ZÁKLADY CHEMIE

Typ Maturitní otázky
Počet stažení 246
Obsah:  Základy chemie
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 10.8.2008
Počet stran 2
Velikost 6 KB
Typ souboru Jednoduchý text

PROTONOVÉ ČÍSLO: Z –udává počet protonů v jádře atomu, je pořadovým číslem per. Tabulky
NUKLEONOVÉ ČÍSLO: A –udává počet nukleonů(protony+neutrony) v jádře
NUKLID: skládá se z atomu o stejném Z a A
IZOTOP: atom prvku o stejném Z a různým A číslem
HMOTNOST: atomová hmotnostní jednotka u – je to 1/12 klidové hmotnosti izotopu uhlíku u=1,66 x 10-27 kg
RELATIVNÍ ATOMOVÁ HMOTNOST:A=m(X):m(U) X=opravdová m U=vztažná konstanta
AVOGADROVA KONSTANTA:charakterizuje počet částic v jednom molu látky n=N:NA NA=6,023 x 1023mol-1
LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ:vzorek stejnorodé látky má látkové množství 1 mol pokud obsahuje právě tolik částic jako uhlík
n=m:M |1 mol plynu zaujímá 22,4 litru|
HMOTNOSTNÍ ZLOMEK:W(Ca)=M (Ca):M(CaCO3) % W(Ca)=1x40: (40+12+16x4)%

STAVBA ATOMU
LOMONOSOV+LAVOZIER=zákon zachování hmotnosti Fe+S→FeS
PROUST+DALTON=zákon stálých poměrů slučovacích •poměr prvků je vždy stejný a mají stejný vzorec
DALTON=(atomová teorie)=1)atomy jsou nedělitelné a stále stejné
2)atomy nemůžou sami vznikat ani zanikat,mohou se jen přeskupovat a spojovat
3)pořád stejný vzorec
THOMSON=(statický model)= smíchané + a – v atomu
RUTHERFORD=(planetární model)=ostřeloval Al folii heliem}atom se skládá z atomu a jádra(Slunce a planety)
ATOMOVÉ JÁDRO(protony a neutrony)
+ = 1,602x10-19kg - = 1,66x10-27kg
RADIOAKTIVITA=rozpad jader
1)přirozená:sám od sebe od začátku začne vyzařovat
2)nepřirozená:musí se uměle ozářit a pak začne být radioaktivní
Alfa=nejméně pronikavé,proud helia
Beta + (proud pozitronu-vznikají rozpadem protonu)
Beta – (proud elektronů-vznikají rozpadem neutronu na elektron a proton)
Gama=nejpronikavější elektromagnetické vlnění
ELEKTRONOVÝ OBAL(elektrony)
BOHR-elektrony obíhají po stacionální dráze a nevysílají energii(kvantovou), používá ji pouze při přechodu
do jiné dráhy
SCHRÖDINGER-orbital je prostor, ve kterém se s maximální pravděpodobností vyskytuje elektron
•prostor je ohraničen hraniční plochou, kde je konstantní hustota
KVANTOVĚ MECHANICKÝ POPIS ATOMU
Kvantová čísla:1)hlavní kvantové číslo(n)-řádky •energie elektronu(1,2,3,4)
2)vedlejší kvantové číslo(l)-skupina •tvar orbitalu(0,n-1) l=0(s) l=1(p) l=2(d) l=3(f)
3)magnetické kvantové číslo(m)-pořadí v řádku •n=2 l=0,1 m=-1,0,1
=základní stav


=excitovaný stav(pokud dodáme energii roztrhne se 1.elektronový pár
IONIZAČNÍ ENERGIE=,kterou je nutno přidat k odtržení elektronu v plynném stavu
ELEKTRONOVÁ AFINITA=,kterou je nutno přidat aby získala vzácný plyn
CHEMICKÁ VAZBA
=vázání stejných nebo jiných atomů
•pokud vazba vzniká energie se uvolňuje x pokud vazba zaniká energie se dodává
DISOCIAČNÍ ENERGIE=energie která se musí dodat aby se rozštěpil(větší energie=větší vazba)
KOVALENTNÍ VAZBA:založena na sdílení atomů
s+s prvek největší kovalentní hustota bude na spojnici jader
s+p prvek } =vazba sigma
p+p prvek

p+p prvek } ¶ =vazba pí


VAZNOST=počet kovalentních vazeb vycházejících ve sloučenině
Donor:dárce elektronu
Akceptor:příjemce elektronu
ELEKTRONEGATIVITA:míra schopnosti přitahovat sdílené elektrony
Rozdíl:<0,4 kovalentní
0,4-1,7 polárně kovalentní
˃1,7 iontová

KOVALENTNÍ SLOUČENINY
•tvrdé,odolné,pevné(diamant)
•vysoká teplota tání
IONTOVÉ SLOUČENINY
•alkalické kovy a halogenidy-taveniny vedou el.proud
-rozpustné v polárně kovalentních rozpouštědlech(H2O)
ROZTOKY
•homogení směsi minimálně 2 látek
•skládá se z :rozpouštěné látky a rozpouštědla(pokud látka rozpuštěná ve vodě=elektroly
NEOMEZENĚ MÍSITELNÉ
OMEZENĚ MÍSITELNÉ:nasycené(už se nerozpouští látka),nenasycené(pořád se rozpouští)
HMOTNOSTNÍ ZLOMEK
W=mA:mR % A=1 látka R=celý roztok
OBJEMOVÝ ZLOMEK
=Va:Vr =nepřesné
MOLÁRNÍ KONCENTRACE
nA mol/dm3 = 1M(molární koncentrace)
C= V
SMĚŠOVACÍ ROVNICE
W1m1+W2m2=(m1+m2)W3

REAKČNÍ KINETIKA(zkoumá jak probíhá reakce)
1)TEORIE AKTIVNÍCH SRÁŽEK
,aby srážka reaktantů vznikla musí mít reaktanty aktivační energii(EA) a vhodnou prostorovou orientaci
2)TEORIE AKTIVOVANÉHO KOMPLEXU
vytvoří se aktivovaný komplex který se rozpadá na produkty

VLIV KONCENTRACE NA PRŮBĚH REAKCE
-Rychlost reakce je dána buď úbytkem molárních koncentrací reaktantů nebo přírůstkem mol.koncentrací produktů za určitý čas v= - ∆ A : a∆t = - ∆B : b∆t = - ∆C : c∆t = -∆D : d∆t

GULDBERG+WAAGE
-rychlost
Reakce je přímoúměrná součinu okamžitých koncentrací reaktantů nebo produktů
V1=k1(A)a (B)b v2=k2(C)c (D)d k=rychlostní konstanta
Rychlosti se musí vyrovnat v1=v2 =(chemická rovnováha)

K=k1/k2=((C)c (D)d)/((A)a (B)b) K=rovnovážná konstanta reakce
PODÍL PRODUKTŮ NA PŘÍSLUŠNOU MOLÁRNÍ KONCENTRACI A REAKTANTŮ NA PŘÍSLUŠNOU MOLÁRNÍ KONCENTRACI JE KONSTANTNÍ.


VANT HOFF
Katalyzátor=vstupuje a vychází z rekace,snižuje energii r.
Katalýza:1)homogení(stejné skupenství katalyzátoru i látky)
2)heteorgení(jiné skupenství – „ - )

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA
Reakce probíhá i v opačném směru(=zvratná reakce)-ustaví se rovnováha(navenek se nic neděje, ale reakce probíhá)
LE CHATELIER
Porušením rovnováhy v akci(oteplení,změna tlaku) je vyslána reakce,který vede ke zrušení reakce

TEPLOTA
Exotermní-produkty vydávají teplo do reaktantů
Endotermní-reaktanty vydávají teplo do produktů

ROVNOVÁHY V PROTOLYTICKÝCH REAKCÍ
ARRHENIUS-kyselina je látka, která poskytuje proton H+ a zásada je látka, která poskytuje OH-
BRÖNSTED,LOWRY-kyselina je látka, která proton odštěpuje a zásada je látka, která proton přijímá

HCl + H2O – H3O+ + Cl- HCl a Cl = konjugovaný pár(liší se o vodík)
K1 Z2 K2 Z1

•kyselina může být i zásada=amfoterní látka(H2PO4)- HPO4 H3PO4
SILNÁ KYS-chce odštěpit SLABÁ KYS.-nechce odštěpit
SILNÁ ZÁS.-chce přimout SLABÁ ZÁS.-nechce moc přijmout
AUTOPROTOLÝZA-reakce 2 částic téže látky za vzniku konjugované zásady a kyseliny

IONTOVÝ SOUČIN VODY
Kv=rovnovážná konstanta vody
(H3O+) = (OH-) = 10-7 →pH=7
Kv=(H3O+) (OH-)=10 -14
pH<7=kyselé roztoky
pH˃7=zásadité roztoky pH 7=neutrální

!U PROTOLYTICKÝCH REAKCÍ PLATÍ TOTÉŽ JAKO U OXIDAČNĚ-REDUKČNÍCH REAKCÍ!
logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Čtvrtek 21. 9. 2023 Svátek má Matouš
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz