Zobrazit:     Vše    Mat. otázky    Přednášky    Referáty    Skripta    
Celkem položek: 34

    1   |   2   |   >  
Název Kategorie Typ Velikost Vloženo
Zkratky použity v mikroekonomii Ekonomická teorie Skripta/Učebnice (37 KB) 02.11.11
Většina zkratek používané v mikroekonomii
Řízení lidských zdrojů II Ekonomická teorie Skripta/Učebnice (629 KB) 24.10.11
Základy financí Ekonomická teorie Skripta/Učebnice (418 KB) 17.4.11
1. Charakteristika podnikových financí, základní pojmy podnikových financí (peněžní prostředky, podnikový kapitál, finanční zdroje, finanční majetek, likvidnost majetku, likvidita podniku) 2.Finanční cíle podnikání, základní principy úspěšného zajišťování cílů v rámci finančního řízení podniku 3. Podstata a oblasti finančního řízení podniku 4. Finanční rozhodování podniku (obsah, oblasti, typy, fáze) 5. Podnikové daně, vliv daně ze zisku na finanční rozhodování podniku 6. Základní charakteristika finančního trhu ve vztahu k podnikovým financím 7. Pojetí rizika ve finančních, vztah rizika a zisku. Klasifikace podnikových rizik a obrana podniku proti riziku. Měření rizika 8. Bilance podniku (význam účetních informací, dvojjediné nazírání na majetek podniku, bilanční princip, struktura bilance) 9. Majetková struktura podniku (zobrazení majetku v bilanci, faktory ovlivňující skladbu podnikového majetku) 10. Kapitálová (finanční) struktura podniku (členění pasiv, optimalizace finanční struktury, náklady kapitálu) 11. Zjišťování výsledku hospodaření (kategorie, výnosy, náklady, zisk) Struktura a informační obsah výkazu zisku a ztráty 12. Členění výkazu zisku a ztráty (podle třídění nákladů). Vazba bilance a výkazu zisku a ztráty 13. Účetní zjištění zisku a jeho transformace na daňový základ, rozdělení disponibilního zisku v a. s. 14. Kategorie výsledku hospodaření z hlediska finančního řízení. Faktory ovlivňující velikost zisku 15. Zjišťování toku peněžních příjmů a výdajů podniku - cash flow (kategorie:příjem, výdaj, jejich časový a věcný nesoulad s výnosy a náklady podniku) 16. Princip vyšetřování peněžních toků, metody a formy zobrazení peněžních toků, vyjádření změn PP v souvislosti se změnami položek pasiv a aktiv v bilanci podniku. 17. Zobrazení peněžních toků nepřímou metodou (sloupcový bilanční způsob). Integrační vazby finančních výkazů a jejich vypovídací schopnost z hlediska finančního řízení 18. Finanční analýza (charakteristika, fáze FA, způsoby srovnávání výsledků FA). Zdroje informací pro finanční analýzu 19. Metody a ukazatele FA. Základní charakteristiky postupu finanční analýzy 20. Poměrová analýza finanční situace podniku. Ukazatelé finanční stability podniku 21. Charakteristika a vypovídací schopnost ukazatelů rentability a aktivity 22. Charakteristika platební schopnosti podniku prostřednictvím ukazatelů likvidity. Likvidnost majetku podniku 23. Finanční důsledky způsobů financování majetku podniku (umírněný, konzervativní, agresivní), vymezení čistého pracovního kapitálu a jeho informační obsah pro finanční řízení podniku 24. Charakteristické rysy OM, provozní cyklus OM, hlediska členění OM, struktura OM, funkce OM 25. Příčiny a podstat řízení OM, oblast krátkodobého řízení, stanovení kapitálové potřeby v oblasti OM 26. Řízení zásob (podstata, metody, optimalizační model řízení zásob) 27. Řízení pohledávek z obchodního styku (podstata pohledávek, struktura, faktory ovlivňující objem pohledávek z obchodního styku, zajištění pohledávek 28. Finanční majetek podniku, jeho struktura, příčiny držby peněz, metody a modely řízení PP 29. Charakteristika krátkodobého financování podnikových potřeb. Příčiny financování části OM dl. finančními zdroji. Důsledky překapitalizování a podkapitalizování podniku. 30. Zdroje krátkodobého financování, jejich členění a charakteristika jednotlivých druhů kr. finančních zdrojů. Factoring 31. Podstata a cíle dlouhodobého financování podniku, zdroje dlouhodobého financování. Interní zdroje financování podnikových potřeb 32.Externí zdroje financování podnikových potřeb (akcie, dluhopisy, úvěry - výhody a nevýhody jejich používaní). Projektové financování 33. Leasingové financování (podstata a druhy leasingu, kalkulace leasingové platby). Forfaiting 34. Časová hodnota peněz. Základní metody pro vyjádření faktoru času ve finančním rozhodování. Současná hodnota zvláštních typů peněžních proudů 35. Charakteristika investičního rozhodování. Kapitálové plánování jako proces přípravy a analýzy investičních záměrů podniku 36. Kategorizace investičních projektů. Peněžní toky z investice (stanovení peněžních příjmů a kapitálových výdajů) 37. Metody hodnocení efektivnosti investičních projektů (statické, dynamické hodnocení) 38. Finanční plánování
Nákladové řízení a cenová strategie Ekonomická teorie Přednášky (621 KB) 17.4.11
Celkový mezní produkt vzoreček Bod zvratu co to je a graf Co představuje ukazatel vlastních nákladů výroby Co ovlivňuje pružnost poptávky Kartelové dohody co to je a na co se klade důraz Schéma hodnotového pojetí Co jsou to oportunitní náklady Jaké známe metody nákladových funkcí a ke každé stručná charakteristika Kalkulace s použitím hodinových režijních nákladů Efekt z degrese FN Průniková strategie – předpoklady Nákladová tvorba cen – metody Služby versus statky jak se liší Hnací síla + příklady Účelové členění nákladů Strategie cenové diferenciace + základní formy Klasifikační analýza nákladů Mezní veličiny, co vyjadřují a jak se vypočtou Pavučinový teorém Průměrné náklady Rozdíl mezi newt.polynom. a regres.-korel. Co je to cenová regulace? Jaké cenové praktiky se řeší v právní regulaci Co je to paketování služeb? Co je to cenový vůdce a jaké má postavení na trhu?
Eko Ekonomická teorie Skripta/Učebnice (343 KB) 23.11.09
Ekonomie a ekonomika Základní ekonomické pojmy Členění potřeb Uspokojování potřeb Veřejné statky a služby Výrobní zdroje Hospodářský proces Produktivita práce Zboží Trh Poptávka a nabídka Konkurence
Marketingový mix Ekonomická teorie Maturitní otázky (95 KB) 24.10.09
Maturitní otázka z ekonomiky. Téma MARKETINGOVÝ MIX
Ekonomický systém společnosti Ekonomická teorie Maturitní otázky (58 KB) 05.4.09
Ekonomický systém společnosti
Mzdy, mzdová soustava, trh práce Ekonomická teorie Maturitní otázky (45 KB) 29.3.09
Mzdy, mzdová soustava, trh práce
Financování podniku Ekonomická teorie Maturitní otázky (77 KB) 22.3.09
Financování podniku
Náklady, výnosy, výsledek hospodaření Ekonomická teorie Maturitní otázky (98 KB) 17.3.09
Náklady, výnosy, výsledek hospodaření
Prodej výkonů podniku Ekonomická teorie Maturitní otázky (102 KB) 06.3.09
Prodej výkonů podniku
Inventarizace a odpovědnost za škody Ekonomická teorie Maturitní otázky (48 KB) 17.2.09
Inventarizace a odpovědnost za škody, Pojem, druhy, postup, chyby, rozdíly
Zabezpečování podniku dlouhodobým majetkem Ekonomická teorie Maturitní otázky (33 KB) 08.2.09
Zabezpečování podniku dlouhodobým majetkem
Ekonomická krize Ekonomická teorie Referáty (29 KB) 29.11.08
Ekonomická krize
Vývoj ekonom. teorií od A. Smithe po současnost Ekonomická teorie Skripta/Učebnice (206 KB) 20.1.08
Vývoj ekonomických teorií, Smith
Ekonomické teorie Ekonomická teorie Skripta/Učebnice (387 KB) 20.1.08
Ekonomické teorie
Dějiny ekonomických teorií Ekonomická teorie Skripta/Učebnice (175 KB) 20.1.08
Dějiny ekonomických teorií
Hlavní směry ekonomického myšlení Kamil Fuchs Ekonomická teorie Skripta/Učebnice (358 KB) 20.1.08
Ekonomické myšlení, Kamil Fuchs
Ekonomické teorie Kamil Fuchs Ekonomická teorie Skripta/Učebnice (1018 KB) 20.1.08
Ekonomická teorie, Kamil Fuchs
Charakteristika a klasifikace finančních rizik podnikání Ekonomická teorie Skripta/Učebnice (417 KB) 23.4.07
Charakteristika a klasifikace finančních rizik podnikání
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pondělí 5. 6. 2023 Svátek má Dobroslav
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz