UNESCO

Typ Referáty
Počet stažení 400
 
Doporučit Zaslat na email Zaslat na email
Stáhni
Vloženo 04.4.2006
Počet stran 8
Velikost 11 KB
Typ souboru Jednoduchý text

UNESCO

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu


Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu
UNESCO


Ústava Organizace spojených národů pro výchovu, vědu
a kulturu (UNESCO) byla podepsána v Londýně na ustavující diplomatické
konferenci 4. listopadu 1945 dvaceti zakládajícími státy : Velká Británie,
Nový Zéland, Saúdská Arábie, Jižní Afrika, Austrálie, Indie, Mexiko,
Francie, Dominikánská republika, Turecko, Egypt, Norsko, Kanada, Čína, Dánsko,
USA, Československo, Brazílie, Libanon a Řecko. Ve skladbě zakládajících
států se odrazil fakt, že UNESCO vzniklo těsně po 2. světové válce -
Japonsko a Německá spolková republika se staly členy až v roce 1951 a Španělsko
v roce 1953. V UNESCO se odrazily také další historické události, jako např.
studená válka, osvobozovací procesy, rozpad Sovětského svazu, Sjednocení Německa...
( Sovětský svaz se připojil k UNESCO v roce1954 a v roce 1992 byl nahrazen
Ruskou federací, v roce 1960 vstoupilo 19 afrických zemí, 12 republik, vzniklých
z bývalého SSSR vstoupilo v letech 1991 - 1993, Německá demokratická
republika byla členem od roku 1972 do roku 1990, kdy se spojila s NSR...).

Hrůzy právě skončené války přiměly světové společenství
k podniknutí všech kroků, aby se podobné katastrofy nemohly opakovat.
„Vzhledem k tomu, že války se rodí v myslích lidí, je nutné v myslích
lidí budovat efektivní zábrany válek", konstatuje preambule Ústavy
UNESCO. Proto byla založena mezinárodní organizace, jejímž hlavní úkolem
je usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce mezi státy
v oblasti výchovy, vědy a kultury, prosazováním úcty k lidským právům a
právnímu řádu. UNESCO věnuje největší pozornost výchově a vzdělávání.
Aktivně vystupuje též na ochranu lidských práv. UNESCO je v rámci systému
OSN jedinou organizací zabývající se základními a společenskými vědami,
je průkopníkem v oblasti ochrany životního prostředí. Známé jsou
aktivity v oblasti ochrany hmotného i nehmotného kulturního dědictví. Do působnosti
UNESCO patří i v současné době prudce se rozvíjející oblast komunikací
a informatiky. UNESCO iniciovalo za dobu své existence uzavření více než 30
mnohostranných úmluv v oblasti autorského práva, ochrany kulturních památek,
uznávání vysokoškolských diplomů.

Sídlem UNESCO je Paříž. V současné době má tato organizace 186 členů.
Členem se může stát každý stát i nesamostatné území, které má však
jen statut přidruženého člena bez hlasovacího práva (v roce 1995 mělo
UNESCO 3 přidružené členy). Členské státy OSN mají právo vstoupit do
UNESCO bez podmínek. Nejvyšším orgánem UNESCO je generální konference složená
ze zástupců všech členských států. Řádná zasedání generální
konference se konají jednou za dva roky. Hlavním výkonným orgánem je výkonná
rada. Úkoly podle usnesení konference a výkonné rady i běžnou agendu
spojenou s činností UNESCO plní sekretariát.

Československo bylo jedním z 20 zakládajících členů
UNESCO, Česká republika je členem organizace od 22. února 1993. Česká
komise pro UNESCO byla zřízena rozhodnutím vlády ČR ze dne 1. června
1994.

ČR se v současné době zapojuje do realizace programů UNESCO prakticky ve všech
oblastech působnosti.Více než 30 škol z ČR se zapojilo do sítě přidružených
škol UNESCO. Spolupráce v oblasti přírodních věd se soustřeďuje na
aktivity velkých mezivládních programů - program geologických korelací,
hydrologický program, problematika životního prostředí. ČR patří mezi
tradiční pořadatele postgraduálních kursů UNESCO v oblasti mikrobiologie,
chemie, geologie a hydrologie určených pro mladé odborníky z rozvojových
zemí. Na Masarykově Univerzitě v Brně byla zřízena Katedra UNESCO
muzeologie a kulturního dědictví. Vedle pořádání tradičních Letních
škol muzeologie rozvíjí katedra UNESCO živou spolupráci s partnerskými
zahraničními katedrami a koordinuje rozsáhlý projekt zaměřený na úlohu
muzeí a podobných institucí v oblasti dokumentace a rovněž aktivního
zapojení do procesu změn při přechodu od totality k demokracii.

Zkušeností UNESCO bylo využito při ochraně kulturních památek v ČR, včetně
např. přípravy právní úpravy vývozu památek a ochrany tradičních řemesel.
ČR patří mezi průkopníky programu Paměť světa, Národní knihovna v
rámci tohoto projektu zahájila přepis starých rukopisů na CD-ROM.

Programy UNESCO


* Vzdělání

* Přírodní vědy

* Komunikace, informace a informatika

* Kultura

* Společenské a humanitní vědy

* Světové kulturní dědictví

* Afrika

* Etika

* Ženy

* Mládež


Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO

UNESCO přispělo k prosazení názoru, že naší povinností
je chránit nejen materiální výtvory našich předků, ale i jedinečné úkazy
vytvořené přírodou. V roce 1972 byla pod patronací UNESCO uzavřena Úmluva
o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. (Convention
concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage).Úmluva
byla podepsána v rámci UNESCO v Paříži dne 16. 11. 1972, v platnost
vstoupila dne 17. 12. 1975. Depozitářem je generální tajemník UNESCO. ČSFR
přistoupila k Úmluvě dne 15. 11. 1990 a závaznou se pro ni stala dnem 15. 2.
1991. Na základě sukcese je platná pro ČR. Text Úmluvy a oznámení o přístupu
byly publikovány ve Sbírce zákonů č. 159/1991 Sb. Hlavním posláním Úmluvy
je povinnost smluvního státu zabezpečit označení, ochranu, zachování a předávání
kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. Stát to zajistí při
maximálním využití svých vlastních zdrojů, případně s mezinárodní
pomocí a spoluprací.

159/1991
Sb.

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že
dne 16. listopadu 1972 byla v Paříži přijata Úmluva o ochraně světového
kulturního a přírodního dědictví.

Listina o přijetí Úmluvy Českou a Slovenskou Federativní republikou byla
uložena u depozitáře, generálního ředitele UNESCO, dne 15. listopadu 1990.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 33 dnem 17. prosince
1975. Pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku vstoupila Úmluva v
platnost na základě téhož článku dnem 15. února 1991.


Na základě Úmluvy se vytváří Seznam světového dědictví,
do něhož jsou zapisovány památky s mimořádnými univerzálními hodnotami.
O zápisu do prestižního Seznamu světového dědictví rozhoduje Výbor světového
dědictví, složený ze zástupců smluvních stran úmluvy. Československo přistoupilo
k úmluvě v roce 1990 (č.159/1991 Sb.)

V současné době Seznam světového dědictví obsahuje 690
kulturních a přírodních památek. V seznamu je zapsáno následujících
10 památek nacházejících se na území ČR, čímž se řadíme mezi světové
kulturní velmoci:


1. Historické jádro Prahy(1992)

2. Historické jádro Českého Krumlova(1992)

3. Historické jádro Telče(1992)

4. Sloup “Nejsvětější trojice” v Olomouci(2000)

5. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou(1994)

6. Historické jádro Kutné hory s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny
Marie v Sedlci

7. Lednicko – valtický areál(1996)

8. Vesnice Holašovice(1998)

9. Zámek a zahrady v Kroměříži(1998)

10. Zámek v Litomyšli(1999)


Biosférické rezervace UNESCO

UNESCO sehrálo průkopnickou úlohu při prosazování
nutnosti mezinárodní spolupráce při ochraně životního prostředí. V roce
1970 schválila Generální konference UNESCO velký mezivládní program zabývající
se problematikou ochrany životního prostředí, který byl pojmenován Člověk
a biosféra (Man and Biosphere – MAB). Zkratka MAB se stala symbolem
koncepce integrované ochrany životního prostředí, která se snaží
skloubit zájmy jak přírody tak lidské činnosti. V rámci tohoto programu
vznikla síť biosférických rezervací, kterou tvoří významné
pevninské, mořské a smíšené ekosystémy. O zařazení navržené lokality
do sítě biosférických rezervací rozhoduje generální ředitel UNESCO na
doporučení odborného poradního sboru. Jednotlivé návrhy předkládají národní
komitéty programu MAB.

Na území České republiky se nachází následujících
6 biosférických rezervací UNESCO:1. Křivoklátsko (1977)


2. Třeboňsko (1977)


3. Pálava (1986)


4. Šumava (1990)


5. Krkonoše (1992)


6. Bílé Karpaty (1996)KRITÉRIA PRO ZÁPIS PAMÁTKY DO SEZNAMU

( Památka musí splnit jedno z nich.)
+ musí být dílem mistrovským tvůrčího lidského ducha

+ musí být výjimečným svědectvím vzájemných kulturních vlivů
během určité historické etapy v oblasti architektury, techniky,
monumentálního umění, urbanismu nebo tvorby krajiny

+ musí nést jednoznačné svědectví o kulturní tradici nebo
civilizaci, která již zanikla

+ musí být výjimečným příkladem určitého typu stavby nebo
architektonického souboru, případně typu krajiny charakteristického
pro určitou významnou etapu lidských dějin

+ musí být výjimečným příkladem lidského výtvoru nebo využití
území, které je typické pro nějakou kulturu
Česká komise pro UNESCO

UNESCO je vládní organizací, proto jejími přímými
partnery jsou vlády členských zemí. Efektivní plnění řady úkolů však
není možné bez přímého kontaktu s odbornou i laickou veřejností. Již Ústava
organizace předpokládá, že v jednotlivých členských zemích budou zřízeny
národní komise pro UNESCO, speciální instituce zprostředkující právě
kontakt s širokou veřejností.

Česká komise pro UNESCO byla zřízena usnesením vlády ze dne 1. 6. 1994
jako poradní orgán vlády. Hlavním úkolem komise je zprostředkovávat styk
našich institucí a odborníků s UNESCO. Komise studuje dokumenty UNESCO, rozšiřuje
myšlenky organizace v ČR a současně předkládá do pařížského sekretariátu
náměty na další činnost UNESCO. Členy komise je na 50 představitelů ústředních
a dalších významných vědeckých, kulturních a pedagogických institucí,
jakož i významné osobnosti české vědy a kultury. Komise si zřídila 4
odborné sekce - pro výchovu, přírodní a společenské vědy, kulturu a
komunikace. Předsedou české komise pro UNESCO je senátorka Jaroslava
Moserová - (v roce 1999 byla opětovně jmenována na další dvouleté
období). Stálý Sekretariát zajišťuje plnění rozhodnutí přijatých
Komisí a jejími orgány, udržuje kontakt se sekretariátem UNESCO v Paříži
a s partnerskými národními komisemi. Sekretariát spravuje knihovnu obsahující
několik tisíc publikací a dokumentů UNESCO. Od 1.7. 1996 zajišťuje funkci
Sekretariátu Komise Ministerstvo zahraničních věcí.

logo horoskopy
logo humor
logo sms
logo nejhry
logo tri65dni
logo tvp
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky Studijní materiály
Seminárky, referáty, skripta, mat. otázky
  Přihlášení
  Registrace


  Vzhledy:
  Vlastni
  Středa 21. 2. 2024 Svátek má Lenka
  Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz