STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ČR

Typ Referáty
Počet stažení 352
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 06.4.2006
Počet stran 8
Velikost 15 KB
Typ souboru Jednoduchý text

Stavební spoření v ČR

1. Z historie stavebního spoření

Myšlenka stavebního spoření vznila již v 18. století v Anglii. Když si šetřil na svůj dům jeden člověk, trvalo mu dlouhou dobu, než naspořil alespoň na začátek stavby. Další práce pak pokračovaly podle toho, zda finanční prostředky zrovna měl nebo neměl. Proto se spojilo více lidí a začali spořit společně. Naspořená částka byla dána k dispozici tomu, kdo potřeboval postavit dům co nejrychleji. Ten dále nespořil, ale platil splátky. Celá situace se opakovala tak dlouho, až byly uspokojeny potřeby všech. Z toho vyplývá, že když spoří dostatečný počet lidí, má každý z nich jistotu, že poku bude potřebovat finanční prostředky, získá je dříve, než kdyby spořil sám.


Stejná myšlenka je rozvíjená více než 60 let v Německé spolkové republice, kdy se za tuto dobu stalo stavební spoření zcela běžným pojmem. A právě z Německé spolkové republiky přislo stavební spoření i do České republiky. Německá Bausparkasse Schwabisch Hall AG přinesla do společného podniku kvalitní know-how a \"lišku\" a česká Investiční a poštovní banka bankovní síť a znalost místního trhu.


2. Všeobecně o stavebním spoření


Stavební spoření je systém ukládání peněz, na jehož výnosech se podílí stát. Proto jsou pravidla stavebního spoření stanoveny Zákonem č. 96 ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření . Stavební spoření vzniká na základě uzavření smlouvy o stavebním spoření mezi účastníkem a spořitelnou.


Princip stavebního spoření spočívá v tom, že účastníci spoření po jistou dobu spoří a po splnění určitých podmínek získávájí spět nejen své úspory, ale i nárok na poskytnutí účelového stavebního úvěru.


Průběh stavebního spoření můžeme rozdělit do tří fází:

1. Fáze spoření

2. Fáze přidělení úvěru

3. Fáze splácení úvěru


Účastníkem stavebního spoření může být každá fyzická nebo právnická osoba. Ukládání peněž probíhá podle bankovních pravidel a všechny vklady jsou úročeny podle nabídky jednotlivých stavebních spořitelen. Výnosem pro vkladatele je i státní podpora, která tento způsob ukládání finančních prostředků podpořuje. Účastníku, který splnil stanovené všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny je poskytnut účelový úvěr.


Každý účastník stavebního spoření musí uzavřít se stavební spořitelnou stavební spořitelnou smlouvu, kde se musí zavázat, že bude ukláddat dohodnutou částku. Jsou to pravidelné vklady, je však možné ukládat i částky vyšší nebo nepravidelné úložky navíc. Úroková sazba se pohybuje mezi 3 - 4,5% p.a. Smlouva o stavebním spoření nesmí být v průběhu spoření změněna, avšak některé spořitelny umožňují provést změnu i v průběhu spoření. Při uzavírání smlouvy o stavebním spoření je spořitelna podle zákona oprávněna požadovat uzavření životní pojistky.


Stavební spoření může být použité pouze na vymezené účely. Tyto účely jsou předmětem smlouvy a musí být striktně dodržovány. V případě, že účastník nedodrží smluvní podmínky, je spořitelna oprávněna požadovat vrácení finanční částky zpět, jestliže tato částka byla již účastníkovi spoření vyplacena.


Každý občan může uzavřít libovolný počet smluv o stavebním spoření, avšak státní podpora může být vyplacená pouze u jedné smlouvy.

Stát sleduje poskytováním státní podpory dva cíle:

1. přimět občany k odložení použití financí na nákupy na pozdější dobu

2. naplnění cílů v sociální a bytové politice.


Proto jsou v zákoně o stavebním spoření přesně vymezeny možnosti, kde je možno finanční prostředky ze stavebního spoření a z úvěru použít. Jsou to:

- získání bytu,

- výstavba nebo koupě stavby pro bydlení,

- získaní stavebního pozemku za účelem stavby pro bydlení nebo stavebního pozemku,

na kterém se nachází stavba pro bydlení,

- modernizace nebo údržba bytu, stavby pro bydlení.

- stavební úprava nebytového prostoru na byt,

- úhrada závazků souvisejících s výše uvedenými účely s výjimkou sankcí a pokut.


Každá stavební spořitelna si může v rámci zákona o stavebním spoření stanovit pravidla stavebního spoření, které se nazývají \"Všeobecné obchodní podmínky\", kde spořitelna uvádí vlastní nabídku a postupy.


\"Všeobecné obchodní podmínky\" musí obsahovat provozované druhy stavebního spoření, druhy smluv a podmínky uzavírání, postup při vyřizování smluv, úročení vkladů a úvěrů, strukturu stavebního spoření, předpoklady a postup při poskytování úvěru, řízení při navracení vkladu vypovězených smluv, postup při vyřizování smluv v případě zániku stavební spořitelny.

Všeobecné obchodní podmínky schvaluje ministerstvo financí po dohodě s Českou národní bankou.


3. Přidělení státní podpory


Účastníku, který splnil podmínky stanovené zákonem o stavebním spoření přísluší státní podpora, která je poskytována ze státního rozpočtu formou ročních záloh. Tato záloha je 25% z roční naspořené částky, maximálně z částky 18.000,- Kč. Jestliže účastník dosáhne vyšší částky než 18.000,- Kč, nárok na státní podporu se převádí do následujícího roku. Částky jsou úročeny jako běžný vklad a úroky se připisují vždy k 31. prosinci. Nárok na státní podporu uplatňuje stavební spořitelna 2x ročně na Ministerstvu financí, které je povinno do 2 měsíců této žádosti vyhovět.


Přiznání státní podpory je možné pouze v případě, že účastník stavebního spoření po dobu 5 let ( u stavební spořitelny Wüstenrot tato podmínka neplatí) se svým vkladem nenakládal. Když účastník vypoví smlouvu před jejím vypršením, nebude mu státní podpora poskytnuta a obdrží pouze svůj vklad s příslušným úrokem.


Všechny výnosy, které pocházejí ze stavebního spoření (úroky z vkladů, státní podpora, úroky ze státní podpory), jsou oproštěny od daní.


4. Stanovení cílové částky


Cílová částka je suma peněz, kterou účastník stavebního spoření obdrží od stavební spořitelny v okamžiku, kdy přechází z fáze spoření do fáze splácení. Je to vlastně částka, kterou tvoří vlastní vklady, úroky z těchto vkladů, státní podpora, úroky ze státní podpory a výše úvěru. Z cílové částky se vypočítavají měsíčky vklady i výše měsíčních splátek. Podle výše cílové částky se stanovuje taky poplatek za uzavření smlouvy.
Účastník může spořit i po uplynutí pětiletého období i když nepožádá o úvěr, ale snižuje se výnosnot spoření. Proto je výhodnější smlouvu vypovědět, obdržet výši vkladu, státní podporu i s úroky z vkladu i ze státní podpory a uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření. Po uzavření nové smlouvy o stavebním spoření má účastník nárok na státní podporu.


5. Podmínky pro přidělování úvěru


Pro přidělení úvěru se musí dodržovat některé základní podmínky:

První vyplývá ze zákona a platí pro všechny stavební spořitelny. Stanovuje minimální dobu - dvacet čtyři měsíců, po kterou musí účastní spoření ukládat své peníze.

Druhou si stanovují stavební spoření ve \"Všeobecných obchodních podmínkách\". Jedná se o podmínku, kde účastník musí naspořit určitou percentuální částku z cílové částky. Táto percentuální částka se u jednotlivých stavebních spořitelen liší.


Třetí podmínkou je splnění kritétia, který je vyjádřen určitým počtem bodu. Výpočet bodového hodnocení si stanovují jednotlivé stavební spořitelny podle svých \"Všeobecných obchodních podmínek\". Bodové hodnocení je vyjádřeno koeficientem jeho dosažení je závislé na způsobu spoření.


6. Podmínky pro přidělování překlenovacího úvěru


Účastníkům stavebního spoření, kteří nemají zatím nárok na přidělení cílové částky stavebního spoření může být v souladu se Zákonem o stavebním spoření poskytnut překlenovací úvěr až do výše cílové částky stavebního spoření. Překlenovací úvěr je určen pouze k financování bytových potřeb, které jsou přesně vymezeny zákonem.

Na poskytnutí překlenovacího úvěru nemá účastník stavebního spoření právní nárok. Stavební spořitelna poskytne tento úvěr jen po splnění stanovených podmínek a při zajištění jejich návratnosti.

Překlenovací úvěr je poskytován ke smlouvě o stavebním spoření ve standardní nebo rychlé variantě a to na dobu maximálně čtyř let, kdy účastník stavebního spoření musí vytvořit předpoklady pro přidělení cílové částky. Překlenovací úvěr je uvolňován podle potřeb klienta. O poskytnutí překlenovacího úvěru musí být uzavřena \"Smlouva o překlenovacím úvěru\".


7. Jednotlivé stavební spořitelny v ČR


V České republice provozuje stavební spoření čest peněžních ústavů, které mají české, ale i zahraniční akcionáře a jejich nabídky se v některých bodech liší. Jsou to tyto stavební spořitelny:


Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.


Raiffeisen stavební spořitelna byla založena dne 7.9.1993 a nabízí 4 tarify stavebního spoření. Rychý tarif je určen ty, kterí chtějí získat úvěr co nejrychleji a mají možnost vyšších splátek úvěru. Pro ty, kteří chtějí využít úvěr až po 5 letech spoření a splácet úvěr z nižšími splátkami je určen standardní tarif. Dlouhodobý tarif využívají ty, kterí chtějí spořit nebo využívat úvěr dlouhodoběji. Pro lidi mladší 25 let je určen tarif pro mládež, který můžou využívat i rodiče, kteří myslí na budoucnost svých dětí.


U Raiffeisen stavební spořitelny je cílová částka stanovena minimálně 20.000,- Kč, která se může změnit kdykoliv ve fázi spoření. Běhen následujících 12 měsíců po potvrzení změny nemůže dojít k přidělení cílové částky. Nárok na cílovou částku vzniká, jestliže smluvní vztah trvá aspoň 24 měsíců, souhrn uspořené částky a státní podpory dosáhl alespoň 50% cílové částky a ukazatel zhodnocení je 64. Po přidělení cílové částky má účastník lhůtu 9 měsíců (ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit o další 3 měsíce) pro předložení dokladů potřebných k uzavření smlouvy o úvěru.

Výši vkladu si volí účastník spoření sám, musí být však minimálně 0,5% z cílové částky pro smlouvy s Rychlým, Standardním a Dlouhodobým tarifem a 0,3% z čílové částky pro smlouvy s tarifem pro Mládež.

Úvěr může být čerpán po dobu 24 měwíců od data uzavření smlouvy o úvěru. Splácení úvěru musí být započato nejpozději 3 měsíce po jednorázovém čerpání, nebo 9 měsíců po zahájení postupného čerpání.


HYPO stavební spořitelna, a.s.


HYPO stavební spořitelan byla založena 24. června 1994 a svoji obchodní činnost zahájila 1. října 1994.

V současné době nabízí dva tarify stavebního spoření: Tarif CL - standard - klasické stavebné spoření a Tarif CMW - nadstandard. U nadstandardního tarifu není podmínkou dosažení hodnotícího čísla. HYPO stavební spořitelna připisuje úroky měsíčně.


Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s.


Wüstenrot - stavební spořitelna byla založena dne 11.11.1993.

Stavební spořitelna Wüstenrot nabízí tři varianty spoření: finanční variantu (OF), normální variantu (ON) a speciální rychlou variantu (OS). Tyto varianty se liší:

¨ výškou částky, kterou je třeba naspořit, aby spořitelna poskytla úvěr. U OF činí 40% a u OS a ON 50%.

¨koeficientem ohodnocení a výškou měsíční splátky úvěru - OF a ON 1, OS 1,25.

¨výší měsíční splátky úvěru ze stavebního spoření. Z cílové částka O,5% u ON, 0,6% u OS a 0,7% z OF.

Měsíční úložka činí 5%o (promile) z cílové částky a musí se platit do 15 dne v měsící. Se souhlasem spořitelny může účastnik spoření dočasně přerušit.
Stejně jako ostatní spořitelny i Wüstenrot stavební spořitelna si stanovuje ohodnocovací číslo, které v současné době je 600.


ČS-stavební spořitelna, a.s.


ČS - stavební spořitelna a.s. zahájila svoji činnost dne 1. července 1994. ČSST je akciovou společností s povolením působit jako banka v oblasti stavebního spoření.


ČSST nabízí rychlou nebo standardní variantu stavebního spoření. Standardní varianta je určena pro ty, kteří chtějí dlouhodobě a výhodně zhodnit své úspory a čerpání úvěru plánují až do budoucnosti. Rychlou variantu využívájí klienti, kteří mají zájem o poskytnutí rychlého a výhodného úvěru.

ČSST dále nabízí stavební spoření pro mladé - SUMA. Účastníku spoření nesmí být více jak 29 let. Kromě ostatních východ stavebního spoření obdrží účastníci programu SUMA prémii ve výši 0,5% z cílové částky a zdarma výhodné cestovní pojištění Kolumbus, které se vztahuje na cesty do zahraničí po dobu 50 dnů.

Stavební spoření SONÁTA je určeno lidem starším 50-ti let. Účastník spoření získá prémii ve výši 0,25% z cílové částky.


Uspořená částka stavebního spoření u ČSST se u fyzických osob úročí roční úrokovou sazbou 4%, u právnických osob je roční úroková sazba 3%.
Fyzická osoba má nárok na státní podporu ve výši 25% z ročních úspor až do výše 4.500,- Kč. Díky úročení a státní podpoře se vklady v průměru ročně zhodnotí až o 14%.

Úvěr ze stavebního spoření získá účastník spoření z úrokem 6% ročně jestliže spoří alespoň 2 roky, na účtě má minimálně 50% z cílové částky a dosáhl bodového hodnocení stanoveného ČSST. V současné době stanovila ČSST minimální bodové hodnocení 240 bodů.


Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.


Svoji obchodní činnost zahájila jako čtvrtá stavební spořitelna v České republice 16. prosince 1993.

Všeobecná stavební spořitelna KB nabízí 3 varianty stavebního spoření. U standardní varianty splátky z úvěru činí 0,6% z cílové částky, u pomalé varianty splátky činí 0,45% z cílové částky a u rychlé varianty tyto splátky činí 0,75% z cílové částky.

Pokud po pěti nebo více letech spoření účastník spoření nečerpá úvěr, získá od VSS KB 50% úrokové zvýhodnění. Původní 3% úrok z vkladů se zvýší na 4,5%. Takto naspořené finanční prostředky se můžou použít libovolným způsobem.

Podmínkou získání řádného úvěru je minimálně 2 roky spořit a dosáhnout bodového ohodnocení 55. Tento úvěr lze použít pouze na bytové účely, jinak se ztrácí nárok na státní příspěvek. Toto omezení neplatí bude-li se úvěr čerpat až po pěti a více letech spoření.


Českomoravská stavební spořitelna, a.s.


Českomoravská stavební spořitelna byla založena dne 8.9.1993.


Stejně jako ostatní spořitelny nabízí několik variant spoření. U rychlé varianty měsíční splátka činí 7% z cílové částky doba splatnosti úvěru je zhruba 8 let. Standardní varianta počítá z dobou splatnosti úvěru zhruba 12 let a měsíční splátka činí 0,5% z cílové částky. Dlouhodobá varianta má dobu splatnosti 17 let a měsíční splátky činí 0,4% z cílové částky.


8. Závěr


Každá stavební spořitelna má svoje pozitiva i negativa. Proto je na posouzení každého jednotlivce, který chce uzavřít smlouvu o stavebním spoření, pro kterou spořitelnu se rozhodne. Musí si především ujasnit, jestli bude čerpat úvěr na pořízení nebo opravu nemovitosti, nebo chce pouze dobře spořit. Proto musí porovnat nabídky jednotlivých stavebních spořitelen.


Ten, kdo chce jen spořit si musí stanovit částku, kterou chce mít po pěti letech k dispozici. Většina spořitelen nabízí roční úrok 4,5%. Pouze HYPO stavební spořitelna v rámci tarifu nadstandard nabízí 5%, avšak zvýhodněné úroky připisuje až po ukončení smlouvy. Jedině ČS-stavební spořitelna připisuje každý rok 4% úrok každému, ať už čerpá úvěr, nebo ne.


Ten, kdo che získat úvěr ze stavebního spoření co nejdříve, měl by zvolit rychlou variantu spoření. Při rychlé variantě však bude muset splácet měsíčně vyšší částky.

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Středa 21. 2. 2024 Svátek má Lenka
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz