ÚČETNICTVÍ A JEHO PRÁVNÍ ÚPRAVA, ÚČETNÍ SOUSTAVY II

Typ Maturitní otázky
Počet stažení 238
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 19.4.2006
Počet stran 3
Velikost 9 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Účetnictví a jeho právní úprava, účetní soustavy

Obory ekonomických informací:
1. Rozpočetnictví
2. Kalkulace
3. Statistika
4. Operativní evidence
5. Účetnictví

1. Rozpočetnictví: stanoví do budoucna průběh některých ekonomických jevů (tj. náklady, výnosy, hospodářský výsledek) - v peněžních jednotkách

2. Kalkulace: stanovení předpokládaných nákladů (ceny) na tzv. kalkulační jednici - popřípadě zjišťování skutečných nákladů- kalkulační jednice - je jednotka na kterou se stanovuje kalkulace. Kalkulace se rozděluje na:
a) předběžná kalkulace - stanoví předpokládané náklady na kalkulační jednici před zahájením její výroby nebo před zahájením příslušných výrobních nebo nevýrobních výkonů - vychází z technickohospodářských norem a z rozpočtůrežijních nákladů
b) výsledná kalkulace - zjišťuje skutečné náklady připadající na kalkulační jednici až po provedení výkonu, a to podle údajů účetnictví - má prokázat, do jaké míry byly dodrženy náklady uvedené v předběžné kalkulaci

3. Statistika: - shromažďuje a zpracovává informace o hromadných sociálně ekonomických jevech a procesech. Tyto jevy statistika hodnotí, zkoumá jejich závislosti a vyvozuje závěry- používá matematické metody

4. Operativní evidence: využívá se pro běžné řízení a rozhodování, jednoduchým způsobem sleduje určité úseky hospodářské činnosti, eviduje operativně - co nejrychleji, zaznamenává změny na stavu majetku, eventuelně procesy či jevy bezprostředně (rychle) po jejich vzniku. Znaky operativní evidence:
a) zaznamenává jednotlivé jevy co nejdříve po jejich vzniku
b) záznamy provádí zpravidla pracovník, který sledovanou činnost sám vykonává nebo za ní zodpovídá (řídí)
c) evidence se obvykle vede v hmotných jednotkách
Některé doklady operativní evidence využívá účetnictví

5. Účetnictví:
Základní právní normou pro vedení účetnictví je zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. platný od roku 1992
Předmět účetnictví je:
Sledování stavu a pohybu majetku, závazků a zdrojů krytí, nákladů, výnosů a hospodářského výsledku
Účetní období:
• období, ve kterém se sleduje pohyb majetku a závazků
• jeden kalendářní rok
Základní evidenční jednotkou je účetní jednotka.
Účetní jednotka: Právnické nebo fyzické osoby, které provozují podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost a jsou podle zákona povinni vést účetnictví. Účetními jednotkami jsou též rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, politické strany a hnutí a církve
Vedení účetnictví: účetnictví účetních jednotek je vždy vedeno jako celek. Právnické osoby - účetnictví vedou od zápisu do obchodního rejstříku do zániku v obchodním rejstříku. Fyzické osoby - účetnictví vedou po dobu, kdy provozují podnikatelskou činnost
Povinnosti účetní jednotky při vedení účetnictví:
a) dokládat účetní případy účetními doklady
b) zapisovat účetní zápisy do účetních knih
c) inventarizovat majetek a závazky, zásoby průběžně během roku, hotovost 4 x za rok, ostatní hmotný majetek 1 x za 2 roky
d) sestavovat účetní závěrku - účetní výkazy
e) vedení účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně
f) uschovávat účetní písemnosti
g) neměnit způsoby oceňování, metody odepisování, postupy účtování a uspořádání položek účetní závěrky
Veškerý majetek a závazky se evidují v peněžních jednotkách (popřípadě i v cizí měně, nebo i v naturáliích.

Obecné účetní zásady:
• soubor pravidel, které podniky dodržují při vedení účetnictví a při sestavování účetních výkazů
1. Zásada účetní jednotky:
Spočívá ve vymezení účetní jednotky jako relativně uzavřeného celku, za který je vedeno účetnictví, a za který je sestavována účetní závěrka
2. Zásada nepřetržitosti:
Trvání účetní jednotky vyplývá povinnost vedení účetnictví v obdobích po sobě následujících od vzniku až do zániku účetní jednotky
3. Zásada nezávislosti jednotlivých účetních období:
Znamená, že účetní jednotka zaznamenává účetní případy do období, s nímž časově a věcně souvisí
4. Zásada objektivity účetnictví:
Účetní jednotka musí vést účetnictví úplně, průkazně a správně tak, aby věrně zobrazovalo předmět účetnictví
5. Zásada bilanční kontinuity:
Je to návaznost konečných zůstatků a počátečních stavů rozvahových účtů mezi jednotlivými účetními obdobími - nelze měnit způsoby oceňování, postupy odpisování a postupy účtování
6. Zásada oceňování majetku a závazků:
Správnost účetnictví a věrné zobrazení předmětu účetnictví jsou závislé na reálném ocenění majetku a závazků
7. Zásada opatrnosti
Povinnosti účetní jednotky promítnou do ocenění majetku a závazků v účetnictví a účetní závěrce rizika, ztráty, znehodnocení, které jsou známy účetní jednotce při sestavování účetní závěrky - opravné položky, rozumný odhad jevů s přihlédnutím k rizikům a možným ztrátám
8. Zásada zákazu kompenzace
Znamená, že zákonem o účetnictví je zakázáno vzájemné vyrovnávání (kompenzace) aktiv a pasiv, nákladů a výnosů nebo příjmů a výdajů
9. Zásada historické ceny
Evidence v ceně pořízení

Funkce účetnictví:
• dokumentační (informační) - spočívá v tom, že účetnictví obsahuje záznamy o hospodářských jevech, a je průkazným prostředkem při vedení účtu, informuje zainteresované osoby a instituce o podnikovém dění, je důležité nejen pro vlastního podnikatele, ale i pro vnější, styk
• dispoziční - poskytuje podklady, které jsou nezbytné k řízení podnikatelské činnosti
• kontrolní - záznamy v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření i přezkoušení správnosti aznamenaných údajů, přispívá nejen ke kontrole a hodnocení hospodárnosti podnikových činností, ale též k ochraně majetku a k jeho udržování

Metody (prvky) účetnictví:
• bilanční princip - vše vychází z rozvahy
• podvojnost - každý zápis se zachytí na dva souvztažné účty
• dokladovost - vše musí být doloženo doklady
• oceňování - veškerý majetek má svou cenu
• inventarizace
• soustava účtů
Účetní soustavy:
Jsou povoleny 2 účetní soustavy:
1. Soustava jednoduchého účetnictví
2. Soustava podvojného účetnictví
1. Jednoduché účetnictví:
• používají podnikatelé, které podnikají na základě živnostenského zákona (živnostenský list, koncesní listina)
• zaznamenává peněžní příjmy a výdaje a ty složky majetku a závazků u nichž dochází k častým změnám
• jednoduché účetnictví vede tyto knihy a deníky:
a) peněžní deník
b) kniha pohledávek a závazků
c) pomocné knihy o ostatních složkách majetku a o závazcích z pracovněprávních vztahů, pokud je pro ně použití (kniha nepřímých daní, skladní a inventární karty, atd.)
• účetní závěrku tvoří:
a) výkaz o majetku a závazcích
b) výkaz o příjmech a výdajích

2. Podvojné účetnictví:
• vedou podnikatelé, kteří jsou zapsáni do obchodního rejstříku
• sleduje stav a pohyb všech složek majetku a závazků a každá změna je zachycena na 2 účtech
• v podvojném účetnictví se požívají tyto knihy:
a) deník - kniha, do které se zaznamenávají účetní případy z hlediska časového
b) hlavní kniha - kniha, do které se zaznamenávají účetní případy z hlediska věcného - zahrnuje všechny syntetické účty, které organizace nebo podnikatel používá, každý syntetický účet je označen číslem a názvem podle účtové osnovy a obsahuje alespoň tyto údaje:
1) počáteční stavy účtů ke dni, k němuž se otvírá hlavní kniha
2) souhrnné obraty MÁ DÁTI a DAL účtů, nejvýše za kal. měsíc,
3) zůstatky účtů ke dni, ke kterému se provádí úč. uzávěrka
c) kniha analytické evidence - vede se v peněžních jednotkách nebo v jednotkách množství, popř. v obojích jednotkách- podrobně rozvádí účetní zápisy z hlavní knihy
• účetní závěrku tvoří:
a) rozvaha (bilance)
b) výkaz zisků a ztrát (u rozpočtových organizací výkaz o plnění rozpočtu)
c) příloha
Podvojné účetnictví se dále dělí na:
a) základní (finanční) - sleduje činnost podniku jako celku a vztahy k okolí podniku, zjišťuje hospodářský výsledek za celý podnik
b) vnitropodnikové (provozní, nákladové) - poskytuje informace o průběhu hospodářské činnosti v jednotlivých vnitropodnikových útvarech a sleduje HV za jednotlivé útvary
a) jednookruhové - je organicky spojeno finanční účetnictví a účetnictví vnitropodnikové v jediný účetní systém
b) dvouokruhové - představuje obě účetnictví relativně samostatné dílčí subsystémy jediného systému účetnictví podnikatelského subjektu
Účtové osnovy:
• vydává je Ministerstvo financí
• umožňují jednotnou organizaci účetnicví ve státě (jsou nástrojem účetní standardizace)
• jejich prostřednictví se zajišťuje splnění hlavního číle účetnictví tj. zobrazit věrně a pravdivě předmět účetnictví
• je to seznam všech syntetických účtů finančního účetnictví s číselným a slovním označením, které mohou podnikatelské subjekty a ostatní účetní jednotky používat
Druhy účtových osnov:
Pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví
• účtová osnova pro podnikatele
• účtová osnova pro banky
• účtová osnova pro pojišťovny
• účtová osnova pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
• účtová osnova pro politické strany, hnutí, občanská sdružení, sdružení právnických osob, nadace, církve a náboženské společnosti
Pro podnikatele účtující v jednoduchém účetnictví jsou vydávány Zásady pro vedení jednoduchého účetnictví
Postupy účtování:
Současně s účtovou osnovou byly vydány Postupy účtování, které vysvětlují ekonomický obsah účtů a popisují náplň každého účtu. Postupy účtování jsou základní pomůckou pro každého účetního a pro každého, kdo se chce podrobněji seznámit s účetnictvím podnikatelů a ostatních účetních jednotek.
Účtový rozvrh:
Organizace si sestaví pro každý rok seznam účtů, které bude používat. Vychází z dané účtové osnovy. Vznikne-li v průběhu roku potřeba dalších syntetických účtů - účtový rozvrh se doplní.

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 29. 9. 2023 Svátek má Michal
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz