pro zajištění své činnosti Členění majetku podniku 1) Dlouhodobý majetek (použitelnost delší než 1 rok) 2) Krátkodobý (oběžný) majetek (použitelnost kratší než 1 rok) Dlouhodobý majetek podniku: Hmotný  Nemovitosti – pozemky, budovy, stavby, trvalé porosty – bez ohledu na jejich pořizovací cenu  Movité věci – (doba použitelnosti větší než 1 rok) stroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář. Povinně zařazujeme do DHM movité věci, které mají pořizovací hodnotu větší než 40 000 Kč.  Dospělá zvířata Nehmotný  Složky majetku, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok. Např. Software, licence, výsledky výzkumně-vývojové činnosti, ocenitelná práva v ocenění stanoveném účetní jednotkou. Povinně musí účetní jednotky do tohoto majetku zařadit nehmotný majetek s cenou vyšší než 60 000 Kč. Finanční  Dlouhodobé (investiční) cenné papíry, nemovitosti, umělecká díla, která podnik vlastní za účelem obchodování s nimi nebo k uložení volných peněžních prostředků do majetku, pronajímané podniky jako celek včetně vybavení. Krátkodobý (oběžný) majetek podniku: Zásoby  Pořizovací cena za jednotku zásob je nižší než 40 000 Kč a doba životnosti je kratší než 1 rok.  Skladovaný materiál – základní materiál, pomocné látky, provozovací látky, obaly, náhradní díly, movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na pořizovací cenu a drobný dlouhodobý majetek  Zásoby vlastní výroby – výrobky, nedokončená výroba, polotovary a zvířata  Zboží Finanční majetek  Peníze v hotovosti, které má účetní jednotka uloženy v pokladně a jsou určeny pro hotovostní platby a příjmy  Peníze na bankovním účtu, které má podnik uloženy v peněžních ústavech. Slouží pro bezhotovostní úhrady a příjmy. Nejpoužívanější bankovní účet se nazývá běžný účet.  Krátkodobé cenné papíry, které má podnik v držení do 1 roku (se splatností do 1 roku). Jsou to například akcie obchodovatelné na burze, přijaté směnky. Pohledávky  Pohledávky představují dosud nezaplacené faktury za naše výrobky, zboží a služby prodané odběrateli. Vznikají z časového odstupu mezi vystavením faktury odběrateli za dodané výrobky a zaplacením této faktury. Aktiva Majetek uspořádaný podle jeho složení (jaký majetek máme) se souhrnně nazývá v účetnictví aktiva. Jsou to tedy stroje, budovy, materiál, peníze, pohledávky, zboží. Každou jednotlivou složku majetku pak označujeme aktivum Pasiva Celkovou částku majetku uspořádanou podle zdrojů krytí souhrnně označujeme jako pasiva, každý jednotlivý zdroj nazýváme pasivum. Jsou to např. úvěry, základní kapitál, fondy, zisk dodavatelé a podobně. Součty všech aktiv a pasiv vyjádřené v penězích se rovnají. Musí se rovnat proto, že jde o tentýž majetek, na který se díváme dvojím pohledem. Z pohledu složek majetku a z pohledu zdrojů financování tohoto majetku. Rozvaha Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce – rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších účetních výkazů, který má předepsanou formu, a musí jej sestavovat všechny subjekty, které vedou účetnictví, tzn. i rozpočtové a příspěvkové organizace, banky, pojišťovny, společenské organizace a církve. Rozvahu můžeme definovat jako přehledné sestavení majetku podniku – aktiv a zdrojů jeho krytí – pasiv, k určitému dni. Tento den se nazývá rozvahový den. Aktiva i pasiva jsou v rozvaze uvedena v peněžním vyjádření. Výše aktiv nebo pasiv v peněžním vyjádření se nazývá rozvahový stav. Každé aktivum nebo pasivum uvedené v rozvaze slovním označením a peněžní částkou se nazývá rozvahová položka. Účetní jednotky sestavují rozvahu zejména na konci účetního období. Jedná se o řádnou rozvahu. Během roku může dojít k sestavení rozvahy z různých mimořádných důvodů, např. při založení podniku (zahajovací rozvaha), při zániku podniku, sloučení podniku s jiným (slučovací rozvaha), rozsáhlé škodě na majetku apod. Jedná se o mimořádné rozvahy. Časové období mezi dvěma rozvahami nazýváme účetním obdobím: - Účetním obdobím rozumíme po sobě jsoucích 12 měsíců. Může to být kalendářní rok, nebo hospodářský rok, který začíná prvním dnem jiného měsíce než ledna (např. od 1. dubna do 31. března následujícího roku). Subjekty, které chtějí používat hospodářský rok, musí mít svolní finančního úřadu nebo ministerstva financí. Účetní výkaz, který obsahuje majetek a zdroje majetku v ocenění k určitému dni Aktiva i pasiva jsou systematicky uspořádána - Aktiva jsou uspořádána podle likvidity - Pasiva jsou uspořádána podle zdrojů a jako první vlastní zdroje a následně cizí zdroje - Likvidita = schopnost majetku přeměny na peníze (nejlepší likviditu mají peníze, nejhorší dlouhodobý majetek) Význam rozvahy 1) Rozvaha je součástí účetní závěrky a musí se sestavovat povinně ze zákona 2) Sleduje stav majetku a jeho zdrojů (pouze) k jednomu dni – můžeme určit strukturu a objem zdrojů a majetku 3) Slouží jako poklad pro finanční analýzu 4) Z rozvahy je možné vypočítat výsledek hospodaření (HV) Formy rozvahy a) Školní b) V praxi Př. Školní rozvaha A (Aktiva) P (Pasiva) DA (Dlouhodobý majetek) - DNM - DHM - DFM OA (Oběžný / krátkodobý) majetek - Zásoby - Pohledávky - KFM Vlastní zdroje - ZK (Základní kapitál) - F (Fondy) - HV (Výsledek hospodaření) Cizí zdroje - Dlouhodobé - Krátkodobé ----------------------------------------------------------- Součet AKTIVA Součet PASIVA Bilanční rovnice A = P A = VZ + CZ HV = A – ostatní pasiva Typické změny v rozvaze Účetní případy → Hospodářské operace, které jsou zachyceny na dokladech. A P 1. typ + + 2. typ - - 3. typ + / - -------------------- 4. typ ---------------------- + / - Účet, jeho podstata, funkce, forma Účet – základní třídicí znak účetnictví → Slouží k oddělenému zachycení stavu a pohybu: majetku zdroje majetku nákladů výnosů výsledku hospodaření Podoba účtu ve škole: MD (má dáti) D (Dal) Strana dlužná Strana debetní Na vrub Strana věřitelská Strana kreditní Ve prospěch Části účtů  Název - Číselná podoba (211) - Slovní označení (pokladna) Př. 211 Pokladna 331 Zaměstnanci  2 strany  Počáteční stav (PS)  Obraty – přírůstky (+) a úbytky (-)  Konečný stav (KS) Druhy účtů a) Rozvahové – vznikly rozepsáním rozvahy 1) Rozvahové aktivní – rozepsáním aktiv 2) Rozvahové pasivní – rozepsáním pasiv b) Výsledkové 1) Nákladové 2) Výnosové c) Závěrkové - Otevírají - Uzavírají d) Podrozvahové e) Analytické Rozvahové účty z rozvahy (rozepsáním rozvahových položek) sledují stav a pohyb majetku a zdrojů majetku některé mohou mít počáteční stav (ty, pro které najdeme náplň v počáteční rozvaze) rozvahové účty aktivní a pasivní účet 701 – používá se pro otevření RÚA účet 702 – používá se pro uzavření RÚP Výsledkové účty počítá se z nich výsledek hospodaření zachycují pohyb nákladů a výnosů 3 změny, které mohou nastat - A+ = výnosy - A- = náklady - P+ = náklady Podrozvahové účty Na podrozvahové účty pouze jednostranný zápis Bez podvojnosti a souvztažnosti Zachycuje se majetek (firma ho používá, ale nepatří jí) - Auto na leasing, pronajatý pozemek, … - Přísně zúčtované tiskopisy, př. vysvědčení Na podrozvahových účtech se sledují zejména: - Věci, které firmě nepatří, ale používá je - Např. najatý majetek; zásoby přijaté ke zpracování; materiál specifického použití Rozvahový účet aktivní MD 021 Stavby D PS + KS - Rozvahový účet Pasivní MD 331 Zaměstnanci D - PS + KS Nákladové účty MD 501 Spotřeba materiálu D + KS (-) Výnosové účty MD 602 Tržby za služby D (-) + KS Účty aktiv  Počáteční stav aktivního účtu zapisujeme na levou stranu, tj. stranu Má dáti, protože aktivum je v rozvaze také na levé straně.  Přírůstky zaznamenáváme na stranu Dal.  Konečný stav je na stejné straně jako počáteční stav, na straně Má dáti. Účty pasiv  Počáteční stav zapisujeme na stranu Dal, protože i v rozvaze jsou zdroje krytí majetku na straně pravé.  Přírůstky zaznamenáváme na stranu Dal.  Úbytky na stranu Má dáti.  Konečný stav je na stejné straně jako stav počáteční, na straně dal. Obraty a zůstatky na účtech Během účetního období účtujeme peněžní částky na stanu MD nebo D účtů. Součet těchto peněžních částek, které jsme účtovali během účetního období bez PS, nazýváme obrat. Součty částek na straně MD představují obrat strany MD, součet částek na straně D je obratem strany D. Koncem účetního období vypočítáváme konečné zůstatky (KS) na účtech. KS aktivního účtu = počáteční stav + obrat strany MD – obrat strany D. Ks pasivního účtu = Počáteční stav + obrat strany MD – obrat strany D. Podvojná soustava účetnictví Účty, na kterých zapisujeme účetní případ na straně MD a D, označujeme jako účty souvztažné, a zápisy na nich jako souvztažné zápisy. Na těchto účtech uplatňujeme metodu podvojného zápisu. V účetnictví provádíme: Jednoduché účetní zápisy – účetní případ zapíšeme na jednom účtu na straně MD a na jednom účtu na straně D. Složený účetní zápis – na jednom účtu na stranu D a na dvou a více účtech na stranu MD nebo naopak.
Účtování pořízení dlouhodobého majetku, jeho oceňování a evidence Účetnictví Maturitní otázky 10 KB 24.2.09
Účtování pořízení dlouhodobého majetku, jeho oceňování a evidence
Majetek podniku Účetnictví Maturitní otázky (77 KB) 20.7.08
Majetek podniku
Hospodaření podniku Účetnictví Maturitní otázky (67 KB) 20.7.08
Hospodaření podniku, Tržby, Zisk, Hospodářský výsledek
Odpisy Účetnictví Skripta/Učebnice (53 KB) 20.5.08
Odpisy
Firma Účetnictví Referáty (552 KB) 19.5.08
Firma
Finanční účetnictví Účetnictví Skripta/Učebnice (564 KB) 06.3.08
Finanční účetnictví
Podstata účetnictví, rozbor výkazů, Cash-Flow Účetnictví Seminární práce (149 KB) 30.1.08
Účetnictví, Cash-Flow, Výkazy
Rozvahová data Účetnictví Skripta/Učebnice (455 KB) 12.12.07
Rozvahová data
Účetnictví Účetnictví Skripta/Učebnice (710 KB) 07.8.07
Skripta do účetnictví
Manažerské účetnictví versus finanční účetnictví Účetnictví Referáty (39 KB) 20.1.07
MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - ÚVOD DO PROBLEMATIKY, Účetnictví jako komunikační a informační systém, Účetnictví finanční a manažerské + základní rozdíly, Účetní normy pro regulované účetnictví, Účetnictví manažerské, vnitropodnikové a nákladové, Historie manažerského účetnictví, Vnitřní firemní účetnictví v jednotlivých zemích, Povinný rozsah manažerského účetnictví
Manažerské účetnictví a controlling Účetnictví Skripta/Učebnice (12 MB) 19.1.07
Manažerské účetnictví a controlling
Dodatečné daňové přiznání Účetnictví Přednášky (26 KB) 29.12.06
Dodatečné daňové přiznání
Finanční majetek Účetnictví Maturitní otázky (41 KB) 14.12.06
Finanční majetek, Evidence finančního majetku, Pokladna (211), Ceniny (213), Bankovní účty (221), Úvěry (231), Cenné papíry (251, 252, 253, 255, 256),
Vyřazení dlouhodobého majetku Účetnictví Maturitní otázky (50 KB) 23.11.06
Vyřazení dlouhodobého majetku
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Neděle 23. 6. 2024 Svátek má Zdeňka
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz