EVROPSKÁ UNIE

Typ Referáty
Počet stažení 1510
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 20.3.2006
Počet stran 8
Velikost 10 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Evropská unie

Co je to Evropská unie ?

Evropská unie je společenstvím patnácti evropských států, které spolupracují v politické a hospodářské oblasti a tato spolupráce je pro ně vzájemně výhodná.Svým občanům se Evropská unie snaží zajistit trvalý mír, stabilitu a prosperitu. Jejím posláním je stálý a harmonický rozvoj. Čistě ekonomický cíl – vytvoření společného trhu – tak postupem doby doplnily i společná sociální politika, dohled nad životním prostředím, rozvoj slabších regionů či sladění zahraniční a bezpeč- nostní politiky.

Přehled států Evropské Unie


Státy EU
rozloha
počet obyv.
hl. město
vstup v roce

Portugalsko
92 389 km2
9 844 tis.
Lisboa
1986

Španělsko
504 783 km2
39 085 tis.
Madrid
1986

Francie
543 965 km2
57 289 tis.
Paris
1952

Británie
244 110 km2
57 561 tis.
London
1972

Irsko
70 285 km2
70 285 tis.
Dublin
1972

Belgie
30 528 km2
10 021 tis.
Bruxelles
1952

Nizozemsko
41 863 km2
15 163 tis.
Amsterdam
1952

Lucembursko
2 586 km2
2 586 tis.
Luxembourg
1952

Německo
356 854 km2
80 293 tis.
Berlin
1952

Rakousko
83 859 km2
7 857 tis.
Wien
1995

Itálie
301 277 km2
57 103 tis.
Roma
1952

Řecko
131 957 km2
10 288 tis.
Athina
1981

Dánsko
43 093 km2
5 162 tis.
Kobenhavn
1972

Švédsko
449 964 km2
8 673 tis.
Stockholm
1995

Finsko
338 145 km2
5 033 tis.
Helsinki
1995


HISTORIE EU

Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci(OEES), jejím úkolem bylo koordinovat pomoc poskytovanou podle Marshallova plánu pro hospodářskou obnovu válkou zničené Evropy.

27. července 1952

Evropské společenství uhlí a oceli(ESUO) byla organizace, která měla za úkol koordinovat a dohlížet na uhelný a ocelářský průmysl, prvními zeměmi zúčastněnými v tomto projektu měli být Francie a Německo, jako dva státy jejichž nedobré vztahy byly po celá staletí nebezpečím pro stabilitu celého kontinentu. Nakonec se ke společenství připojila Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Belgie a Německo.

1. ledna 1958 byly na Benátském
setkání přijaty dvě tzv. Římské smlouvy:

Evropské hospodářské společenství(EHS) a Evropské společenství atomové energie(ESAE). Základním úkolem EHS bylo podporovat vytvoření společného trhu a přispívat k rozvoji ekonomického života a stálému hospodářskému růstu. ESAE je platforma pro jadernou energetiku, podporu atomového výzkumu, zvýšení bezpečnosti jaderních zařízení a především kontrolu zacházení se štěpným materiálem v souvislosti s podporou mírového využívání atomové energie.

1.7. 1968

Dobudování celní unie, mezi členskými státy byla zrušena cla na dovoz průmyslových výrobků. Do 18 měsíců byla odbourána i všechna cla na zemědělské produkty a byl přijat jednotný celní sazebník.

22.1.1972

Uzavřeny smlouvy o přístupu Dánska, Irska, Norska a Spojeného království

V letech 1974-78

Byla zřízena Evropská rada, konaly se první volby do Evropského parlamentu, byl zřízen Účetní dvůr Evropského společenství.

1981

Desátým členem ES(Evropského spol.) se stalo Řecko, nejjižnější a nejchudší členská země Společenství.

1986

Vstupuje Španělsko a Portugalsko. Byly přijaty dva významné dokumenty:


1.
Bílá kniha - která je o opatření k dokončení vnitřního trhu do roku 1992 a která přinesla důkladnou analýzu hospodářské situace
2.
Jednotný evropský akt - který byl první významnou revizí Římských smluv o založení ES a upravil potřebný právní rámec pro realizaci Programu 1992 - zajištění volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu bez jakýchkoli překážek, čímž měl konečně vzniknout ekonomický prostor bez vnitřních hranic, který byl předpokládán již původními Římskými smlouvami.

1989

Toto období bylo výrazně poznamenáno společenskými a politickými změnami v zemích střední a východní Evropy.


• 19. září byla podepsána smlouva o obchodní a ekonomické spolupráci s Polskem

• 18. prosince se SSSR.

• založena Evropská banka pro obnovu a rozvoj, která měla za úkol poskytovat finanční podporu zemím střední a východní Evropy.

• podepsány asociační dohody s Polskem, Maďarskem a ČSFR.


7. února 1992

Podepsání smlouvy o Evropské Unii v Maastrichtu, která vstoupila v platnost 1. listopadu 1993.

1. leden 1995

Uskutečnilo se zatím poslední rozšíření EU o Finsko, Rakousko a Švédsko.

Od poloviny devadesátých let podalo 10 zemí střední a východní Evropy (ČR, SK, PL, HU, EST, LOT, LIT, SL, RU, BUL) a Kypr oficiální žádost o členství v EU. Česká republika tak učinila 23. ledna 1996, kdy předseda vlády předal českou žádost do rukou italského předsednictví. Rozhovory byly zahájeny 30. března 1998.

1. leden 1999

Na světové trhy byla uvedena jednotná měna Euro, která je hlavní součástí hospodářské a měnové unie jedenácti členských států EU (SRN, FR, BEL, NL, LU, IT, IR, ES, POR, FI, AU). Měny těchto států byly vůči Euru zafixovány pomocí nezměnitelných koeficientů dle výsledků devizových trhů k 31.12.1998. Vznikla nová měna, která však zatím funguje pouze v neviditelné formě bankovních účtů a bezhotovostních převodů. První bankovky a mince se do oběhu dostanou na počátku roku 2002 a od července téhož roku úplně nahradí bankovky a mince měn členských států EU.


1.
Pilíře EU
Evropská unie má tři základní prvky, které zajišťují její stabilitu a funkčnost, které se označují jako pilíře:


1. Evropská společenství.
2. Společná zahraniční a bezpečnostní politika.
3. Spolupráce ve věcech justice a vnitra.


1. Prvním a nejpropracovanějším pilířem se rozumí Evropská společenství, která existují již od roku 1957. Úkolem Společenství je vytvoření trhu, hospodářské a měnové unie a podporovat vyvážený rozvoj hospodářských činností ve Společenství, vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany. První pilíř má nadnárodní charakter, což znamená, že na rozdíl od jiných mezinárodních organizací se v Evropských společenstvích nemusejí všechna pravidla přijímat naprostou většinou, a proto se může stát, že členský stát je vázán i pravidlem, pro jehož přijetí nehlasoval. Významnou roli při uskutečňování cílů Společenství mají jeho orgány, především Evropská komise, Evropský parlament a Evropský soudní dvůr.

2. Druhý pilíř zahrnuje všechny oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a má za cíle především:
1. posilování bezpečnosti Unie a jejích členských států ve všech směrech

2. zachování míru a posilování mezinárodní bezpečnosti v souladu se zásadami
Charty OSN

3. podporu mezinárodní spolupráce
3. Třetí pilíř zahrnuje spolupráci v oblastech významných především pro otázky spojené s volným pohybem osob. Jsou to zejména:

1. azylová politika
2. pravidla upravující překračování vnějších hranic členských států
a provádění kontrol na nich
3. boj proti drogové závislosti
4. boj proti podvodům v mezinárodních měřítcích
5. spolupráce soudů v civilních a trestních částech
6. celní spolupráce

2.
Česká republika a Evropská unie
Česká republika sdílí s členským zeměmi Evropské unie nejdelší část své státní hranice. Za posledních deset let se Evropská unie stala naším nejvýznamnějším obchodním partnerem a zároveň největším investorem.

Poslední slovo v otázce vstupu do EU budou mít občané naší země. Právě oni v referendu rozhodnou, jestli se Česká republika stane členem Unie. Ještě před tím, než budou občané o tomto zásadním kroku v našich dějinách hlasovat, se ČR musí na členství v EU velmi dobře připravit. Unie je totiž společenství rozvinutých států a k začlenění mezi ně nestačí jen strategická poloha na mapě. Pro země, které mají zájem se do EU dostat, platí jasné podmínky, které všechny členské státy splňují.

Členem EU se může stát jen demokratická země, jejíž tržní ekonomika je schopná obstát v konkurenci na jednotném trhu. Další podmínka, demokratický a právní stát, pak zaručuje možnost dohody v politických otázkách, protože všichni členové budují společnost na stejných principech. I po svém rozšíření chce EU zůstat společenstvím silných a vyspělých zemí. Proto je na žadatelské zemi, aby přesvědčila EU o své schopnosti být plnohodnotným členem. Musí Unii přesvědčit, že její ekonomika je natolik silná, že silný konkurenční tlak EU vydrží. Všechny polistopadové vlády v ČR jasně řekly, že tento stav je cílem i pro naši zemi.


3.
Příprava ČR na vstup do EU
Zatímco v předchozích vlnách rozšíření nebyla ze strany Evropské unie pro kandidátské země stanovena žádná speciální kritéria, která by bylo třeba splnit, kromě obecně platných podmínek stanovených v zakládacích smlouvách, v případě zemí střední a východní Evropy, které požádaly o vstup a jejichž výchozí ekonomická i politická situace se značně odlišovala od předchozích kandidátů na členství, stanovila Evropská unie základní požadavky na zasedání Evropské rady v červnu 1993 v Kodani: „K přistoupení dojde, jakmile bude země schopna převzít závazky vyplývající z členství a zároveň bude schopna splňovat hospodářské a politické podmínky.“ Tyto požadavky jsou označovány jako tzv. Kodaňská kritéria:


1. Politická
1. stabilita institucí zajišťující demokracii
2. právní stát
3. dodržování lidských práv a práv menšin

2. Hospodářská
1. existence fungujícího tržního hospodářství
2. schopnost vyrovnat se s konkurenčními tlaky a tržními procesy uvnitř Unie

3. Ostatní závazky
1. schopnost brát na sebe závazky vyplývající z členství, včetně cílů politické, hospodářské a měnové unieV červnu 1995 schválila Evropská rada na svém zasedání v Cannes tzv. Bílou knihu s názvem „Příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie“, jejímž cílem je pomoci s definováním rozhodujících legislativních opatření nutných k začlenění do rámce jednotného vnitřního trhu, objasnění technické a administrativní struktury nezbytné pro jejich zavedení do praxe a určení zaměření technické pomoci v rámci programu PHARE. Obsahuje podrobný přehled legislativy Společenství nutné k fungování vnitřního trhu, platný ke konci roku 1994.

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Čtvrtek 21. 9. 2023 Svátek má Matouš
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz