ROZPOČTY A KALKULACE

Typ Maturitní otázky
Počet stažení 286
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 19.4.2006
Počet stran 3
Velikost 10 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Rozpočty a kalkulace

Aby bylo možno sledovat hospodaření podle jednotlivých částí podniku a tak uplatnit plně hmotnou zainteresovanost všech jeho pracovníků, je třeba rozčlenit podnik na jednotlivé útvary, jimž se obvykle říká hospodářská střediska (HS).

Hospodářské středisko:
Samostatně hospodařící vnitropodnikový útvar, který
• samostatně plánuje svou činnost
• tuto činnost zachycuje v účetnictví
• při řízení využívá hodnotových vztahů, tj. může peněžně vyjádřit jak veškerou svou spotřebu jednotlivých majetkových složek, mezd a ostatních s nimi spojených výdajů, tak i své výkony
Počet a rozsah HS závisí na konkrétních podmínkách organizace.
Ve výrobních podnicích se zřizují zejména tato HS:
• výrobní (hlavní a pomocné výroby)
• zásobovací
• správní
• odbytové
Tvoří se např. i HS nevýrobní (bytové hospodářství, rekreační zařízení), realizační (sleduje náklady a výnosy z realizace), neutrální (pro evidenci mimořádných nákladů výnosů).
Každé HS má svůj přesný název a organizační číslo.

Rozpočty:
Z důvodů kontroly a hodnocení hospodárnosti v jednotlivých činnostech podniku, a to zejména z vnitropodnikových hledisek, mají zásadní význam rozpočty hospodářských středisek.
Máme-li posoudit úroveň hospodaření jednotlivých samostatně hospodařících vnitropodnikových útvarů (HS), musíme znát výše nákladů a v jakém složení se pro příslušné účetní období předpokládala. Proto se v každém HS sestavuje rozpočet, v němž se stanoví jeho budoucí náklady a ocení se jeho výkony.
Výkony každého hospodářského střediska se stanoví jednak podle požadavků podnikového plánu odbytu, jednak se odvazují z potřeb středisek, jimž jsou určeny.
Protože rozpočtované náklady kontrolujeme účetnictvím, je nutné zajistit v rozpočtech HS, aby členění střediskových nákladů a obsahová náplň jednotlivých položek byly shodné s členěním používaným v účetnictví.

Způsob rozpočtování nákladů:
Způsob rozpočtování se různí podle toho, zda jde o náklady přímé (jednicové) či nepřímé (režijní).
• přímé náklady - dají se přímo zjistit na jednotku výkonu
• podklady pro výpočet - plán výroby, THN (technickohospodářské normy)
• týkají se HS hlavní a pomocné výroby
• nepřímé náklady - podklady pro výpočet - THN, různé limity, zkušenosti minulých období s přihlédnutím k současné situaci
Kontrola rozpočtů:
Kontrola se provádí prostřednictvím účetnictví. Ve výkazech (odpočte) hospodaření středisek se porovnávají rozpočtované náklady se skutečnými, vyčíslují se rozdíly (úspora nebo překročení nákladů) a zjišťují se jejich příčiny.
V případě, že se objem skutečných a rozpočtovaných výkonů liší je třeba rozpočet upravit (přepočítat) v položkách přímých nákladů a ostatních nákladů, pro které byly stanoveny THN, a to podle skutečného objemu produkce.
Příklad:
Položka Rozpočtované Ná Skutečné Ná Rozdíl

Přímý materiál 568 000,-- 562 400,-- 5 600,--
Přímé mzdy 284 000,-- 284 600,-- 600,--
Výrobní režie 213 000,-- 207 600,-- 5 400,--

Vlastní náklady výroby 1 065 000,-- 1 054 600,-- 10 400,--

Kalkulace:
Kalkulací rozumíme stanovení (přede) nebo zjištění (následně) vlastních nákladů nebo ceny kalkulační jednice, tj. přesně vyměřeného jednotlivého odbytového nebo vnitropodnikového výkonu.
Kalkulace se sestavují nejen na výkony vytvořené vlastní činností účetní jednotky, ale jak jsme již poznali ve výkladu finančního účetnictví, také na výkony pořizované (nakupované) od jiných organizací (tzv. nákupní kalkulace).
Z hlediska doby, kdy se kalkulace sestavuje, rozlišujeme:
• kalkulace předběžné
• kalkulace výsledné
Předběžná kalkulace:
• stanoví předpokládané náklady na kalkulační jednici před zahájením výroby
• vychází z THN a z rozpočtů režijních nákladů
• podle toho, z jakých podkladů se sestavuje, rozlišujeme:
a) operativní kalkulace - vychází z operativních (běžných) THN, které platí v době sestavení kalkulace a odpovídají současným podmínkám ve výrobě
b) plánová kalkulace - sestavuje se ročně jako součást podnikového plánu, a to na podkladě THN nebo TH ukazatelů plánovaných pro toto období - vyjadřuje úroveň vlastních nákladů, které se má u určitého výrobku dosáhnout v průměru za plánované období
c) propočtová kalkulace - kalkulace výkonů, pro které dosud nejsou stanoveny ani operativní, ani plánované THN - sestavuje se na podkladě údajů porovnatelných výrobků nebo odhadem
Výsledná kalkulace:
• zjišťuje skutečné náklady připadající na kalkulační jednici až po provedení výkonu, a to podle údajů účetnictví
• vychází z THN a z rozpočtů režijních nákladů
• podklady pro sestavení poskytuje vnitropodnikové účetnictví
• umožňuje kontrolu předběžných kalkulací

Členění nákladů v kalkulaci:
Základním hlediskem pro členění nákladů v kalkulaci je jejich souvislost s příslušnými výkony, tj. účelové (kalkulační) hledisko.
• přímé (jednicové) náklady - náklady, které souvisí s výrobou určitého druhu výrobků (s kalkulační jednicí)
• nepřímé (režijní) náklady - všechny ostatní náklady vyvolané výrobou výrobku nebo provedením jiného výkonu

Kalkulační vzorec:
Kalkulace se vyhotovují v jednotlivých položkách přímých a režijních nákladů, které tvoří kalkulační vzorec. Jeho struktura je závislá na druhu činnosti, technologii apod.
Obvykle má toto členění:

1. Přímý materiál (veškeré suroviny, základní materiál a nakupované polotovary, které ve výrobním procesu přecházejí do výrobku a tvoří jeho podstatu)
2. Přímé mzdy (mzdy související přímo se zhotovením výrobku)
3. Ostatní přímé náklady (všechny ostatní časově rozlišené náklady, které lze hospodárně se zřetelem k jejich významu ve struktuře nákladů stanovit nebo zjistit přímo na kalkulační jednici)
4. Výrobní režie (veškeré náklady souvisící s řízením a obsluhou výrobní činnosti, které není možné nebo hospodárné vykazovat přímo na kalkulační jednici)
Vlastní náklady výroby
5. Správní režie (obdobný obsah jako u výrobní režie s tím rozdílem, že tyto náklady souvisí jak s řízením a správou podniku jako celku, tak s organizací a všeobecnou obsluhou činnosti výrobní nebo nevýrobní včetně zásobování a odbytu)
Vlastní náklady výkonu
6. Odbytové náklady (zahrnují náklady spojené s odbytovou činností, zejména se skladování , prodejem a expedicí výrobků)
Úplné vlastní náklady výkonu
7. Zisk (vypočte se jako rozdíl odhadnuté (stanovené) prodejní ceny a úplných vlastních nákladů výkonu)
Prodejní cena bez DPH
8. DPH (5 či 22%)
Prodejní cena včetně DPH


Metody stanovení nákladů v předběžných kalkulacích:
• přímé náklady - stanoví se podle THN spotřeby materiálu a spotřeby času výrobních dělníků
• nepřímé náklady - zjistíme jejich celkový objem z rozpočtu a pomocí zvolené rozvrhové základny stanovíme podíl připadající na kalkulační jednici
Rozvrhová základna:
• je ovlivněna technologií a povahou výroby
• rozvrhovou základnou může být: plánovaný počet výrobků, přímý materiál, přímé mzdy, součet přímých nákladů, plánovaný počet strojových hodin,...
Podle výpočtu podílu nepřímých nákladu na kalkulační jednici rozeznáváme dva způsoby (techniky) kalkulace:
1. Kalkulace dělením
2. Kalkulace přirážková
Kalkulace dělením:
• režijní náklady se rozvrhují podle množství plánovaných výrobků
a) kalkulace prostým dělením: v jednotné hromadné výrobě, kde se vyrábí pouze jeden druh výrobku
Režijní náklady na kalkulační jednici = rozpočet režijních nákladů : plánované množství výrobků
b) kalkulace dělením pomocí poměrových čísel: tam, kde se vyrábí několik druhů stejnorodých výrobků (stejným technologickým postupem) lišících se navzájem jen velikostí, hmotností, pracností, jakostí
• poměrová čísla vyjadřují poměr mezi náklady jednotlivých druhů výrobků, přitom se jeden zvolí jako základní a ostatní výrobky se k němu přirovnávají
Kalkulace přirážková:
• používá se, jestliže podnik vyrábí několik nákladově různorodých výrobků, režijní náklady pak nemůžeme rozdělit na různé kalkulační jednice stejným dílem
Režijní náklady na kalkulační jednici = rozpočet režijních nákladů : rozvrhová základna
• tento poměr se vyjadřuje jako režijní přirážka nebo jako režijní sazba
a) režijní přirážka - rozvrhová základna je v Kč, stanoví se v % z rozvrhové základny
b) režijní sazba - rozvrhová základna je v naturálních jednotkách (např. strojové hodiny), stanoví se v Kč
Kalkulace postupná a průběžná:
V některých výrobních podnicích prochází výroba několika výrobními stupni (fázemi) - podniky textilní, hutní, potravinářské. Každá výrobní váze tvoří technologicky uzavřený celek.
Produkcí počátečních výrobních stupňů jsou polotovary, které se postupně v dalších fázích zpracovávají. Pro jednotlivé výrobní fáze se zpravidla tvoří samostatná HS. Dochází-li k přechodu polotovarů z jednotlivých fází do dalších, kde se jejich spotřeba zahrnuje do nákladů, sestavují se dvojí kalkulace:

a) kalkulace postupná - v jednotlivých HS, spotřebované polotovary převzaté z předcházející fáze se uvádějí v kalkulaci samostatnou položkou
b) kalkulace průběžná - za podnik jako celek, spotřebované polotovary nebo jiné výkony z předchozích fází se rozčleňují do původních kalkulačních položek

Kalkulační písemnosti:
1. Kalkulační listy - obsah: druh kalkulace, kalkulační výkon, kalkulační jednice, výše jednotlivých kalkulačních položek, podpisy, datum sestavení
2. Kalkulační doklady - dokládají všechny zápisy na kalkulačních listech (písemnosti, které byli použity ke stanovení údajů v kalkulaci)

Vnitropodnikové ceny:
Předběžné kalkulace mají význam ve vnitropodnikovém řízení, zejména v oceňování výkonů podnikových činností. Výkony materiální povahy (nedokončená výroba, polotovary, výrobky) se oceňují vnitropodnikovými cenami. K ocenění výkonů povahy služeb (dopravy, údržby) se používají zúčtovací sazby.

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Čtvrtek 18. 4. 2024 Svátek má Valérie
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz