FUNKCE MANAGEMENTU

Typ Maturitní otázky
Počet stažení 1078
Obsah:  Funkce managementu
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 25.4.2008
Počet stran 3
Velikost 5 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Základní manažerské funkce
Funkce managementu
1. plánování – je první funkcí, ostatní na ní navazují
2. organizování
3. vedení, motivování, personální zajištění – řízení
4. kontrolování

PLÁNOVÁNÍ
Základem plánovacího procesu je stanovení soustavy cílů podniku, jejich vzájemné uspořádání a sladění a stanovení cest k jejich dosažení.
Podnikové cíle jsou dvojího druhu:
- obecné – jsou společné pro většinu podniků (maximalizace zisku)
- specifické – zajištění vývozu, zavedení nového výrobku, rozšíření podniku
Efektivní plánování musí být pružné, musí reagovat na změny, ke kterým dochází na trhu. Druhy plánů podle obsahu plánu a času:
- strategické = dlouhodobé; formulují se základní cíle podniku, tyto plány musí vycházet z podrobných analýz.
- taktické – konkretizují cíle pro dané období, upřesňují prostředky, jak cílů dosáhnout – např. finanční, technický plán
- operativní – vychází z konkrétních podmínek, ze zdrojů, které má podnik k dispozici; na nejkratší období - operativní plán výroby
Rozdělení plánů podle času: krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé
Plány jsou zaměřeny na zákazníky, zaměstnance, podnikatelskou činnost.
Při plánování se vychází z THN = předpisy, které stanoví spotřebu prostředků a práce na jednotku výkonu
- normy spotřeby a vázanosti práce – normy výkonové (času a množství), normy obsluhy, normy početních stavů pracovníků
- normy prostředků – spotřeby materiálu, normy spotřeby energie, normy zásob, normy kapacitní, normy opotřebení

ORGANIZOVÁNÍ
Vymezení vzájemných vztahů lidí a prostředků při plnění určitých záměrů.
S organizováním souvysí vytváření vnitřní struktury firky, která vyplívá ze dvou základních faktorů:
a) z dělby práce
b) z tělesné a duševní kapacity
-zvyšování produktivity práce
-snižování nákladů a ceny
Efektivní výroba
si nutně vyřaduje určitou koordinaci což je úlohou koordinátorů.
Pověření koordinátorů = pověření jednotlivců činností tak že je vybaven potřebnou pravomocí k udělování příkazů jemu podřízeným pracovníkům.
Organizování zahrnuje odpovědnost a pravomoc.
-kompetence, působnost
-při přenášení na vyžší úrověn probíhá centralizace
-při přenášení na nižší stupně probíhá decentralizace
Vytváření organizačních struktur
organizační činnost: důsledkem je návrh struktury organizace musí respektovat základní vztah mezi řízením a organizační strukturou.
-liniová org. struktura - jednoznačné vazby mezi nadřízeným a podřízeným
-funkcionální org. struktura - vedoucí vybaven pravomocí a odpovědností
-liniově štábní org. struktura - tvořena dvěmi základními složkami (liniová, štábní)
-divizní org. struktura - principem je vytváření rozdělení pravomocí

ŘÍZENÍ
Zahrnuje více funkcí, činností
1) motivování a vedení
2) personální zajištění – viz otázka PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ A ODMĚŇOVÁNÍ
Motivování
Motiv – vnitřní podnět, který vede člověka k určitému jednání
motivování – taková řídící činnost, kterous e podněcují lidé k určitému jednání
Při motivování se používá:
1) finanční motivace – peněžní odměna
2) morální motivace – pochvala
Motivaci ovlivňují styly vedení (autoritativní, demokratický, liberální); pracovní podmínky (pracovní prostředí + pracovní místo)
Stimul je vnější podnět ke zlepšení činností. Podle nových poznatků mají morální podněty velký význam – uznání; pocit seberealizace, sounáležitosti, jistoty, bezpečí
Vedení
Znamená, že řídící pracovník usměrňuje své podřízené, aby co nejlépe splnili stanovené cíle.

Pracovní prostředí - teplota, osvětlení, hlučnost, prašnost, příjemné prostředí (barvy, květiny)
Pracovní místo – místo, kde pracovník vykonává převážně svoji práci – výška stolu
Jestliže zaměstnanci pracují v kolektivech, pak má vliv i sociální klima – vliv mají i neformální vztahy; danému oboru se věnuje sociologie.
Sociologie se zabývá i konflikty na pracovišti. Důvody: rozdíly v odměňování, nesympatie, závist, rozdílnost názorů.

KONTROLOVÁNÍ
Kdo řídí, musí současně kontrolovat
Kontrolu a kontrolování lze chápat v několika smyslech. V managementu je chápána ve významu řízení.
Kontrola je neustále probíhající proces, který umožňuje zjistit odchylky skutečného stavu od stavu žádoucího a podle toho navrhnut opatření.
Fáze kontroly:
1. zjištění skutečnosti – požadavky na informace – objektivní, včasné, přesné
2. porovnání skutečnosti se žádoucím stavem - zjištění odchylek a příčin
3. navržení určitých opatření
sebekontrola
přímá vazba (zadání úkolu) zpětná vazba (plněný úkolu)
sebekontrola
Druhy kontroly
- souhrnná – týká se všech částí řízeného procesu
- namátková – na základě nahodilého výběru, kontroluje se část
- výběrová – podle určitého pravidla, nekontroluje se celý celek, ale část

ROZHODOVÁNÍ

Nejvýznamější činnost pracovní náplně manažerů na všech úrovních náplně.
Rozhodování a volba
Základní charakteristikou rozhodování je princip volby.
-existence více variant, kterými lze dosáhnout téhož cíle
-jednotlivé varianty se mohou lišit, manažer musí zvolit celkově optimální variantou.
Rozhodovací proces a jeho členění
1. identifikace rozhodovacího problému
2. analíza a formulace problému
3. tvorba varyant rozhodování
4. stanovení krytérií hodnocení
5. určení důsledků variant
6. hodnocení variant a volba variant určené k realizaci
7. realizace zvolené varianty
8. kontrola výsledků

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pondělí 5. 6. 2023 Svátek má Dobroslav
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz