ÚČETNICTVÍ A JEHO PRÁVNÍ ÚPRAVA, ÚČETNÍ SOUSTAVY

Typ Maturitní otázky
Počet stažení 375
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 19.4.2006
Počet stran 2
Velikost 7 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Účetnictví a jeho právní úprava, účetní soustavy

1. Zákon o účetnictví
Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., který nabyl platnosti 1. 1. 1992, navazuje na dřívější právní úpravy vedení účetních knih a vychází z požadavků směrnic Evropské unie. Právně zakotvuje základní účetní zásady. Platí pro všechny podnikatelské subjekty, různé nepodnikatelské subjekty, které vykonávají výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů (lékaři, veterináři, auditoři, komerční právníci).
2. Účetní zásady
1) Zásada účetní jednotky - spočívá ve vymezení účet. jednotky jako relativně uzavřeného celku, za který je vedeno účetnictví a sestavována účet. závěrka.
2) Zásada nepřetržitosti trvání účet. jednotky - tj. povinnost vedení účetnictví od vzniku až do zániku účetní jednotky (není-li zajištěno trvání podniku, vycházíme při oceňování majetkových složek z realizačních cen).
3) Zásada nezávislosti účetních období - účet. jednotka zaznamenává účetní případy do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Za den uskutečnění účet. případu se považuje den, v němž došlo ke splnění dodávky, platbě závazků aj.
• účetní období = kalendářní rok
4) Zásada objektivity (nestrannosti) - účet. jednotky musí vést účetnictví úplně, průkazně a správně tak, aby věrně zobrazovalo předmět účetnictví (účetnictví je úplné tehdy, jestliže účet. jednotka zaúčtovala všechny účet. případy týkající se účet. období. Účetnictví je průkazné, je-li doloženo účet. doklady).
5) Zásada bilanční kontinuity (návaznosti) - návaznost konečných zůstatků a počáteč. stavů rozvahových účtů mezi jednotlivými účetními obdobími. Účetní závěrku v soustavě podvoj. účetnictví tvoří: - rozvaha
• výkaz zisků a ztrát
• příloha
6) Zásada oceňování majetku a závazků - pro oceňování se používá tzv. historických cen. Aktiva oceňujeme v pořizovacích cenách, reprodukčních pořizovacích cenách, příp. vlastními náklady, cenami pořízení a závazky v nominálních hodnotách.
7) Zásada opatrnosti - povinností účet. jednotky je promítnout do ocenění majetku a závazků rizika, ztráty a znehodnocení, která jsou úč. jednotce známy při sestavování úč. závěrky. Aktiva a výnosy se nesmí nadhodnocovat, pasíva a náklady podhodnocovat.
8) Zásada zákazu kompenzace - zákaz vzájemného vyrovnávání aktiv a pasív, nákladů a výnosů, příjmů a výdajů.
3. Účetní soustavy
a) Jednoduché - zachycuje soustavně ty složky majetku a závazků u kterých dochází k častým změnám (pokladna, BÚ, mzdy) Jednoduché účetnictví vedou podnikatelé, kteří nejsou zapsáni do obchodního rejstříku. V soustavě jednoduchého účetnictví se vedou tyto knihy a deníky:
1) peněžní deník
2) kniha pohledávek a závazků
3) pomocné knihy o ostatních složkách majetku a o závazcích z pracovněprávních vztahů, pokud pro ně je použití
(např. kniha nepřímých daní, skladní a inventární karty atd.)
Účetní závěrku v soustavě jednoduchého účetnictví tvoří:
1) výkaz o majetku a závazcích
2) výkaz o příjmech a výdajích
b) Podvojné - sleduje stav a pohyb všech složek majetku a závazků a každá změna je zachycena na 2 účtech Podvojné účetnictví vedou podnikatelé, kteří jsou zapsání do obchodního rejstříku. V soustavě podvojného účetnictví se používají tyto knihy:
Deník je kniha, do které se zaznamenávají účetní případy z hlediska časového.
Hlavní kniha je kniha, do které se zaznamenávají účetní případy z hlediska věcného.
Zahrnuje všechny syntetické účty, které organizace nebo podnikatel používá. Každý syntetický účet je označen číslem a názvem podle účtové osnovy a obsahuje alespoň tyto údaje:
• počáteční stavy účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha
• souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů, nejvýše za kal. měsíc
• zůstatky účtů ke dni, ke kterému se provádí účetní uzávěrka Kniha analytické evidence - se vede v peněžních jednotkách nebo v jednotkách množství, popř. v obojích jednotkách. V této knize se podrobně rozvádějí účetní zápisy z hlavní knihy.
Účetní závěrku v soustavě podvojného účetnictví tvoří:
a) rozvaha (bilance)
b) výkaz zisků a ztrát; u rozpočtových organizací výkaz o plnění rozpočtu
c) příloha
4. Účetní doklady
Účetní doklady jsou originální písemnosti, které mají určité předepsané náležitosti.
Náležitosti - základní údaje, které musí doklady obsahovat, aby byly platné.
Vyhotovení dokladů musí být:
• pečlivé,
• čitelné, bez přepisování, gumování, škrtání,
• psané strojem, ručně, ručně vyhotovené na děrnoštítkových strojích a PC.
1. Základní náležitosti:
a) označení účetního dokladu, pokud to nevyplývá z obsahu nepřímo,
b) popis a označení účastníků, pokud to nevyplývá z obsahu nepřímo,
c) peněžní částka nebo údaj o množství a ceně,
d) datum vyhotovení,
e) datum uskutečnění, pokud se neshoduje s vyhotovením,
f) podpis odpovědné osoby za účetní případ a za zaúčtování (lze nahradit jiným průkazním způsobem).
2. Náležitosti mohou být umístěny i na jiných písemnostech.
3. Účetní doklady se vyhotovují bez zbytečného odkladu po zjištění skutečnosti, již dokládají.

5. Účetní knihy
Hlavní kniha obsahuje všechny syntetické účty a na nich věcně uspořádané účetní zápisy. Získávají se z ní nejdůležitější informace os stavu a pohybu jednotlivých složek aktiv, pasív, nákladů a výnosů. Syntetické účty, které jsou otevřeny v hlavní knize, musí odpovídat účtovému rozvrhu a musí obsahovat minimálně tyto údaje:
• zůstatky ke dni, k němuž se otvírá hlavní kniha,
• souhrnné obraty strany MD a D nejvýše za kalendářní měsíc,
• zůstatky ke dni, ke kterému je sestavena účetní závěrka.
Účetní jednotky otevírají účetní knihy ke dni vzniku, k 1. dni účetního období (1. 1.), ke dni vstupu do likvidace, prohlášení konkursu nebo vyrovnání.
Účetní jednotky uzavírají účetní knihy k poslednímu dni období, ke dni zrušení bez likvidace apod.
pro pokračující činnosti se otvírají nové účty pro každý rok počátečními stavy k 1. lednu, které navazují na konečné zůstatky aktiv a pasív, kterými byly uzavřeny k rozvahovému dni předcházejícího roku (31. 12.).
Zápisy na účtech:
a) každý účetní případ;
b) souhrnný měsíční obrat z deníku (dle jednotlivých účtů).
Při zapisování na účtech je nutné prokázat návaznost na deník např. uvedením čísla řádky deníku.
Úprava knih analytické evidence není právně zakotvena, forma vedení je plně v kompetenci (pravomoci) podniků.
6 Účetní závěrka
Účetní závěrka představuje údaje o stavu a struktuře majetku, závazků a jmění, o struktuře nákladů, výnosů a dosaženém HV ve známém členění.
Účetní závěrka obsahuje stejné číselné údaje jako uzávěrkové účty (702, 710), ale v jiném členění.
a) V rozvaze se aktiva řadí důsledně podle likvidnosti jednotlivých složek, pasiva podle původu. Sestavuje se před rozdělením HV. Aktiva obsahují sloupec brutto, korekce (oprávky, opravné položky) a netto za běžné období i za minulé. Pasíva jsou v rozdělení na skutečnost sledovaného i minulého období.
b) Výkaz zisků a ztrát se sestavuje v přehledu, který má stupňovité uspořádání.
c) Příloha obsahuje důležité údaje jako způsoby oceňování, sestavování odpisového plánu ap.
Všechny výkazy mají dvě formy: - v plném rozsahu
• ve zkrácením rozsahu
V plném rozsahu vyplňují ty jednotky, které mají povinnost auditu. Účetní závěrka je přílohou k daňovému přiznání.

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 29. 9. 2023 Svátek má Michal
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz