INTEGRACE ČR DO EVROPSKÉ UNIE Z HLEDISKA ZEMĚDĚLSTVÍ

Typ Referáty
Počet stažení 168
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 05.3.2006
Počet stran 3
Velikost 8 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Integrace ČR do Evropské unie z hlediska zemědělství

Česká republika se v současné době uchází o členství v EU. Je to velice složitý proces, při kterém obě strany zasednou mnohokrát ke stolu, kde budou jednat o slaďění právních podmínek v jednotlivých zemích EU a zemí, které čeká členství, dále se také jedná o stavu průmyslu, ekonomiky, o přírodních zdrojích, udržování lidksých práv, dopravě, postavení jednotlivých uchazečských zemí ve světové ekonomice. Velice těžká jednání se vedou při debátách o zemědělství, které je pro EU velice důležité. O problematice v zemědělství jsem se rozhodl sepsat vývoj v jednání mezi ČR a EU.

Evropská dohoda ČR/ES

Prvními dohodami mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími byly Dohoda o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci podepsaná 7.května 1990 a Prozatímní dohoda mezi Společenstvími a ČSFR, která vstoupila v platnost 1.března 1992.

Rozdělení ČSFR zastavilo ratifikaci Evropské dohody podepsané s ČSFR dne 16.prosince 1991 a vyvolalo potřebu uzavřít samostatnou Evropskou dohodu s ČR a SR. Evropská dohoda s ČR byla podepsána dne 4.října 1993 a vstoupila v platnost dne 1.února 1995. Cílem Evropské dohody je integrace ČR do Evropské unie. Evropská dohoda pokrývá prakticky všechna témata, jimiž se zabývá Smlouva o Evropském společenství (tzv. Římská) a Smlouva o Evropské unii (tzv. Maastrichtská).

Již v den podepsání Evropské dohody bylo zřejmé, že budou muset být započaty práce na její novelizaci. Tato novelizace byla provedena formou Protokolu k Evropské dohodě. Důvodem této novelizace byl vstup Rakouska , Finska a Švédska do Evropské unie dnem 1.ledna1995 a mezinárodní závazky vyplývající ze závěrů Uruguayského kola GATT/WTO pro EU i pro ČR.

Jednání o obsahu Protokolu byla ukončena v březnu 1996 a návrh Protokolu byl technicky parafován (tzv. konzervace obsahu) oběma smluvními stranami dne 24.ledna 1997 v Praze. Od té doby řešila EU na své straně otázky procedurálního postupu schvalování Protokolu (Evropská dohoda ČR/EU byla schvalována parlamenty jednotlivých členských států EU, tj. i jakákoli její úprava podléhala schvalování parlamenty členských zemí). Na jaře letošního roku Evropská komise vyjmula obchodní otázky Evropské dohody z procedury schvalování v parlamentech členských zemí a pravomoci parlamentů byly přeneseny na Radu EU. V souladu s tímto závěrem vláda České republiky schválila dne 10.6.1998 český alternát Protokolu. Za Radu EU byl Protokol podepsán 26.10.1998, za ČR byl
vládou pověřen podepsáním Protokolu velvyslanec České republiky při Evropské unii Josef Kreuter, který Protokol dne 27.10.1998 podepsal. Tímto bylo umožněno, aby Protokol k Evropské dohodě ČR/ES v souladu se svým článkem 7 vstoupil dne 1.12.1998 v platnost a stal se tak nedílnou součástí Evropské dohody ČR/ES.

Rozsah preferencí na vzájemnou obchodní výměnu určitých zemědělských a zpracovaných zemědělských výrobků dané Protokolem, jak v celních sazbách v rámci přístupového množství dovozu, tak preference v celních sazbách bez omezení množství dovozu v podstatě vyjadřuje tradiční skladbu agrárních výrobků, které byly vzájemně dojednány již v Prozatímní dohodě ČSFR/EU z roku 1991.

Protokol oproti uvedené Evropské dohodě ČR/ES obsahuje 9 nových preferencí pro EU (tj. pro sušené mléko, brambory ostatní (konzumní), rajčata čerstvá, kokosový surový olej, ostatní surový olej, lněný surový olej, ostatní tuhé rostlinné oleje, živočišné tuky a oleje, rostlinné tuky a oleje) vyplývajících
z bilaterálních smluv s Rakouskem, Finskem a Švédskem a ze závěrů Uruguayského kola ATT/WTO.

Z hlediska zemědělství a potravinářského průmyslu je důležitá pasáž týkající se vytváření zóny volného obchodu (vzájemné poskytování celních úlev v rámci kvót nebo bez nich na vybrané výrobky), harmonizace legislativy v oblasti veterinární, fytosanitární a potravinářské legislativy a další oblasti společné pro všechny hospodářské resorty (např. pomoc při privatizaci, restrukturalizaci, vědě a technice a pod).

Evropská dohoda zůstává až do vstupu ČR do Unie základním dokumentem upravujícím vztahy ČR a EU v předvstupním období.

Úprava vzájemných celních koncesí na vybrané výrobky v oblasti zemědělsko-potravinářské je platná až do roku 2000.Agenda 2000 – Posudek na ČR

ČR podala přihlášku na přijetí do Unie v lednu 1996. Podle běžné procedury pro přijímání nových členských zemí následovalo vyjádření Komise (Posudek), v němž se Komise vyjadřuje ke způsobilosti dané země stát se členem EU (červenec 1997) .Tento posudek je součástí dalšího významného dokumentu zvaného Agenda 2000. Agenda 2000 byla schválena Radou ministrů v červenci 1997. Obecně bylo konstatováno, že ČR se může stát členem, pokud splní požadavky specifikované
v Posudku.

Z hlediska zemědělství bylo konstatováno, že přes pokrok, který byl učiněn při přijímání standardů Bílé knihy, je třeba vyvinout zvláštní úsilí v oblasti veterinární a fytosanitární, posílit správní struktury k implementaci Společné zemědělské politiky a pokračovat v další restrukturalizaci zemědělsko-potravinářského komplexu s cílem zlepšit jeho konkurenční schopnost.

Lucemburský sumit z prosince 1997 rozhodl, že koncem března 1998 budou otevřena jednání se všemi deseti kandidátskými zeměmi, ale s pěti zeměmi budou zahájeny negociace v dubnu 1998.

II. Organizační zajištění přípravy na vstup v ČR

V roce 1994 byl ustaven Výbor vlády pro evropskou integraci (VVEI) a Pracovní výbor pro provádění Evropské dohody (PVED). Výbor vlády a pracovní výbor se původně zabýval jen otázkami spojenými s prováděním Asociační (Evropské) dohody, po podání žádosti o vstup ČR v lednu 1996 se začaly oba
výbory zabývat všemi otázkami spojenými s budoucím vstupem. Podáním přihlášky do Evropské unie tak ČR vstoupila do ”přednegociačního” stadia.

V dubnu 1996 rozeslala Komise všem uchazečským zemím Dotazník, který měl sloužit k tomu, aby Komise získala představu o způsobilosti dané země k budoucímu vstupu do EU. Vyplněný dotazník byl českou stranou předán Komisi v červnu 1996.

V prosinci 1996 bylo Vládním výborem rozhodnuto , že ”každý orgán ústřední správy zpracuje poziční dokument, v němž vyhodnotí postoj ČR k převzetí příslušné části acquis communautaire (soubor práva ES), která se dotýká kompetence, svěřené tomuto resortu zákonem.”

V červenci 1997 byl Komisí předán Posudek na ČR jako reakce na zaslaný Dotazník.

V druhé polovině roku 1997 byl sestaven Negociační tým pro jednání s EU , v jehož čele stojí představitel MZV a členy jsou zástupci jednotlivých rezortů.Příprava na vstup z hlediska Ministerstva zemědělství

Počínaje březnem 1997 byly zahájeny práce na sestavování pracovních skupin pro studium příslušné legislativy EU mimo Bílou knihu a porovnávání této legislativy s našimi právními předpisy. Celkem bylo vytvořeno 10 pracovních skupin podle komoditního členění, strukturální a venkovské politiky a
průřezových opatření. Sledoval se stejný princip členění, jako je tomu v Unii. V čele skupiny stojí vedoucí, který je pracovníkem ministerstva, členové jsou externisté-odborníci na jednotlivé otázky.

Hlavním vyjednavačem za rezort zemědělství byl jmenován náměstek ministra Ing. Antonín Kalina. Bude členem vyjednávacího týmu ČR, který vede JUDr. Telička, MZV.

Ministerstvo zemědělství zpracovalo k 15. 11.97 tzv. poziční dokument, který má sloužit vládě ke stanovení mandátu na jednání. Jedná se o otevřený dokument, který bude dále doplňován podle toho, jak bude probíhat prověřování legislativy se zástupci Komise.

V současné době má EU veliké problémy sama se sebou, s rozšířením se počítá až někdy kolem roku 2003-6, pokud některá z uchazečských zemí nevypadne. Pro ČR má vstup do EU veliký význam, slaďování norem nelze podcenit, což se bohužel v ČR v některých věcech stává a EU již vyslala
výstražné signály.

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Čtvrtek 21. 9. 2023 Svátek má Matouš
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz