ÚČTOVÁ OSNOVA PRO PODNIKATELE II

Typ Maturitní otázky
Počet stažení 740
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 19.4.2006
Počet stran 2
Velikost 5 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Účtová osnova pro podnikatele

1. Účtové osnovy platné od 1. 1. 1993
• účtová osnova je seznam všech syntetických účtů finančního účetnictví s číselným a slovním označením, které mohou podnikatelské subjekty a účetní jednotky používat
• účtové osnovy vydává Ministerstvo financí, jsou nástrojem tzv. standartizace (jednotnosti), pomáhají zobrazit věrně a pravdivě předmět účetnictví, umožňují sestavit účetní závěrku a poskytují uživateli účetní informace
Účtové osnovy platné od 1. 1. 1993 pro účetní jednotky účtující v podvojném účetnictví:
1. ÚČTOVÁ OSNOVA PRO PODNIKATELE
2. ÚČTOVÁ OSNOVA PRO BANKY
3. ÚČTOVÁ OSNOVA PRO POJIŠŤOVNY
4. ÚČTOVÁ OSNOVA PRO ROZPOČTOVÉ A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A OBCE
5. ÚČTOVÁ OSNOVA PRO POLITIC. STRANY, HNUTÍ, OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, SDRUŽENÍ PRÁV. OSOB, NADACE, CÍRKVE A NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI
• účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví se řídí Zásadami pro vedení jednoduchého účetnictví
2. Účtová osnova pro podnikatele - charakteristika jednotlivých účtových tříd
Tato účetní osnova se týká finančního a vnitropodnikového účetnictví. Třídící hlediska vycházejí z požadavků finančního řízení účetní jednotky a požadavků účetní závěrky. Hlavní hledisko pro třídění majetku a závazků je dlouhodobost a krátkodobost (je dáno dobou využitelnosti nebo splatnosti stanovenou na 1 rok).
Podle tohoto hlediska rozeznáváme:
a) majetek investiční - nehmotný
• hmotný
• finanční (finanční investice)
b) majetek oběžný
c) závazky dlouhodobé povahy (obchodní a bankovní úvěry)
d) závazky krátkodobé povahy
Účtování nákladů a výnosů je založeno na tzv. BRUTTO principu, který vylučuje jejich vzájemné vyrovnávání (kompenzaci).
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek jsou členěny do 3 skupin:
• provozní
• finanční
• mimořádné
Účty končící nulou nazýváme skupinové syntetické účty, které používají ty účetní jednotky, jež nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a údaje z účetní závěrky nezveřejňují.
Účtová osnova je členěna do účtových tříd, účtových skupin a do účtů syntetických.

Ekonomický obsah účtových tříd:
Účtová třída 0 - Investiční majetek
poskytuje informace o objemu NIM, HIM a FI, výši oprávek k NIM a HIM a o opravných položkách ke všem složkám IM. Jsou zde uvedeny též účty pro zaznamenání nákladů spojených s pořízením nehmotných a hmotných investic.
Účtová třída 1 - Zásoby
zachycuje stav a pohyb zásob všeho druhu, a to jak zásob nakoupených, tak i zásob vytvořených vlastní činností. I v této účt. třídě jsou uvedeny účty sloužící k zaznamenání nákladů spojených s pořízením materiálu a zboží a účty pro vyjádření opravných položek k zásobám.
Účtová třída 2 - Finanční účty
obsahuje jak účty peněž. prostředků a krátkodobého finanč. majetku (např. cenné papíry), tak i účty krátkodob. úvěrů bankovních a finančních výpomocí a také účty opravných položek.
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
je vyhrazena pro sledování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků s výjimkou bankovních úvěrů, pro zúčtování se zaměstnanci a s institucemi sociálního zabezpečení a pro zúčtování daní. V této účt. tř. jsou uvedeny také účty časového rozlišení nákladů a výnosů a také účet Opravná položka k pohledávkám.
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
obsahuje účty jednotlivých složek vlast. jmění účet. jednotky, účty rezerv a dlouhodobých bankovních úvěrů a dlouhodobých závazků.
Účtová třída 5 - Náklady
je určena k evidenci nákladů v předepsaném druhovém členění a ve struktuře umožňující zjištění hosp. výsledku provozního, finančního a mimořádného.
Účtová třída 6 - Výnosy
zachycuje výnosy v uspořádání podle položek a ve stejné struktuře jako náklady, tj. provozní, finanční a mimořádné. Výnosy a náklady jsou členěny a číselně označovány tak, aby bylo možné vzájemné přiřazování při analýze tvorby hosp. výsledku.
Účtová třída 7 - Uzávěrkové a podrozvahové účty
obsahuje účty uzávěrkové, které slouží k uzavírání účtů rozvahových a výsledkových, k otevírání účtů rozvahových a účty podrozvahové.
3. Postupy účtování

K jednotné organizaci finančního účetnictví je nezbytné používat nejen účty uvedené v účtové osnově, ale také zajistit potřebnou jednotnou náplň účtů. Proto byly současně s účtovou osnovou vydány POSTUPY ÚČTOVÁNÍ, které vysvětlují ekonomický obsah účtů a popisují náplň každého účtu. Jsou základní pomůckou pro každého účetního.
4. Účtový rozvrh

Účet. jednotka sestavuje na začátku účet. období účtový rozvrh na základě účtové osnovy pro podnikatele. V účtovém rozvrhu uvádí účty, pro které bude mít během účet. období náplň. Pokud v průběhu roku vznikne úč. případ, který si vyžádá účet neuvedený v účtovém rozvrhu, účtový rozvrh se doplní. Nedojde-li ke změnám v účtovém rozvrhu, prodlužuje se jeho platnost na další rok písemnou formou.
Účtový rozvrh obsahuje účty syntetické i účty analytické a účty vnitropodnikového (provozního) účetnictví. Analytické účty zřizuje účet. jednotka podle požadavků Postupů účtování, zákonů o daních, podle potřeb sestavení účet. závěrky a podnikového a vnitropodnikového řízení.
Podle požadavků daňového zákonodárství bude muset podnik zřídit např. účty nezbytné pro vykázání rozdílů mezi účetním a daňovým ziskem (základem). Např. účet 512 Cestovné
512 1 Cestovné do limitu
512 2 Cestovné nad limit

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Pátek 29. 9. 2023 Svátek má Michal
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz